Protokół z 24.05.2011 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji  Budżetu  i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 maja 2011 roku od godz. 14:30 do 16:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. załącznika listy obecności oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak i Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Bożena Woźniak.
 
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Jacek Grzywacz.
 
Porządek posiedzenia Komisji:

1.Diety Sołtysów, diety Radnych, wynagrodzenie Wójta i utrzymanie biura rady.
2.Wolne wnioski.  
 
Ad.1 Diety Sołtysów, diety Radnych, wynagrodzenie Wójta i utrzymanie biura rady.
 
- Diety Sołtysów
           
W pierwszej kolejności Komisja zajęła się dietami Sołtysów. Sekretarz Gminy poinformowała, że w 2008 roku zmianie uległa uchwala dotycząca diet i wprowadzono zapis, że wysokość diety uzależniona jest od liczby mieszkańców poszczególnych sołectw:
-         450 zł w sołectwach liczących do 500 mieszkańców;
-         500 zł w sołectwach liczących od 501- do 1000 mieszkańców;
-         550 zł w sołectwach liczących od 1001 mieszkańców do 2500 mieszkańców;
-         600 zł w sołectwach liczących powyżej 2500 mieszkańców.
Liczba mieszkańców  w poszczególnych sołectwach weryfikowana jest dwa razy do roku.
Po dyskusji nt. wysokości diet Sołtysów Radna Elżbieta Lewandowska zgłosiła wniosek o podniesienie w poszczególnych przedziałach kwotę diety o 50 zł.
Wniosek został przyjęty stosunkiem głosów 4 za i 2 przeciw.
 
- Diety Radnych
 
W następnej kolejności omówiono diety Radnych. Sekretarz Gminy poinformowała, że w 2007 r. Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę zmieniającą uchwalę w sprawie diet radnych Rady Gminy Białe Błota i zwrotu kosztów ich podróży służbowych, w której wprowadzono zapis, że nie potrąca się diety radnego, jeżeli przyczyną jego nieobecności na sesji lub posiedzeniu komisji jest udokumentowany wyjazd związany z pełnieniem funkcji radnego. Ponadto wysokość diet jest uzależniona od kwoty bazowej, która jest ujęta w budżecie państwa. W oparciu o tę kwotę, biorąc pod uwagę procenty uchwalone przez Radę Gminy oblicza się jej wysokość. Za każdą nieobecność na sesji rady gminy i na posiedzeniach Komisji, której członkiem jest radny potrąca się 20 % należnej diety.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że w/w diety nie były podnoszone od 2002 roku .
Radna Elżbieta Lewandowska dodała, że jeżeli rzeczywiście te kwoty nie zmieniły się przez tyle lat, to ona jest za ich podniesieniem.
Radny Bartosz Lau powiedział, że jest przeciwny zmianom tych kwot, chyba, że podwyższyć dietę zwykłemu radnemu, bo nie może być tak, że dieta sołtysa i radnego jest na tym samym poziomie.
Radny Henryk Sykut powiedział, że w tym roku Rada Gminy powinna zabiegać, żeby nie pogarszać budżetu, a ewentualne zmiany wprowadzić w przyszłorocznym budżecie.
Radny Marek Mikuła również wyraził stanowisko, że ewentualne zmiany w tym zakresie wprowadzić, ale w przyszłym roku.
 
Radni 3 głosami, za przy 3 głosach przeciw nie przyjęli wniosku o podwyższenie diet.
 
Ostatecznie ustalono, że zostanie przygotowany projekt uchwały w tej kwestii i przekazany poszczególnym Komisjom do zaopiniowania. Ustalono wysokość diet na następującym poziomie:
Przewodniczący Rady Gminy –1490 zł
Wiceprzewodniczący Rady Gminy –1291 zł
Przewodniczący Komisji –1119 zł
pozostali radni –854 zł
 
- Wynagrodzenie Wójta
 
Sekretarz Gminy przedstawiła zestawienie wynagrodzeń Wójtów powiatu bydgoskiego, uwzględniając budżet poszczególnych gmin i liczbę mieszkańców. Dodała również, że Wójtowi przysługuje dodatkowo tylko 13 pensja, a wszystkie pozostałe nagrody wymagają zgody Rady Gminy.
Radny Bartosz Lau i radny Henryk Sykut negatywnie odnieśli się do zmiany wynagrodzenia Wójta.
Ostatecznie ustalono, że zostanie przygotowany projekt uchwały w tej kwestii i przekazany poszczególnym Komisjom do zaopiniowania.
 
- Utrzymanie biura rady
 
Sekretarz Gminy przedstawiła szacowany koszt zakupu notebooków dla radnych   i powiedziała, że na podstawie obliczeń wynika, że zakup sprzętu znacznie by obniżył koszty utrzymania biura rady.
 
Ad. 2 Wolne wnioski.
 
Przewodniczący Komisji poruszył kwestię opłaty targowej.
Kierownik Bożena Woźniak powiedziała, że w Gminie jest tylko jedno targowisko w Łochowie.
Następnie odczytał pismo sołtysa Zielonki w sprawie boiska w Zielonce. Komisja zdecydowała skierować pismo do Wójta Gminy w celu znalezienia środków na ten cel.
Komisja ustaliła również terminy kolejnych posiedzeń tj 23.08.2011 r. o godz. 14: 30 i 27.09.2011 r. o godz. 14:30.
Na koniec Przewodniczący poruszył kwestię potrąceń diet za nieobecność na sesjach i komisjach i zaproponował wykreślenie tych zapisów z uchwał. Po dyskusji zdecydowano zmniejszyć kwotę potrąceń z 20% na 10 % zarówno w stosunku do radnych, jak i sołtysów.
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 maja 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (11 sierpnia 2011, 10:48:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1188