PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 24 października 2012 r. od godz. 14:30 do godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

Białe Błota, dnia 24 października 2012 r.  
RGK.0012.1.12.2012 

PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 24 października 2012 r. od godz. 14:30 do godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.  

  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz inspektor Ryszard Gołąb, kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski, kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Bożena Woźniak, skarbnik Lucyna Krasulak, Redaktor Naczelna „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja. 
  
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Jacek Grzywacz. 
Porządek posiedzenia: 
1.     Materiały na sesję. 
2.     Wolne wnioski. 


Ad.1. 
- w sprawie podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborcze 
  
Projekt uchwały przedstawił inspektor Ryszard Gołąb. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Jacek Grzywacz, inspektor Ryszard Gołąb, radna Elżbieta Lewandowska, radny Marek Mikuła, radny Robert Baranowski. 
  
Ad.2. 
  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił informacje uzyskane w sprawie uciążliwości zakładu Składów Węgla w Białych Błotach. 
  
  
Ad. 1. 
  
- w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta w zakresie modernizacji i rozwoju systemu wodociągowego dla Gminy Białe Błota do roku 2025 
  
Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Jacek Grzywacz, kierownik Mariusz Stężewski, radna Elżbieta Lewandowska, radny Robert Baranowski, radny Marek Mikuła. 
  
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 r., 
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku, 
- w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji podatkowej na podatek od nieruchomości, 

  
Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Bożena Wożniak wyjaśniła, że podatek wzrasta o 3% w stosunku do roku poprzedniego, co konsultowane było z Białobłockim Stowarzyszeniem Biznesu. Następnie wyjaśniła, że Minister Finansów proponował wzrost podatku o 4% zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen i początkowo wójt przyjęła niniejszą metodę, natomiast Białobłockie Stowarzyszenie Biznesu skłoniło się ku 3% podwyższeniu podatków. Pani Woźniak przedstawiła również na Komisji zmianę projektu uchwały w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji podatkowej na podatek od nieruchomości na projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji podatkowej na podatek od nieruchomości w związku z jej dostosowaniem do techniki prawodawczej. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Elżbieta Lewandowska, kierownik Bożena Woźniak, Skarbnik Lucyna Krasulak, radny Jacek Grzywacz, radny Marek Mikuła. 
  
Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Bożena Woźniak wyjaśniła, że na Sesji przedłoży uchwałę odnośnie podatku rolnego. 
  
Komisja Budżetu i Finansów wypracowała jednogłośnie wniosek, dotyczący ustalenia podwyższenia stawki podatku na 2013 rok na poziomie 4%. 
  
  
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 
  
Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak. 
Radny Marek Mikuła zapytał, czy kwoty odszkodowań wynikają z ostatnich orzeczeń? 
Skarbnik wyjaśniła, że są to konsekwencje decyzji Starosty ustalających wysokość odszkodowań oraz postanowień Wojewody. Zaznaczyła, że ich jest coraz większa ilość. 
Redaktor Naczelna Marzanna Kreja podniosła kwestię zasadności odwołań gminy od wysokości ustalonych odszkodowań. 
Radny Jacek Grzywacz zważył na to, że zamiast wypłaty odszkodowań można zaproponować nieruchomości zamienne. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Jacek Grzywacz, skarbnik Lucyna Krasulak, Redaktor naczelna Marzanna Kreja, radna Elżbieta Lewandowska, radny Marek Mikuła. 
  
- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białe Błota, 
  
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Mikuła przedstawił interpretację sekretarza stanu w niniejszej sprawie, dotyczącą tego, że udzielanie bonifikaty przez radę nie jest już obligatoryjne. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Jacek Grzywacz, radny Marek Mikuła, radna Elżbieta Lewandowska, Redaktor naczelna Marzanna Kreja, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak. 
  
Komisja Budżetu i Finansów podjęła wniosek w sprawie wycofania niniejszej uchwały z porządku obrad sesji Rady Gminy. 
  
  
- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej, 
  
Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, wyjaśnił że właściciel nieruchomości chce ją przekazać nieodpłatnie na rzecz gminy. 
  
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, 
  
Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak 
  
- zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, 
  
Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak 
  
  
  
                                                                                             
Przewodniczący Jacek Grzywacz zamknął posiedzenie Komisji. 
  
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (9 grudnia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (27 lutego 2013, 15:50:26)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (12 marca 2013, 15:56:56)
Zmieniono: liter

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1094