PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 21.06.2018 r. od godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

 
        Protokół   
  
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu 
z dnia 21.06.2018r., o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 
 
            W posiedzeniu uczestniczyli: przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski, radna Anna Zawidzka, radna Maria Wolsztyńska, radny Kazimierz Jadomski, radny Rafał Barsukiewicz, Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak, kierownik referatu Ochrony Środowiska p. Anna Zdunek, p.o. dyrektor GCK p. Kamila Łączna, kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia p. Andrzej Wiekierak, Bogusława Bajgot Kierownik GOPS, Alicja Piskuła zastępca kierownika GOPS, Patrycjusz Migawa kierownik COEiS, p. Łukasz Narolski i mieszkaniec gminy Białe Błota.  
 
(na komisji nieobecny był radny Krzysztof Kocikowski)
 
Posiedzenie komisji prowadził przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski, który powitał wszystkich zebranych i zaproponował następujący porządek posiedzenia:
 
Porządek posiedzenia:
 
1.      Oferta zajęć i wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Białe Błota.
2.      Materiały na sesję.
3.      Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 
Przewodniczący komisji p. Krzysztof Kowalewski odczytał pouczenie dot. zarządzenia RODO.
 
Ad. 1. Oferta zajęć i wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Białe Błota.
 
Kamila Łączna p.o. dyrektor GCK przedstawiła ofertę półkolonii zorganizowanych w Łochowie i w Białych Błotach. Odpłatność wynosi 120 zł, w tej kwocie jest również posiłek. W GCK w Białych Błotach od 17.07.2018 r. do 20.07.2018 r. odbędą się bezpłatne warsztaty o charakterze dziennikarskim, muzycznym. Pani Łączna przedstawiła również ofertę warsztatów międzynarodowych, które zostaną zorganizowane przez Stowarzyszenie Global przy UMK w Toruniu. Warsztaty zostaną przeprowadzone w języku angielskim. Jest pełne obłożenie jeżeli chodzi o półkolonie.
 
 
 
Ad. 2. Materiały na sesję.
 
-Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
 
Kierownik referatu Ochrony Środowiska p. Anna Zdunek
mówiła, że są to dotacje na zmianę ogrzewania w kwocie 3.000 zł. W związku z  rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów trzeba było zobowiązać mieszkańców, że pozyskają środki na kotły klasy V. Zgodnie z zarządzeniem RODO na wniosku pojawił się dodatkowy zapis.
 
-Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na terenie Gminy Białe Błota w ramach programu EKOPIEC 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu. 
-Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 
Kierownik p. Anna Zdunek mówiła, że poprawki do ww. projektów uchwał dot. wprowadzenia zarządzenia RODO.
 
Radna Maria Wolsztyńska zwróciła uwagę na leżące worki ze śmieciami na skrzyżowaniu ul. Czerskiej i ul. Centralnej.
 
(z komisji wyszedł radny Rafał Barsukiewicz)
 
Komisja przyjęła jednogłośnie ww. projekty uchwał, głosując 4 „za” przy 4 obecnych radnych. 
 
-Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
 
Radna Maria Wolsztyńska zaproponowała, aby w planie pracy komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu wpisać punkt dot. działalności Ośrodka Zdrowia.
 
(na komisję wszedł radny Rafał Barsukiewicz, Główny Specjalista p. Henryk Sykut                 i p. Łukasz Narolski)
 
Przewodniczący komisji p. Krzysztof Kowalewski ponownie odczytał pouczenie dot. zarządzenia RODO.
 
- Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 
Główny Specjalista p. Henryk Sykut przekazał, że sprawa dot. wycofania starej uchwały z 2011 r., ponieważ stała się ona bezprzedmiotowa. W miejsce tej uchwały zostały przygotowane dwa projekty uchwał. 
 
-Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
-Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
 
Główny Specjalista p. Henryk Sykut dodał, że jest to uzupełnienie brakującego terminu od 1.05.2017r. do 31.08.2017 r.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła ww. projekty uchwał głosując 5 „za” przy 5 obecnych radnych.
 
Następnie głos zabrał p. Łukasz Narolski, który poinformował o swojej sytuacji dot. zwolnienia jego z funkcji dyrektora GCK. Mówił, że Sąd Administracyjny uchylił w całości zarządzenie. Stwierdził że pewnie będzie odwołanie. Wyrok jest nieprawomocny. Czeka na wyrok i uzasadnieniem. Dodał, że technicznie tego zarządzenia nie ma
 
Radna Maria Wolsztyńska zapytała, czy p. Narolski będzie wnioskował o przywrócenie?
 
Pan Łukasz Narolski stwierdził, że nie ma przywrócenia, ponieważ nie ustał stosunek. Po prostu ono nie istnieje, nie niesie żadnych skutków, jest nieważne. Poinformował, że wysłał pismo, że wyraża gotowość pełnienia funkcji dyrektora.
 
Radna Maria Wolsztyńska pytała ile czasu to potrwa?
 
Pan Łukasz Narolski stwierdził, że trzeba będzie poczekać do połowy lipca na wyrok z uzasadnieniem. Jeżeli Gmina Białe Błota się odwoła, sprawa trafi do NSA. Może to trwać rok, półtora, dwa lata.
 
Radna Maria Wolsztyńska pytała co w sytaucji jeżeli pan Narolski wygra?
 
Pan Łukasz Narolski stwierdził, że będzie domagał się odszkodowania.
 
Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski
dodał, że również przywrócenia na stanowisko.
 
Pan Łukasz Narolski
mówił, że jest to kwestia do dogadania, bo na miejscu dyrektora ktoś będzie. Pani Łączna będzie teoretycznie do lutego. Więc będzie kolejna osoba, a sprawa prawdopodobnie nie zakończy się do lutego. Kolejna skarga na zarządzenie o powołaniu p. Łącznej trafiła do Sądu Administracyjnego i  ma już numer.   
 
Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski mówił, że z powództwa innej osoby.
 
Pan Łukasz Narolski przekazał, że Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Parasolka” zaskarżyło zarządzenie jej powołania. Z tych samych przyczyn to jest: braku konsultacji, niedopełnienia formalności. 
 
Na komisję przybyła p. Skarbnik Lucyna Krasulak
 
-Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przedstawiła projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały głosując 5 „za” przy 5 obecnych radnych.
 
-Projekt uchwały w sprawie udzielenia Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2017 rok.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że absolutorium udziela się wójtowi p. Janowi Czekajewskiemu. Jest to wójt kończący budżet 2017 r.
 
Członkowie komisji głosowali  1 „za”, 0 „przeciw”, 4 osoby się „wstrzymały” przy 5 obecnych radnych.  
 
-Projekt uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok. 

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przedstawiła projekt uchwały. Mówiła, że zmiany dot. wydatków tj. zmniejszenia o kwotę 1.500.000 zł wydatków przeznaczonych na aport dla ZWiUK. Te środki przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych przez urząd gminy. Jest to rozbudowa ujęcia wody w Cielu z kwotą 200.000 zł, budowa części wodociągu magistrali Ciele- Łochowo 600.000 zł. Jest to zadanie związane z wykonaniem magistrali przed budową ścieżki Łochowo, Kruszyn Krajeński, Drzewce. Kolejnym zadaniem jest projekt i przebudowa  wodociągu zasilającego Przyłęki- kwota 100.000 zł i projekt i przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Przemysłowej w Białych Błotach na kwotę 600.000 zł. Położenie całej magistrali wodociągowej od Ciela do Łochowic przewidywana jest kwota około 10.000.000 zł, natomiast rozbudowa ujęcia wody w Cielu, przewidywany koszt 5.000.000 zł.   

Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski
pytał, czy gmina uzyska dofinansowanie na te zadania? Ponieważ dla gminy jako wydatek inwestycyjny jest to kwota nieosiągalna.  
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że są to zadania do realizacji w kolejnych latach.
Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski wspomniał, że na komisji Gospodarki padło pytanie, dlaczego zadanie wraca do gminy, skoro były zabiegi, żeby robić to aportem, żeby ZWiUK to wykonał, bo ZWiUK może w tym momencie odzyskiwać VAT. Pytał dlaczego nagle to zmieniono? 
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że na to pytanie powinien odpowiedzieć zastępca wójta.
Członkowie komisji głosowali: 5 głosów „wstrzymujących” przy 5 obecnych radnych. 
 
Radna Maria Wolsztyńska zwróciła uwagę na inwestycje drogowe w Białych Błotach, gdzie zaplanowana jest tylko ul. Drzewna. Nie zostały nawet ogłoszone przetargi. Mówiła, że należałoby się zastanowić nad udzieleniem absolutorium, ponieważ są duże dysproporcje w cenach między ulicami.   
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak omówiła autopoprawki, które zostaną wprowadzone po podpisaniu przez zastępcę wójta.
 
Radna Maria Wolsztyńska pytała o ul. Orzechową, czy jest to nowe zadanie, czy zwiększenie?
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak
odpowiedziała, że jest to zwiększenie, na to zadanie była kwota 50.000 zł. Najtańsza oferta wyniosła 86.000 zł.
 
-Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że są to zmiany wynikające z budżetu.  
Członkowie komisji głosowali: 5 głosów „wstrzymujących” przy 5 obecnych radnych.
 
Na komisję przybył kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia p. Andrzej Wiekierak
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.25.2018).
Projekt omówił kierownik p. Andrzej Wiekierak.
 
Komisja przyjęła jednogłośnie projekt uchwały głosując 5 „za” przy 5 obecnych radnych.
 
Zastępca Kierownika GOPS p. Alicja Piskuła omówiła ofertę wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Mówiła, że źródłem finansowania będą środki pochodzące z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski
wspomniał, że w ubiegłym roku zorganizowany został wyjazd do Pucka dla dzieci w ramach środków z profilaktyki  
 
Zastępca Kierownika GOPS p. Alicja Piskuł
a przekazała, że w tym roku również zaplanowane są tego rodzaju kolonie.  
 
Na komisję przybyła p. Bogumiła Bajgot Kierownik GOPS
 
Ad. 2 Materiały na sesję.
 
-Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2017 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018.
 
Zastępca Kierownika GOPS p. Alicja Piskuła poinformowała, że zadania zostały zrealizowane tak jak w roku 2016. Został realizowany program 500+ Zwróciła uwagę na problemy lokalowe w GOPS. Od lipca zacznie obowiązywać kolejne zadanie 300+
 
Bogumiła Bajgot Kierownik GOPS dodała, że wprowadzenie nowych zadań znacznie utrudni prace pracowników i komfort składania wniosków przez mieszkańców. Wprowadzenie nowego zadania spowoduje, że trzeba będzie wyprowadzić dwóch pracowników poza obręb GOPS. Mówiła, że wiele osób zadaje pytanie, czy ZWiUK musi być w tym budynku, który obecnie zajmuje?
 
(z komisji wyszła radna Maria Wolsztyńska)
 
Radny Rafał Barsukiewicz pytał o ilość lokali socjalnych dla osób korzystających z pomocy GOPS?  
 
Bogumiła Bajgot Kierownik GOPS odpowiedziała, że nie ma żadnych lokali.
 
Radny Rafał Barsukiewicz zaproponował, aby zbudować szkołę w Cielu, a budynek po gimnazjum zaadoptować dla potrzeb urzędu gminy.
Komisja wydała pozytywną opinię do ww. projektu uchwały.
 
Ad. 1. Oferta zajęć i wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Białe Błota.
 
Na komisję przybył Kierownik COEiS p. Patrycjusz Migawa, który przedstawił ofertę wypoczynku dla dzieci, który zostanie zorganizowany w szkole podstawowej w Białych Błotach i w Łochowie. Zorganizowany zostanie również obóz w Borach Tucholskich.
 
Ad. 3 Sprawy bieżące
Brak
Po dyskusji zakończono spotkanie komisji.
Protokołowała:
A.Cabańska

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (7 września 2018)
Opublikował: Anna Cabańska (7 września 2018, 12:23:59)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (7 września 2018, 12:35:20)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 530