z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 07 lutego 2012 roku od godz. 15:00 do godz. 16:20 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak i Skarbnik Lucyna Krasulak Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Bożena Woźniak,
 
 
 
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Jacek Grzywacz.
 
 
Porządek posiedzenia:
 
Zapoznanie się z przygotowaniem finansowym i organizacyjnym nowo powstającego żłobka w Łochowie.Ściągalność podatków i umorzenia za 2011 rok.
 
 
Ad. 1. Zapoznanie się z przygotowaniem finansowym i organizacyjnym nowo powstającego żłobka w Łochowie.
 
Na wstępie Sekretarz Gminy  Anna Rywak przedstawiła Komisji wybraną w drodze konkursu Panią dyrektor żłobka w Łochowie Iwonę Nowak.
Skarbnik Gminy Lucyna przedstawiła Komisji wydatki poniesione dotychczas na żłobek.
Radny Marek Mikuła zapytał jaka kwota przeznaczona jest na wynagrodzenie w placówce?
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, ze nie można dokładnie oszacować wynagrodzeń, liczba personelu jest uzależniona od liczby dzieci uczęszczających do żłobka.
Dyrektorka Iwona Nowak wyjaśniła, że na chwilę obecną chętnych jest 31 dzieci, a na 1 opiekuna przypada 5 dzieci.
Przewodniczący RG Bartosz Lau zapytał, czy jest szansa żeby na danym terenie w przyszłości powstało również przedszkole?
Sekretarz wyjaśniła, że jest to możliwe tym bardziej, że jest możliwość dokupienia działki przyległej, są już prowadzone rozmowy z właścicielem nieruchomości w sprawie ewentualnej sprzedaży bądź zamiany działek.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Elżbieta Lewandowska, radny Marek Mikuła, dyrektorka żłobka Iwona Nowak, Sekretarz Anna Rywak, Skarbnik Lucyna Krasulak.
Radny Bartosz Lau jaki jest przewidywany koszt funkcjonowania żłobka?
Sekretarz wyjaśniła, że nie można obecnie tego oszacować wszystko zależy od liczby dzieci uczęszczających.
Radny Lau zapytał również czy jest szansa na pozyskanie dofinansowanie z zewnątrz?
Sekretarz Anna Rywak poinformowała, że ma być ogłoszony konkurs, w którym Gminny Żłobek w Łochowie ma szanse wygrać.
Pani Iwona Nowak dodała, że preferowana jest kompatybilność z konkursem , w którym gmina aktualnie trwa. Jest szansa na pokrycie z zewnątrz 100% kosztów utrzymania żłobka przez 2 lata, gdyż zazwyczaj na taki okres konkursy się rozpisuje.
Radny Jacek Grzywacz zapytał, czy prawdą jest, że Gmina nie będzie musiała dofinansowywać przedszkola, np. w Bydgoszczy, gdzie uczęszczają dzieci  z terenu gminy Białe Błota?
Pani Rywak poinformowała, że wręcz przeciwnie istnieje obowiązek dofinansowywania – jeżeli rodzic chce aby jego dziecko uczęszczało do przedszkola w Bydgoszczy, to ma prawo przyjść do gminy z wnioskiem o dofinansowanie.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli Przewodniczący RG Bartosz Lau, Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.
 
 
Ad.2. Ściągalność podatków i umorzenia za 2011 rok.
 
Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Bożena Woźniak przedstawiła komisji umorzenia podatków w roku 2011, a mianowicie:
·        umorzenia na rzecz osób prawnych 264.208,00 zł – Spółka ZWiUK
·        umorzenia na rzecz osób fizycznych 8.810,00 zł – 19 osób fizycznych w trudnej sytuacji finansowej, w tym najwyższa umorzona kwota wynosiła 3.600,00 zł
Przewodniczący RG Bartosz Lau zapytał, czy są jakieś kryteria w przypadku umorzeń.
Kierownik Bożena Woźniak wyjaśniła, że kryterium są, m.in. trudna sytuacja finansowa, niskie dochody, bądź zdarzenia losowe. Wniosków było więcej – 6 osób dostało decyzje odmowne.
Radny Marek Mikuła zapytał jakie kryterium zastosowano wobec spółki ZWiUK?
Pani Woźniak wyjaśniła, że ważny interes społeczny oraz program naprawczy przedstawiony przez prezesa spółki.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: kierownik Bożena Woźniak, radny Marek Mikuła.
 
Radna Elżbieta Lewandowska poruszyła kwestę wniosku p. Kozańdy, który dotyczy zbyt wysokich opłat targowych w Łochowie z propozycją kwot, które byłby w stanie płacić. Zapytała czy jest możliwość zmniejszenia w/w opłat?
Pani Bożena Woźniak wyjaśniła, że nie otrzymała takiego wniosku.
Przewodniczący komisji Jacek Grzywacz poinformował, że taki wniosek trafił do Komisji Budżetu i Finansów. Zawnioskował również do urzędu o przygotowanie na następne posiedzenia komisji zestawienia takich opłat w gminach ościennych.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Elżbieta Lewandowska, kierownik Bożena Woźniak, radny Jacek Grzywacz, radny Marek Mikuła.
 
Wiceprzewodniczący RG Henryk Sykut poruszył kwestię odśnieżenia oraz problemu śliskich nawierzchni dróg oraz to jakie sprawiają niebezpieczeństwo.
Dyskusja, w której udział wzięli: radny Bartosz Lau, kierownik Bożena Woźniak, radny Marek Mikuła, radna Elżbieta Lewandowska, radny Robert Baranowski, sekretarz
Anna Rywak.
 
Przewodniczący RG Bartosz Lau poinformował o otrzymywanych sygnałach od mieszkańców w sprawie złego funkcjonowania przychodni w Białych Błotach.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Grzywacz zapytał, czy jest już znany termin tegorocznych dożynek?
Sekretarz Anna Rywak odpowiedziała, że 27 lutego odbędzie się spotkanie z sołtysami w niniejszej sprawie.
 
Na posiedzenie Komisji dołączyła Redaktor Naczelny Głosu Białych Błota Marzanna Kreja.
 
 
Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (7 lutego 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (28 września 2012, 08:39:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1158