Protokół z 26.05.2008r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 maja  2008 roku od godz. 15:00 do 19:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. załącznika listy obecności oraz Zastępca Wójta Jan Jaworski, Kierownik GZEAS Marian Wiśniewski, Prezes ZWiUK Krzysztof Barczak oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1.        omówienie materiałów na sesję;
2.        zapoznanie się ze sprzedażą nieruchomości;
3.        wolne wnioski.
 
Ad.1 Omówienie materiałów na sesję.
-projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Białych Błotach.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik GZEAS Pan Marian Wiśniewski, który poinformował komisję, że powodem zmiany uchwały jest fakt, iż od września do szkoły mają uczęszczać           6-latki, dla których trzeba przygotować odrębną salę, a także dlatego iż  w dotychczasowej  uchwale nie było obwodu obejmującego miejscowość Trzciniec. Komisja poruszyła kwestię konieczności wybudowania w przyszłości nowej szkoły w rejonie Ciela i Zielonki.
-projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie założenia gimnazjum w Białych Błotach.
Kierownik GZEAS Pan Marian Wiśniewski poinformował, że tak jak w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Białych Błotach w poprzedniej uchwale nie było obwodu obejmującego miejscowość Trzciniec.
-projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota.
Kierownik GZEAS Pan Marian Wiśniewski powiedział, że konieczność uchwały wynika z przepisów ustawowych, a  w Gminie Białe Błota dotychczas takiej uchwały nie było.
-projekt uchwały w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Białych Błotach.
Kierownik GZEAS Pan Marian Wiśniewski powiedział, że okazało się, że nie było uchwały powołującej Przedszkole „Wróżka” w Białych Błotach i dlatego trzeba było uchylić uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i podjąć uchwałę w sprawie utworzenia Przedszkola. Ta uchwała ma na celu uporządkowanie istniejącego stanu.
- projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota.
Kierownik GZEAS Pan Marian Wiśniewski wyjaśnił, że w poprzedniej uchwale nie ma zapisu o śniadaniach, o dowożeniu posiłków do Przyłęk oraz informacji o punktach wydawania posiłków.
-projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białe Błota w latach 2005-2010.
Projekt uchwały przedstawił Prezes ZWiUK, który wyjaśnił, że uchwała została podjęta w 2005r., a od tego czasu wykupiono szereg lokali. Ponadto ta uchwała ma na celu wprowadzić przepis, iż zmiany czynszu będą raz w roku, a nie jak dotychczas 2 razy w roku. Komisja podjęła dyskusje na temat sprzedaży i remontu mieszkań mi.in komunalnych. Radny Bartosz Lau zadał pytanie, czy nie ma obawy, że  mieszkania zostaną wyremontowane, a potem sprzedane. Prezes Barczak wyjaśnił, że niektórzy lokatorzy nawet za darmo nie wezmą mieszkań na własność.
-projekt uchwały w sprawie sposobu realizowania zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminie Białe Błota jako zadania własnego gminy.
Radny Henryk Sykut, przy okazji tej uchwal zapytał Prezesa ZWiUK, czy Gmina płaci już za ścieki. Pan Prezes wyjaśnił, że jeszcze nie, bo odesłał fakturę, bo były w niej ceny taryfowe. Dodał, że umowa dot. odbioru ścieków przewiduje ceny taryfowe, ale było zobowiązanie, że będzie upust.
Radny Bartosz Lau w związku z uchyleniem podobnej uchwały przez Wojewodę w związku z wadliwa podstawą prawną powiedział, że lepiej by było przegłosować przygotowanie wspomnianych w projekcie uchwał materiałów w formie wniosku.
-projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Skarbnik Gminy przedstawiła członkom komisji uchwalę w sprawie zaciągnięcia pożyczki i na pytanie Radnego Henryka Sykuta w sprawie upustu wyjaśniła, że jest możliwość ewentualnego umorzenia pożyczki po spłacie 70-75%.
-projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
Po przedstawieniu zmian w budżecie Gminy na 2008r. Radny Bartosz Lau w związku ze zwiększeniem wydatków na bieżące pokrycie kosztów wyjazdu na mistrzostwa samorządowców, zapytał kto i kiedy jechał na te mistrzostwa, jakiego rodzaju były to zawody sportowe i dlaczego te zmiany są dopiero teraz w budżecie gminy. Zastępca Wójta zobowiązał się przygotować stosowną informację na ten temat na sesję.
                W związku ze zwiększeniem w budżecie gminy środków na równanie dróg padły propozycje zakupu równiarki lub zmiany struktury drogi. Poruszono także kwestę pozyskiwania środków na drogi, zakupu polewaczki oraz w sprawie zakupu klimatyzacji do samochodu dla GOPSu.
                Zastępca Wójta wstępnie przedstawił koncepcje modernizacji ujęcia wody w Cielu. Poruszył także  sprawę  wspólnej inwestycji z Bydgoszczą dot. wody i położenia do granic miasta stosownej rury.
-projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota co do zakresu czynności w zakresie prawa pracy wobec Wójta.
W związku z faktem, że radni do projektu uchwały otrzymali opinię Pana Sypniewskiego w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Radny Bartosz Lau powiedział, że nie zgadza się z tą opinią i  nie rozumie czemu wydaje się gminne pieniądze na opinie doradcy prawnego, jak w Urzędzie jest zatrudniony Radca Prawny.
 
Ad.2. Zapoznanie się ze sprzedażą nieruchomości w 2007r.
Przewodniczący komisji odczytał pismo przygotowane w/w sprawie przez Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego.
 
Ad.3 Wolne wnioski.
Brak
Protokołowała
Magdalena Maison
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
 
Henryk Sykut
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (26 maja 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (3 lipca 2008, 09:51:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1348