Protokół z 22.02.2010 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 lutego  2010 roku od godz. 15:00 do 17:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. listy obecności oraz Radny Edmund Łączny, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Stężewski, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Andrzej Wiekierak.
 
Posiedzenie Komisji prowadził Henryk Sykut Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Henryk Sykut.
 
Porządek posiedzenia Komisji:

1. Omówienie wykonania inwestycji za 2009r;
2. Projekt sprawozdania z prac komisji w 2009r.;
3. Materiały na sesję;
4. Wolne wnioski.  


Ad.1.Omówienie wykonania inwestycji za 2009r.


Przewodniczący komisji poprosił Kierownika Mariusza Stężewskiego o przedstawienie inwestycji, które zostały zrealizowane w 2009r.
Kierownik Mariusz Stężewski  przedstawił wykaz wszystkich inwestycji zrealizowanych w 2009r. tj.:
·         Przebudowa nawierzchni drogi do TLH (ul. Biznesowej) w miejscowości Przyłęki – Kierownik powiedział, że ulica Biznesowa miała być dofinansowana z RPO, ale do dnia dzisiejszego Gmina nie dostała tego dofinansowania. W ramach tego zadania były wykonane pewne roboty zamienne tj. wjazdy do dużych firm jak TLH, czy Helvetia wykonano z asfaltu zamiast z kostki polbrukowej.
·         Rozwój systemu dróg gminnych ( ul. Centralna, Kruszyńska, Słoneczna) łączących drogę ekspresową S-5 w m. Kruszyn Krajeński z droga wojewódzką nr 223 w m. Białe Błota – Kierownik powiedział, że na tę inwestycję Gmina otrzymała dofinansowanie z tzw „schetynówek” Inwestycja była podzielona na trzy etapy.
·         Budowa dróg i chodników ulic : Chlebowa, Barycka, Forteczna, Jaracza, Goplany, Dworska w Białych Błotach.
Komisja podjęła dyskusje nt. kanalizacji w Gminie Białe Błota. Kierownik Mariusz Stężewski powiedział, że studnie chłonne nie są dobrym rozwiązaniem i teraz drogi w Białych Błotach będą budowane wraz z kanalizacją deszczową gdyż w miejscowości woda gruntowa jest na poziomie 1 metra. W Białych Błotach jest już opracowana koncepcja na odwodnienie i tak pierwszy zbiornik znajduje się przy szosie, a dwie kolejne zlewnie, to rów za stawem, za ulicą Centralną i przy obwodnicy. Kolektor jest też przy ulicy Szubińskiej do odwodnienia Szubińskiej i Guliwera. Radny Bartosz Lau zwrócił się z pytaniem jak działa kanalizacja deszczowa. Radny Edmund Łączny wyjaśnił, że w/w kanalizacja działa na takiej zasadzie jak kanalizacja sanitarna.
·         Budowa( projekty) ulic w Trzcińcu w 2008 r. ul. Sarnia i Łosiowa w 2009 r. ul. Jemiołowa, Łabędzia oraz ul. Żubrowa .- Kierownik powiedział, że w Trzcińcu zrobiono 5 ulic z pełną kanalizacją. Inwestycję wykonywały dwie firmy.
·         Budowa chodników i jezdni ulic Brzozowa i Jałowcowa w Łochowie I etap.-  Kierownik powiedział, że inwestycja została bardzo dobrze wykonana.
·         Budowa, projekty chodników i jezdni ulic Osiedle i Źródlana w m. Ciele-  Kierownik powiedział, ze ciężko współpracowało się z wykonawcą. Radny Henryk Sykut dodał, że będzie wnioskował o wypoziomowanie tej ulicy. Kierownik wyjaśnił, że było to sprawdzane, ale przez wykonawcę i w związku z powyższym należałoby to sprawdzić jeszcze raz. Dodał, że w tym roku zostanie wykonana ul. Źródlana.
·         Projekt budowy głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska.
·         Projekt i budowa jezdni (chodników) ul. Wierzbowej i Opalowej w Murowańcu. – Kierownik powiedział, że ulica Opalowa obecnie zmieniła nazwę na ulicę Św. Rafała Kalinowskiego.
·         Projekt i budowa ul. Mostowej i Dyymnej w Przyłękach – Kierownik powiedział, że inwestycja będzie realizowana w tym roku.
·         Projekt i budowa ul. Pocztowej, która w dalszym etapie przechodzi w ulicę Hubertusa w miejscowości Lisi Ogon. –Kierownik powiedział, ze ta inwestycja to jest zamkniecie czegoś co już jest. Ulica Pocztowa została zrobiona przez Pocztę Polską.
·         Projekt i budowa ulicy Przemysłowej w Białych Błotach.- Kierownik powiedział, że ta ulica ma prowadzić, aż do Sanitransu. Pierwotnie miała ona łączyć się z rondem. Jednak projekt ronda został zarzucony. Zastępca Wójta ma spotkać się 2 marca 2010r. z Marszałkiem Województwa w tej sprawie.
·         Opracowanie dokumentacji technicznej kładki dla pieszych przebiegającej nad drogą krajową S5 w m. Kruszyn Krajeński. -  Kierownik powiedział, że Wójt Gminy rozmawiała z p. Kowalczykiem, który powiedział, że czeka na przedstawiciela GDDKiA, który ma przywieźć „zielone światło” dla tej inwestycji. Radny Henryk Sykut powiedzial, że na odcinku Ciele- Węzeł nie ma żadnego chodnika dla pieszych, a przecież nie wszyscy mieszkańcy maja samochody.
·         Budowa przepustu typu „ Multi-Plate” na działce o nr ew. 94/1, obręb geodezyjny Przyłęki ul. Zachodnia.- Kierownik powiedział, że ulica została bardzo dobrze wykonana.
·         Projekt i budowa ulicy Bocianowo i ul. Biedronki w Zielonce.
·         Projekt i budowa ulicy Jeżowskiej w miejscowości Trzciniec
·         Projekt i budowa ulicy Zabytkowej w Przyłękach wraz ze ścieżką pieszo-rowerową – Kierownik powiedział, że w tym roku będzie wykonana ścieżka rowerowa do szkoły i Kościoła
·         Projekt i budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 223( ul. Szubińskiej) wraz z połączeniem komunikacyjnym drogi powiatowej nr 1537 C ( Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński) oraz drogi gminnej w kierunku Osiedla Miedzyń. – Kierownik powiedział, że ma to być rondo turbinowe i ma ono zapewnić bezpieczny wyjazd z Trzcińca i z Miedzynia.
·         Projekt i budowa miejsc postojowych przy ulicy Baryckiej oraz na terenie Ośrodka Zdrowia w Białych Błotach.
·         Termomodernizacja zespołu budynków szkoły Podstawowej w Białych Błotach.
·          Projekt i budowa kolejnego etapu Zespołu Szkół w Łochowie.
·         Budowa boiska w ramach programu „ Moje Boisko Orlik 2010” w Łochowie.
·         Termmodernizacja dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Łochowie oraz projekt i wykonanie modernizacji dachu na szkole w Łochowie - Kierownik powiedział, że była to potrzebna inwestycja, gdyż cieknął dach. Inwestycja kosztowała 73 000 zł brutto.
·         Modernizacja i termomodernizacja budynku mieszkalnego w Cielu z przeznaczeniem na lokale socjalne.- Kierownik powiedział, że do czerwca 2010r. projekt ma być skończony.
·         Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Parkowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej i Kaplicznej w Białych Błotach. – Kierownik powiedział, że roboty długo trwały, były problemy przy odbiorze inwestycji, ale wykonawca poprawił wszystko o co prosiliśmy.
·         Projekt kanalizacji sanitarnej w działkach nr 34/4, 36/6, 36/37 ( odgałęzienie ulicy Wierzbowej) w Białych Błotach ).
·         Projekt kanalizacji sanitarnej ulic Ułańskiej, Łowieckiej i Dzikiej w Cielu.
·         Projekty i budowa uzupełnienie oświetlenia dróg. – Kierownik powiedział, że projektant do dnia dzisiejszego nie wykonał projektów.
·         Sterowanie oświetleniem ulicznym na terenie Gminy Białe Błota –Kierownik powiedział, że sterowanie oświetlenia działa. System ujednolicił włączanie i wyłączanie oświetlenia.
·         Zakup oświetlenia drogowego przy ulicy Sosnowej w Białych Błotach.
·         Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy świetlicy w Kruszynie Krajeńskim.
·         Budowa boiska sportowego w Przyłękach.
·         II etap budowy boiska do obsługi sportu – ul. Dębowa w Łochowie.
·         Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy Białe Błota.
 
Ad.3 Materiały na sesję.
 
- projekt uchwały w sprawie zwolnień z opłat i ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz określenia rodzajów dokumentów poświadczających prawo do korzystania ze zwolnień i ulg.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Mariusz Stężewski i powiedział, że na Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Radny Bartosz Lau zwrócił uwagę na dopracowanie zapisu dot. okresu poprzedzającego oddanie krwi.. Dodał, że stosowna poprawka zostanie zgłoszona na sesji.
 
- projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu gospodarczego pod nazwą: „ Plan Odnowy Sołectwa Łochowo na lata 2004-2014”.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Mariusz Stężewski i powiedział, że uchwała jest niezbędna w celu pozyskania pieniędzy z zewnątrz na remont Wiejskiego Ośrodka Kultury. Zebranie wiejskie w Łochowie w piątek ustosunkowało się do tej kwestii.
 
-projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie przejęcia zadań własnych Gminy Białe Błota z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Magdalena Wajchert i powiedziała, że porozumienie obowiązuje od 1998r., jednak Miasto Bydgoszcz wystąpiło z nową propozycja zawarcia porozumienia. Poinformowała radnych o propozycji wprowadzenia na sesję projektu uchwały dot. Funduszu Ochrony Środowiska.
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy i powiedziała, że zmiany obejmują  nowe zadanie tj. oprogramowanie dla urzędu i wszystkich placówek oświatowych. Na to zadanie istnieje możliwość uzyskania dofinansowania. W przypadku braku dofinansowania środki z budzetu zostana wycofane. Przedstawiła też autopoprawkę zamiast 100 000  w oswiacie powinno być 800 00 zł. dodała, że w WPI wprowadza się zadanie budowa kanalizacji sanitarnej w Cielu przy ulicy Bluszczowej. Na tę inwestycję Gmina otrzyma dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Skarbnik Gminy dodała, że na sesji będzie zgłoszona jeszcze jedna poprawka dot. OSP w Łochowie. Wystąpili oni z wnioskiem o wyrażenie zgody na zakup pompy szlamowej.
 
Radny Henryk Sykut poruszył kwestie funduszu sołeckiego i zapytał, czy wracamy do starego stanu.. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Rada Gminy musi opowiedzieć, się w tej sprawie do końca marca.
 
Komisja podjęła dyskusje nt. wysokości kredytów i środków w budżecie na inwestycje w najbliższych latach.
 
-projekty uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki; w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Zabytkowej, Antoniego Przysieckiego i Strumykowej we wsi Przyłęki, Gmina Białe Błota; w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Agatowej, Staroszkolnej i Łochowskiej w miejscowości Murowaniec,  Gmina Białe Błota oraz w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w rejonie ulic: Czerskiej, Jutrzenki, Olchowej i Gontowej we wsi Białe Błota.
 
Projekty uchwał przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
 
- projekt uchwały w sprawie powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy i powiedziała, że dzieci z naszej Gminy uczęszczają do przedszkoli do Bydgoszczy. Dodała, że  inicjatorem tej uchwały jest Miasto Bydgoszcz..
 
- projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach.
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy.
 
Komisja podjęła dyskusję nt. utworzenia w Gminie Publicznej Biblioteki.
 
Ad. 2 Projekt sprawozdania z prac komisji w 2009r.
 
Przewodniczący Komisji przedstawił członkom komisji projekt planu.
 
Ad.4 Wolne wnioski  
Brak
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (22 lutego 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (10 maja 2010, 11:48:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1571