PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 czerwca 2012 r., w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, godz. 15:00 - 17:20.

 
  Białe Błota, dnia 19 czerwca 2012 r., 
RGK.0012.1.9.2012
 
 
  
PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 czerwca 2012 r., w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, godz. 15:00 - 17:20. 
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności, radni Dariusz Makowski i Krzysztof Kocikowski oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Zastępca Wójta Jan Jaworski. 
  
  
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Jacek Grzywacz. 
  
  
  
  
Porządek posiedzenia: 
  
Materiały na sesję 
  
  
  
Ad.1. 
  
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2011 r.; 
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota za 2011 rok 
  
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak. 
Radny Robert Baranowski, zapytał, czy wpłynęły zaległe dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na konto urzędu? 
Skarbnik Lucyna Krasulak odpowiedziała, że nie. Poinformowała, że kierownicy i zastępca wójta byli na spotkaniu w niniejszej sprawie. 
Radny Dariusz Makowski zapytał o kwotę 300.000 zł z tytułu Vat-u? 
Skarbnik odpowiedziała, że niniejsze środki wpłynęły na konto w dniu wczorajszym. Zaznaczyła, że zostaną one przeznaczone na pokrycie deficytu. 
Radny Dariusz Makowski zważył na to, że przedmiotowe pieniądze nie były planowane i można je przeznaczyć na projekt ulicy. 
Skarbnik L. Krasulak poinformowała, że ze względu na duży deficyt nie można wprowadzać do budżetu nowych zadań, do projektu ulicy można powrócić przy konstrukcji przyszłorocznego budżetu. 
  
Na powyższy temat oraz na temat realizowanych inwestycji na terenie gminy nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Dariusz Makowski, skarbnik Lucyna Krasulak, radny Jacek Grzywacz, radny Henryk Sykut, radna Elżbieta Lewandowska, radny Robert Baranowski, radny Marek Mikuła. 
  
Wiceprzewodniczący RG Marek Mikuła zaznaczył, aby przy konstrukcji przyszłorocznego budżetu uwzględnić wskazania RIO 
Przewodniczący RG Henryk Sykut zważył na to, że Komisja nie powinna oceniać sprawozdania z wykonania budżetu, tylko skupić się na tym, iż niniejsze sprawozdanie zostało Radzie przedstawione. Zważył na to, że niektórych rzeczy nie da się przewidzieć, jak np. niewypłacenie przez Urząd Marszałkowski dotacji gminie. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Henryk Sykut, radny Marek Mikuła, skarbnik Lucyna Krasulak, zastępca wójta Jan Jaworski, radny Jacek Grzywacz, radna Elżbieta Lewandowska. 
  
Radny Dariusz Makowski, ponownie zapytał, co z projektem ul. Zagajnikowej? 
Zastępca wójta Jan Jaworski, wyjaśnił, że podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione za zebraniu wiejskim. Wyjaśnił, że należy wykonać projekt przedmiotowej drogi, który będzie trzeba uwzględnić w budżecie na 2013 r. Następnie przedstawił ewentualne rozwiązania, dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na postawie możliwości budżetu gminy. Zastępca zwrócił także uwagę na pozostałe inwestycje w gminie, na wykonanie których jest nacisk mieszkańców. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: zastępca wójta Jan Jaworski, radny Dariusz Makowski, radny Marek Mikuła, radny Henryk Sykut, radny Jacek Grzywacz, radna Elżbieta Lewandowska, skarbnik Lucyna Krasulak. 
  
  
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 
  
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak. 
Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz poruszył kwestię budowy zaplecza przy kompleksie sportowym w Łochowie, a mianowicie fakt, że ponownie do niniejszej inwestycji dokładana jest kwota 30.000 zł. 
Skarbnik Lucyna Krasulak wyjaśniła, że najniższa oferta na niniejsza inwestycję w powtórnym przetargu wyniosła 556.000 zł, natomiast brakująca kwota 29.000 zł zaliczana jest do łącznych nakładów przeznaczonych na projekt. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Jacek Grzywacz, skarbnik Lucyna Krasulak, radna Elżbieta Lewandowska, radny Henryk Sykut, radny Marek Mikuła. 
  
Wiceprzewodniczący RG Marek Mikuła poruszył kwestię zwiększenia o 350.000 zł środków na utrzymanie dróg, a mianowicie zapytał, czy niniejsza kwota załatwia sprawę do końca roku? Zaznaczył także, że w roku bieżącym nie było odśnieżania. 
Skarbnik Lucyna Krasulak wyjaśniła, że Pan Szmytka przedstawia takie zestawienie. Wyjaśniła, że jest mnóstwo telefonów mieszkańców w sprawie wyrównania dróg, bądź wypompowywania z nich wody. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Marek Mikuła, radny Jacek Grzywacz, skarbnik Lucyna Krasulak, radny Henryk Sykut, radna Elżbieta Lewandowska, radny Dariusz Makowski, 
  
Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz, zaznaczył, że powinny być oddzielne środki na odśnieżanie i osobno na bieżące utrzymanie dróg. 
  
Radny Krzysztof Kocikowski złożył wniosek, aby środki w wysokości 25.000 zł z zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Zabytkowej w Przyłękach” przeznaczyć na zastawkę na stawach gminnych – 2.000 zł, pozostałą kwotę na wykonanie lampy na drodze serwisowej – skrzyżowanie ul. A. Przysieckiego w Przyłękach. Wyjaśnił, że i tak ww. kwota nie starczy na zadanie, dotyczące chodnika w związku z czym można je przenieść na wskazany cel. 
  
Wiceprzewodniczący RG Marek Mikuła zaproponował, aby środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg wycofać z przedmiotowej i uchwały i pozostawić w celu rozpatrzenia do następnej sesji. Zawnioskował o przygotowanie zestawienia wydatkowania przedmiotowych środków na dzień 15.06 br. 
  
Na Komisji ponownie powzięto, dyskusję na temat bieżącego utrzymania dróg na terenie gminy oraz ilości utwardzonych dróg w poszczególnych sołectwach. 
  
Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz, wyjaśnił, iż ww. propozycje do zmian w budżecie  radnego Krzysztofa Kocikowskiego i radnego Marka Mikuły są wnioskami z Komisji Budżetu i Finansów. 
  
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2012-2019 
  
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak. 
  
- w sprawie podziału obszaru Gminy Białe Błota na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
  
Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz zaznaczył, że jego zdaniem każde sołectwo powinno być sektorem w powyższym podziale obszaru gminy. Zaznaczył, ze jego zdaniem takie rozwiązanie spowoduje obniżenie cen proponowanych przez wykonawców w przetargu. Poinformował, że Komisja Gospodarki zawnioskowała, aby Białe Błota uwzględnić jako całość. 
Z-ca wójta Jan Jaworski przedstawił Komisji sprawę związaną z przetargiem na odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Jacek Grzywacz, z-ca wójta Jan Jaworski, radny Dariusz Makowski, radny Marek Mikuła, radny Henryk Sykut, radna Elżbieta Lewandowska. 
  
- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej 
- w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota 
  
Radny Krzysztof Kocikowski zważył na błędy literowe w niniejszych uchwałach. 
  
Wiceprzewodniczący RG Marek Mikuła zważył na braki w uzasadnieniu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 
  
Na Komisji poruszono kwestię następujących uchwał: 
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Białobłockiego Ośrodka Kultury  za okres od 01.01.2011 - 31.12.2011 r.; 
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 r.; 
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Białobłockiego Ośrodka Kultury  za okres od 01.01.2012 - 16.02.2012 r.; 
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie za okres 01.01.2012 - 16.02.2012 r. 
  
  
  
  
Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 
  
  
  

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (1 sierpnia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (27 lutego 2013, 15:42:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1058