Protokół z 29.03.2011 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji  Budżetu  i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca  2011 roku od godz. 15:00 do 19:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. załącznika listy obecności oraz Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak oraz radna Maria Wolsztyńska.
 
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu  i Finansów pan Jacek Grzywacz.
 
Porządek posiedzenia Komisji:

1.Materiały na sesje.
2.Wolne wnioski.  
 
Ad.1. Materiały na sesje.
 
- w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Magdalena Wajchert i powiedziała, że na poprzedniej sesji została podjęta uchwala o tej samej tematyce. Uchwala podlegała zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkowej, która dopatrzyła się uchybień. Zasugerowano m.in. zmianę tytułu uchwały, a także zwrócono uwagę, że odbiór azbestu nie jest dotacją.
Komisja podjęła dyskusję nt. akcji sprzątania świata.
Radny Henryk Sykut poprosił o rozszerzenia tej akcji nie tylko na Białe Błota i Łochowo.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Gminą Białe Błota w przedmiocie przejęcia zadań własnych Gminy z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Białe Błota.
 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Magdalena Wajchert i powiedziała, że dotychczas umowa była podpisywana bezpośrednio ze schroniskiem w Bydgoszczy. Miesięczny koszt takiej umowy wynosił 1200 zł abonament  plus VAT i opłata jednorazowo za każdego psa  400 zł netto dorosły pies i 200 zł netto szczeniak. W związku ze zmianą władzy w Bydgoszczy wystąpiono do naszej Gminy o zawarcie w/w sprawie porozumienia z Miastem Bydgoszcz i przekazanie na ten cel dotacji Miastu. Koszty związane z zapewnieniem opieki bezdomnym psom będą niższe niż dotychczas o wartość podatku VAT. Nadal będą obowiązywały limity tj możliwość oddania do schroniska 5 psów na miesiąc ( łącznie 60 psów w ciągu roku ). Do tych kosztów dochodzi opłata dla weterynarza, który zajmuje się wyłapywaniem zwierząt. Obecnie jego stawka wynosi 150 zł plus VAT za jednorazową interwencję. Schronisko nie jest zainteresowane przyjmowaniem innych zwierząt, niż psy. W zeszłym roku bezdomne psy wyniosły Gminę około 76 000 zł.
Radny Robert Baranowski powiedział, że jakbyśmy nie podpisali umowy i nie płacili abonamentu, to schronisko i tak przyjmie  bezdomne zwierzęta.
Kierownik Magdalena Wajchert powiedziała, że schronisko na dzień dzisiejszy nie przyjęłoby takich psów, jeżeli nie byłoby umowy.
Radny Bartosz Lau zaproponował ochipować psy.
Kierownik Magdalena Wajchert odpowiedziała, że nie ma możliwości przymuszenia właścicieli żeby oznakowali swoje zwierzęta.
Radny Bartosz Lau zaproponował, żeby zastanowić się nad innym sposobem rozwiązania problemu.
Kierownik Magdalena Wajchert wyjaśniła, że w Gminie Osielsko jest Strażnik Gminny                 i ma on uprawnienia do wyłapywania zwierząt. Dodała również, że gdzieś koło Kcyni znajduje się schronisko dla zwierząt, ale tam płaci się dzienną stawkę za psa, tak długo jak ten pies przebywa w schronisku. Pani Kierownik wyjaśniła również, że weterynarz działający na terenie Gminy nie zajmuje się tylko wyłapywaniem bezdomnych psów, ale również interweniuje w przypadku potrąconych kotów, psów, czy rannych sarny.
 
- w sprawie przystąpienia do Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.
 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta i wyjaśniła, że przystąpienie do Funduszu ma być pomocne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które będą mogły wziąć kredyt, a nie mają poręczenia.
 
- w sprawie wyrażenia / niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 
Radny Bartosz Lau powiedział, że dla niego ten projekt uchwały w takiej formie jest niedopuszczalny i prosi o zmianę formy uchwały, bo ten projekt z góry zakłada konieczność wprowadzenia poprawki na sesji.
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że nie może dojść do sytuacji, że uchwała w ogóle nie zostanie podjęta. Można było też przygotować dwie odrębne uchwały, ale wówczas też byłaby podobna sytuacja. Rada Gminy musi wyrazić opinię i wypowiedzieć się albo za funduszem albo przeciw.
Zastępca Wójta dodała, że projekt uchwały został zaopiniowany przez radcę prawnego, w związku z powyższym jest zgodny z obowiązującymi  przepisami prawa. Dodał również, że w zeszłym roku sołtysi byli przeciwni funduszowi sołeckiemu.
Przewodniczący Komisji powiedział, że on jest również sołtysem i w tym roku też jest przeciwny funduszowi.
Zastępca Wójta powiedział, że jeżeli chodzi o stanowisko Wójta Gminy w tej sprawie to jest on za funduszem.
 
Komisja zdecydowała, że na sesji wysłuchają stanowisko sołtysów w tej sprawie i dopiero podejmą uchwałę.
 
- w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy wyjaśniła, że uchwała dostosowuje przepisy do obowiązującego prawa.  Wysokość stypendium jest obliczana na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Z terenu gminy wpływa około 200 wniosków. Gmina jest zobowiązana zagwarantować 20% kwoty stypendium, a pozostała kwota pochodzi od Wojewody.
 
- uchwały dotyczące wydawania Głosu Białych Błot.
 
Projekty uchwał przedstawiła Sekretarz Gminy i wyjaśniła, że Wójt Gminy Białe Błota proponuje zmniejszenie nakładu czasopisma. Konieczne jest również uzupełnienie składu osobowego Kolegium Redakcyjnego.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak i wyjaśnił, że wpłynął wniosek od mieszkańców o rentę, w zamian za przekazanie prawa własności na nieruchomości.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. (inicjatywa obywatelska).
 
Radny Henryk Sykut zapytał, czy Wójt Gminy popiera tę inicjatywę?
Zastępca Wójta wyjaśnił, że Wójt Gminy ujęła tę inwestycję w prowizorium budżetowym, teraz jest to inicjatywa obywatelska.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że ORLIK w Białych Błotach, który jest przy szkole nie jest wykorzystywany w 100 %.
Radny Bartosz Lau powiedział, że był współtwórcą obecnego Statutu Gminy i założeniem inicjatywy obywatelskiej było to, że mieszkaniec przygotuje projekt uchwały, a w tym przypadku uchwała została przygotowana przez Referat Finansów.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że zmiany do budżetu może przygotować tylko pani Skarbnik, ale to mieszkańcy przyszli z propozycją.
 
Komisja ostateczna stanęła na stanowisku, że jest przeciwna budowie ORLIKA w Zielonce.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Komisji poruszył kwestię remontu starej sceny w Łochowie.
Radna Maria Wolsztyńska dodała, że ośrodek kultury zrobił projekt nowej sceny w innym miejscu i oddał pozostałą kwotę do budżetu gminy.
Skarbnik Gminy powiedziała, że w takim przypadku teraz musi być kosztorys inwestorski.
 
Radny Bartosz Lau poruszył kwestię linii 92 i odczytał odpowiedź na interpelację w tej sprawie.
Zastępca Wójta powiedział, że mieszkańcy oczekują zwiększenia ilości kursów.
Radny Bartosz Lau powiedział, że likwidacja dotacji nie spowoduje likwidacji linii 92, bo pozostanie jeszcze 1 mln zł z biletów.
Zastępca Wójta powiedział, że jak nie będzie dotacji to trzeba będzie rozwiązać umowę z Miastem, bo nie będziemy mogli się wywiązać z zobowiązań.
Radny Henryk Sykut zapytał, co zyskamy jak dołożymy do linii 92 - 100 000 zł?
Zastępca Wójta powiedział, że będzie więcej kursów.
 
Radny Bartosz Lau poprosił o niezmniejszania środków na ulice w Białych Błotach.
Zastępca Wójt wyjaśnił, że został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej i firma nie wywiązała się ze zleconego zadania i trzeba było rozwiązać umowę. Teraz te 33 ulice zostaną podzielone na etapy.
 
Komisja zaproponowała następujące zmiany do projektu uchwały:
 
Komisja nie wyraża zgody na :
- przeznaczenie kwoty 14 311,00 zł dla WOK Łochowo ( Dz. 921 )
- przeznaczenie kwoty 8 000,00 zł na realizację zadań sportowych ( Dz. 926 )
- zmniejszenie o 128 100,00 zł wydatku inwestycyjnego pn. ,, Budowa systemu kanalizacji w
  Gminie w sołectwach : Lisi Ogon, Łochowo, Łochowice ” i przeznaczenie tej kwoty na
  zakup od Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Aglomeracji Bydgoskiej sp. z
  o.o. w Bydgoszczy dokumentacji ,, studium wykonalności ‘’ i ,, raportu oddziaływania
  inwestycji na środowisko ‘’, ( Dz. 900 )
- zmniejszenie o 296 000,00 zł wydatku inwestycyjnego zadania pn. ,, Projekt i budowa ul. 
  Chełmska,    Cedrowa, Chmielna, Chmielarska, Czekoladowa, Cynowa, Czajcza, Ulana,
  Zeusa,Drzewna,  Daliowa, Daleka, Żaków, Cała, Duńska, Hebanowa, Herbowa, Gwarna,
  Literacka, Olchowa, Żeńców, Kadetów, Parkowa, Epokowa, Bazaltowa, Arlekina, Alpejska
  Piesza, Nizinna, Betonowa, Altanowa, Orlika, Sobótki w Białych Błotach  I etap
  ul. Hebanowa, Bazaltowa, Epokowa,  Arlekina, Herbowa, Alpejska w Białych Błotach ”,
  (  Dz. 600 )
- przeznaczenie 100 000,00 zł na linię autobusową ,, 92 ”, ( Dz. 600 )
- zmniejszenie o 22 000,00 zł diet dla radnych gminy,
 
Komisja proponuje :
- na realizację programu zdrowotnego dot. wad postawy przeznaczyć nie 14 000,00 zł lecz
  14 311,00 zł ( Dz. 851 )
- jako źródło pokrycia dwóch wydatków inwestycyjnych drogowych dot. ,, budowy chodnika
  wzdłuż ul. Dębowej w Łochowie ” 86 000,00 zł oraz ,, projekt i budowa ul. Przemysłowej w
  Białych Błotach ” 110 000,00 zł  ( Dz. 600 ) wskazuje się środki ze zmniejszenia dotacji dla
  przedszkoli  niepublicznych ( Dz. 801 ).
 
Ad. 2 Wolne wnioski.
 
Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek o przeprowadzenie kontroli przez komisje Rewizyjną sprawy dotyczącej remontu sceny w Łochowie.
Radny Henryk Sykut zaproponował, aby ustalić w jakim stanie jest była oczyszczalnia ścieków i dokonać inwentaryzacji obiektu.
 
Ad.1 Materiały na sesję.
 
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2011 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy i wyjaśniła, że aby zaciągnąć Kredyt musi być opinia RIO i zostać ogłoszony przetarg. Ponadto w/w kredyt jest zaplanowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Od momentu podjęcia uchwały do otrzymanie kredytu może minąć nawet trzy miesiące i może dojść do sytuacji, że nie będzie pieniędzy na bieżące utrzymanie Urzędu, czy zapłatę za realizowane inwestycje.
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 marca 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (26 kwietnia 2011, 10:23:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 956