PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej Sportu Rady Gminy Białe Błota z dn. 23 listopada 2017 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota


                                                               Protokół

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu z dnia 23.11.2018r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


W spotkaniu uczestniczyli: członkowie Komisji tj. przewodniczący komisji radny Krzysztof Kowalewski, radna Anna Zawidzka, radny Krzysztof Kocikowski, radna Maria Wolsztyńska, radny Kazimierz Jadomski, radny Rafał Barsukiewicz oraz pani Katarzyna Janka Tymek kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych, pan Bartosz Wiese kierownik Referatu Inwestycji, pan Grzegorz Berlicki Prezes Zakładu Wodociągu i Usług Komunalnych, pani Lucyna Krasulak Skarbnik Gminy, inspektor Aneta Malcer, inspektor Karolina Swoboda, inspektor Monika Kobus, kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak

Na posiedzenie spóźnili się: radna Maria Wolsztyńska i radny Krzysztof Kocikowski.


Posiedzenie komisji prowadził Przewodniczący Pan Krzysztof Kowalewski, który powitał wszystkich zebranych i zaproponował następujący porządek komisji.

Porządek spotkania:

1.Informacje na temat budowy obiektów oświatowo- sportowych i świetlic,
2.Materiały na sesję,
3.Sprawy bieżące, Wolne wnioski.

Ad.2. Materiały na sesję.

Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody ( OŚ.0006.12.2017); Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody ( OŚ.0006.11.2017);

Inspektor Monika Kobus omówiła projekty uchwał wskazując, że będą to łącznie cztery pomniki przyrody. Dwa z nich są usytuowane w Przyłękach i dwa w Łochowie. Zostaną one zlikwidowane w związku z tym, po nawałnicach w miesiącu sierpniu uległy zniszczeniu i utraciły swoje walory przyrodnicze.

(na salę wszedł radny Kocikowski)

Radny Krzysztof Kowalewski pytał, czy jest to inicjatywa mieszkańców, czy Urzędu Gminy Białe Błota.
Inspektor Karolina Swoboda mówiła, że po nawałnicach pracownicy urzędu byli na oględzinach i wspólnie z mieszkańcami stwierdzono, że trzeba te drzewa usunąć. Dodała, że wpłynął wniosek z Gabinetu Lekarzy Weterynarii „Czapla” w sprawie wydania opinii dot. powstania dodatkowego punktu lecznicy, który ma się mieścić w innym miejscu. Dotychczas zwierzęta wymagające rehabilitacji były leczone w prywatnych domach lekarzy, propozycja jest aby powstało takie pomieszczenie rehabilitacyjne w gabinecie.
Radny Rafał Barsukiewicz pytał, czy wpłynęły jakieś decyzje od dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie wybudowania kurników w Cielu. Inspektor Karolina Swoboda odpowiedziała, że nie posiada informacji na ten temat.

Projekt uchwał w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.

Inspektor Aneta Malcer tłumaczyła, że uchwała została podjęta na poprzedniej sesji. Nie zostało jednak zgłoszone, że w uchwale należy wpisać numer poprzedniej uchwały.

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na 2018 rok.

Kierownik Katarzyna Janka Tymek poinformowała, że zgodnie z ustawą o podatku rolnym rady Gminy są uprawnione do obniżenia cen skupu na terenie gminy. Projekt obniża cenę skupu żyta z 52,49 zł do 51,15 zł, aby stawka podatku rolnego pozostała na tym samym poziomie. Projekt ten musi być zaopiniowany przez Kujawsko- Pomorską Izbę Rolniczą w Przysieku.

(Na komisje przybyła radna Maria Wolsztyńska)

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018 r.

Kierownik Katarzyna Janka Tymek tłumaczyła, że wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2017r. wskazał, że mamy wzrost o 1,9%. W oparciu o wskaźnik cen, stawki maksymalne i minimalne od środków transportowych zaproponowano, aby podnieść o 10 zł na rok. Analizując stawki w okolicznych 10 urzędach, Gmina Białe Błota jest na 4 miejscu pod względem najniższej stawki. Na zarejestrowaną liczbę samochodów na dzień 31.10. 2017 podatek powinien wynieść 779.380 zł. Jeżeli stawki zostaną podniesione o 10 zł w roku 2018 za taki sam stan samochodów gmina powinna otrzymać 784. 810 zł. Kierownik Katarzyna Janka Tymek przekazała, że na sesję zostanie wprowadzona dodatkowa uchwała w sprawie zmiany wzorów informacji i deklaracji podatkowej.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak omówiła projekt uchwały wskazując, że budżet zostaje zmniejszony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7.791 zł.
Radna Maria Wolsztyńska zwróciła uwagę na zły stan wiaty przystankowej przed urzędem.

(Pan Przewodniczący zarządził przerwę)

Po przerwie ponowie dyskutowano nad projektami uchwał.

Na komisje przybył radny Krzysztof Kocikowski oraz pan Bartosz Wiese Kierownik Referatu Inwestycji.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Białe Błota.

Radna Maria Wolsztyńska poinformowała, że ceny wody i ścieków w Bydgoszczy pozostają na dotychczasowym poziomie.
Radna Anna Zawidzka pytała ile wynosi obecnie suma cen wody i ścieków? Prezes ZwiUK Grzegorz Berlicki odpowiedział, że obecnie jest 8,99 netto. Woda była 4,30 zł, ścieki- 9,71 zł netto. Opłata abonamentowa zależy od ilości zużycia. Proponowana cena odprowadzenia ścieków wynosi 11,86 zł brutto, wzrost stanowi prawie 2 zł, natomiast woda będzie tańsza i będzie kosztować 3,59 zł, a było 4,30 zł. Spółka z tytułu zmian cen nie zwiększa przychodów.
Radna Maria Wolsztyńska podejrzewa, że ta propozycja nie zostanie przegłosowana przez radnych. dodała, że jeżeli nawet rada nie przegłosuje tych propozycji to i tak uchwała będzie funkcjonowała. Rada gminy nie będzie miała wpływu na tą cenę.
Prezes ZwiUK Grzegorz Berlicki przekazał, że ta taryfa ma wejść od 1.01. Rada ma 45 na przegłosowanie tej propozycji. Wody jest o 2,5 razy więcej niż ścieków. Sprzedaż wody jest wyższa niż spływa ścieków. W poprzedniej kadencji Gmina Nowa Wieś Wielka proponowała Gminie Białe Błota udział w rozbudowie oczyszczalni w Brzozie, lecz ze strony Białych Błot nie było zainteresowania, bo trzeba było ponieść koszty. Gmina Nowa Wieś Wielka wybudowała oczyszczalnię tylko na swoje potrzeby.
Radna Anna Zawidzka pytała o możliwość pobudowania oczyszczali w Gminie Białe Błota.
Prezes ZwiUK Grzegorz Berlicki odpowiedział, że trzeba by było to przeanalizować jeżeli chodzi o miejsce i możliwość zrzutu wód oczyszczonych.
Radna Maria Wolsztyńska pytała o ul. Barycką.
Prezes ZWiUK Grzegorz  Berlicki odpowiedział, że jest to wykonywane przez Zakład Wodociągów, a ma to odbudować gminna firma drogowa Dromax. Dodał, że co najmniej od 3 lat nie było podwyżek. Zakład Wodociągów przejął 25 km sieci, gdzie koszty utrzymania są bardzo duże, trzeba zapłacić bardzo wysoki podatek od nieruchomości, a ścieków jest niewiele.
Radna Anna Zawidzka pytała, czy można zastosować nakaz w stosunku do mieszkańców dot. przyłączania budynków do kanalizacji. Prezes ZWiUK Berlicki odpowiedział, że tak, ale jeżeli ktoś posiada oczyszczalnię przydomowe to już chyba nie.

Ad.1. Informacje na temat budowy obiektów oświatowo- sportowych i świetlic.


Kierownik Bartosz Wiese omówił temat związany z budową obiektów oświatowo- sportowych i świetlic, głównie w Cielu, Zielonce i Przyłękach. Poinformował, że zgodnie z umową do 31.05. 2018 r. ma być dokonany odbiór budynku w Przyłękach. Pozwolenie na użytkowanie jest do końca 30.06.18r. Prace są realizowane zgodnie z harmonogramem. Zostanie również oddany parkingi i zagospodarowany wokół teren. Od 1.09.2018 będą mogły uczęszczać tam dzieci. Budynek w Cielu został zgłoszony do odbioru, lecz został wyznaczony kolejny termin odbioru na 4.12.2017r. ponieważ brakuje w tym obiekcie tylko drzwi.
Radny Krzysztof Kowalewski zaproponował, aby wspólnie z kierownikiem Bartoszem Wiese członkowie komisji odbyli spotkanie wyjazdowe w celu obejrzenia nowych budynków. Pytał kiedy zostanie oddany ten budynek, ponieważ posiada informacje, że odbiór miałby być w przyszłym roku, ponieważ chodzi o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
Kierownik Bartosz Wiese przekazał, że w grudniu. Zgodnie z umową nie można zmienić terminu. Uzależnione jest to jednak od doprowadzenia gazu do budynku. Wspomniał również o inwestycji w Zielonce.
Radna Maria Wolsztyńska wtrąciła, że nie została uiszczona przez Gminę opłata legalizacyjna. Kierownik Bartosz Wiese zapewnił, że oplata została zapłacona. Pan Bogusz jako lider konsorcjum wystawił gminie fakturę zgodnie z umową 8% za projekt, czyli ponad 300 000,00 zł i zgodnie z oświadczeniem z tej faktury gmina potrąciła 150 000,00 zł.
Radna Maria Wolsztyńska mówiła, że jeszcze do poniedziałku nie było aneksu do umowy, który by wyjaśniał, kto ponosi konsekwencje samowoli budowlanej.
Kierownik Bartosz Wiese stwierdził, że nie widzi zasadności w jaki sposób w tej sytuacji stworzyć aneks. Wspomniał, że rozmawiał z kierownikiem budowy z ramienia wykonawcy panią Staniszewską, która zapewniła, że na 99% na 30.11 jest umówiony Powiatowy Inspektor Budowy, co jest wymagane, żeby uzyskać pozwolenie na użytkowanie.
Radny Krzysztof Kowalewski wspomniał, iż posiada informacje, że ma być rozbudowywane Centrum Kultury w Białych Błotach.
Kierownik Bartosz Wiese mówił, że na ostatniej sesji jedną z pozycji w budżecie było opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego. Zostało przygotowane zapytanie ofertowe, wygrała firma z południa Polski. Na taki cel dla Gminy jest zabezpieczona kwota 1 mln zł brutto. Były takie wytyczne, aby budynek został tak zaprojektowany, aby kosztował nie więcej niż 1 mln zł. Budynek ma być parterowy z osobnym wejściem.
Radna Maria Wolsztyńska pytała o prace na ul. Czerskiej. Czy harmonogram został złożony ?
Kierownik Bartosz Wiese odpowiedział, że nie ma informacji na temat prac, harmonogram nie został złożony.
Radna Anna Zawidzka pytała o chodnik i przejście dla pieszych na ul. Berberysowej od strony ul. Szubińskiej.
Kierownik Bartosz Wiese odpowiedział, że nie ma takiej pozycji w budżecie. Dokumentacja jest przygotowana. Wspomniał, że zaproponuje Panu Wójtowi wykonanie tego zadania.
Radna Maria Wolsztyńska mówiła o kwocie 35 000,00 zł zabezpieczonej z funduszu sołeckiego na parking przy kościele i 14 000,00 zł na chodnik do kościoła.
Kierownik Bartosz Wiese odpowiedział, że zostanie zlecone to drogowcom.
Radny Krzysztof Kowalewski zaproponował przerwę.

(po przerwie na komisję przybył kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak)

Ad.1. Materiały na sesję.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Kierownik Andrzej Wiekierak mówił, że chodzi o 149 metrowy odcinek w środku ulicy w Białych Błotach. Chodzi o uregulowanie tego fragmentu. Odbyły się rozmowy o wykup tego fragmentu, żeby cała droga była własnością gminy. Propozycja gminy za wykup wynosiła 20 zł za m2, natomiast drugiej strony 30 zł za m2

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.


Kierownik Andrzej Wiekierak mówił, że chodzi o nabycie gruntu przeznaczonego na cele sportowo- oświatowe w Murowańcu.
Radny Krzysztof Kowalewski pytał, czy członkowie komisji zapoznali się z pismem do kierownika GOPS Bogusławy Bajgot z żądaniem sprostowania.

Na tym zakończono spotkanie komisji.

Protokołowała: A.Cabańska                                                                                           Przewodniczący Komisji  Oświaty,                                                                                            Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu                                                                                                       Krzysztof Kowalewski

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (23 listopada 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (20 kwietnia 2018, 13:10:57)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (19 lipca 2018, 12:35:46)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 524