Protokół RGK.0012.1.9.2011 z dnia 23 sierpnia 2011

Białe Błota, dnia 23 sierpnia 2011r.,
RGK.0012.1.9.2011

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23 sierpnia 2011 roku od godz. 14:30
do godz. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz, Sekretarz Gminy Anna Rywak Skarbnik Lucyna Krasulak, Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski, Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Marian Wiśniewski inspektor: Wiesława Kaczanowska, Michał Czyżewski, Andrzej Świstowski oraz Redaktor Naczelny Marzanna Kreja.

Nieobecny był członek Komisji Budżetu i Finansów Marek Mikuła.

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Jacek Grzywacz.

Porządek posiedzenia:

1.    Informacja Kierownika GZEAS dot. remontów szkół oraz dowozu dzieci do szkół.
2.    Materiały na sesję.


Ad.1.

Informacje dot. remontów szkół przedstawił Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Marian Wiśniewski. Wyjaśnił Komisji, iż nie zostały przeznaczone żadne środki na powyższy cel, natomiast dyrektorzy ze swoich funduszy przeznaczyli środki na odświeżenie i ewentualne odmalowanie placówek.

Przewodniczący Rady Gminy Bartosz Lau korzystając z obecności p. Wiśniewskiego poprosił o informacje dot. utrzymania budynku dawnej szkoły w Zielonce.
Pan Wiśniewski wyjaśnił, iż doszło do porozumienia z mieszkańcami tego obiektu oraz, że została zrobiona w nim elektryczność, pomiarowość ciepła jest w trakcie instalacji natomiast dach obecnie nie jest w najgorszym stanie i nie będzie zrobiony dopóki nie znajdą się na to fundusze.

Radny Henryk Sykut poruszył temat remontu dachu Zespołu Szkół w Łochowie.
Sekretarz wyjaśniła, że zostanie ogłoszony kolejny przetarg ze względu na kuriozalne ceny zaproponowane przez wykonawców.

W związku z kosztami dowozu dzieci do szkół Kierownik GZEAS wyjaśnił, iż zaplanowany koszt w stosunku rocznym wyniósł 783 962 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 lipca br wyniósł 402 823 zł z czego wynika, że powyższa kwota rozkłada się proporcjonalnie.

Przewodniczący Komisji poruszył sprawę dot. ewentualnego przewoźnika dzieci.
Pani Anna Rywak odpowiedziała, iż odbył się przetarg, w którym zgłoszone zostały 3 oferty z czego 2 były niekompletne, a trzecia oferta zaproponowała cenę dla nas nie do przyjęcia.

Dyskusja
 
Ad.2.

- w sprawie podziału Gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Anna Rywak. Poinformowała także, że zostanie wprowadzona autopoprawka w podstawie prawnej zamiast art. 13 § 1 i 2 powinno być art. 12 § 2.

- w sprawie rezygnacji z bycia członkiem Kolegium Redakcyjnego

Projekt uchwały przedstawiła sekretarz, która wyjaśniła iż w związku  z rezygnacją z bycia członkiem Kolegium przez Pana Mariana Wiśniewskiego zaproponowano kandydaturę Pana Jacka Rakoczego.

- w sprawie zamiaru połączenia Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie z Białobłockim Ośrodkiem Kultury w Białych Błotach;

Pani Sekretarz wyjaśniła, iż jest to projekt Radnej Wolsztyńskiej. Poinformowała także, że Pani Wójt wyraża sprzeciw do powyższej uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów ogłosił 5 minut przerwy.

- w sprawie zmian w budżecie

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak. Wyjaśniła czego dotyczą przedmiotowe zmiany, tj.:
·    wprowadzenie środków z wydatków nie wygasających, kwoty 28.756,00 zł – dot. budowy ulicy Osiedle w Cielu;
·    uzyskanie zwiększonej subwencji oświatowej 156.000,00 zł przeznaczonych na remont budynków oświatowych przede wszystkim na remont dachu starej szkoły w Łochowie;
·    zmniejszenie dochodów spowodowane wykreśleniem dofinansowania z budżetu Skarbu Państwa 121.000,00 zł przeznaczonego na budowę mieszkań socjalnych w Murowańcu;
·    zmiana wydatków w dziale transport i łączność – zwiększone wydatki o 163.756,00 zł na zadania inwestycyjne związane z budową ul. Osiedle oraz zmniejszenie o 40.630,00 zł wydatków na zadania inwestycyjne związane z budową ulic w Białych Błotach;
·    zmniejszenie wydatków na budowę budynków socjalnych w Murowańcu o kwotę 415.000,00 zł;
·    przesunięcie kwoty 800,00 zł na funduszu sołectwa Przyłęki między działem oświata i wychowanie, a działem administracja publiczna – z wniosku Rady Sołeckiej;
·    5.000,00 zł przeznaczone na dotację dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu operacyjnego, środki te pochodzą z rezerwy ogólnej.


Pani Skarbnik poinformowała Komisję, że na sesji do porządku obrad chce wprowadzić autopoprawki do wieloletniej prognozy finansowej, które dot. zwiększenia nakładów finansowych i wydatków w 2014 roku na budowę chodników przy ul. Kwiatowej, Łąkowej i Świerkowej a także poprawek związanych z otrzymaniem dotacji na utworzenie Domu Dziennego Pobytu Osób Starszych w miejscowości Ciele. Druga autopoprawka związana jest z otrzymaniem dotacji, o którą wnioskował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

- projekt uchwały dot. udzielenia dotacji na budowę drogi;
 
Projekt uchwały przedstawił pracownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Michał Czyżewski, który wyjaśnił że powyższa uchwała dotyczy uzyskania dotacji na budowę ulicy Lipowej. Pozyskane środki trafią do Powiatu ponieważ jest to inwestycja powiatowa, natomiast Gmina jest temu przychylna ponieważ budowa tejże drogi ma na celu poprawienie komunikacji.

Dyskusja, w której udział wzięli Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz, Przewodniczący RG Bartosz Lau, radni: Elżbieta Lewandowska, Henryk Sykut oraz Robert Baranowski.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielone Pola w miejscowości Przyłęki gmina Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawia pracownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego p. Wiesława Kaczanowska wyjaśniła, iż teren ten zostanie wyłączony z produkcji leśnej co umożliwi mieszkańcom na rozpoczęcie inwestycji.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska wyjaśniła, iż powyższy plan przewiduje zapis dot. terenu z przeznaczeniem dla straży pożarnej.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jasinieckiej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska wyjaśniła, iż powyższe zmiany nastąpiły na wniosek mieszkańców.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Berberysowej w miejscowości Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska wyjaśniła, że powyższy plan dotyczy zmian proponowanych przez właścicieli ogrodów działkowych.
Radny Jacek Grzywacz zapytał jaki jest koszt sporządzenia takiego planu?
Inspektor W. Kaczanowska odpowiedziała, iż nie wie jakie są koszty związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania.

Dyskusja: radni Elżbieta Lewandowska, H. Sykut, B. Lau, R. Baranowski, J. Grzywacz.

- w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białe Błota na lata 2011-2015

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska.

Dyskusja: radni Elżbieta Lewandowska, H. Sykut, B. Lau, R. Baranowski, J. Grzywacz.

- w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska wyjaśniła, iż drzewo jest w 80% wyschnięte. Pani Kaczanowska poinformowała, że Gmina dysponuje opinią Starosty Bydgoskiego, Pan Świstowski dodał, że otrzymał także pozytywną opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Dyskusja, w której udział wzięli Przewodniczący Komisji J. Grzywacz , Przewodniczący RG Bartosz Lau, radna E. Lewandowska.

- w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zielonka.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska. Wyjaśniła, iż nazwa przedmiotowej ulicy została zaproponowana prze mieszkańców tamtejszej okolicy.

- w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Lipniki, obręb Murowaniec.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska.

- w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Prądki

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska.

- w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska.

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska, która wyjaśniła Komisji, że powyższy projekt dotyczy nabycia dróg stanowiących własność Pana Mirosława Musiała. Wyjaśniła, iż powyższa uchwała pozwoli ujawnić prawo własności gminy do przedmiotowych gruntów.

Głos zabrała Redaktor Naczelna Marzanna Kreja.

Dyskusja: Przewodniczący RG Bartosz Lau, p. Marzanna Kreja, p. Wiesława Kaczanowska, radny H. Sykut, J. Grzywacz.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska.

- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych;

Projekt uchwały przedstawił Inspektor Andrzej Świstowski. Wyjaśnił Komisji jakich działek dotyczy niniejsza uchwała, tj.: dz. 181/11 i 214/24 obręb Łochowo, dz. 34/23 obręb Kruszyn Krajeński, dz. 40/24 obręb Białe Błota, dz. 91/5 obręb Zielonka.

Dyskusja: radni Henryk Sykut, Jacek Grzywacz, Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski oraz inspektor Andrzej Świstowski.

Ad. 2. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji wniósł o rozpisanie poszczególnych wydatków w projekcie budżetu.
Radny Jacek Grzywacz przedstawił Zastępcy Wójta, iż w Łochowie w miejscy, gdzie nie ma zabudowań powstaje oświetlenie.

Redaktor Naczelna Marzanna Kreja poruszyła problem związany z korekta pisma samorządowego „Głos Białych Błot”.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: Przewodniczący RG Bartosz Lau, radni: Jacek Grzywacz, Henryk Sykut, Elżbieta Lewandowska, p. Marzanna Kreja.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zakończył posiedzenie komisji.


Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Komisji
                                                                                                Budżetu i Finansów
Natalia Sadłowska
                                                                                                  Jacek GrzywaczPodpisy członków Komisji:

1.    Bartosz Lau           
2.    Henryk Sykut           
3.    Robert Baranowski       
4.    Elżbieta Lewandowska   
5.    Marek Mikuła nieobecny

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (10 października 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (16 stycznia 2012, 10:04:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 966