Protokół z 04.02.2008r.

Protokół Z posiedzenia WSZYSTKICH KOMISJI
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz Wójt Gminy Białe Błota, koordynator sportu Patrycjusz Migawa, inspektor Wiesława Kaczanowska, Inspektor Anna Małek, Podinspektor Andrzej Wiekierak.
 
Prowadzenie posiedzenia przejął Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Janusz Walczyński.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        materiały na sesję;
2.        sprawy bieżące.
 
Ad.1. Materiały na sesję.
 
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Białe Błota do tworzonego Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pn. „ Trzy Doliny” oraz wyznaczenia osoby reprezentującej Gminę w/w Stowarzyszeniu.
 
Wójt Gminy powiedziała, że uchwała dotyczy stworzenia lokalnej grupy, która będzie mogła ubiegać się o różne dofinansowania.
Radny Edmund Łączny zapytał jakie są koszty przystąpienia do tej grupy?
Wójt Gminy odpowiedziała, że w sprawie wpisowego nic na razie nie wiadomo, a wysokość środków będzie uzależnione od typu projektu do którego przystąpimy.
Radny Edmund Łączny powiedział, że on nie mówi o projekcie tylko o stowarzyszeniu, a każde stowarzyszenie ma swoje środki.
Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że ten temat był już poruszany w poprzedniej kadencji i wówczas było mówiono, że udział każdej gminy ma wynosić 2000 zł.
Pan Patrycjusz Migawa  wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy przystąpienie do grupy nic nie kosztuje, będzie trzeba jedynie dać 1000 zł na wydanie promocyjnego informatora. Dopiero po podjęciu uchwał przez wszystkie rady z danego powiatu będzie spotkanie na którym zostanie omówiony statut.
 
Radna Gabriela Żernicka zapytała pana koordynatora sportu, czy wie coś na temat środków, które maja zostać przekazane z budżetu na rzecz klubu ORIMP.
Pan Patrycjusz Migawa powiedział, że on nic nie wie na ten temat. 
 
 
- projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.
 
Pani Wiesława Kaczanowska poinformowała, że uchwała dotyczy części ulicy Lamparckiej  i poszerzenia ulicy Sosnowej. Właściciele tej ulicy nie wyrażają zgody na dojazd, a właściciele gruntów mają problem z uzyskaniem pozwolenia na budowę i z korzystaniem z tej drogi.
Radny Bartosz Lau zapytał, czy przedtem Ci właściciele o tym wszystkim nie wiedzieli?
Radny Henryk Sykut zapytał, czy nie było to ujęte w akcie notarialnym?
Pani Wiesława Kaczanowska wyjaśniła, że nie było to ujęte, a  Ci Państwo oddają część swojej działki. Cena  tej drogi to około 30 zł za m2.
Radny Edmund Łączny powiedział, że jeżeli była planowana droga i był podział gruntu to cyt. : „ na podstawie  czego ktoś zrobił sobie bez drogi, ja nie rozumiem.” Pani Wiesława Kaczanowska wyjaśniła, że droga była wydzielona, ale stanowi własność tych ludzi i nie przeszła na własność Gminy.
Pani Wiesława Kaczanowska powiedziała, że ta działka była wydzielona pod drogę cyt.: „on chce wymusić na Gminie pieniądze.”
Radny Bartosz Lau zapytał, czy służebność nie powinna zostać zapisana na etapie podziału działki?
Radny Edmund Łączny zapytał, kto notarialnie jest właścicielem działki?
Pani Wiesława Kaczanowska wyjaśniła, że właścicielami działki są  Państwo Nowakowscy.
Radny Edmund Łączny powiedział, że w akcie notarialnym powinna być ta droga przejęta przez Gminę.
Wójt Gminy wyjaśniła, że drogi przejmuje się w drodze decyzji.
Radny Henryk Sykut zapytał, co z pozostałą częścią drogi? Wójt Gminy odpowiedziała, że stanowi  ona własność Gminy.
Radny Bartosz Lau zapytał czemu Ci ludzie nie chcą kupić tej drogi?
Wójt Gminy wyjaśniła, że oni nie chcą kupić , bo droga jest w miejscowym planie i to jest zadanie Gminy.
 
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programów zdrowotnych na terenie Gminy Białe Błota na lata 2008 do 2010.
 
Pani Anna Małek poinformowała, że pierwszy program jest kontynuacją tego co było już realizowane i obejmuje badania kręgosłupa i ćwiczenia korekcyjne. Drugi  program to też jest kontynuacja i obejmuje badania i propagowanie zdrowego odżywiania. Trzeci program to zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez zwiększenie dostępności do profesjonalnej opieki. Czwarty program z kolei obejmuje zapobieganie chorobom zakaźnym.
Radny Henryk Sykut zapytał czy nie powinno być sprawdzone, czy stoły i ławki w szkole są odpowiedniej wysokości, i czy dzieci nie maja za ciężkich plecaków?
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że jest propozycja, aby dzieciom nie zadawać do domu wobec powyższego książki będą zostawać w szkole. Dodała również, ze w tym roku cyt.: „ jesteśmy zaskoczeni tymi programami” i zapytała czy te 14  000 zł na zwiększenie aktywności fizycznej, z przeznaczeniem na ćwiczenia korekcyjne to jest na opłatę dla nauczycieli, czy wiadomo ile będzie takich grup, ile godzin zajęć i czy nie byłoby zasadne stworzyć etat rehabilitanta.
Radny Andrzej Kieroński powiedział, że pomysł z rehabilitantem nie jest trafiony, gdyż jest zbyt duża liczba dzieci. Dodał, że ilość dzieci, które powinny brać udział w zajęciach jest nieporównywalnie większe w stosunku do dzieci uczestniczących w zajęciach. Wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego są po szkoleniach uprawniających do prowadzenia takich zajęć. Ponadto każde dziecko zostało przebadane na początku roku szkolnego, a potem kontrolnie przebadane po pierwszym semestrze. Zaproponowa, aby programem objąć także klasy 2 i 3.
Radna Wanda Górna powiedziała, że wykaz liczby dzieci, która jest objęta programem znajduje się w szkołach.
Pani Anna Małek powiedziała, że w Łochowie jest 36 dzieci z klas I , a w Białych Błotach 61 z klas I.
Radna Gabriela Żernicka spytała jak zostaną podzielone szczepionki pomiędzy przychodniami?
Pani Anna Małek powiedziała, że zostaną podzielone proporcjonalnie do liczby mieszkańców.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała kto zdecydował o zmniejszeniu kwoty w sprawie szczepionek? i dlaczego Komisja Oświaty została znowu pominięta w tej kwestii?
Wójt Gminy wyjaśniła, że Komisji teraz zostały przedstawione te programy i jeżeli radni chcą coś zmienić, to mogą to zrobić teraz.
Radna Wanda Górna powiedziała, że w zeszłym roku na programy zdrowotne przeznaczono 50 000 zł, a teraz doszedł nowy program i było trzeba to podzielić.
Radny Andrzej Kieroński powiedział, że poraz kolejny jest pomijana Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Wójt Gminy odpowiedziała, że Wójt przygotowuje projekty uchwał, trudno żeby każdy projekt uchwały przekazywać do Komisji.
Radna Wanda Górna powiedziała, że ten temat był omawiany na Komisji.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że nie zostały podane kwoty.
Radna Gabriela Żernicka zaproponowała żeby zrezygnować z psychiatry.
Wójt Gminy powiedziała, że była na spotkaniu w sprawie zaburzeń psychicznych i jest to drugi zabójca po raku.
Radny Bronisław Balcerowski zapytał jaka kwota jest przeznaczona na pogramy zdrowotne?
Pani Anna Małek powiedziała, że na programy zdrowotne w 2008r. z budżetu Gminy jest przeznaczone 67 000 zł. Dodała również, ze oprócz programów zdrowotnych 1000 zł jest przeznaczone na dojazdy do Centrum Onkologii, a 9000 zł na regionalny program dot. chorób płuc.
Radna Wanda Górna powiedziała, że wszystkie te tematy były już omawiana na Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że przy omawianiu programów zdrowotnych w zeszłym roku wystąpiła z wnioskiem o usunięcie ze szkół  tych maszyn z napojami i wprowadzenie do sklepów zdrowej żywności.
 
- projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że uchwała dotyczy  dębu w Trzcińcu.
 
Radny Janusz Walczyński zapytał jak wygląda sprawa z pojemnikami na śmieci i wywozem szamba?
Pani Anna Małek powiedziała, że urząd nie ma prawa karać za nie posiadanie pojemników, może jedynie skierować sprawę do sądu grodzkiego. Do tej pory takie osoby były karane mandatami przez Policję. W sprawie szamba chcemy zobowiązać przewoźników, aby przesyłali wykazy umów, a także informację ile razy w każdym miesiącu zostały odebrane ścieki z danej posesji.
 
- projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zleconych zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Białe Błota, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadani.
 
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że poprzednia uchwała wygasła 30.06 2006r.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że ten projekt dotyczy na razie jednego podmiotu tj. Gminnej Spółki Wodnej, która może wykorzystać dotację w ciągu roku, ale nie musi.
Radny Edmund Łączny zapytał co oznacza zapis w projekcie uchwały, że wniosek jest rozpatrzony?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że oznacza to, czy wniosek został sprawdzony.
Radny Edmund Łączny powiedział, że dla niego rozpatrzony to oznacza przyznany.
Wójt Gminy powiedziała, że w związku z powyższym można zmienić rozpatrzony na sprawdzony.
Radny Edmund Łączny zapytał, czy wnioski na dotację zostały złożone?
Skarbnik Gminy powiedziała, że nie pamięta.
Radny Bartosz Lau zapytał, co się stało z poprzednią uchwałą?
Wójt Gminy wyjaśniła, że poprzednia uchwała dotyczyły organizacji pozarządowych i ona nadal obowiązuje. Dodała także, że jest to nowa uchwała, która przyznaje dotację na podstawie ustawy o finansach publicznych i na razie z tej dotacji korzystać może tylko spółka wodna.
 
- projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków niestanowiących własności gminy Białe Błota.
 
Radny Janusz Walczyński powiedział, że uchwała dotyczy kościoła w Cielu.
Wójt Gminy dodała, że z takim wnioskiem wystąpił proboszcz z Ciela.
 
- projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek prowadzonych przez szkoły w Gminie Białe Błota.
 
Radny Janusz Walczyński zapytał z czego wynikają różnice w cenach.
Wójt Gminy powiedziała, że uchwałę przygotowywała Sekretarz Gminy i kwoty zostały podane przez Dyrektorów, a różnice wynikają z tego, że w Łochowie są skromniejsze posiłki.
Radna Wanda Górna dodała, że ponadto z Białych Błota dowożone są obiady do Zielonki i Przyłęk.
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
 
Radny Edmund Łączny zapytał jak to się stało, że dochody w budżecie się zwiększył o              100 000 zł?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że cały czas trwają kontrole podatkowe.
Radny Edmund Łączny zapytał kto w styczniu z rezerwy budżetowej bierze pieniądze?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że te pieniądze mają  zostać przeznaczone na przedłużenie linii 92 do Murowańca. Dodała także, że jeżeli linia będzie przynosić zyski to dotacja będzie niepotrzebna.
Radny Henryk Sykut powiedział, że nie można dotować jednego przewoźnika.
Radny Edmund Łączny dodał, że linia 92 do Murowańca ma być, ale bez dofinansowania.
 
Radny Andrzej Kieroński poruszył kwestię nagłośnienia.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że to zadanie ma dotyczyć całej aparatury i ma być realizowane przez Urząd Gminy.
Radny Bartosz Lau zapytał, czy to ma być sprzęt nagłaśniający tylko dla Rady Gminy?
Wójt Gminy wyjaśniła, że to chodzi o nagłośnienie całej auli.
Radny Bartosz Lau powiedział, że ma wątpliwości co do zapisu „ dla Rady Gminy”
Wójt Gminy powiedziała, że w takim wypadku można wziąć pieniądze z innego działu.  Ideą jest dobre nagłośnienia auli.
Radny Bartosz Lau zaproponował zmianę zapisu zamiast na „potrzeby Rady Gminy”, na „potrzeby Urzędu Gminy”.
Radny Edmund Łączny powiedział, że ma wrażenie, że budżet został za szybko przyjęty.
Wójt Gminy powiedziała, że te zmiany wynikają z wniosków Komisji.
 
Radny Janusz Walczyński poruszył kwestię boiska w Kruszynie Krajeńskim
Wójt Gminy wyjaśniła, że to boisko musi zostać dokończone.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała, czemu nie było o tym mowy przed uchwaleniem budżetu.
Wójt Gminy wyjaśniła, że wniosek został złożony po 15 listopadzie.
Radna Maria Wolsztyńska  powiedziała, że nie przypomina sobie, aby taki wniosek był omawiany na Komisji.
Radny Edmund Łączny powiedział, że jeżeli zostaną jakieś pieniądze to można to zadanie wprowadzić do budżetu gminy.
Radny Henryk Sykut powiedział, że w tym roku przeznaczono duże nakłady na boiska i zapytał, czy ten Kruszyn Krajeński nie może poczekać?
 
Radny Bartosz Lau powrócił do tematu linii 92 do Murowańca i powiedział, że radni są za tą linią, ale bez dotacji.
Wójt Gminy powiedziała, że tego nie da się tak zrobić, ze względu na badania rynku, które będą w późniejszym terminie. Wyjaśniła także, że autobus 92 do Lipnik jest rentowny, a do Murowańca kursują dodatkowe autobusy. Jeżeli po przeprowadzeniu badań rynku okaże się, że linia jest rentowna to zostaną zwrócone pieniądze. Mieszkańcy Murowańca od ok. 3 lat wnioskowali o tę linię.
Radny Henryk Sykut powiedział, że on mieszka w Cielu i tam nikt nie dopłaca do autobusów.
Wójt Gminy powiedziała, że na te dodatkowe kursy był przetarg i jeżeli nie udzielimy dotacji to nie będzie tej linii.
Radny Edmund Łączny zaproponował udzielenie dotacji na 2 miesiące, a nie na rok.
Radny Henryk Sykut zaproponował udzielenie dotacji na 3 miesiące, a nie na rok
Wójt Gminy wobec powyższego powiedziała, że postara się poprosić o przeprowadzenie wcześniej badań rynku.
 
Ad. 2 Sprawy bieżące.
 
Radny  Janusz Walczyński przedstawił wniosek pana Chyły w sprawie dokończenia korytowania i modernizacji dróg.
Pan Andrzej Wiekierak powiedział, że na przełomie X/XI te ulice były wysypywane. Teren ten jest prawie niezagospodarowany, tam jest około 8 domów, które zostały oddane do użytku albo po koniec roku albo są w trakcie budowy. Od czasu gdy mieszkańcy zaczęli się wprowadzać pojawił się problem z dojazdem Dodał, że ul. Łabędzia do Albatrosa była cała wysypana, a jak warunki pozwolą to prace będą wykonywane dalej.
Radny Janusz Walczyński przedstawił kolejny wniosek pana Chyły w sprawie oznakowania ulic.
Pan Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że zapotrzebowanie na tabliczki zostało złożone w sierpniu 2007r., został wyłoniony wykonawca i ze względu na koszty zapadła decyzja o wykonaniu połowy z 190 tabliczek. W Murowańcu zostało postawionych około 10 tablic. Druga połowa zamówienia powinna być wykonana do końca maja br.
Radna Maria Wolsztyńska złożyła wniosek o wyrównanie terenu pomiędzy ulicą Barwinkową, Czerską, gdyż tam zbiera się cały czas woda.
Pan Andrzej Wiekierak powiedział, że w takich newralgicznych miejscach instalowane są studzienki, a teren może zostać wyrównany jak będzie odpowiednia pogoda.
Radna Maria Wolsztyńska dodała, że na Centralnej 10, czy 12 też  zbiera się woda ( pani Sołtys przeznaczyła na udrożnienie 4000 zł) i zapytała, kiedy to będzie zrobione?
Radny Edmund Łączny powiedział, że te 4000 zł nie zostały przekazane i w tym rejonie trzeba po prostu wymienić całą rurę.
Radny Bartosz Lau powiedział, że można by wyrównać również ulicę Parkową.
Pan Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że tam w XII była wybudowana odnoga kanalizacji deszczowej i tam pod spodem jest dren. Sytuacja z stycznia była wynikiem tego, że zasypując po położeniu rur, na wierzchu  zostały niektóre części tej gliniastej nawierzchni i to namokło. Tydzień temu wywieziono tam 6 przyczep, a na wierzchu przysypano gruzem i żużlem. Dodał także, że studzienki maja ograniczoną chłonność.
Radny Andrzej Kieroński przypomniał o wniosku o postawieniu znaku pierwszeństwa przy ulicy Jutrzenki.
Pan Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że wniosek w tej sprawie nie wrócił jeszcze z uzgodnień. Obecnie znajduję się na Policji. Znaki są już kupione.
 
Ad.1. Materiały na sesję.
 
- projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
 
Radny Edmund Łączny powiedział, że w tej sprawie nie było akceptacji Komisji.
Radna Lidia Grzywacz powiedziała, ze świetlicami powinni zarządzać sołtysi.
Wójt Gminy wyjaśniła, że program będzie skierowany do osób starszych, dzieci i młodzieży.
 
W sprawie pozostałych projektów uchwał na sesję nie było uwag.
 
Ad. 2 Sprawy bieżące.
 
Radny Janusz Walczyński przedstawił kolejny wniosek w sprawie bonifikaty za przekształcenia Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności. Komisja zdecydowała skierować wniosek do Pani Kaczanowskiej.
Radny Edmund Łączny zapytał Wójta Gminy, czy przewiduje jakaś dodatkowa uchwalę na sesję.
Radny Andrzej Kieroński poruszył kwestię nie działających kamer w szkole.
Wójt Gminy wyjaśniła, panu Łącznemu, iż w sprawie terenu pod kościół w Murowańcu na razie jest wstępne porozumienie ze spółdzielnią Murowaniec.
Protokołowała
Magdalena Maison
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (4 lutego 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (6 maja 2008, 13:01:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1215