Protokół z 27.10.2010 r.

Protokół Z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska, Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia             27 października  2010 roku od godz. 14:00 do 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. listy obecności oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Kierownik GOPS Beata Przyborska, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Andrzej Wiekierak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert, inspektor Filip Rybacki i pan Adam Hardenbrick.
 
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Henryk Sykut.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1.        Materiały na sesję.
2.        Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 r.
3.        Wolne wnioski.
 
 
Ad. 1 Materiały na sesję.
 
- w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Białe Błota.
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy.
 
- w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Białe Błota.
 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Beata Przyborska i Sekretarz Gminy Anna Rywak. Sekretarz Gminy wyjaśniła, że projekt uchwały jest wynikiem nałożenia na gminy nowego obowiązku, w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Kierownik GOPS dodała, że od 1 stycznia 2011 r. muszą zacząć funkcjonować tzw. zespoły interdyscyplinarne, które będą powoływane przez Wójta, ale ich zadania zostaną określone przez Radę Gminy.
Radny Bartosz Lau zapytał ilu będzie członków takich zespołów i jaki będzie koszt ich utrzymania?
Kierownik Beata Przyborska wyjaśniła, że ustawa określa obligatoryjny i fakultatywny skład takich zespołów i dodała , że nie pamięta kosztów ich utrzymania.
 
- w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie: Zakład Aktywności Zawodowej „ Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” z siedzibą w Białych Błotach.
 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Beata Przyborska, która poinformowała, że ustawa o finansach publicznych zlikwidowała gospodarstwa pomocnicze z dniem 1 stycznia 2010 r. W związku z powyższym ZAZ będzie funkcjonował jako samorządowy zakład budżetowy.
 
- w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi mieszkańców wsi Łochowice na działalność Wójta Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że komisja może przyjąć skargę, ale rozpatrzy ja dopiero następna rada.
 
- w sprawie wyposażenia w majątek gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy i Inspektor Filip Rybacki. Sekretarz Gminy poinformowała, że na sesji zostanie zgłoszona autopoprawka i zostanie wykreślona działka w Cielu, gdyż tam nie ma jasnej sytuacji prawnej.
Radny Bartosz Lau zapytał kto zapłaci ten 1% opłaty?
Inspektor Filip Rybacki wyjaśnił, że nie ma możliwości nieodpłatnego oddania tych gruntów.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
 
- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych oraz uchylenia uchwały.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
Radny Bartosz Lau zapytał, czy te grunty rzeczywiści użytkują dzierżawcy i czy przystąpiono w ogóle do realizacji poprzedniej uchwały?
Radny Andrzej Kieroński zaproponował wycofanie projektu uchwały z porządku obrad.
Kierownik Andrzej Wiekierak  wyjaśnił, że budynki, których dot. projekt uchwały w części znajdują się w pasie drogi, a w części należą do gminy. Dodał również, że sprawdzi, czy w przypadku w/w uchwały podjęto działania mające na celu jej realizację.
Radny Bronisław Balcerowski zaproponował wydzierżawienie w/w gruntów na okres 1 roku, zamiast 5 lat.
 
- w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.
Projekt uchwały przedstawił pan Adam Hardenbicker pracownik ZWiUK i porównał dotychczasowe zestawienie opłat za korzystanie z cmentarza, z proponowanymi w projekcie uchwały oraz kosztami w innych miastach.
 
- zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za dzierżawę gruntów oraz minimalnych stawek czynszu najmu za 1m² powierzchni lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota
.
 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Magdalena Wajchert.
 
- w sprawie opłaty targowej.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Radni przedstawili swoje uwagi do projektu uchwały.
 
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Radni przedstawili swoje uwagi do projektu uchwały.
 
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Radni przedstawili swoje uwagi do projektu uchwały.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Radni przedstawili swoje uwagi do projektu uchwały.
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 października 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (16 listopada 2010, 14:45:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1216