Protokół RGK.0012.1.16.2011 z dn. 06 grudnia 2011 r.,

Białe Błota, dnia 06 grudnia 2011 r.,
RGK.0012.1.16.2011

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 06 grudnia 2011 r., w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 o godz. 15:00


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz radni: Maria Wolsztyńska, Aleksandra Lubońska i Bronisław Balcerowski, Sekretarz Anna Rywak, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Prezes ZWiUK Wojciech Napierała, Dyrektor WOK Jarosław Zwoliński, Dyrektor BOK Marek Czarnowski, redaktor naczelna Marzanna Kreja.


Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Jacek Grzywacz.

Porządek posiedzenia:

1.    Propozycje stawek wody na 2012 rok.
2.    Propozycje BOK w Białych Błotach i WOK w Łochowie do budżetu gminy na 2012 rok.
3.    Materiały na sesję nadzwyczajną.
4.    Wnioski do budżetu na 2012 rok.Ad. 1.

Prezes ZWiUK Wojciech Napierała wyjaśnił, iż podwyżki stawek za wodę i ścieki związane są z zapowiadanym ogólnym wzroście cen m.in. energii elektrycznej, paliw, podatków, itp. w roku 2012. Proponowana stawka za 1 m³ wody na rok 2012 wynosi 3,83 zł natomiast za ścieki w granicach 8,50 zł netto.

Radna Maria Wolsztyńska zapytała o stawki wody sprzed weryfikacji przez Wójta.

Prezes ZWiUK wyjaśnił, iż weryfikacja była przeprowadzana w trakcie tworzenia stawek.

Radny Robert Baranowski zapytał, czy stawki są równe dla wszystkich czy są zróżnicowane, np. dla firm?

Prezes Napierała wyjaśnił, iż są takie same, lecz chce wprowadzić opłaty abonamentowe dla firm.

Przewodniczący RG Bartosz Lau zapytał, czy prezes orientował się jakie stawki za dostarczenie wody zaproponowane zostały w innych gminach?

Wojciech Napierała odpowiedział, że pytał o proponowane ceny za wodę, np. w gminie Dobrcz.

Przewodniczący Komisji J. Grzywacz zapytał ,czy cena woda jest stała na terenie gminy czy tez zróżnicowana?

Prezes ZWiUK wyjaśnił, że cena wszędzie jest taka sama.
Dyskusja, w której udział wzięli radni: E. Lewandowska, Bartosz Lau, Jacek Grzywacz, Henryk Sykut, Robert Baranowski, Bronisław Balcerowski, Prezes ZWiUK Wojciech Napierała.

Ad. 2.

Przewodniczący Komisji przedstawił propozycję dotacji w budżecie dla Białobłockiego Ośrodka Kultury w kwocie 550 tys. Złotych, dla Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie 350 tys. plus 50 tys. Na utrzymanie świetlic.

Dyrektor Białobłockiego Ośrodka Kultury Marek Czarnowski przedstawił plan wydatkowania ewentualnej dotacji otrzymanej z budżetu gminy. Wyjaśnił, iż nie będą planowane ponadprogramowe imprezy tylko te założone w planie rocznym.

Przewodniczący Bartosz Lau zawnioskował o przeniesienie części BOK oraz Biblioteki do innego budynku.

Dyskusja, w której udział wzięli: Przewodniczący RG Bartosz Lau, dyrektor Marek Czarnowski, Sekretarz Anna Rywak, Skarbnik Lucyna Krasulak, Redaktor Naczelna Marzanna Kreja, radni Jacek Grzywacz, Aleksandra Lubońska.

Dyrektor Wiejskiego Ośrodka Kultury Jarosław Zwoliński wyjaśnił, iż niekorzystne byłoby zmniejszenie proponowanych środków, gdyż potrzebne są remonty w Ośrodku Kultury, a także mogłoby to być zagrożeniem dla uzyskania dotacji, o które WOK chce wnioskować. Poinformował także o planowanych inwestycjach na najbliższe lata, m.in. wyskoczni dla deskorolek - „skateparku”, budowie sceny.

Wiceprzewodniczący Henryk Sykut przedstawił, iż jego zdaniem powinny zostać wyodrębnione środki na świetlice wiejskie.

Dyrektor WOK wyjaśnił, iż szacuje kwotę ok. 80 tys. na funkcjonowanie 1 świetlicy.

Przewodniczący Komisji poprosił p. Annę Rywak aby przedstawiła wizję Wójta połączenia istniejących ośrodków kultury.
Sekretarz wyjaśniła, iż przekaże pytanie Wójtowi - odpowiedź zostanie udzielona pisemnie. Pani Rywak poruszyła także kwestię Biblioteki.

Nawiązała się dyskusja nt. budżetu oraz udzielonej pożyczki dla WOK w I półroczu 2011 r.

Radny Jacek Grzywacz poprosił dyrektorów BOK i WOK o przygotowanie na 21.12.2011 spisu środków potrzebnych na utrzymanie świetlic oraz na działalność stricte kulturalną.

Ad.3.

Sekretarz Gminy Anna Rywak wyjaśniła zmiany w uchwałach w sprawie opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez Gminę Białe Błota oraz opiekunów dziennych oraz dzieci w przedszkolu WRÓŻKA. Poinformowała, iż Wojewoda zakwestionował opłaty wyrażone procentowo – kwoty powinny być wyrażone cenowo.
W uchwale w sprawie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Białe Błota także zostały wprowadzone zmiany zasugerowane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji wcześniej poruszoną kwestię związaną z pożyczką udzieloną Wiejskiemu Ośrodkowi Kultury w Łochowie.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok na sesję nadzwyczajną.

Dyskusja, w której udział wzięli: Przewodniczący RG Bartosz Lau, radni Marek Mikuła, Henryk Sykut, Maria Wolsztyńska, Jacek Grzywacz, Bronisław Balcerowski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.

Ad. 4.

Wnioski dot. propozycji zmian do projektu budżetu na 2012 rok:

Wydatki:

·    Strona 12: Urząd Gminy, Rozdział 75023;
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 80 000 zł;
- § 4300 – zakup usług pozostałych 150 000 zł;
·    Strona 14: Oświata i wychowanie, Rozdział 80101
- § 4300 – zakup usług pozostałych ( wyjaśnić do 21-12-2011);
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (wyjaśnić do 21-12-2011);
·    Strona 18: Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, Rozdział 80114
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 425 000 zł;
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 8 000 zł;
- § 4300 – zakup usług pozostałych 1 000 zł;
·    Strona 19: Pozostała działalność, Rozdział 80195:
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 15 000 zł;
- § 4300 – zakup usług pozostałych 35 600 zł;
·    Strona 19: Z rozdziału 85154 § 4300 zdjąć 40 000 zł z  przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne monitoring obiektów świetlic w Łochowie, Lisim Ogonie oraz WOK w Łochowie;
·    Inwestycje:
- dopisanie (wydzielenie) projektu i budowy ul. Czekoladowej na 2012 rok;
- wprowadzić budowę chodnika przy ul. Zabytkowej w Przyłękach;
- budynek socjalny na boisku w Łochowie 555 000 zł (wykreślić widownię);
- budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Łochowicach;
- projekt ul. Kanałowej – Spokojnej w Łochowicach;
·    Rozdział 75022 Rady gmin: 200 000 zł;
·    Rozdział 75095 Diety sołtysów: 100 000 zł;
·    Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
- Dotacja na remont Kościoła w Cielu: 75 000 zł;
·    Rozdział 75023 Gazeta „Głos Białych Błot” w tym zakup programu: 50 000 zł
·    Str. 67: Rozdział 92195:
- organizacja dożynek 13 600 zł;
- Organizacja Wigilii samorządowców 1 000 zł;
·    Str. 57: Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
- promocja Gminy w zaprzyjaźnionej Gminie Elbmarsch w Niemczech:10 000;
- współpraca z Gmina Mariampol na Litwie: 5 000 zł.

/Dać wszystkim radnym w/w wniosek/

Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz poddał pod głosowanie powyższy wniosek.

Komisja przyjęła jednogłośnie powyższe propozycje.Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.


Protokołowała:                                                                           Przewodniczący Komisji
                                                                                                 Budżetu i Finansów
Natalia Sadłowska
                                                                                                    Jacek GrzywaczPodpisy członków Komisji:

1.    Bartosz Lau      
2.    Henryk Sykut          
3.    Robert Baranowski   
4.    Elżbieta Lewandowska  
5.    Marek Mikuła    

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (19 grudnia 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (16 stycznia 2012, 11:33:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 793