Protokół z 23.02.2011 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji  Budżetu  i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia  2011 roku od godz. 15:00 do 18:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. załącznika listy obecności oraz Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Księgowa GZEAS Marzena Dąbrowska i radny Bronisław Balcerowski.
 
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu  i Finansów pan Jacek Grzywacz.
 
Porządek posiedzenia Komisji:

1.Materiały na sesje.
2.Zapoznanie się z budżetem oświaty.
3.Wolne wnioski.  
 
Ad.1. Materiały na sesje.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. ( inicjatywa obywatelska).
 
Członkowie Komisji mieli wątpliwości co do prawidłowości zebrania podpisów pod projektem uchwały, gdyż przy podpisach nie ma zapisu z czego zostaną zdjęte środki finansowe na realizację inwestycji ujętych w uchwale. Radny Bartosz Lau powiedział, że według jego opinii, jeżeli dopuszczamy do porządku obrad obywatelską inicjatywę uchwałodawczą, to taki projekt uchwały powinien zostać ujęty w odrębnym punkcie, a nie razem ze zmianami Wójta Gminy. Sekretarz Gminy wyjaśniła, że Wójt Gminy ujęła w swoich zmianach do budżetu, zmiany przedstawione przez mieszkańców, gdyż nie można podjąć dwóch uchwał dotyczących zmian w budżecie gminy na jednej sesji. Radny Bronisław Balcerowski i radna Elżbieta Lewandowska dodali, że podczas zbierania podpisów pod projektem uchwały do list poparcia był dołączony projekt uchwały i mieszkańcy wiedzieli co podpisują.
 
- w sprawie dalszego udziału Gminy Białe Błota w Przedsiębiorstwie Wodociągowo – Kanalizacyjnym Aglomeracji Bydgoskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
Zastępca Wójta wyjaśnił, że po działalności spółki zostało 17 decyzji  lokalizacyjnych, które są bezterminowe.
Radny Bartosz Lau zapytał kto ponosi winę, za to że spółce nie udało się uzyskać dofinansowania? Radny Henryk Sykut dodał, że Wójt Gminy powiedziała, że główna przyczyną nie rozpatrzenia pozytywnie wniosku o dofinansowanie było brak decyzji środowiskowych. Zapytał także, czy w przyszłości będzie można skorzystać z tych dokumentów, które teraz mają zostać kupione od spółki?
Zastępca Wójta wyjaśnił radnemu Henrykowi Sykutowi, że żadna z Gmin będąca członkiem tej spółki nie miała decyzji środowiskowych, a z dokumentów przy składaniu wniosku nie wynikało, że są one potrzebne. Radny Bronisław Balcerowski dodał, że wszystkie dokumenty które zostaną przejęte maja charakter bezterminowy i będzie można je wykorzystać przy składaniu kolejnych wniosków.
 
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2011 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów i w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2011.
 
Projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Gminy.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
 
Komisja ponownie poruszyła kwestię ujęcia inicjatywy obywatelskiej w zmianach do budżetu przedstawionych przez Wójta Gminy. Wobec powyższego Skarbnik Gminy zaproponowała, aby odrębnie głosować na zmianami do budżetu przedstawionymi przez mieszkańców i  nad propozycją Wójta Gminy, a potem w całości przegłosować cały projekt uchwały.
 
- w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Białe Błota na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
 
- w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów dla Gminnego Przedszkola „ Wróżka” w Białych Błotach, Szkoły podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach, Szkoły podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach, Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach oraz Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
 
- w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
 
Zastępca Wójta poinformował, że ponownie będzie udzielane dofinansowanie na zmianę ogrzewania.
 
- zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu.
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, zabudowanej i ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży.

Kierownik Andrzej Wiekierak na prośbę radnego Bartosza Lau przedstawił kserokopię księgi wieczystej w celu udokumentowania braku hipoteki na tym terenie.
Radny Henryk Sykut powiedział, że wcześniej dwa razy uchwała nie została podjęta na sesji, bo została przygotowana niezgodnie z przepisami.
 
Ad. 3 Wolne wnioski.
 
Radny Bronisław Balcerowski przedstawił radnym dokumenty dotyczące budowy przedszkola w Łochowie.
Radny Bartosz Lau zapytał panią Sekretarz czy wiadomo jaka jest prognoza demograficzna na tym terenie.
Sekretarz Gminy obiecała przygotować takie zestawienie na sesję.
 
Ad. 2 Zapoznanie się z budżetem oświaty.
 
Budżet oświaty przedstawiła księgowa GZEAS, przy pomocy Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy.
 
Ad. 3 Wolne wnioski.
 
Radny Henryk Sykut poruszył kwestię ceny ścieków.
W posiedzeniu Komisji uczestniczył jeden z mieszkańców Łochowa, który w swojej wypowiedzi nawiązał do kwestii przedszkola w sołectwie oraz konieczności budowy kanalizacji na tym terenie.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (23 lutego 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (26 kwietnia 2011, 10:19:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 975