PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 19.04.2018 r. od godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

 
        Protokół  
  
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu 
z dnia 19.04.2018r. od godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 
 
            W posiedzeniu uczestniczyli:  przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski, radna Anna Zawidzka, radny Krzysztof Kocikowski, radna Maria Wolsztyńska, radny Kazimierz Jadomski, radny Rafał Barsukiewicz, Patrycjusz Migawa Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu, Anna Zdunek Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Kamila Łączna dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach, Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info,  Pan Maciej Borowicz Kierownik Przychodni  Medycznej „Ikar”
 
 
Posiedzenie prowadził przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski, który powitał wszystkich zebranych.
 
Porządek posiedzenia:
 
1.      Funkcjonowanie Przychodni Medycznej „Ikar” w Białych Błotach.
2.      Funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury w 2018r., oferta programowa, warunki lokalowe i plany nowego dyrektora na rok bieżący. 
3.      Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 
Ad3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła sprawę porozumienie między dyrektorami szkół. Szkoły Podstawowej w Białych Błotach i dyrektorem Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach. 
 
Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski wspomniał, że porozumienie zostało podpisane na sesji Rady Gminy. Zwrócił uwagę na ostatni punkt porozumienia dot. opracowania do dnia 31.08.2017r regulaminu dotyczącego ewentualnych zwolnień pracowników pedagogicznych w oparciu o kryteria zawarte w Karcie Nauczyciela oraz obowiązujące prawo. 
 
Patrycjusz Migawa kierownik COEiS tłumaczył, że taki regulamin nie został opracowany, lecz nie zmienia to sytuacji nauczycieli. Regulamin musi być zgodny z obowiązującym prawem i wyrokami sądów. Regulamin jest bardziej dokumentem informacyjnym, niż tworzącym nowy porządek prawny. Jest wprowadzany przez dyrektora zarządzeniem i jest to wewnętrzny dokument szkoły. Istnieje 11 punktów wynikających z orzeczeń sądowych mówiących o tym, że w pierwszej kolejności kryterium do zwolnienia nauczyciela w przypadku zmiany organizacji pracy szkoły jest  kryterium wykształcenia i doświadczenia oraz  nabycie praw emerytalnych. Dodał, że w tym roku nie będzie zwolnień  nauczycieli w związku z wprowadzoną reformą. Regulaminy powinny powstać chociażby z tego powodu, że są ujęte w porozumieniu. Poprzez regulaminy nauczyciele będą mogli zapoznać się z tym, co będzie badane w przypadku ewentualnych zwolnień związanych z reorganizacją pracy szkół po wdrożeniu do końca reformy. 
 
Zdaniem radnej Marii Wolsztyńskiej wprowadzenie regulaminów spowoduje zmniejszenie spraw w sądzie pracy. Ten regulamin ma uspokoić niepokoje  wśród nauczycieli, uczniów i rodziców. Prosiła o podanie ewentualnego terminu przyjęcia regulaminu.
Patrycjusz Migawa kierownik COEiS odpowiedział, że termin 30.06 byłby datą właściwą i wykonalną.
 
 
Ad1. Funkcjonowanie Przychodni Medycznej „Ikar” w Białych Błotach.
 
W drugiej części spotkania głos zabrał doktor Maciej Borowicz kierownik Przychodni Medycznej „Ikar”, który podał informacje na temat  funkcjonowania przychodni w Białych Błotach. 
 
Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski pytał dlaczego są tak długie kolejki do lekarzy pierwszego kontaktu szczególnie w okresie zimowym. 
 
Maciej Borowicz kierownik Przychodni Medycznej „Ikar” odpowiedział, że taka sytuacja jest w wielu przychodniach, w tym roku było wyjątkowo dużo zachorowań i w związku z  tym ludzie przychodzili do lekarzy po kilka razy z tą samą jednostką chorobową. Jednostki chorobowe ciągnęły się po kilka tygodni z powikłaniami. Stwierdził, że mało ludzi jest zaszczepionych przeciwko grypie. Pan doktor zachęcał do szczepień, mówił że  koszt szczepionki nie jest wysoki w stosunku do tego ile później kosztuje leczenie jednostki chorobowej. Osoby zaszczepione w większości przypadków nie chorują. Przekazał, że jest zatrudnionych dodatkowo dwóch lekarzy, a od dnia 2.05 zostanie zatrudniona nowa Pani doktor rodzinna. Obecnie jest trzech pediatrów. Został zwiększony skład lekarki o dwóch lekarzy w stosunku do tego co było. 
 
Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski mówił, iż ludzie zgłaszają sytuacje, że pacjent z wysoką temperaturą dostaje termin  np.: z poniedziałku  na piątek co jest nieporozumieniem.
Maciej Borowicz kierownik Przychodni Medycznej „Ikar” tłumaczył, że funkcjonują wizyty domowe i codziennie do pacjentów wyjeżdżają dwa składy. Zespoły wyjeżdżają trzy razy dziennie, a w związku z tym, że są rozległe tereny to sam wyjazd do pacjenta zajmuje prawie godzinę. Dziennie jest kilka wyjazdów. Osoby chore, do których zespół nie dotarł mają prawo zostać przyjęte przez lekarza i wejść między zarejestrowanymi pacjentami. Każdy z lekarzy konsultuje pomiędzy 500-700 pacjentów w miesiącu  czyli ok. 40 pacjentów dziennie. 
 
Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że do niektórych lekarzy można się zarejestrować w terminie oczekiwania do miesiąca. Do jednych lekarzy stoją pacjenci w kolejce, natomiast do innych lekarzy nie ma w ogóle kolejek. Ponadto do rejestracji dzwonią osoby starsze, niepełnosprawne i czekają na połączenie z lekarzem, który nie odbiera telefonu, bo jest zajęty innym pacjentem w gabinecie. Uważa, że przełączanie rozmów do gabinetów lekarskich nie jest dobrym rozwiązaniem. 
 
Zdaniem Macieja Borowicza, lekarz podczas rozmowy telefonicznej z pacjentem musi zakwalifikować pacjenta, bądź nie zakwalifikować do wizyty domowej. Pani w rejestracji nie do końca ma możliwość zadania pytań dot. stanu zdrowia pacjenta. O stan zdrowia mogą pytać tylko lekarz i pielęgniarka.
Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że to dodatkowo wydłuża kolejkę. Pytała co zrobić, żeby pacjenci zapisywali się również do innych lekarzy. 
 
Maciej Borowicz kierownik Przychodni Medycznej „Ikar” stwierdził, że pacjenci mają prawo wyboru przez którego lekarza chcą być leczeni. 
 
Radna Maria  Wolsztyńska mówiła, że np.: w przychodni w Łochowie nie ma kolejek. 
 
Zdaniem Macieja Borowicza, każdy kto przyjdzie do przychodni zostaje przyjęty przez lekarza. 
 
Radna Maria Wolsztyńska
mówiła, że pacjent jest przyjęty, ale nie zawsze przez lekarza u którego się już wcześniej leczył. 
 
Maciej Borowicz kierownik Przychodni Medycznej „Ikar”
wspomniał, że linie telefoniczne są rozszerzone, są trzy stanowiska rejestracji, co usprawnia prace. Wszystkie sugestie pacjentów  są analizowane na bieżąco, są statystyki dot. ilości przyjmowanych pacjentów przez poszczególnych lekarzy.
 
Radny Krzysztof Kocikowski mówił, że jako pacjent ze względu na dużą ilość osób nie został przyjęty w przychodni, po czym udał się do szpitala i tam niektóre osoby były zdziwione, że nie został przyjęty w przychodni. Pytał, czy w takiej sytuacji przychodnia w szpitalu może pacjentowi odmówić pomocy. Pytał czy przychodnia jest przygotowana do zmiany dot. wystawiania e-zwolnień. 

Maciej Borowicz kierownik Przychodni Medycznej „Ikar” zapewnił, że przychodnia jest przygotowana, odbyły się szkolenia lekarzy w tym zakresie. Stwierdził, że szpitale w tym szpitalny oddział ratunkowy i szpitalna pomoc doraźna muszą przyjąć pacjenta po godz. 18.00, tam są przyjmowane pilne przypadki.  Wspomniał, że w Przychodni jest większa ilość lekarzy niż w innych placówkach w stosunku do ilości pacjentów. Obecnie jest zatrudnionych 7 lekarzy rodzinnych. 
 
Radna Maria Wolsztyńska poprosiła Panią Zdunek, aby przedstawiła zapisy umowy. Czy w ogóle umowa jest realizowana. 
 
Anna Zdunek kierownik referatu Ochrony Środowiska mówiła, że umowa została zawarta w styczniu 2013r. Była wielokrotnie zmieniana, aneksowana. W grudniu 2016 r. Pan doktor zwrócił się z prośbą o aneks w związku z modernizacją kotłowni. W umowie była zawarta kwota 20.000 zł, lecz koszt modernizacji był wyższy. 
 
Radna Maria Wolsztyńska zasygnalizowała, że w umowie była podana kwota 200.000 zł. 
Anna Zdunek kierownik referatu Ochrony Środowiska odpowiedziała, że jest to łączna kwota razem z zapleczem rehabilitacyjnym. 
 
Maciej Borowicz kierownik Przychodni Medycznej „Ikar” dodał, że przy wyliczeniach modernizacji kotłowi planowano założenie jednego pieca gazowego i  że  spełni on  wymagania- koszt z montażem około 30.000 zł. Okazało się jednak, że piec jest niewydolny i że trzeba przerobić całą  instalację, co podwyższyło  koszty do kwoty 90.000 zł. 
 
Anna Zdunek kierownik referatu Ochrony Środowiska mówiła, że aneks z 2015 r dotyczył utworzenia do końca 2016 r parkingu i zagospodarowanie zieleni wokół przychodni, gdzie koszty wyniosły 55.000 zł. Przeprowadzenie modernizacji kotłowni 25.000 zł. Urząd chciał, żeby ogrzewanie zostało zmienione, ponieważ stare ogrzewanie powodowało spore zanieczyszczenie. Dodała, że Urząd starał się pozyskać środki zewnętrzne, ale gmina nie „łapała się” ze względu na liczbę mieszkańców. Aneksem z grudnia 2016 ustalono koszt modernizacji kotłowni  w wysokości 80.000 zł. Uzgodniono, że  urząd poniesie koszty związane z parkingiem i utworzeniem zieleni. 
 
Maciej Borowicz kierownik Przychodni Medycznej „Ikar
” dodał, że została wykonana wymiana schodów. Priorytetem było ogrzewanie, którego koszty znacznie wzrosły. 
 
Anna Zdunek kierownik referatu Ochrony Środowiska wspomniała, że zostały wykonane nawodnienia, główne przyłącza do podlewania. Jest projekt na urządzenie zieleni przy Przychodni. 
 
Maciej Borowicz kierownik Przychodni Medycznej „Ikar” mówił także o konieczności remontu dachu, i nowej elewacji. 
 
Radna Maria Wolsztyńska stwierdził, że szkoda iż komisja zdrowia nie była informowana o podpisanych aneksach. Jeżeli doszło do podpisania aneksu to środki na parking powinny być zabezpieczone na następny rok budżetowy.  
 
Maciej Borowicz kierownik Przychodni Medycznej „Ikar”
stwierdził, że koszt położenia kostki na parkingu wyniesie około  40.000 zł. 
 
Radna Maria Wolsztyńska pytała o punkt dot. laboratorium diagnostycznego. 
 
Maciej Borowicz kierownik Przychodni Medycznej „Ikar” mówił, że zostały zakupione wszystkie elementy do laboratorium i wszystkie podstawowe badania są wykonywane na miejscu. 
 
Anna Zdunek kierownik referatu Ochrony Środowiska
przekazała, że do końca 2018r w umowie zawarte jest przygotowanie gabinetów lekarskich na I piętrze. 

Maciej Borowicz kierownik Przychodni Medycznej „Ikar” wspomniał, że udało się rozszerzyć zakres rehabilitacji. Będzie przyjmowana większa ilość pacjentów przez 4 rehabilitantów, planowana jest rejestracja on- line, wydawanie elektronicznie zwolnień, wyników i recept.  
 
Radna Maria Wolsztyńska
pytała, czy pacjenci mogą liczyć na zatrudnienie dodatkowych specjalistów m. in. neurologa, kardiologa, urologa. 
 
Maciej Borowicz kierownik Przychodni Medycznej „Ikar” odpowiedział, że konkurs od roku jest odsuwany na kolejne miesiące. Placówka musi być przygotowana do pracy kardiologa. 
 
Po otrzymaniu wyjaśnień od Pana Borowicza, przewodniczący komisji Krzysztof  Kowalewski podziękował za przybycie i przeszedł do kolejnego tematu.
 
Ad.2 Funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury w 2018r., oferta programowa, warunki lokalowe i plany nowego dyrektora na rok bieżący.
 
Temat  referowała Kamila  Łączna dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach.
Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski wspomniał, że Pani Kamila Łączna objęła funkcje po odwołanym dyrektorze. 
 
Kamila  Łączna dyrektor Gminnego Centrum Kultury poinformowała, że w ośrodku została wdrożona procedura zgodnie  z obowiązującą od maja ustawą o ochronie danych osobowych. W związku z tym rozpoczęły się szkolenia dla pracowników. Została wykonana archiwizacja dokumentów, jak również audyt pod względem danych osobowych. Ponadto zostały zakupione meble do przechowywania dokumentów. Budżet został przyznany na działalność instytucji kultury, zostały uzgodnione wszystkie wydarzenia kulturalne związane z sołectwami oraz podpisane umowy z wykonawcami. W każdym wydarzeniu kulturalnym uczestniczą animatorzy kultury. 
  Kamila Łączna omówiła najważniejsze zaplanowane imprezy, koncerty m. in. koncert z okazji Dnia 2, 3 Maja, z okazji 100 -lecia Niepodległości, gdzie wystąpiła o patronat honorowy. Wspomniała także o V Marszu Dąbrowskiego połączonego z biegiem, który zakończy się w Bydgoszczy.
-30.09 w Murowańcu odbędzie się finał Europejskich Dni Dziedzictwa. Będzie to rekonstrukcja związana z Powstaniem Wielkopolskim. Wspólnie z kujawsko- pomorskim Centrum Kultury zostanie wydany biuletyn, gdzie  patronat honorowy objął Marszałek.
-27.10 odbędzie się kujawsko- pomorski Festiwal Polskiej Pieśni Patriotycznej w Łochowie. Odbędą się  również Wokalne Warsztaty dla młodzieży. Wstępnie na 4.11 zaplanowane jest spotkanie poświęcone polskim artystom. Jest zamysł, aby uhonorować Pana Płotkowskiego i zorganizować wystawę. Dla Białych Błot i dla Łochowa zaplanowana jest projekcja filmu w plenerze. Koszt wykupienia licencji wynosi 1.600 zł jednorazowo na miejscowość. Planowane są warsztaty teatralne dla dzieci w świetlicach w Łochowie i w Białych Błotach. 
 
Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski pytał, co ze świetlicami  w Zielonce, czy w Cielu po oddaniu jej do użytku. 

Kamila Łączna dyrektor Gminnego Centrum Kultury
stwierdziła, że Gminny Ośrodek Kultury może przygotować program dla dzieci, które nie wyjeżdżają.  Jeżeli świetlica zostanie oddana do użytku to wówczas jak najbardziej będą mogłyby być zorganizowane imprezy kulturalne. 
 
Radna Maria Wolsztyńska pytała czy do prowadzenia warsztatów teatralnych będzie zatrudniony ktoś z zewnątrz, czy będzie prowadziła je Pani Józefina Szałańska. 

Kamila  Łączna dyrektor Gminnego Centrum Kultury odpowiedziała, że będzie się tym zajmowała aktorka Pani Józefina Szałańska łącznie z grupą teatralną z Mroczy.   
 
Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info stwierdziła, że dobrze by było gdyby była jakaś osoba z zewnątrz.  
 
Kamila  Łączna dyrektor Gminnego Centrum Kultury przychyliła się do tej wypowiedzi stwierdzając że wówczas jest wymiana doświadczeń. 
 
Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info zapytała, czy warsztaty o których wspomniała Pani dyrektor są dla grup, które już funkcjonują w ramach kółka teatralnego, czy to ma być dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Są dzieci, które funkcjonują w jakiś  zespołach i dzieci które nie funkcjonują. 
 
Kamila  Łączna dyrektor Gminnego Centrum Kultury odpowiedziała, że jest to dla tej grupy, która funkcjonuje, ale trzeba być otwartym, że jeżeli jakieś dziecko będzie chciało to jest to otwarte. Mówiła także, że w dniu 23.05 w Łochowie odbędą się pokazy wszystkich działających na tym terenie zespołów. Na święto Gminy głównym gościem będzie „Formacja Nieżywych Schabów”
-16.06 w Łochowie zaprezentują się zespoły z Gminnego Centrum Kultury. Jest sugestia ze strony sołectw, żeby spróbować wystawić stoiska z własnymi pracami.
 
(o godz. 15.40  komisję opuściła radna Zawidzka)   
 
Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info stwierdziła, że mieszkańcy Łochowa i okolic domagali się większej ilość bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Na zebraniach mówiono, że bezpłatne zajęcia  słabo funkcjonowały. Pytała co  z tymi zajęciami?. Zapytała co Pani dyrektor proponuje w weekendy. Są oczekiwania, aby ośrodki funkcjonowały również w weekendy, żeby zrobić coś dla dzieci dla młodzieży i dla dorosłych. Nie tylko zajęcia, które odbywają się w tygodniu tylko jakieś akcje. 
 
Kamila  Łączna dyrektor Gminnego Centrum Kultury odpowiedziała że po rozmowach z dyrektorem powstał plan, aby dzieci wychodzące ze szkoły skorzystały z zajęć w ośrodkach kultury. Jeżeli jest takie zainteresowanie to na pewno zostaną wprowadzone  stale zajęcia. 

Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info stwierdziła, że wobec poprzedniego dyrektora były poważne zarzuty, że jest za mało zajęć bezpłatnych dla dzieci i młodzieży, bo odbywały się zajęcia za które rodzice musieli płacić. Po zmianie dyrektora mieszkańcy tego terenu na pewno chcieliby wiedzieć kiedy i jakie zajęcia będą. 

Kamila Łączna dyrektor Gminnego Centrum Kultury wspomniała, że była na zebraniu sołeckim w Łochowie, gdzie pytała przybyłych rodziców jakie zajęcia ich interesują, lecz żaden z rodziców nie udzielił odpowiedzi. 
 
Radna Maria Wolsztyńska
dodała, że odbyło się  spotkanie komisji, z  mieszkańcami Łochowa, z Panem dyrektorem i Wójtem. Mieszkańcy mówili, że za zajęcia uczestnicy płacą miesięczną kwotę np. za naukę gry na instrumencie 160 zł. Zajęcia odbywały się w Ośrodku Kultury, te pieniądze były wypłacane instruktorowi, który nie płacił za pomieszczenie. 
 
Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski dodał, że ośrodek kultury odprowadzał podatek od tej kwoty.  
 
Radny Krzysztof  Kocikowski
wspomniał, że odbywało się to na zasadzie indywidualnych lekcji i instruktor zarabiał pieniądze. 

Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info
dodała, że dyrektor miał zapełniony grafik.  
 
Kamila Łączna dyrektor Gminnego Centrum Kultury
mówiła, że rozmawiała z plastykiem, który odszedł z Białych Błot, który prowadziłby nieodpłatnie zajęcia dla dzieci. Stwierdziła jednak, że jakaś drobna opłata powinna być bo przy jej braku  nie ma szacunku do zajęć, nie ma dyscypliny. Proponowała, aby w okresie letnim spróbować rozpocząć nieodpłatnie zajęcia i zobaczyć czy będzie zainteresowanie. 
 
Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewsk
i pytał, czy planuje się zorganizowanie np.: półkolonii.
Kamila Łączna dyrektor Gminnego Centrum Kultury mówiła, że będzie coś zorganizowane. Wspomniała także o zajęciach w weekendy, przekazała że rozmawiała z sołtysem, który mówił o zajęciach rekreacyjnych.
 
Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info mówiła o systematyce powtarzających się w tygodniu zajęć o zorganizowanych w tygodniu kółkach.  Pytała, czy w weekendy nie można by było zrobić jakiś akcji, która by przyciągnęła pozostałych mieszkańców  i młodzież nie uczęszczającą na kółka. Z takim pomysłem można jeździć po całej gminie. Pytała, czy mieszkańcy się czegoś takiego doczekają. 

Kamila Łączna dyrektor Gminnego Centrum Kultury stwierdziła, że takim czymś zajmowała się w Mroczy. 
 
Zdaniem Pani Marzanny Kreji redaktor naczelnej czasopisma Białe Błota info mieszkańcy powinni czuć, że ośrodek jest dla ich potrzeb w weekend. 

Radny Rafał Barsukiewicz dodał, że warto by było wprowadzić to w świetlicach, które już istnieją  takie otwarte punkty. 
 
Kamila Łączna dyrektor Gminnego Centrum Kultury dodała, że w punktach otwartych, świetlicach  będą zajęcia i możliwość odrobienia lekcji przez dzieci. 
  

Radny Rafał  Barsukiewicz
pytał o ofertę w Zielonce. 
 
Kamila Łączna dyrektor Gminnego Centrum Kultury odpowiedziała, że na pewno będą zajęcia Koła Gospodyń. Animator będzie oddelegowany do  świetlicy w Zielonce. 
 
Radna Maria Wolsztyńska wspomniała, że na ostatniej sesji w uchwale dot. zmian w budżecie radni dokonali zwiększenia o kwotę 40.000 zł. Pytała na co zostały przeznaczone te pieniądze. 

Kamila Łączna dyrektor Gminnego Centrum Kultury odpowiedziała, że na Ogólnopolski Festiwal Tańca. 

Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info stwierdziła, że to już było. Pan dyrektor Kieroński  dostał trzy dotacje między innymi na organizację. Kwota dotacji, którą otrzymał to jest  50.000 zł. 

Radny Rafał Barsukiewicz dodał, że na pewno były dwie dotacje. 

Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info
mówiła o trzech dotacjach, które wyniosły 50.000 zł,  z których jedna była ze sportu, dwie z kultury. 

Radna Maria Wolsztyńska była zdziwiona faktem dotacji po imprezie. W sumie jest to kwota 90.000 zł, jest to stowarzyszenie, które jak wszystkie inne startuje w konkursie. 

Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info dodała, że oprócz Spójni otrzymało największe kwoty. 
 
Radna Maria Wolsztyńska była zaskoczona, że po imprezie przeznacza się środki. Pytała, czy  zabrakło, czyli ktoś niedoszacował imprezy. Uważa za niezasadne zwiększanie tej dotacji. Dodała, że wcześniej składała wniosek, żeby dofinansować „Złote Łany”, które nie wiadomo czy startowały. 
 
Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info dodała, że dostali śmieszną kwotę 1.000 zł. 
 
Radna Maria  Wolsztyńska mówiła, że „Złote Łany” otrzymały 2.000 zł. Stwierdziła, że Festiwal Tańca była to duża 4 dniowa impreza, jednak nie jest do końca pewna, czy było na niej dużo mieszkańców. 
 
Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info
pytała, czy ośrodek  był organizatorem tej imprezy. 
 
Kamila Łączna dyrektor Gminnego Centrum Kultury odpowiedziała, że był współorganizatorem.    
Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info pytała, czy była wcześniejsza umowa podpisana na współorganizację. 

Kamila Łączna dyrektor Gminnego Centrum Kultury stwierdziła, że była podpisana umowa na współorganizację. 

Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski pytał, czy w poprzednim roku ośrodek dokładał pieniądze do tej imprezy.  Jego zdaniem była dotacja z konkursu. 

Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info stwierdziła, że nie było dokładane.
 
Zdaniem radnego  Krzysztofa Kocikowskiego w zeszłym roku, ani 2 lata temu też nie było. 
 
Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info pytała, czy tą umowę zawarł Pan Narolski. 

Kamila Łączna dyrektor Gminnego Centrum Kultury odpowiedziała, że Pan Narolski w ogóle umów nie zawierał. Umowa została zawarta na współprace ze wszystkimi m. in. ze „Złotymi łanami” aby im pomóc w rozwinięciu. 

Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info wspomniała, że pani dyrektor objęła funkcję w połowie lutego, Festiwal był w połowie marca, czy na początku marca. Poprzedni dyrektor nie zawarł umowy z panem Kierońskim tak jak robił w poprzednich latach, czyli nie był współorganizatorem. Jedną z pierwszych decyzji pani dyrektor jest angażowanie środków i dofinansowanie do tej imprezy. Stwierdziła, że impreza ta  jest bardziej imprezą ogólnopolską, a jej  uczestnicy też wpłacają pieniądze za startowe i nie tylko, za możliwość uczestniczenia. Ponadto  impreza była biletowana. Pytała jak to się dzieje, że dwa lata niedofinansowano, a  tutaj taka decyzja i wyrównuje się to w budżecie już po imprezie. 
 
Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że można powiedzieć, że  było to wyrównanie po imprezie. 
 
Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski mówił, że deficyt został „zasypany” po imprezie.
Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info zadała pytanie kogo to był deficyt, czy to był deficyt ośrodka kultury, czy organizatora głównego imprezy. 

Kamila Łączna dyrektor Gminnego Centrum Kultury mówiła, że głównym organizatorem było stowarzyszenie. 
 
Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info wspomniała, że to stowarzyszenie nie działa od dzisiaj, ono działa od lat i tą imprezę to stowarzyszenie organizuje  od co najmniej 4 lat. Poprzednio robił to Pan Kieroński w ramach, właśnie nie wiadomo jak to było przed stowarzyszeniem. Nie jest to pierwsza tego typu impreza więc organizator ma mniej więcej porównanie jak wyglądało to 4 lata temu. Został przyjęty taki budżet, że to się nie zmieściło, co jest trochę dziwne.  
Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że była dotacja celowa. Pan Kieroński zdecydował się założyć stowarzyszenie i od 2014r. startuje w konkursie tak jak i inne stowarzyszenia. Obecnie jest chyba ponad 300.000 zł dotacji, a było 200.000 zł. Środki były zwiększone po to, aby zadowolić wszystkie stowarzyszenia i spełnić oczekiwania. Jednak okazuje się że można z budżetu gminy otrzymać środki po imprezie.
Zdaniem Pani Marzanny Kreji redaktor naczelnej czasopisma Białe Błota info jeżeli zawiera się umowę o współorganizację to Pani dyrektor przedstawiono koszty ile będzie to kosztowało przy podpisywaniu umowy. 

Kamila Łączna dyrektor Gminnego Centrum Kultury odpowiedziała, tak.
 
Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info pytała, czy z góry było wiadomo że nie starczy tych pieniędzy, czy przedstawiono tak koszty, że dopiero później wyszło, że są wyższe. 
 
Kamila Łączna dyrektor Gminnego Centrum Kultury odpowiedziała, że przedstawiony został rachunek. Jeżeli jest umowa to trzeba wiedzieć na jaką jest kwotę. 
 
Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info pytała, czy Pani dyrektor zawierając umowę miała świadomość, że  tych pieniędzy nie starczy na tą imprezę. 

Kamila Łączna dyrektor Gminnego Centrum Kultury odpowiedziała, że miała świadomość, że może nie starczyć. 

Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info stwierdziła, że można by domniemywać, że celem zawarcia tej umowy przez Pana Prezesa który reprezentuje to stowarzyszenie, czy Panią Prezes mogła być chęć uzyskania środków finansowanych poprzez GCK. Intencja ta mogła  być nieznana  Pani dyrektor GCK.  
 
Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski stwierdził, że jest to trudna sytuacja. Dodał, że impreza 2 lata z rzędu się samofinansowała.  
 
Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info mówiła, że jest to stowarzyszenie, które organizuje tę imprezę nie pierwszy raz. Mówi się, że budżet ośrodka nie na wszystko starcza. W związku z tym chętnie by widziała, aby Pani dyrektor wydała te pieniądze np. na „Złote Łany” albo na akcje typu plener malarski, cokolwiek dla mieszkańców w terenie zorganizowane w weekendy. Ta akcja jest tylko 4 dniowa. Impreza integrująca społeczność mogłaby trafić do szerszego kręgu  odbiorców. 
 
Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski stwierdził, że warto by było zbadać tą umowę. Proponował skierować wniosek do Komisji Rewizyjnej w celu zbadania tej sprawy. 

Radny Krzysztof Kocikowski stwierdził, że szkoda iż Rada  mocniej nie pochyliła się głosując  zmiany w budżecie.   
 
Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski
stwierdził, że była głosowana dotacja podmiotowa, a teraz wynika, że ta dotacja podmiotowa była wyrównaniem deficytu, który powstał w budżecie ośrodka kultury po realizacji umowy. 
 
Radny Krzysztof Kocikowski mówił, że często są zadawane pytania jeżeli chodzi o jakieś zwiększenia, przesunięcia, natomiast tutaj przed głosowaniem na sesji nie było zainteresowania na co te pieniądze są przeznaczane. 
 
Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski dodał, że wielokrotnie mówił, że budżet ośrodka jest niedoszacowany i każde pieniądze dla ośrodka są ważne. 
 
Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info zadała pytanie tylko na co te pieniądze? Czy pieniądze przeznacza się na coś co będzie służyło szerszemu gronu odbiorców, czy są dołożone specyficznej grupie odbiorców. 
 
Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski zaproponował skierowanie wniosku do Komisji Rewizyjnej.
WNIOSEK:
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu wnioskuje o zbadanie zawartej umowy i całości  kosztów poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury na  współorganizację Festiwalu Tańca o puchar Pomorza i Kujaw.
Komisja przyjęła wniosek głosując 5 „za” przy 5 obecnych radnych.   
 
Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski rozpoczął dyskusję na temat   warunków lokalowych GCK. Pytał o budynek w Łochowie, w którym znajduje się pleśń.

Kamila Łączna dyrektor Gminnego Centrum Kultury mówiła, że zostały przekazane środki na usunięcie pleśni. 
 
Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski pytał, czy obecnie pomieszczenia są użytkowane i czy będzie przeprowadzony remont. 

Kamila Łączna dyrektor Gminnego Centrum Kultury
zapewniła, że cały czas są użytkowane i będzie wykonany remont. 
 
Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewsk
i wspomniał, że jednym z zarzutów, który był stawiany poprzedniemu dyrektorowi było podejrzenie o to, że substancja która się pojawiła na suficie może mieć negatywny wpływ na zdrowie osób tam przebywających. 

Kamila Łączna dyrektor Gminnego Centrum Kultury mówiła, że od września do października duża sala była nieużytkowana. Oprócz tego cały czas odbywały się  zajęcia.  
 
Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski wspomniał, że potrzeby lokalowe GCK są znaczne. Obecnie jest etap projektowania budynku. 
 
Kamila Łączna dyrektor Gminnego Centrum Kultury
mówiła, że projekt już jest. 
 
Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że zostały zagwarantowane pieniądze  na wkład własny.  Pytała, czy Pani dyrektor widziała projekt i ile jest zaprojektowanych pomieszczeń 

Kamila Łączna dyrektor Gminnego Centrum Kultury odpowiedziała, że zaprojektowane są trzy pracownie i biblioteka, nie ma auli.  
 
Radna Maria  Wolsztyńska wspomniała, że Zastępca Wójta zapewnił, że w tym roku budynek zostanie  oddany do użytku. Ma być współfinansowanie 85% środków zewnętrznych i  15% wkładu własnego.
Kamila Łączna dyrektor Gminnego Centrum Kultury mówiła, że GCK przygotowało projekt na wyposażenie budynku.
Radny Rafał Barsukiewicz pytał kiedy zostanie otwarta świetlica w Cielu.
Kamila Łączna dyrektor Gminnego Centrum Kultury przekazała że nie posiada takiej informacji.
Po dyskusji zakończono spotkanie komisji.
Protokołowała:
A.Cabańska

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (7 września 2018)
Opublikował: Anna Cabańska (7 września 2018, 10:14:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 509