PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 26 września 2012 r. od godz. 15:00 do godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

Białe Błota, dnia 26 września 2012 r.  
RGK.0012.1.11.2012 

PROTOKÓŁ
 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 26 września 2012 r. od godz. 15:00 do godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.  

  W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz skarbnik Lucyna Krasulak, sekretarz Anna Rywak, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, mieszkańcy gminy: p. Ryszard Piechociński, p. Andrzej Klesiński, p. Andrzej Branicki, Redaktor naczelna „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja. 
 
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Jacek Grzywacz. 
Porządek posiedzenia: 
1.     Materiały na sesję. 
2.     Wolne wnioski. 
Ad.1. 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 
Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak. Przedstawiła również autopoprawkę do niniejszego projektu uchwały, a mianowicie zmniejszenie o 19.000 zł wydatków związanych z zadaniem budowy magistrali wodociągowej i przeznaczenia tej kwoty na pomoc społeczną – na remont mieszkania w Lisim Ogonie. Zaznaczyła, że niniejsze zadanie było wprowadzane na poprzedniej sesji. 
  
Przewodniczący RG Henryk Sykut, zapytał jakie będzie zadłużenie gminy na koniec roku? 
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2012-2019 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż prognozowane zadłużenie na koniec roku zawarte w WPF  wyniesie 32.942.364 zł. Zaznaczyła, że będzie ono niższe w związku z umorzeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu, wyniesie ono ok. 53,47%. 
Przewodniczący H. Sykut zapytał ile max. będzie można zaciągnąć kredytu w przyszłym roku i czy będzie można go zaciągnąć na inwestycje? 
Skarbnik odpowiedziała, że w 2013 r., gmina będzie spłacać 6.836.000 zł, prognozowany  deficyt wyniesie 1.169.000 zł w związku z czym razem będzie trzeba wziąć ok. 8 mln złotych kredytu. Zaznaczyła także, że żeby nie brać kredytów na spłaty kredytów będzie trzeba o tyle obniżyć dochody, co nie jest możliwe przy tak dużych spłatach za inwestycje. Skarbnik wyjaśniła, że w 2013 r., za wykonane inwestycje będzie trzeba zapłacić ok. 16 mln złotych bez wstawiania nowych. 
Wiceprzewodniczący RG Marek Mikuła zapytał jakie zadłużenie będzie na koniec 2013r.? 
Skarbnik L. Krasulak odpowiedziała, że 34 mln złotych, wskaźnik spłaty prognozowany 13,64, tj. zadłużenie wyniesie 56,84%. 
Radny Marek Mikuła zapytał jakie jest wykonanie budżetu za płace i wydatki bieżące na koniec sierpnia br.? 
Skarbnik odpowiedziała, że takie sprawozdanie może zrobić na następny dzień. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, której udział wzięli: radny Marek Mikuła, skarbnik Lucyna Krasulak. 
Radny Henryk Sykut zapytał jak będzie wyglądać wykonanie budżetu oświaty, gdyż widzi, że są wynajmowane nowe autokary na dowożenie dzieci do szkół? Zważył na ostrożność w wydatkach oświatowych. 
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że najmy były planowane. Sekretarz odnośnie wydatków oświatowych poinformowała o obowiązku opłacania przez gminy zajęć przedszkolnych. 
Radny Marek Mikuła zapytał, czy wynagrodzenia pracowników są realizowane zgodnie z planem? Ponownie zważył także na wykonanie budżetu. 
Skarbnik odpowiedziała, że zobowiązania takie jak ZUS muszą być prowadzone na bieżąco. Przedstawiła Komisji również brak płynności finansowej w związku z niewypłaconymi dotacjami Urzędu Marszałkowskiego. 
Na powyższy temat  nawiązała się dyskusja, której udział wzięli: radny Marek Mikuła, radna Elżbieta Lewandowska, sekretarz Anna Rywak, skarbnik Lucyna Krasulak, radny Jacek Grzywacz. 
Radny Jacek Grzywacz zważył na dużą liczbę uchwał, dotyczących planowania przestrzennego. Zapytał jak wygląda sprawa finansowa w niniejszej kwestii? 
Skarbnik odpowiedziała, że są to uchwały wywołujące, natomiast procedury zaczną się w przyszłym roku i wtedy będzie trzeba zabezpieczyć środki na ten cel. 
Przewodniczący Komisji zapytał, czy są już propozycje sołectw do budżetu? 
Skarbnik odpowiedziała, że sołectwa dzielą środki do 15 września, natomiast pozostałe wnioski muszą wpłynąć do 15 października. 
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że protokoły z zebrań wiejskich wpływają do Biura Rady i można się z nimi zapoznać. 
  
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2012; 
  
Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak. Zważyła, że jeżeli niniejsza uchwała miałaby być podjęta to powinno to nastąpić na najbliższej sesji w związku z procedurą przetargową. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: mieszkaniec gminy p. Ryszard Piechociński, skarbnik Lucyna Krasulak, sekretarz Anna Rywak, radny Jacek Grzywacz. 
Radny Marek Mikuła zapytał, czy rezerwa celowa była ruszana? 
Skarbnik odpowiedziała, że niniejsza dotacja była przeznaczona na zarządzanie kryzysowe, nie mniej jednak wyjaśniła, że nie została wydatkowana cała kwota. 
  
Na temat kredytu ponownie nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: Przewodniczący RG Henryk Sykut, Wiceprzewodniczący RG Marek Mikuła, mieszkaniec – p. Ryszard Piechociński, sekretarz Anna Rywak, radny Jacek Grzywacz, skarbnik Lucyna Krasulak. 
  
- w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białe Błota, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 
  
Radny Marek Mikuła zważył, iż w §2 pkt 2 niniejszej uchwały jest tylko część zapisu zawartego w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Zaznaczył, że zgodnie z techniką prawodawczą powinien być przytoczony cały zapis zawarty w Ustawie. 
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że nie widzi przeciwskazań ku wprowadzeniu autopoprawki do niniejszej uchwały. 
Radny Jacek Grzywacz zapytał, czy przystanek w Murowańcu na ul. Sokolej znajduje się na gruncie gminnym? 
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że w tejże kwestii prowadzone są ustalenia z prywatnym właścicielem przedmiotowego gruntu.  
  
- zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucje pod nazwą „Gminne Centrum Kultury” oraz nadania jej statutu; 
  
Projekt uchwały przedstawiła sekretarz Anna Rywak. Zgłosiła także autopoprawkę do projektu uchwały, a mianowicie dopisanie w podstawie prawnej punktu 9, tj. powinno być art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h. 
  
- w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białe Błota 
  
Wiceprzewodniczący RG Marek Mikuła zważył na niespójne zapisy podstawy prawnej i uzasadnienia niniejszej uchwały. 
Przewodniczący RG Henryk Sykut zaznaczył, że w związku z niniejszą uchwałą gmina bierze na siebie odpowiedzialność utrzymania przystanków. Zważył na zbyt niską opłatę za korzystanie z nich. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Henryk Sykut, sekretarz Anna Rywak, radna Elżbieta Lewandowska, radny Marek Mikuła, radny Jacek Grzywacz. 
  
Podczas dyskusji, Komisja Budżetu i Finansów wypracowała jednogłośnie wniosek, aby stawkę opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białe Błota ustalić w wysokości 0,04 zł. 
  
- zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu; 
  
Projekt uchwały przedstawiła sekretarz Anna Rywak. 
  
-zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2012 r.; 
  
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Grzywacz. 
  
- w sprawie podziału obszaru Gminy Białe Błota na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
  
Projekt uchwały przedstawiła p.o. kierownika Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Henryk Sykut, radna Elżbieta Lewandowska, p.o. kierownika Anna Zdunek, p. Andrzej Klesiński – mieszkaniec gminy, radny Jacek Grzywacz, radny Marek Mikuła, sekretarz Anna Rywak, Redaktor naczelna Marzanna Kreja, p. Ryszard Piechociński. 
  
Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz ogłosił 2 minuty przerwy oraz poinformował, że dalszą część Komisji będzie prowadzić Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Mikuła. 
  
-  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
  
Projekt uchwały przedstawiła p.o. kierownika Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek. 
Radna Elżbieta Lewandowska zapytała wg jakich kryteriów będzie się obliczać ilość zużytych śmieci przez mieszkańca? 
Pani Zdunek odpowiedziała, że będzie nowy regulamin i będzie brana pod uwagę objętość produkowanych odpadów. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Elżbieta Lewandowska, p.o. kierownika Anna Zdunek, radny Henryk Sykut, Redaktor naczelna Marzanna Kreja, radny Marek Mikuła. 
  
Radny Marek Mikuła podniósł kwestię zamieszkałych nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność mieszkańców. 
Pani Anna Zdunek odpowiedziała, że i tak będzie brana pod uwagę liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość, nie mniej jednak osoba w takim przypadku powinna mieć odrębną umowę. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Elżbieta Lewandowska, p.o. kierownika Anna Zdunek, radny Henryk Sykut, Redaktor naczelna Marzanna Kreja, radny Marek Mikuła, p. Ryszard Piechociński, p. Andrzej Klesiński. 
  
Sekretarz Anna Rywak poinformowała Komisję o konieczności podjęcia do końca października przez Radę Gminy uchwał, dotyczący okręgów wyborczych. 
  
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej; 
  
Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak. Wyjaśnił, że nieruchomości stanowią części dróg gruntowych przeznaczonych do obsługi okolicznych terenów mieszkaniowych oraz uzupełnienie nieruchomości przyległych. Cena nabycia działek została uzgodniona w wysokości 1 zł/m2. Nabycie opisanych gruntów umożliwi realizację urządzeń infrastruktury związanej z przyległymi terenami budowlanymi. 
  
  
  - w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białe Błota; 
-   w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży; 
  
Projekty uchwał przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak. Wyjaśnił, że jedna uchwała uwzględnia nieruchomości zabudowane, druga zaś niezabudowane. 
  
Na Komisji powzięto dyskusję na temat wysokości ustalonej bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, w której udział wzięli: radna Elżbieta Lewandowska, radny Marek Mikuła, radny Henryk Sykut, redaktor naczelna Marzanna Kreja, kierownik Andrzej Wiekierak, p. Andrzej Klesiński. 
  
Wiceprzewodniczący RG Marek Mikuła zaznaczył, że nie ma obowiązku udzielania bonifikat, a gmina ma trudną sytuację finansową w związku z czym nie jest zasadne jej udzielanie. 
  
- zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota; 
  
Projekty uchwał przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak. Zaznaczył, że niniejsze zmiany związane są ze wskazaniami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. 
  
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Rekreacyjnej oraz Jeździeckiej w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota; 
  
Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak. 
  
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota; 
  
Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak 
  
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Gminnej i Łabędziej w miejscowości Trzciniec, obrębie ewidencyjnym Białe Błota, gmina Białe Błota; 
  
Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak 
  
- zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Szkolnej i Albatrosa w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota; 
  
Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak 
  
- zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Łochowskiej i Ptasiej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota; 
  
Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak 
  
Ad.2. 
  
Mieszkaniec p. Andrzej Klesiński poruszył kwestię budowy ul. Cukrowej w Białych Błotach. 
Pan Ryszard Piechociński podniósł problem zalewania nieruchomości. 
Pan Andrzej Branicki poruszył problem utrudnionego dojazdu do przedsiębiorstw w związku z przebudową drogi S-5 na wysokości stacji benzynowej Shell w Białych Błotach oraz utrudnienie prowadzenia działalności w związku z brakiem utwardzonej drogi. 
Redaktor naczelna Marzanna Kreja poruszyła problem braku informacji nt. działalności Rady Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej. 
  
  
  
  
  
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Mikuła zamknął posiedzenie Komisji. 
  
  
  
  

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (18 października 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (27 lutego 2013, 15:48:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1135