PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 24.05.2018 r. od godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

        Protokół   
  
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu 
z dnia 24.05.2018r., o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 
 
            W posiedzeniu uczestniczyli: przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski, radna Anna Zawidzka, radna Maria Wolsztyńska, radny Krzysztof Kocikowski, radny Kazimierz Jadomski, radny Rafał Barsukiewicz, inspektor p. Monika Kobus, inspektor  p. Karolina Gaca, Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak, dyrektor GCK  p. Kamila Łączna, p. Łukasz Narolski, kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia p. Andrzej Wiekierak, kierownik COEiS Patrycjusz Migawa, p. Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota Info.
 
(na komisję spóźnił się radny Krzysztof Kocikowski)
 
Posiedzenie komisji prowadził przewodniczący p. Krzysztof Kowalewski, który powitał wszystkich zebranych i zaproponował następujący porządek posiedzenia:
 
Porządek posiedzenia:
 
1.      Przygotowanie do sezonu zewnętrznych obiektów plenerowo- sportowych.
2.      Materiały na sesje.
3.      Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 
Ad. 1. Przygotowanie do sezonu zewnętrznych obiektów plenerowo- sportowych.
 
Kierownik COEiS p. Patrycjusz Migawa mówił, że wszystkie obiekty będące w zarządzie COEiS funkcjonują, zakres prac remontowych jest dość duży. Boiska sportowe utrzymywane są w należytym stanie. COEIS otrzymał 11 nowych  miejsc, które chce bardziej uatrakcyjnić. Kierownik wystąpił do wójta z pismem o przekazanie kserokopii dokumentacji technicznej, gwarancji na wszystkie otrzymane tereny.
 
Przewodniczący komisji p. Krzysztof Kowalewski mówił o ubytkach w tartanie.
 
(na komisję przybył radny Krzysztof Kocikowski) 
 
Kierownik p. Patrycjusz Migawa stwierdził, że jest falowanie tartanu, co wynika z jego wykonania. Fałdy zostaną usunięte. Tartan był czyszczony, koszt umycia całego tartanu wynosi 15.000 zł. Planowane jest uporządkowanie placów zabaw, głównie wiat oraz wymiana ogrodzenia w Zielonce. COEiS wystąpi o przyłącze energetyczne w Zielonce.
 
Przewodniczący komisji p. Krzysztof Kowalewski pytał, czy są jakieś plany związane z zapleczem przy boisku?
 
Kierownik p. Patrycjusz Migawa
mówił, że powstanie obiekt przy sali gimnastycznej. Zostanie wykonany projekt na piłkochwyt od strony parkingu. Do tego projektu zostanie dostawiony garaż. 
 
Przewodniczący komisji p. Krzysztof Kowalewski pytał, czy w sezonie będzie można korzystać bez ograniczeń z boiska Orlik w Cielu? I czy planowane jest zamontowanie furtki ? 
 
Kierownik p. Patrycjusz Migawa
przyjął propozycje radnego Kowalewskiego do rozważenia, jednocześnie informując, że z boiska Orlik będzie można korzystać do godz. 20.30
 
Radny Krzysztof Kocikowski wnioskował, aby raz w roku uporządkować gruz i pryzmę trawy, która znajduje się na tym terenie.
 
Radna Maria Wolsztyńska
stwierdziła, że utrzymanie, czyszczenie bieżni powinno wejść w skład utrzymania całego obiektu.
Proponowała, aby zabezpieczyć środki na czyszczenie nawierzchni tartanowej na gminnym stadionie w Białych Błotach. (koszt około 15.000 zł)
 
Komisja przyjęła jednogłośnie propozycje radnej głosując 6 „za” przy 6 obecnych radnych.
 
Radny Rafał Barsukiewicz prosił o uporządkowanie boiska w Zielonce.
 
Kierownik p. Patrycjusz Migawa
mówił, że boisko zostało wyposażone w ławki stadionowe i jest regularnie koszone.
 
Ad. 2 Materiały na sesje.
 
- Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020".
 
Inspektor p. Monika Kobus mówiła, że zmiany dotyczą aktualizacji nazw jednostek organizacyjnych.
 
- Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na terenie Gminy Białe Błota w ramach Programu EKOPIEC 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu.
 
Inspektor p. Monika Kobus przekazała, że Gmina Białe Błota otrzyma środki na 25 wniosków. Dofinansowanie wynosi 2.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu i 2.000 zł z gminy. Mieszkaniec otrzyma 4.000 zł na ekologiczną wymianę źródła ciepła.
 
Inspektor p. Karolina Gaca mówiła o ustanowieniu strefy pośredniej ujęcia wody w Cielu. Prosiła członków komisji o zapoznanie się z przedstawionymi materiałami, propozycjami m.in. dokumentacją hydrogeologiczną, ocenie ryzyka, jak również proponowanymi zakazami i nakazami. Proponowana strefa jest w graniach 1 km od ujęcia wody w stronę Prądek.
 
Radny Krzysztof Kocikowski pytał o odwierty do pozyskania wody w celu np. podlewania ogrodów.
 
Członkowie komisji prosili, aby doprecyzować pkt 8 dot. głębokości odwiertów.
 
Komisja przyjęła jednogłośnie propozycję ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w Cielu głosując 6 „za” przy 6 obecnych radnych.
 
-Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak omówiła projekt uchwały oraz autopoprawki.
 
Radny Krzysztof Kocikowski mówił o kolejnym dofinansowaniu dla GCK.
 
-Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2018 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że jest to kredyt w kwocie 5.840.694,78 zł, spłaty rat są rozłożone do 2024 roku.
 
-Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że podjęcie ww. uchwały związane jest z opłatami skarbowymi, które muszą uiszczać obcokrajowcy przede wszystkim z Ukrainy.  Gmina musi wyznaczyć inkasenta i przyjąć opłatę.
 
Następnie członkowie komisji dyskutowali na temat przeznaczenia kwoty 100.000 zł na odkomarzanie.
Radny Rafał Barsukiewicz mówił, że w poprzednim roku odkomarzanie przyniosło pozytywny skutek.
 
Na komisję przybyła p. Kamila Łączna dyrektor GCK.
 
Przewodniczący komisji p. Krzysztof Kowalewski powrócił do projektu uchwały w sprawie  zmian w budżecie. Mówił, że jest to kontrowersyjna sprawa dot. zwiększenia dotacji podmiotowej dla GCK o kwotę 94.588 zł. Poinformował, że dnia 14.05.2018 r. wpłynęło pismo do wójta z prośbą o zwiększenie środków dla GCK o powyższą kwotę. Potrzeba zwiększenia środków związana jest z zabezpieczeniem ich na wypłatę dla drugiego dyrektora i pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem RODO.
 
Kamila Łączna dyrektor GCK dodała, że kwota związana jest również z wypłatą odprawy emerytalnej. W tej kwocie jest już to, co zakupiono, wykonano w związku z rozporządzeniem RODO.  
 
Przewodniczący komisji p. Krzysztof Kowalewski mówił, że te środki powinny być wygenerowane z budżetu GCK. Zwalniając dyrektora, wójt powinien zakładać  środki, a było niedoszacowanie. Jednym z powodów zwolnienia dyrektora p. Narolskiego było nieprzygotowanie spraw związanych z RODO.  Zdaniem radnego, jak się nie ma z czego, to się robi jak się robi. Radny Kowalewski wielokrotnie wspominał, że budżet GCK jest niedoszacowany. Mówił, że była nagonka na dyrektora, ponieważ mieszkańcy Łochowa, którzy wcześniej krzyczeli, że ośrodek funkcjonuje fatalnie, obecnie nie mają żadnych zastrzeżeń.
 
Radna Maria Wolsztyńska odczytała na, co ma zostać przeznaczona wnioskowana kwota i tak: 68.390 zł na fundusz wynagrodzeń i jest to znacząca kwota,  26.198 zł jest to nakład na dostosowanie.
 
Kamila Łączna dyrektor GCK mówiła, że przeszło 40.000 zł są to jej płace. Z kwoty 26.198 zł ma zostać zakupiony i zabezpieczony sprzęt teleinformatyczny, jak również zakupione niszczarki.    
 
Zdaniem radnej Marii Wolsztyńskiej kwota na dostosowanie jest zasadne, prosiła  o bliższą informację dot. wysokości odprawy dla pracownika, który być może nie ma większego wynagrodzenia niż 2.500 zł.   
 
Kamila Łączna dyrektor GCK mówiła, że będzie to 3 miesięczna odprawa.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak dodała, że w tej kwocie jest ZUS i pochodne.
 
Radna Maria Wolsztyńska pytała, czy w planie finansowym musiało być zabezpieczenie jeżeli chodzi o osobę odchodzącą na emeryturę?
 
Pan Łukasz Narolski dodał, że ta osoba nie chciała odejść na emeryturę.
 
Kamila Łączna dyrektor GCK mówiła, że ta osoba zakładała przejście na emeryturę. 
 
Zdaniem przewodniczącego komisji p. Kowalewskiego ogromne pieniądze w ośrodku kultury idą na wynagrodzenia i pochodne, a z dotacji na działalność pozostaje niewiele.  
 
Kamila Łączna dyrektor GCK mówiła, że tak jest w każdej instytucji.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że do projektu budżetu jednostki składają zapotrzebowanie łącznie z wynagrodzeniami i utrzymaniem obiektów i zawsze te kwoty są ścinane, bo nie ma tyle pieniędzy.   
 
Przewodniczący komisji p. Krzysztof Kowalewski mówił, że nie przypomina sobie, aby w latach ubiegłych dotacja podmiotowa była zwiększana dla GCK.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że w tej kadencji może nie była zwiększana, ale w poprzednich były zwiększenia.
 
Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota Info Cyt: „Były nadwyżki i była zwracana dotacja”.
 
Przewodniczący komisji p. Krzysztof Kowalewski stwierdził, że ośrodek jest jednostką, która może generować sama przychód. Obecnie ma odczucie, że  ośrodek zdany jest na łaskę organu uchwałodawczego, czy organu prowadzącego, który takie zmiany w budżecie proponuje.
 
Radny Rafał Barsukiewicz dodał, że nie przypomina sobie, aby w ciągu roku budżetowego był zwiększany budżet GCK.
 
Przewodniczący komisji p. Krzysztof Kowalewski mówił, że radni zostali postawieni pod ścianą, bo te pieniądze po części są już wydane.
 
Kamila Łączna dyrektor GCK mówiła, że trzeba było zabezpieczyć środki. Nie było zrobionej archiwizacji,  nie były zabezpieczone dokumenty, to zostało już wykonane. 
 
Przewodniczący komisji p. Krzysztof Kowalewski mówił, że radni dowiadują się o tym, jak jest już po wszystkim. Stwierdził, że nie ma pokrycia w budżecie. Pytał, co w sytuacji gdy rada nie zgodzi się na zwiększenie dotacji?
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że wówczas nie będzie imprez.
 
Radna Maria Wolsztyńska
mówiła, że na poprzedniej sesji dołożono 40.000 zł. Radni byli przekonani, że są to środki na działalność. Okazało się, że ta kwota 40.000 zł była na pokrycie kosztów jednego stowarzyszenia.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak powiedziała, że nie można mówić o pokryciu kosztów stowarzyszenia. Umowa nie była ze stowarzyszeniem. Zapłata nastąpiła na podstawie zawartej umowy pomiędzy GCK, a firmą która wykonała usługę.
 
Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota Info Cyt: „Sponsoring pani skarbnik jest, sponsoring”.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że GCK nie dofinansowało stowarzyszenia.
 
Przewodniczący komisji p. Krzysztof Kowalewski pytał, czy  w umowie było zapisane, że GCK pokrywa koszty instalacji, sceny i demontażu?  
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak
odpowiedziała, że tak.
 
Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota Info Cyt: „Pani skarbnik umowa była trójstronna. Umowa między GCK, stowarzyszeniem czyli tutaj beneficjentem. Bo beneficjentem tak de facto było stowarzyszenie, a to że faktycznie nie była to umowa współpracy tylko sponsoringu świadczy o tym, że przekazano te pieniądze do podmiotu trzeciego, zewnętrznego. Natomiast tak szczerze analizując umowę pani dyrektor powiem tak, nie zadbała pani dokładnie o nic, żeby zabezpieczyć chociażby interes GCK zwierając tą umowę do czego zobowiązał się ten trzeci podmiot, który otrzymał tutaj środki finansowe. Tam nie ma nic, że ten podmiot się do czegokolwiek zobowiązuje, no jedynie do wykonania tam techniki, no ale przepraszam czego? oświetlenia, sceny czegokolwiek. Tak na dobrą sprawę faktycznie była to umowa między panią, a tak de facto to tak wyszło. Natomiast nie zadbała pani również o to, żeby GCK mógł realizować, skoro płaci podmiotowi trzeciemu tą jakby egzekwować pewną odpowiedzialność za wykonanie tej usługi. Jakiej usługi? Co kupiono w ramach tego? Tam jest zero. Natomiast była to umowa trójstronna jeżeli już mówimy. I nie możemy powiedzieć, że beneficjentem nie było, że nie było stowarzyszenie bo organizatorem było stowarzyszenie, które de facto przekazano te pieniądze osobie, która wykonywała umowę, osobie trzeciej. Ale to nie jest tak, że stowarzyszenie nie było beneficjentem, ono było beneficjentem również szczerze pomocy publicznej przekazanej za pośrednictwem GCK. Bo GCK otrzymuje środki finansowe z budżetu gminy, a tutaj przekazało te same środki, które otrzymało do stowarzyszenia. Tak to jest”.    
 
Przewodniczący komisji p. Krzysztof Kowalewski powrócił do tematu przekazania kwoty 40.000 zł, stwierdził że było to nieuczciwe. Rada ustaliła, że wszystkie stowarzyszenia biorą udział w otwartych konkursach. 
 
Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota Info
Cyt: „Ja mam jeszcze jedno pytanie do pani dyrektor. Bo pani mówi, ustawę o ochronie danych osobowych mamy dawno, ale że już 2 lata rozporządzenie jakie wchodzi teraz w życie. Ale teraz pani dyrektor obejmowała funkcję dyrektora w momencie kiedy podziękowano panu dyrektorowi i też w tym momencie jasne było, że powiedzmy nie było przygotowania  do tego RODO itd. Też w zarządzeniu u  pana dyrektora  były te powody podane. Czy pani właśnie nie pomyślała o tym, że wydatkując tę kwotę 40.000 zł, jak gdyby podejmując tą decyzję, że będzie pani uczestniczyć, mówiła pani tutaj jako współorganizator, ale to tak szczerze wątpliwe. Czy pani nie pomyślała właśnie kurczę, zwolniono tego dyrektora, bo tyle nabałaganił, no tak słyszałam. Ale wchodzę do tego ośrodka kultury i mówię, no dobrze, nie ma szaf, nie ma niszczarek, nie ma tego. No proszę państwa, państwo stowarzyszenie nie mogę wam tutaj dać  tych 40.000 zł, bo słuchajcie wchodzi mi RODO 25 maja. A pani podejmuje zobowiązanie nie martwiąc się o to co będzie, czy starczy mi do pierwszego. A teraz mówimy, oj bo trzeba było. Powiem szczerze jak słyszę i widzę, obserwuję kwestię RODO to mam wrażenie że RODO, a sprawa polska. Proszę państwa nie przesadzajmy z tym RODO, bo to jest takie wrażenie jak byśmy do tej pory nie mieli ochrony danych osobowych, jak byśmy nie musieli mieć pewnych zabezpieczeń”.
 
Kamila Łączna dyrektor GCK mówiła, że nie było zabezpieczeń.    
 
Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota Info
Cyt: „Ale pani dyrektor 100% na ten temat nie można się wypowiedzieć, ponieważ tak de facto twierdzi się, że była kontrola, raz pan wicewójt twierdzi, że była kontrola w GCK jak ma interes w tym, a drugi raz twierdzi, że nie było kontroli. Ale dobrze, pani wchodzi do ośrodka kultury i pani tak, no kurczę faktycznie miał rację ten wicewójt i teraz, no muszę tutaj to ogarnąć i wiem, że już na wstępie wydać 30.000 zł. I teraz pani też wie, że dyrektor równolegle pracuje i wchodząc już w pierwszy tydzień w mojej ocenie wiedziałabym, że oj tutaj pani trzeba wypłacić jakąś tam nagrodę. Przepraszam panią najmocniej, ale nie będziemy się czepiać tu słówek, bo gdybym się chciała przyczepić to naprawdę byłoby źle. Powiem tak i pani w tym momencie podejmuje takie nieracjonalne decyzje, nawet nie zawiadamiając rady gminy o tym, że taka potrzeba jest i trzeba zwiększyć budżet z takiego powodu, a tutaj teraz się dowiadujemy, że powiedzmy już część pieniążków jest wydana, no i  trzeba bo mamy 25 maja. Ale powiem tylko tyle, gdyby wszystkie firmy miały robić taką panikę z powodu RODO i aż takie wydatki to prawdopodobnie stanąłby nasz biznes tutaj w kraju.   I musimy sobie radzić jak najmniejszymi kosztami, jak najmniejszymi środkami i sobie po prostu radzimy. Ja bym chciała np. dowiedzieć się, co pani właśnie w ramach tego RODO zakupiła? Co takiego to jest?
 
Kamila Łączna dyrektor GCK mówiła, że zostały zakupione meble, szafy, została wykonana archiwizacja dokumentów. Dokumenty „fruwały”, nie było zabezpieczenia dokumentów. Biurka, meble w tym celu zostało dokonane zapytanie ofertowe.
 
Radna Maria Wolsztyńska dodała, że z dokumentacji wynika, że koszt zakupu wyniósł 24.000 zł. Pytała o koszt tego, co pozostało do zakupienia?
 
Kamila Łączna dyrektor GCK odpowiedziała, że z RODO jest 26.198 zł. Dodała, że nie ma zwiększenia etatów.
 
Radny Krzysztof Kocikowski
pytał o zakup drukarek i niszczarek i jak to funkcjonowało  do tej pory? Stwierdził, że będąc w ośrodku kultury nie zauważył, żeby dokumenty „fruwały”. Pytał, czy pani dyrektor rozpatrywała możliwość wynajęcia tych urządzeń? Zapytał pana Narolskiego, gdzie do tej pory przechowywał dokumenty?
 
Pan Łukasz Narolski
odpowiedział, że w szafach.
 
Przewodniczący komisji p. Krzysztof Kowalewski pytał, czy dane wrażliwe były narażone? 
 
Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota Info
Cyt: „Mam takie pytanie pani dyrektor, ile tych szaf pani zakupiła?”  
 
Kamila Łączna dyrektor GCK odpowiedział,  że został zakupiony segment.
 
Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota Info Cyt: „Jak byśmy tak mieli ocenić ilościowo plus, minus, metry”
 
Kamila Łączna dyrektor GCK odpowiedziała, że na całą ścianę, 5-6 metrów.
 
Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota Info Cyt: „A tam była jakąś szafa?” 
 
Kamila Łączna dyrektor GCK odpowiedziała, że nie było szafy. Nie było archiwum, obecnie dokumenty są zarchiwizowane. Razem z biurkami to koszt 7.000 zł
 
Przewodniczący komisji p. Krzysztof Kowalewski stwierdził, że za dużo pieniędzy przeznaczonych jest na etaty. Pytał, czy poprzednie szafy, o których wspomniał pan dyrektor miały zabezpieczenia w postaci zamków?  
 
Pan Łukasz Narolski odpowiedział, że miały.
 
Zdaniem p. Kamili Łącznej pan Narolski mówi nieprawdę. Jest protokół sporządzony przez osobę, która dokonała analizy zabezpieczenia danych osobowych. Nie było nic. Na dole był śmietnik.
 
Radny Krzysztof Kocikowski
ponownie pytał o drukarki i niszczarki oraz zadał pytanie pani Narolskiemu, gdzie przetrzymywał dokumenty jak pełnił funkcje dyrektora?.
 
Pan Łukasz Narolski odpowiedział, że w szafie pancernej. 
 
Radny Krzysztof Kocikowski stwierdził, że jest tu słowo przeciwko słowu. Komisja oświaty była kilka razy w GCK. Nie zgodził się z wypowiedzią pani dyrektor, że dokumenty „fruwały”.  
 
Kamila Łączna dyrektor GCK mówiła że pan dyrektor nie mówi całkowitej prawdy.                       W szafie pancernej była część akt osobowych.
 
Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota Info Cyt: „Czy pani dyrektor zrobiła jakiś bilans otwarcia?”.
 
Kamila Łączna dyrektor GCK mówiła, że nie było bilansu zamknięcia, nie było otwarcia. Powinna być przeprowadzona inwentaryzacja.
 
Radny Krzysztof Kocikowski zapytał dlaczego pani dyrektor nie zwróciła się do komisji i nie przedstawiła, że sytuacja w GCK jest katastrofalna, że pan Narolski całkowicie zaniedbał prowadzenie centrum kultury i w związku z RODO trzeba będzie ponieść duże koszty. Jego zdaniem kwota jest pokaźna i budzi kontrowersje.  
 
Przewodniczący komisji p. Krzysztof Kowalewski stwierdził, że wynajem niszczarek przez ośrodek nie byłby dobrym rozwiązaniem. Raczej należałoby je zakupić, ale nie wiadomo czy zasadne w ilości 7 sztuk.  
 
Kamila Łączna dyrektor GCK mówiła że przy każdym biurku, drukarce powinna być niszczarka.
 
Radna Maria Wolsztyńska pytała w jakiej wysokości została zabezpieczona kwota na „Święto Gminy”
 
Kamila Łączna dyrektor GCK odpowiedziała, że około 80.000 zł
 
Radna Maria Wolsztyńska wyraziła swoje obawy dot. inwestycji. Mówiła, że dokłada się pieniądze dla GCK, a może zabraknąć na inwestycje.
 
Radny Krzysztof Kocikowski zwrócił uwagę, że w budżecie nie znalazły się środki na utwardzenie dojazdu do żłobka w Zielonce i dojazd do budynku użyteczności publicznej w Przyłękach. Była propozycja, aby przeznaczyć na te zadania 30.000 zł.
 
Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota Info Cyt: „Pani dyrektor tutaj padły też kwestie dotyczące wielkości funduszu wynagrodzeń. Rozmawiałyśmy niedawno, właśnie troszeczkę moje zdziwienie, bo co pani dyrektor zrobiła od czasu objęcia funkcji, żeby efektywniej wykorzystać pracę pracowników zatrudnionych tych, którzy mogliby zająć się, no nie wiem ilu tam pracowników jest, ale animacją. No, bo tak szczerze wrażenie jest takie, że płacimy pracownikom, potem jak chcemy zrobić imprezę to jeszcze to dodatkowo, może nie dodatkowo, ale to jest taki, a nie inny koszt. Co pani dyrektor zrobiła jak chodzi, to taka prozaiczna rzecz „Noc Muzeów”. Można było w bibliotece jednej, czy drugiej zrobić jakiś tam wieczór z książką, zaprosić mieszkańców do tych bibliotek, żeby zobaczyli jakie mamy księgozbiory, być może nie wszyscy chodzą do tych bibliotek. I to jest takie proste działanie, które w mojej ocenie jeżeli wymagałoby kosztów byłyby to koszty ewentualnie nadgodzin pani, która musiałaby w tej bibliotece być. A z kolei zyskalibyśmy, bo ja rozumiem że my tutaj w Białych Błotach nie mamy muzeum. „Noc Muzeów” to nie jest tylko, nie chodzi tylko o muzea, chodzi też o ośrodki kultury otwarte, sejm się pokazuje, pokazuje się radę gminy itd. Można by oprowadzić np. gdzie mamy tutaj sesje, bo nie wszyscy mieszkańcy. Nie jest mi dane być tym dyrektorem, ale gdybym była tym dyrektorem, wiedziałabym jaki mam budżet i na co mi starczy, na co mi nie starczy”.
 
Kamila Łączna dyrektor GCK stwierdziła, że będzie okazja w przyszłości i pani Kreja coś takiego może zrobić.  
 
Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota Info
Cyt: „Muszę mieszkańcom pokazać, że mogę zrobić niedrogie działanie, które zaprosi ich do tego ośrodka, pokaże im bibliotekę, może pokaże im przy okazji gdzie się odbywają sesje. Więc tak na moje nie wykorzystujemy efektywnie też czasu pracy pracowników. Bo przecież jeżeli ktoś jest bibliotekarzem mógłby przygotować jakąś ciekawą np. ekspozycję, dwa, trzy zdania o książkach, a ja tylko słyszę, że my płacimy. My mamy tyle na wynagrodzenia”.
 
Kamila Łączna dyrektor GCK
mówiła, że wynagrodzenia nie są wysokie.
 
Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota Info Cyt: „Ale proszę mi wierzyć ja nie zazdroszczę tych wynagrodzeń, ani się nie ubiegam żebyśmy się zrozumieli dobrze, ale nie ubiegam się o prace w ośrodku kultury. Proszę pani cenię sobie wolność, także jest to naprawdę dla mnie bezcenna wartość. Powiem tylko tyle pokazałabym, że coś jednak zmieniamy. Bo jeżeli były zastrzeżenia mieszkańców, że niewiele się dzieje w weekendy w Łochowie, czy w weekendy w Białych Błotach, czy gdziekolwiek pokazałabym, jest okazja. Kurczę pracownicy weźmy, pokażmy ty zrobisz to, ty zrobisz to będzie to nasz kosztowało 500 zł, ale mamy darmową imprezę dla mieszkańców. To jest impreza, która nie generowałaby środków”.   
 
Kamila Łączna dyrektor GCK mówiła, że ludzie oczekują jakiś atrakcji. Dodała, że zaprosi p. Marzannę Kreję do współpracy jako fachowca i jako stowarzyszenie można by realizować wspaniałe pomysły.  
 
Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że nie było imprez w okresie majówki. Mówiła, o kwocie 40.000 zł i myślała, że ta  kwota  jest przeznaczona na zwiększenie atrakcyjności imprez dla mieszkańców, a okazało się że ta kwota została przekazana na inną działalność.    
 
Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota Info Cyt: „Rozmawiałyśmy z panią dyrektor w zeszłym tygodniu, pani dyrektor przyznała, że za te 40.000 zł, które wydano na tą imprezę gdzie, bo my musimy patrzeć na skalę odbiorców. Skala odbiorców tamtej imprezy to nie są zespoły, które przyjeżdżają tylko to są mieszkańcy tak? Tutaj dla ilu mieszkańców? I pani dyrektor przyznała, że za te 40.000 zł może szło i zrobić może dwa, trzy eventy dla każdego sołectwa. Nie mówimy o jakiś wielkich fantazjach, mówimy jakieś tam gry, zabawy, rysowanie, plener malarski tego typu rzeczy, które można by było za te pieniądze zrobić. Nadchodzą wakacje i faktycznie można by to było wykorzystać w jakiś sposób. Także pan dyrektor przyznała, że tak by można było podzielić te pieniądze”. 
 
Następnie p. Łukasz Narolski podziękował za współpracę z Komisją Oświaty .   
 
Komisja głosując nad wnioskiem dot. zwiększenia dotacji podmiotowej o kwotę 94.588 zł dla GCK wyraziła negatywną opinię głosując 5 głosów „przeciw” przy 5 obecnych radnych.
 
Mówiono o potrzebie utwardzenia ulic dojazdowych do jednostek gminnych o co wnioskował radny Krzysztof Kocikowski.
 
Przewodniczący komisji p. Krzysztof Kowalewski zaproponował, aby może właśnie z tych środków wykonać to zadanie.
 
( na komisję wszedł radny Rafał Barsukiewicz)
 
Radny Krzysztof Kowalewski proponował, aby kwotę 100.000 zł z odkomarzania przeznaczyć na utwardzenie tych ulic.
 
Głosowano wniosek dot. utwardzenia dojazdu do części ul. Jaworowej i części ul. Przyrodniczej.
 
Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie głosując 6 głosów „za” przy 6 obecnych radnych.
 
-Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu                                 ( KGP.0006.24.2018).
 
Kierownik p. Andrzej Wiekierak przekazał, że prawdopodobnie ta uchwała zostanie zdjęta z porządku obrad sesji. Zmienił się stan geodezyjny związany z budową S5.  
 
-Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej                                     ( KGP. 0006.19.2018).
-Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej                                     ( KGP.0006.20.2018).
-Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych                ( KGP.0006.21.2018 ).
-Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej                                       ( KGP. 0006.22.2018).
 
Kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia p. Andrzej Wiekierak omówił ww. projekty uchwał.
 
-Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe przeprowadzenia kontroli problemowej ( RGK.0006.6.2018 ).
-Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.
 
Radny Krzysztof Kowalewski mówił, że Komisja Oświaty skierowała wniosek do Komisji Rewizyjnej w celu skontrolowania przekazania kwoty 40.000 zł dla GCK. W między czasie pani radna wiedząc o tym wniosku złożyła swój projekt uchwały w tej samej sprawie. Dyskutowano nad ewentualnym wycofaniem wniosku złożonego przez Komisję Oświaty.
 
- Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota.
 
Ad. 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 
Radny Krzysztof Kocikowski poinformował o wielu zgłoszeniach mieszkańców dot. niewłaściwego funkcjonowania Poczty Polskiej i związanymi z tym kłopotami z dostarczaniem korespondencji. Mieszkańcy proszą o interwencję w tej sprawie. Mówił także o zniszczonych zbiorczych skrzynkach na listy, są w nich zepsute zamki i każdy ma dostęp do korespondencji.
 
Komisja wystosowała wniosek do zastępcy wójta o podjęcie działań w celu usprawnienia doręczania poczty przez Pocztę Polską mieszkańcom na terenie gminy.
 
Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie głosując 6 „za” przy 6 obecnych radnych.  
 
Przewodniczący komisji p. Krzysztof Kowalewski poinformował, że na Komisji Gospodarki, zastępca wójta poruszył temat sensu i zasadności powołania Straży Gminnej.
 
Radny Krzysztof Kocikowski przekazał, że tę propozycję można rozważyć przy tworzeniu budżetu, ponieważ spowoduje to koszty.  
 
Komisja nie zajęła stanowiska w ww. sprawie.
 
Radna Maria Wolsztyńska poinformowała, że 28.06.18 r., zostanie zorganizowany piknik dla osób niepełnosprawnych. Zwrócono się z prośbą, aby z budżetu rady gminy przeznaczyć jakieś środki na nagrody. Radna zaproponowała, aby radni przeznaczyli na ten cel prywatne pieniądze.
 
Radny Krzysztof Kowalewski mówił o piasku zalegającym na ulicy Centralnej w Białych Błotach.  
Po dyskusji zakończono spotkanie komisji.
Protokołowała:
A.Cabańska

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (7 września 2018)
Opublikował: Anna Cabańska (7 września 2018, 11:49:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 453