Protokół 28.09.2005

Nr 0063-1(   )2005

Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 września 2005 roku od godz. 16:00 do 18:30 w Urzędzie Gminy ul. Szubińska 7 Białe Błota.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, spoza Komisji Radny Henryk Sykut, Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Skarbnik Lucyna Krasulak.

 

Przewodniczący Komisji Jerzy Kasprzak powitał wszystkich zebranych i przedstawił porządek posiedzenia:

1.        Ocena potrzeb inwestycyjnych w oświacie w roku 2006.

2.        Sprawy bieżące.

 

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Jerzy Kasprzak stwierdził, że największe potrzeby inwestycyjne w dziedzinie oświaty wiążą się z rozbudową budynków oświatowych i uważa, że w budżecie na 2006 rok należy się skupić nad tymi zagadnieniami.

Pani Wójt informuje, że budowa sali gimnastycznej w Białych Błotach jest koniecznością a projekt kompleksu sportowego będzie realizowany etapami, z których pierwszym będzie właśnie sala gimnastyczna.

Radny Zenon Paplaczyk uważa, że należy przygotować projekt kompleksu sportowego w całości. Zwraca uwagę, że należy podjąć intensywne zabiegi o pozyskanie dofinansowania tej inwestycji z zewnątrz.

Radna Wanda Górna wnioskuje o przygotowanie w 2006 roku projektu rozbudowy szkoły w Łochowie.

Pani Wójt zwraca uwagę na możliwość dofinansowania z Funduszu Norweskiego termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Białych Błotach oraz Gminnego Przedszkola.

Radny Jerzy Kasprzak uważa, że jakiekolwiek zgłaszane obecnie zapisy w wieloletnim planie inwestycyjnym są bezcelowe jeśli się tych inwestycji nie umieści w projekcie budżetu na przyszły rok.

Pani Wójt stwierdza, że inwestycje mogą być realizowane dopiero po otrzymaniu pozwoleń na budowę, a procedura ta jest staje się coraz dłuższa z powodu zmieniających się przepisów.

Radny Zenon Paplaczyk zwrócił uwagę, że należy podjąć działania w celu pozyskania autobusu szkolnego.

 

Ad. 2

Skarbnik Gminy omówiła realizację dochodów i wydatków budżetowych w pierwszej połowie 2005 roku. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2005 roku.

Radny Zenon Paplaczyk zwrócił uwagę na mały procent realizacji inwestycji w I półroczu 2005 i zaapelował do Pani Wójt o zintensyfikowanie działań na tym polu w II półroczu.

 

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował:                                          

Jacek Rakoczy                                             

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

 

Jerzy Kasprzak

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (29 września 2005)
Opublikował: Marek Jakubowski (27 kwietnia 2006, 09:21:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1742