Protokół z 08.06.2010 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji  Budżetu  i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 8 czerwca 2011 roku od godz. 14:30 do 16:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. załącznika listy obecności oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Dyrektor WOK Grażyna Nita, Pani Ewa Cieślik, Pani Izabela Graczkowska, Redaktor Naczelny Głosu Białych Błot Marzanna Kreja i Inspektor Wieslawa Kaczanowska.
 
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Jacek Grzywacz.
 
Porządek posiedzenia Komisji:

1.Materiały na sesję.
2.Wolne wnioski.  
 
Ad.1 Materiały na sesję.
 
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2010 ., w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota za 2010 r.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy i powiedziała, że Komisja Rewizyjna w swojej opinii w sprawie wykonania budżetu powinna odnieść się do w/w sprawozdań.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radny Bartosz Lau zapytał, czy został już rozpatrzony wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Białych Błotach          i budowy świetlicy w Przyłękach?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że obecnie są realizowane tak duże inwestycje drogowe, że aby je zakończyć to nie można wstawiać do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowych zadań.
 
Komisja podjęła dyskusję nt. budowy ulicy Wierzbowej w Murowańcu.
 
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2011 –2021.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
 
- sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
 
- sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy.
 
- sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników.
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy.
 
- sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej, sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
 
Projekty uchwał przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska.
 
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Białobłockiego Ośrodka Kultury  za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
 
Projekt uchwały przedstawiła księgowa BOK pani Izabela Graczkowska.
 
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r
 
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor WOK Grażyna Nita
 
Komisja podjęła dyskusje nt. remontu sceny w Łochowie.
 
 
Ad. 2 Wolne wnioski.
 
Na posiedzenie Komisji przybyła Redaktor Naczelna Głosu Białych Błot pani Marzanna Kreja, w związku z wydaniem pierwszego numeru gazety. Zwróciła uwagę, iż zgodnie z uchwałami Rady Gminy Białe Błota Redaktor Naczelny jest odpowiedzialny za skład gazety      i jej odbiór od drukarni. Zapytała dlaczego nie zwrócono się z zapytaniem w sprawie wydruku Głosu Białych Błot do drukarni działających na terenie Gminy Białe Błota tylko wybrano drukarnię oddaloną od gminy? Dodała, że ze względu na odległość nie ma możliwości zapoznania się z wydrukiem próbnym gazety. Pani Redaktor dodała, że sprzeciwia się kolportażowi pierwszej gazety i wystąpi o odszkodowanie.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że zawsze gazeta była dostarczana do Urzędu Gminy, ale może to zostać zmienione i być przysyłana na adres domowy pani Redaktor. Ponadto dodała, że można się zastanowić nad rozwiązaniem umowy z drukarnią albo przed wydrukiem gazety zażądać od drukarni dostarczenia wydruku próbnego.
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (8 czerwca 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (11 sierpnia 2011, 10:50:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1039