Protokół z 8 grudnia 2009r.


Protokół   Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 8 grudnia roku od godziny 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska
7
 
                               
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Budżetu i Finansów, Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Skarbnik Lucyna Krasulak, Główna księgowa Marzena Dąbrowska oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Przyborska
 
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Henryk Sykut
 
 
Porządek posiedzenia Komisji:                
1)       Budżet na 2010r.
2)       Budżet GOPSu na 2010r.
3)       Dyskusja Komisji nad przyjęciem i zatwierdzeniem zmian do budżetu na 2010 rok
 
 
Ad.1 Budżet na 2010r.  
Wójt Gminy Katarzyna Kirstein-Piotrowska przedstawiła główne założenia przy tworzeniu projektu budżetu Gminy Białe Błota na rok 2010. Duży nacisk położony jest na Oświatę, Ochronę Zdrowia i Pomoc Społeczną. Wójt powiedziała również o sukcesywnym pozyskiwaniu środków z  zewnątrz.
Następnie Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak przedstawiła Komisji projekt planowanych inwestycji budżetowych Gminy Białe Błota na rok 2010. Komisja podjęła dyskusję nt. subwencji na Oświatę, która generuje spore koszty z budżetu. Oprócz bieżących remontów nie ma większych planów remontowych. Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak mówiła również o wzroście płac dla pracowników administracji zgodnie z rozporządzeniem z 2008 roku, które nakłada zwiększenie płac. Komisja przeprowadzała analizę subwencji na rok 2009 w stosunku do  roku 2008. Na Komisji Radni zastanawiali się nad tym, czy szkoły z Gminy Białe Błota są odpowiednio przygotowane na przyjęcie 6 latków. Komisja podsumowała, że przesunięcie kwot z budżetu na 2010 rok może nastąpić w sektorze dotacji do podmiotu w postaci niepublicznych jednostek systemu oświaty.
 
 
Ad.2 Budżet GOPSu na 2010r
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Przyborska przedstawiła Komisji plan budżetowy GOPSu na rok 2010. Kierownik wspomniała o kwocie 600 tys., która jest kwotą wirtualną dotyczącą zadania realizowanego przez Gminę Białe Błota w postaci świadczeń rodzinnych, będących zadaniem zleconym realizowanym z budżetu państwa jednakże decyzja od Wojewody o przekazywanej kwocie dofinansowania stwarza sytuację zawyżenia budżetu GOPSu właśnie o tę kwotę. Kierownik Beata Przyborska wystąpiła do Komisji z prośbą o zmianę zadania budżetowego z zagospodarowania terenu wokół świetlicy, na zakup usług remontowych dot. sali głównej świetlicy. Komisja podjęła dyskusję nt. świadczeń rodzinnych, warunków w placówkach pomocy społecznej, zadań własnych gminy w postaci dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach, likwidacji gospodarstw pomocniczych od 2011. Komisja uznała zasadność wszystkich przekazywanych środków.
 
Ad.3 Dyskusja Komisji nad przyjęciem i zatwierdzeniem zmian do budżetu.


Komisja podjęła decyzję w sprawie przyjęcia wydatków budżetowych oraz subwencji na 2010 rok  dla Gminy Białe Błota. Dokładnej analizie poddano wydatki poszczególnych sektorów z uwzględnieniem przypuszczalnego zadłużenia na 2011 rok. Komisja rozmawiała również o inwestycjach bieżących najpotrzebniejszych oraz planowanych na rok 2010 rok.
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (8 grudnia 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (2 lutego 2010, 13:01:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1546