Protokół z 28.09.2010 r.

 
 
Protokół Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 września  2010 roku od godz. 15:00 do 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. listy obecności oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Andrzej Wiekierak, Inspektor Wiesława Kaczanowska, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Stężewski.
 
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Henryk Sykut.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1.        Materiały na sesję.
2.        Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 r.
3.        Wolne wnioski.
 
 
Ad. 1 Materiały na sesję.

 
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Obwodowej, Pieszej i Nizinnej w miejscowości Białe Błota.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak i powiedział, że założenia do miejscowego planu zostały wyłożone do wglądu w miesiącu czerwcu, jednak w międzyczasie weszła w życie ustawa dot. telekomunikacji, która nałożyła na gminy nowy obowiązek tj. uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania terenu z Prezesem Komunikacji Elektronicznej. Opinia w stosunku do w/w projektu uchwały jest negatywna w związku z zapisem dotyczącym zakazu stawiania masztów telefonii komórkowej. Kierownik dodał, że zbagatelizowanie tej opinii może mieć wpływ na stwierdzenie nieważności uchwały przez wojewodę.
 
- w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.
 
Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej i ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
 
Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska. Radny Bartosz Lau zwrócił uwagę , że brakuje w tej uchwale zapisu, czy potrzebny jest cały grunt na budowę kościoła, czy tylko część.
 
- w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży.
 
Radny Bartosz Lau powiedział, że jest przeciwny takiej formie uchwały i dodał, ze Wójt Gminy na ostatniej sesji obiecała że w projekcie uchwały zostaną wymienione konkretne działki, które będą mogły skorzystać z bonifikaty.
 
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Komisja podjęła dyskusje na temat komunikacji gminnej.
 
Ad.2 Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 r.
 
Przewodniczący Komisji powiedział, że wskaźnik wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. jest bardzo niski.
Kierownik Mariusz Stężewski przedstawił członkom komisji wykaz inwestycji, które na pewno zostaną zrealizowane do końca 2010 r.
Komisja podjęła dyskusję nt. ewentualnych inwestycji na 2011 r.
Przewodniczący Komisji zapytał Skarbnik Gminy ile pieniędzy zostanie przeznaczone na inwestycje w 2011 r.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jeżeli inwestycje miałyby być na poziomie takim jak w 2010 r. to będzie trzeba wziąć kredyt.
 
Ad. 3 Wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji przedstawił wnioski, które wpłynęły do Komisji.
Komisja zmieniła termin kolejnego posiedzenia z 26.10.2010 r. na 27.10.2010 r..
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 września 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (10 listopada 2010, 13:05:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1043