Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota z dnia 28.08.2018r., o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


                                                                   Protokół 
                                           z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

            z dnia 28.08.2018r., o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7         W posiedzeniu uczestniczyli: przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski, radna Maria Wolsztyńska, radny Kazimierz Jadomski, radny Czesław Jabłoński, p. Patrycjusz Migawa kierownik COEiS, p. Monika Konopka kierownik referatu Inwestycji.   

Nieobecny radny Rafał Barsukiewicz   

Przewodniczący Komisji p. Bronisław Balcerowski powitał wszystkich zebranych, odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych i przedstawił następujący porządek posiedzenia komisji: 

1) Informacja nt. przygotowań placówek oświatowych pod względem finansowym i technicznym do roku szkolnego 2018/2019.
2) Informacja o realizacji inwestycji w bieżącym roku.
3) Sprawy bieżące- wolne wnioski.
 
Ad. 1  Informacja nt. przygotowań placówek oświatowych pod względem finansowym i technicznym do roku szkolnego 2018/2019. 

Kierownik COEiS p. Patrycjusz Migawa przekazał, że placówki oświatowe są przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego. W Białych Błotach zakończyły się prace związane z wymianą instalacji elektrycznej, w Łochowie zakończyły się prace związane z termomodernizacją.  Zostały zakończone prace związane z budową budynku w Przyłękach. Wspomniał, że nastąpiły problemy z przyłączem energetycznym, oraz wymianą powietrza na sali gimnastycznej. Prace zostały wykonane zgodnie z projektem, lecz projekt zawierał błąd. Budynek został oddany do eksploatacji z wyłączeniem części sali i zaplecza sportowego. 
 
Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski pytał o środki finansowe. 

Kierownik COEiS p. Patrycjusz Migawa odpowiedział, że oprócz inwestycji związanej z przyłączem energetycznym i wykonaniem wentylacji, na dzień dzisiejszy środki finansowe w szkołach powinny być wystarczające. Po 30.09 zostanie przygotowane zestawienie. Przypomniał o kwocie 50.000 zł na place zabaw. Obecnie place zabaw są bezpieczne jeżeli chodzi o ich użytkowanie.   

Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski pytał czy jest jakieś zagrożenie jeżeli chodzi o  płace i pochodne personelu. Pytał, czy wzrosło zatrudnienie?     

Kierownik COEiS p. Patrycjusz Migawa mówił, że z informacji księgowej takiego zagrożenia nie ma. Zatrudnienie wzrosło. Jest to ostatni rok, gdzie jest III klasa gimnazjum i klasy szkoły podstawowej, dzieci jest więcej i w związku z tym jest więcej etatów nauczycieli. Rok szkolny 2018/2019 będzie rokiem najdroższym jeżeli chodzi o wydatki. Dodał, że dużym problemem są dzieci przedszkolne. W tym roku  część dzieci, które nie dostały się do przedszkola zostały przyjęte do przedszkoli w Bydgoszczy. Miejsc dla dzieci przedszkolnych brakuje i będzie brakowało. Zostało wykonane PFU na budowę przedszkola 10 oddziałowego, które  zaspokoiłoby potrzeby mieszkańców na wiele lat. 
 
Radna Maria Wolsztyńska mówiła, że został ogłoszony przetarg na budowę boiska  do piłki nożnej.    

Kierownik COEiS p. Patrycjusz Migawa mówił, że obecnie funkcjonuje 25 zespołów piłki nożnej, gmina nie jest w stanie zabezpieczyć boisk piłkarskich. Koszt wybudowania boiska sztucznego, pełnowymiarowego wynosi 2.000.000 do 2.500.000 zł, natomiast boiska naturalnego waha się od 200.000 zł  do 500.000 zł., przeliczając na koszty eksploatacji, to boisko sztuczne jest tańsze. Sztuczne boiska nie wpływają na  koszty bieżącego utrzymania.
 
Ad. 2  Informacja o realizacji inwestycji w bieżącym roku.
 
Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski poinformował, że odbędzie się spotkanie dot. wykonania kanalizacji.
 
Kierownik referatu Inwestycji p. Monika Konopka omówiła najważniejsze inwestycje,                  tj:  ul. Wycieczkowa, gdzie 17.09 nastąpi termin składania i otwarcia ofert.
- ul. Betonowa w Białych Błotach, termin podpisania umowy jest na 5.09.2018,
- budowa ul. Drzewnej, inwestycja została  zakończona,

- budowa ul. Gwarnej, wystąpiono o zwiększenie środków, lecz nie zostały zwiększone,
- projekt i budowa nawierzchni ul. Judyma w Białych Błotach,  projekt przewidziany jest na połowę września 2018r.,
- projekt ul. Bajecznej, termin realizacji przedłużony został do połowy września,
- ul. Cyprysowa w Łochowie, termin otwarcia ofert 31.08. 2018r.
- projekt i budowa ul. Okopowej w Łochowie, termin wszczęcia postępowania na roboty  budowlane tj. 22.11. 2018r.
- przebudowa ul. Gościnnej w Łochowie, termin do 15.11.2018r., termin wszczęcia postępowania na roboty  budowlane - 20.11. 2018r.
- przebudowa ul. Jedlinowej w Łochowie, realizacja projektu do 15.11.2018r. 
- budowa ul. Brzozowej w Łochowie,
-przebudowa ciągu ulic: Borowikowa, Leśników, Jagodowa, Łososiowa, Grzybowa, Kurkowa w Łochowicach,
- przebudowa ul. Słonecznej w Lisim Ogonie oraz części ul. Żeglarskiej i Kasztanowej w Łochowie,
- projekt i budowa ul. Jaworowej w Zielonce,
- projekt i budowa ul. Przyrodniczej w Przyłękach,
- projekt ul. Strusiej w Murowańcu
 
Radna Maria Wolsztyńska pytała o rozbudowę GCK.   
 
Kierownik p. Monika Konopka mówiła, że jeżeli chodzi o budowę budynku GCK to zostało wszczęte postępowanie. Gmina ubiega się o dofinansowanie.
 
Radna Maria Wolsztyńska pytała o rozbudowę przedszkola w Białych Błotach.
 
Kierownik p. Monika Konopka mówiła, że podpisana jest umowa, została zaakceptowana koncepcja projektowa.
 
Radna Maria Wolsztyńska pytała, czy jest zabezpieczenie finansowe?
 
Kierownik p. Monika Konopka mówiła, że nie zostałaby podpisana umowa, gdyby nie było środków.
 
Przewodniczący Komisji p. Bronisław Balcerowski podziękował za udział w posiedzeniu komisji i zakończył posiedzenie. 
Protokołowała:
A.Cabańska
                                                                             Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
                                                                                            Bronisław Balcerowski
                                            
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (18 stycznia 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (18 stycznia 2019, 10:00:19)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (5 grudnia 2019, 16:04:58)
Zmieniono: archiwizacja nagrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 621