z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2012 r., w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 o godz. 15:00


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności, Sekretarz Anna Rywak, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, dyrektor żłobka Iwona Nowak, inspektor Anna Zdunek, dyrektor GCK Jarosław Zwoliński, redaktor naczelna Marzanna Kreja.
 
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Jacek Grzywacz.
 
Porządek posiedzenia:
 
1. Zapoznanie z kosztami funkcjonowania Gminnego Żłobka w Łochowie
2. Materiały na sesję
3. Sprawy bieżące
 
Ad. 1. Zapoznanie z kosztami funkcjonowania Gminnego Żłobka w Łochowie
 
Koszty funkcjonowania żłobka przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak, a mianowicie:
Wydatki bieżące 787.777,00 zł na przewidywane wynagrodzenia i pochodne
Wyjaśniła również, że rzeczywiste koszty będzie można wykalkulować po dwóch, trzech latach funkcjonowania żłobka.
Sekretarz Anna Rywak poinformowała również, że obecnie został złożony wniosek na dofinansowanie utrzymania żłobka.
Szczegóły programu dofinansowującego żłobek przedstawiła dyrektor żłobka Iwona Nowak.
Poruszono również kwestię wyżywienia oraz spraw organizacyjnych związanych z otworzeniem żłobka w Łochowie.
Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz zapytał jak wygląda dojazd do żłobka?
Sekretarz Anna Rywak odpowiedziała, że są wytyczne aby do 2013 roku utwardzić ul. Okopową, o co będzie do rady wnioskować.
Radny Jacek Grzywacz zawnioskował aby ul. Olchową w Białych Błotach, Okopową i Żurawinową w Łochowie włączyć do przyszłorocznego budżetu.
Komisja przyjęła powyższy wniosek.
 
Ad. 2. Materiały na sesję.
 
Skarbnik Lucyna Krasulak przedstawiła zmiany w budżecie wyjaśniła, że dotyczą one wydatków. W dziale 801 zwiększa się o kwotę 34.000,00 w związku ze sprawą sądową.
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że pomimo odsetek kwota zasądzona przez sąd jest mniejsza niż ta, o którą wnosił wnioskodawca.
Skarbnik odnośnie zmian w budżecie dodała, że w dziale 853 zmniejsza się o 30 tysięcy dotacje dla innych gmin za miejsca dzieci z naszej gminy w żłobkach z przeznaczeniem tej kwoty na przelotowe szafy metalowe z żłobku, które oddzielają kuchnię czystą od zlewozmywaka zgodnie z zaleceniami Sanepidu. W dz. 600 zabezpiecza się kwotę 2.214,44 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego. 11.501,00 zł zwiększa się wydatki na ul. Osiedle w Cielu i o 30 tysięcy na inwestycję ul. Ostróżki – Hodowlana. W formie autopoprawki, będzie zmniejszenie wydatków bieżących i przeznaczenie 4 tysięcy zł na zakup tablicy interaktywnej.
 
Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Białobłockiego Ośrodka Kultury  za okres od 01.01.2011 - 31.12.2011 r. oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 r. kultury przedstawił Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Jarosław Zwoliński. Radny Jacek Grzywacz przedstawił też wniosek z Przewodniczącej Komisji Oświaty Marii Wolsztyńskiej, dotyczący zmiany uzasadnienia.
Radna Elżbieta Lewandowska poruszyła kwestię zapisu w uchwale dotyczącego współpracy WOK z Klubem Seniora.
 
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Białe Błota polegającego na zapewnieniu budowy i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przedstawiła inspektor Anna Zdunek.
Na komisję dołączyła redaktor naczelna Marzanna Kreja.
Na powyższy temat komisja nawiązała dyskusję.
 
Ad. 3. Sprawy bieżące
 
Przewodniczący komisji Jacek Grzywacz poinformował członków, że w związku z otrzymaną informacją dotyczącą opłat targowych w gminach ościennych, które kształtują się na podobnym poziomie jak w gminie Białe Błota udzieli odpowiedzi na wniosek, który wpłyną do komisji w niniejszej sprawie, iż ceny pozostaną na dotychczasowym poziomie, a o ewentualnych zmiana będzie można dyskutować w propozycjach na 2013 rok.
Członkowie Komisji poparli w/w stanowisko.
 
Wiceprzewodniczący Rady Henryk Sykut poinformował również o piśmie Wójta do Elmedu o utworzenie gabinetów specjalistycznych w przychodni oraz o odpowiedzi NZOZ Elmed w sprawie zakupu sprzętu.
 
 
 
Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (24 kwietnia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (27 września 2012, 23:25:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1119