Protokół z 19.01.2011 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji  Budżetu  i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 stycznia  2011 roku od godz. 16:00 do 20:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. załącznika listy obecności oraz Wójt Gminy Katarzyna Kirstein – Piotrowska, Zastępca Wójta Gminy Krzysztof Jankowski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Andrzej Wiekierak, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Stężewski, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Maria Wolsztyńska i radny Bronisław Balcerowski.
 
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Jacek Grzywacz.
 
Porządek posiedzenia Komisji:

1.Materiały na sesję
2.Wolne wnioski  
 
Ad.1. Materiały na sesję.
 
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2011 rok oraz w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2011 r.
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy i powiedziała, że w projektach uchwał zostały ujęte wnioski z przedniego posiedzenia Komisji, z wyjątkiem zakupu alkomatów, gdyż w stosunku do dziecka nie można przeprowadzić badania bez udziału rodzica i Policji, a Policja posiada własne alkomaty.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
 
Zastępca Wójta poinformował, że mieszkańcy wystąpili z wnioskiem o przekazanie drogi wewnętrznej Gminie. Cena za taką drogę jest ustalana na zasadzie negocjacji i nie ma możliwości ustalenia stałej stawki za metr.
Przewodniczący Komisji poprosił o wykaz osób, którzy chcą przekazać Gminie drogi za odszkodowaniem
Zastępca Wójta wyjaśnił, że taka informacja zostanie przygotowana na najbliższą sesję.
 
- w sprawie programu gospodarczego pod nazwą: „ Plan Odnowy Miejscowości Łochowo na lata 2010-2017”
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Mariusz Stężewski i poinformował, że zmieniły się przepisy i jeżeli chcemy się ubiegać o środki z zewnątrz to plan odnowy musi zostać zaktualizowany.  Na dzień dzisiejszy chcemy ubiegać się o dofinansowanie na plac zabaw, a w przyszłości ewentualnie o dofinansowanie na scenę przy ośrodku kultury.
 
- w sprawie „ Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy.
 
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota w rejonie położonym w miejscowości Murowaniec, pomiędzy ul. Stokrotki a drogą gminną 218/1 – inicjatywa obywatelska.
 
Kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że Gmina Białe Błota w 2009 r. przystąpiła do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota. W maju 2010 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w tej kwestii. Nowe studium zostało przekazane do Wojewody. Po 4 miesiącach Wojewoda zwrócił się o wyjaśnienia, ale do dnia dzisiejszego uchwała nie wróciła do Urzędu Gminy. Połowa uzasadnienia projektu uchwały sporządzonego przez mieszkańców dot. odszkodowania jakie Gmina będzie musiała zapłacić. Te zapisy nie mają żadnych uwarunkowań prawnych, bo te tereny, których dotyczy uchwała nigdy nie były przewidziane pod zabudowę. Inicjator uchwały widząc, że nie uzyska warunków zabudowy wystąpił z projektem uchwały zmiany studium. Kierownik dodał, że zaproponował Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska, aby w sprawie tego projektu uchwały wypowiedziała się Komisja Urbanistyczna.
 
- w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy zmierzających do likwidacji Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie oraz utworzenia Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą w Łochowie.
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej radna Maria Wolsztyńska, jako jedna z inicjatorek projektu uchwały powiedziała, że ta uchwała nie likwiduje ośrodka kultury w Łochowie, ale ma na celu podjęcie działań zmierzających do likwidacji. Poinformowała również, iż w zajęciach w ośrodku uczestniczy około 60 osób, z czego 40 to młodzież i dzieci.
Wójt Gminy poinformowała, że tam jest o wiele więcej dzieci i dodała, że ośrodek jest w trudnej sytuacji, bo pani Dyrektor jest na zwolnieniu lekarskim. Dodała również, że WOK pozyskał 100 000 zł na remont i jeżeli dojdzie do przekształcenia ośrodka w MDK będzie trzeba te pieniądze oddać. Ponadto ośrodek kultury jest zaangażowany w kilka projektów i będzie trzeba z nich zrezygnować.
Sekretarz Gminy dodała, że ośrodek bierze udział w programie Dom Kultury +. Z tego programu można pozyskać około 70 000 zł. Na razie odbywają się bezpłatne szkolenia, ale w przypadku przekształcenia placówki będzie trzeba z tego programu zrezygnować i oddać pieniądze za szkolenia.
Wójt Gminy dodała również, że budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury nie jest dostosowany, aby tam powstał MDK, ponieważ jest tam jedno duże i dwa małe pomieszczenia.
 
- w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.
 
Wójt Gminy odniosła się do poszczególnych propozycji zmian w budżecie, przedstawionych na poprzednim posiedzeniu komisji. Wójt Gminy powiedziała, że przychyla się do rezygnacji z inwestycji projekt i budowa ulicy Ceramicznej w Kruszynie Krajeńskim. Z kolei, jeżeli chodzi o zmniejszenie dotacji na komunikację autobusową linii 92 to poprosiła o pozostawienie całej kwoty, bo to nie jest tylko komunikacja do Murowańca, ale również do Białych Błot. W poprzedniej kadencji było ogłoszonych kilka przetargów na komunikacje wewnątrz Gminy, ale wszystkie przetargi zostały unieważnione ze względu na zbyt wysokie kwoty.  Linia 92 funkcjonuje już od niemal 10 lat. Ponadto w tym roku będzie budowana kładka dla pieszych z Murowańca i Kruszyna Krajeńskiego, aby mieszkańcy mogli swobodnie dojść na przystanek 92. Jak zostaną zabrane pieniądze na linie 92, to nie ma potrzeby montowania tej kładki, której projekt kosztował Gminę 250 000 zł.
Zastępca Wójta dodał, że okres wypowiedzenia porozumienia wynosi 6 miesięcy.
Radny Robert Baranowski powiedział, że według niego ten autobus jeździ już tyle lat, że nie powinno się już nic zmieniać. Zaproponował ewentualnie skrócenie jego kursu do Błonia.        
Zastępca Wójta powiedział, że Wójt Gminy proponuje pozostawienie całej kwoty na linie 92.
W sprawie wykreślenia 124 000 zł na wynagrodzenia i pochodne Skarbnik Gminy powiedziała, że zostały one wyliczone wg listy pracowników Urzędu Gminy. Uwzględniono również nagrody jubileuszowe, nagrody wynikające z regulaminów wewnętrznych jak i nadgodziny.
 
Komisja podjęła dyskusję nt. wydatków Urzędu Gminy i potrzeb na 2011 r.
 
Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy zaapelowały do radnych o nie wykreślanie 124 000 zł na wynagrodzenia i pochodne i nie zmniejszania o 400 000 zł wydatków bieżących Urzędu Gminy.
 
Wójt Gminy powiedziała, że może zaakceptować wykreślenie kwoty 100 000 zł na utrzymanie boisk sportowych.
 
Jeżeli chodzi o kanalizację w rejonie Lisi Ogon, Łochowo, Łochowice Zastępca Wójta powiedział, że w tym rejonie jest ponad 200 gospodarstw domowych, które zostałby podłączone, a w Cielu tych gospodarstw jest tylko około 60.
Radny Marek Mikuła powiedział, że w przypadku jakiegoś zagrożenia ekologicznego w rejonie ujęcia wody w Cielu wielu mieszkańców nie tylko Ciela byłoby pozbawionych wody.
Kierownik Mariusz Stężewski zaproponował rozpoczęcie w 2011 r. obydwóch inwestycji i skończenie ich w przyszłym roku.
 
Jeżeli chodzi o zabranie kwoty 100 000 zł z Wiejskiego Ośrodka Kultury Wójt Gminy zawnioskowała o pozostawienie tej kwoty, gdyż w ośrodku trwa remont i planowana jest budowa placu zabaw.
Radny Jacek Grzywacz poruszył sprawę budowy nowej sceny w Łochowie.
Sekretarz Gminy powiedziała, że wyjaśni tę sprawę
 
Jeżeli chodzi o budowę ORLIKA  Zielonce Wójt Gminy powiedziała, że jest skłonna przyjąć argument, że trzeba oszczędzać, ale w tym rejonie potrzebne jest boisko.
 
Z kolei w sprawie budowy chodnika wzdłuż ulicy Dębowej w Łochowie głos zabrała radna Elżbieta Lewandowska, która powiedziała, że cyt.: „ bierzemy dużą odpowiedzialność jeżeli nie chcemy dokończyć tego chodnika. Ulica ma 11 bocznych ulic, a ruch na tej ulicy jest ograniczony, bo jest ona stosunkowo wąska.
 
Wójt Gminy odniosła się również do poszczególnych zwiększeń zaproponowanych przez Komisję Budżetu i Finansów. W większości pozytywnie odniosła się do zaproponowanych zmian, jeżeli oczywiści zostaną jakieś pieniądze w budżecie gminy. Nie co dłużej Komisja zatrzymała się przy podwyżkach dla obsługi w szkołach. Wójt Gminy wyjaśniła, że nie ma potrzeby przeznaczenia na ten cel 100 000 zł, bo podwyżki zostały zaplanowane na poziomie 7 % i to Dyrektor Szkoły zadecyduje ile dostanie poszczególny pracownik. Sekretarz Gminy dodała, ze takie podwyżki mogą spowodować, że Ci pracownicy będą zarabiać więcej niż nauczyciele.
 
W sprawie budowy przedszkola Zastępca Wójta zapytał gdzie to przedszkole miałoby powstać?
Radna Elżbieta Lewandowska zapytała, czy ma sens, aby w jednej miejscowości powstały dwa przedszkola?
Kierownik Andrzej Wiekierak zaproponował, aby wstrzymać się z budową przedszkola publicznego i zobaczyć jakie ruchy podejmie prywatny inwestor po uzyskaniu pozwolenie na budowę przedszkola w Łochowie.
 
Ad. 2 Wolne wnioski.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że do komisji wpłynął wniosek radnego Krzysztofa Kocikowskiego w sprawie nawodnienia boiska w Przyłękach i zaproponował, aby tę sprawę zostawić do przyszłego roku i zorientować się jedynie jakie byłyby koszty takiego nawodnienia zewnętrznego.
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (19 stycznia 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (26 kwietnia 2011, 09:53:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 944