PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej Sportu Rady Gminy Białe Błota z dn. 26 października 2017 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej Sportu Rady Gminy Białe Błota z dn. 26 października 2017 r., o  godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota

W posiedzeniu udział wzięli członkowie wg listy obecności oraz kierownik COEiS Patrycjusz Migawa, kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, kierownik referatu Podatków i Opłat Lokalnych Katarzyna Janka- Tymek, Dyrektor GCK Łukasz Narolski, pani Renata Matuszak pracownik GCK, sołtys Łochowa Sławomir Ruge, mieszkańcy Łochowa i redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info Marzanna Kreja.

Komisję prowadził Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski.

Porządek posiedzenia:
1) Sprawozdanie z realizacji imprez plenerowych;
2) Materiały na sesję;
3) Wolne wnioski.

Ad.3. Wolne wnioski.
Na posiedzenie komisji przybyli mieszkańcy Łochowa, którzy są zaniepokojeni funkcjonowaniem GCK w Łochowie. W pierwszej kolejności głos zabrał sołtys Łochowa Sławomir Ruge, który poinformował, że od kilku miesięcy mieszkańcy postulują o zmianę funkcjonowania placówki. Po pierwsze chcieliby, aby zatrudnić animatora kultury. Po drugie postulują żeby plac zabaw przy GCK był zamykany w godzinach nocnych oraz aby urządzenia na placu zabaw były konserwowane. Ww. temat został poruszony na ostatnim zebraniu wiejskim, na które pan dyrektor był zaproszony i mieszkańcy przekazali swoje prośby bezpośrednio panu Narolskiemu.

Przewodniczący Komisji zapytał kto ubezpiecza place zabaw?
Radny Bronisław Balcerowski poinformował, że pan Czekajewski mówił, że wszystkie place zabaw zostaną przekazane do COEiS.
Radny Rafał Barsukiewicz zwrócił uwagę, że z problemem utrzymania placów zabaw borykamy się od 2015 r. Zapytał czy nie można przygotować jakiegoś regulaminu w tym zakresie?
Pracownik GCK pani Renata Matuszak powiedziała, że w GCK  jest zatrudniony animator kultury w wymiarze ½ etatu. Dodała, że prowadzi on zajęcia w świetlicy do godz. 18:00.  
Pan Z. Kowalewski członek rady sołeckiej powiedział, że nie chodzi o zatrudnienia animatora kultury tylko o to że w ośrodku nic się nie dzieje od czasu gdy dyrektorem była pani Nita.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że jest potrzebne rozwiązanie systemowe, ustalenie jednego regulaminu funkcjonowania świetlic.
Mieszkańcy zwrócili uwagę, że GCK jest zamknięte wtedy kiedy dzieci mają wolne. Nie ma również możliwości korzystania z toalety ośrodka przez dzieci które są na placu zabaw, bo placówka jest zamknięta o godz. 17:00. Nie ma również strony internetowej ośrodka i nie ma nigdzie oferty programowej. Swoje uwagi co do funkcjonowania ośrodka przedstawiła również redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info Marzanna Kreja, która zapytała m.in. jak wygląda struktura wydatków na administrację? Zapytała o ofertę programową dla jej osoby? Zwróciła również uwagę, że ośrodek powinien być czynny w sobotę i niedzielę.
Komisja podjęła dyskusje nt. oferty programowej ośrodka.

Ad.2. Materiały na sesję.

-zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aneta Malcer i zaproponowała rozszerzenie Białobłockiej karty o dofinansowanie do biletów miesięcznych na linii 91. Dodała, że mieszkańcy są również zainteresowani dofinansowaniem do PKS. 
 
- w sprawie utworzenia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży; w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych; w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.

Projekt uchwał przedstawiła inspektor Aneta Malcer.

- zmieniająca uchwałę  sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2017; zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na rok 2017.

Projekt uchwał przedstawiła inspektor Aneta Malcer.

Radna Maria Wolsztyńska zapytała o posiedzenia komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych ile  jest takich posiedzeń w roku?
Inspektor Aneta Malcer powiedziała, że zespół składa się z 5 osób. W tym roku odbyło się 55 porad na 13 spotkaniach. Jeżeli chodzi o dietę członka komisji to dostaje on 20 % minimalnego wynagrodzenia.  Koszt jednej komisji to 1520 zł brutto.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu pozytywnie zaopiniowała wszystkie uchwały omówione przez panią Anetę Malcer.

Ad.1. Sprawozdanie z realizacji imprez plenerowych.
Sprawozdanie z realizacji imprez plenerowych przedstawił dyrektor GCK Łukasz Narolski, który poinformował, że zostały zrealizowane imprezy plenerowe w sołectwach z wykorzystaniem środków soleckich. Były głównie to Dni Dziecka połączono z majówkami Dodatkowo w Murowańcu zorganizowano imprezę plenerową. Zorganizowano również Święto Gminy, które w tym roku przyciągnęło bardzo wiele osób.
Wszystkie imprezy są organizowane w oparciu o pracowników etatowych.
 Radna Maria Wolsztyńska zapytała kto prowadził konkurs recytatorski?
Dyrektor GCK poprosił o złożenie zapytania na piśmie.

Ad.3. Wolne wnioski.
Na komisje przybył mieszkaniec Białych Błot, którego dom bezpośrednio sąsiaduje z Orlikiem. Poinformował, że skierował sprawę uciążliwości boiska do sądu. Zaproponował trzy propozycje rozwiązania swojej sytuacji tj.:
- zadaszenie Orlika i postawienie ekranów;
- ograniczenie działalności Orlika tylko do szkoły;
-wykupienie dwóch posesji sąsiadujących z boiskiem Orlik.

Ad.2. Materiały na sesję.

- w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów;

Projekt uchwały przedstawił kierownik Patrycjusz Migawa.

Ad.3. Wolne wnioski.

Na komisje przybył dyrektor Szkoły Podstawowej w Łochowie Mirosław Donarski, który powiedział, że złożył pismo do Urzędu Gminy w sprawie budowy obiektu rehabilitacyjno- sportowego przy szkole w Łochowie. Zwrócił uwagę, że po przeanalizowaniu ilości oddziałów to środowisko naszej szkoły jest rozwojowe. Aktualnie część zajęć z w-f odbywa się w auli, a część w sali judo. Koncepcja  budowy ma pozytywną opinię rady rodziców, rady sołeckiej i rady pedagogicznej.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu pozytywnie zaopiniowała koncepcję budowy hali wielofunkcyjnej. Komisja przegłosowała zabezpieczenie środków finansowych na ten cel w budżecie gminy na 2018 r.

- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w gminie Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak.

- sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.45.2017).

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.47.2017).

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie zamiany nieruchomości.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 r.

Projekt uchwały przedstawiła kierownik Katarzynka Janka- Tymek, która przedstawiła propozycje podwyżek stawek podatkowych tj.:
- budynki mieszkalne – wzrost stawki o 2 grosze;
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrost stawki o 30 %;
- budynki pozostałe – wzrost stawki o 10 grosze;
- budynki pod ogródki działkowe- wzrost stawki o 15 grosze;

Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że jest przeciwny podwyżce stawek podatków.
Posiedzenie komisji opuścił radny Krzysztof Kowalewski

- w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawiła radna Maria Wolsztyńska

Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie uchwały, gdyż 2 radnych zaopiniowało uchwałę pozytywnie, 2 radnych negatywnie, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, która poinformowała, że zmiany w budżecie na 2017 r. kształtują się w następujący sposób:
DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność 
- kwota 15 590,25 zł to przyznane przez Powiat Bydgoski dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. ,,Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Murowaniec, Kruszyn Krajeński oraz Białe Błota”,
- kwota 380 309,67 zł to dofinansowanie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego za wybudowaną inwestycję pn. ,,Przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej w Łochowie polegająca na wykonaniu nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia”,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 
- zwiększa się ogółem plan dochodów tego rozdziału o kwotę 123 591,00 zł, dot. wpływów za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

Dz. 750 Administracja publiczna
- zwiększa się o 5 906,00 zł planowane dochody z tytułu dofinansowania z ZIT,
- zmniejsza się o 4 800,00 zł planowane różne rozliczenia -zwroty z lat ubiegłych,

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- zwiększa się o 40 000,00 zł plan wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zwiększa się o 15 000,00 zł wpływy z odsetek z oprocentowania środków na rachunkach bankowych,

Dz. 758 Różne rozliczenia
- kwota 74 366,10 zł to zwrot środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego,

Dz. 801 Oświata i wychowanie 
- kwota 10 000,00 zł dot. zwrotu przez niepubliczne przedszkole dofinansowania z lat ubiegłych,
- kwota 5 379,75 zł to przyznane przez Kuratora Oświaty dofinansowanie na nagrodę wraz z pochodnymi dla nauczyciela z Gminnego Przedszkola,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
- zwiększa się o 4 500,00 zł plan wpływów odsetek od zaległości w opłatach,
- kwota 57,00 zł dot. wpływu z tytułu opłaty produktowej,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
- kwota 500,00 zł to darowizna pieniężna na organizację Święta Gminy,
- kwota 30 000,00 zł to darowizna na modernizację placu zabaw przy ul. Centralnej w Białych Błotach i przy Szkole Podstawowej w Przyłękach,
- kwota 179 000,00 zł dot. dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury na ,,Przebudowę i termomodernizację budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”,


WYDATKI

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 
- kwotę 4 700,00 zł przeznacza się na konserwacje rowów melioracyjnych, 

Dz. 600 Transport i łączność 
- zmniejsza się o 15 000,00 zł planowaną dla Powiatu Bydgoskiego dotację celową na wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Antoniego Przysieckiego w Przyłękach, 
- zwiększa się o 600 000,00 zł środki na wydatki bieżące przeznaczone na bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- zwiększa się o 15 590,25 zł wydatki bieżące zadania pn. ,,Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Murowaniec, Kruszyn Krajeński oraz Białe Błota ”,
- kwotę 40 000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. ,,Pozyskanie terenu i wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Osiedle w Cielu”, środki pochodzą z niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających, 
- zmniejsza się o kwotę 1 181,00 zł zaplanowaną na rok 2017 inwestycję pn. „Projekt połączenia ulicy Sarniej z drogą powiatową wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ulicy Jeżowskiej, ze zmianą stałej organizacji ruchu na tych ulicach” 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 
- zmniejsza się o 16 624,73 zł wydatki przeznaczone na wypłatę dla osób prawnych odszkodowań za grunty przejęte pod drogi,

Dz. 710 Działalność usługowa
- zmniejsza się o 18 700,00 zł plan wydatków przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego,

Dz. 720 Informatyka
- zmniejsza się o 44 000,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia i przesuwa na zadanie inwestycyjne w postaci zakupu dwóch serwerów do Urzędu Gminy Białe Błota,  

 Dz. 750 Administracja publiczna
- zmniejsza się o 700,00 zł wydatki z Funduszu Sołectwa Łochowo przeznaczonego na potrzeby i promocje sołectwa,

Dz. 758 Różne rozliczenia
- kwota rezerwy ogólnej zostaje pomniejszona o 3 701,00 zł i przeznaczona na badania lekarskie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białych Błotach,

Dz. 801 Oświata i wychowanie 
- kwotę 700,00 zł przeznacza się na zakup książek na doposażenie biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie ( Fundusz Sołecki Łochowa – załącznik nr 9),
- kwotę 5 379,75 zł przeznacza się na nagrodę z pochodnymi dla nauczyciela z Gminnego Przedszkola,
- zmniejsza się o 3 000,00 zł wydatki przeznaczone na organizację rocznicy wkroczenia wojsk Powstania Kościuszkowskiego na Kujawy i Pomorze wraz ze współorganizacją biegu w Zielonce i kwotę tę przeznacza na Rowerowy Rajd Niepodległości, 
- kwotę 80 000,00 zł związaną z wynagrodzeniami przenosi się po między działami, 

Dz. 852 Pomoc społeczna 
 - kwotę 1 181,00 zł przeznacza się na zakup komputera dla Ośrodka Wsparcia i Integracji w Trzcińcu,

Dz. 851 Ochrona zdrowia
- zwiększa się o 40 000,00 zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii, 

Dz. 854 Edukacja opieka wychowawcza 
- kwotę 80 000,00 zł związaną z wynagrodzeniami przenosi się pomiędzy działami, 

Dz. 855 Rodzina
- zwiększa się o 10 000,00 zł dotację celowa dla innych samorządów za dzieci z naszej gminy przebywające w żłobkach w innych gminach,
-  kwotę 50 000,00 zł przeznacza się na inwestycję pn. ,, Plac zabaw przy żłobku w Zielonce ”,
- kwotę 20 000,00 zł przeznacza się na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku przedszkola w miejscowości Zielonka. W związku z możliwością wystąpienia o dofinansowanie niezbędne jest opracowanie PFU,

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
- zwiększa się o 60 000,00 zł wydatki inwestycyjne zadania pn. ,,Budowa PSZOK”, środki przeznacza się na wykonanie: wewnętrznej instalacji internetowej wraz z masztem na dachu budynku, oświetlenia zewnętrznego, monitoringu zewnętrznego oraz utwardzenia terenu pomiędzy budynkiem PSZOK-u, a obecnie utwardzonym placem,
- kwotę 15 000,00 zł przeznacza się na korektę koron drzew, które ucierpiały w wyniku intensywnych nawałnic oraz wycinkę drzew,
- kwotę 40 000,00 zł przeznacza się na opracowanie inwentaryzacji oświetlenia drogowego otrzymanego w zarząd od GDDKiA Oddział w Bydgoszczy,
- kwotę 10 000,00 zł przeznacza się na badanie geologiczne wokół ujęcia wody w Cielu na potrzeby ustanowienia strefy ochrony pośredniej,
- kwotę 57,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
- zwiększa się o 500,00 zł dotacje dla Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach (środki pochodzą z darowizny),
- zwiększa się o 3 500,00 zł dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- kwotę 35 500,50 zł przeznacza się na inwestycję pn. ,, Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach, rozbudowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Kruszynie Krajeńskim, modernizacja placu zabaw przy ul. Centralnej w Białych Błotach i przy ul. Betonowej w Białych Błotach oraz przy SP w Przyłękach ”,

Dz. 926 Kultura fizyczna
- zmniejsza się o 3 500,00 zł dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- środki z funduszu sołeckiego Białych Błot i Łochowic przenosi się do Dz. 921 na place zabaw,

Ad.3. Wolne wnioski.
Komisja przegłosowała następujące wnioski:
1. negatywnie zaopiniowała wniosek Stowarzyszenia Inicjatyw Parasolka dot. obniżenia wynagrodzenia Wójta;
2. o skierowanie prośby do Komendanta Policji w Białych Błotach o wzmożenie patroli przy Gminnym Centrum Kultury w Łochowie, w godzinach popołudniowych i wieczornych, celem wyeliminowania patologicznych zachowań tj. gromadzenia się młodzieży wykorzystującej plac zabaw niezgodnie z przeznaczeniem;
3. o zwiększenie o 10 % dotacji podmiotowej dla GCK w 2018 r., stosunku do roku 2017;
4. o operat szacunkowy nieruchomości znajdujących się na działkach 355/1 oraz 355/2 Białych Błotach, celem analizy zasadności zakupu. Prosimy o ewentualne wskazanie przeznaczenia ww. nieruchomości;
5. pozytywnie zaopiniowała Stanowisko Rady Gminy Białe Błota w sprawie dodatku specjalnego dla Zastępcy Wójta. Przewodniczący
Komisji  Oświaty, Kultury i Zdrowia
                                                                                                             Krzysztof Kowalewski


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (26 października 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (27 lutego 2018, 11:38:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 573