PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 21 listopada 2012 r. od godz. 14:30 do godz. 15:50 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

Białe Błota, dnia 21 listopada 2012 r. 
RGK.0012.1.13.2012
  
PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 21 listopada 2012 r. od godz. 14:30 do godz. 15:50 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności, radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Aleksandra Lubońska oraz skarbnik Lucyna Krasulak, p. Józef Żernicki, p. Andrzej Klesiński, Redaktor Naczelna „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja. 
  
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Jacek Grzywacz. 
  
Porządek posiedzenia: 
1.     Pomnik upamiętniający „Żołnierzy Wyklętych”. 
2.     Kształtowanie budżetu na 2013 rok. 
  
Ad.1. 
Pan Józef Żernicki Reprezentant Komitetu Organizacyjnego ds. upamiętnienia „Żołnierzy Wyklętych” przedstawił koncepcję powstania nowego pomnika na terenie gminy. Wyjaśnił, że Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt, poprosił Komisje o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na niniejszy cel w granicach 5.000 zł. 
Radna Marlena Witkowska-Rypina przychyliła się do niniejszego wniosku potwierdziła, iż Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia Opieki Społecznej i Sportu poparła przedmiotowy projekt. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Grzywacz wyjaśnił, że Komisja zajmie się niniejszym wnioskiem. 
  
  
Ad. 2. 
  
Projekt budżetu gminy na 2013 rok przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak. 
Radny Jacek Grzywacz zapytał ile pieniędzy razem z dofinansowaniem zostanie przeznaczone na zaplecze boiska w Łochowie? 
Skarbnik odpowiedziała, że 658.000 zł lub 685.000 zł. 
Radna Elżbieta Lewandowska zapytała, czy do dochodów zostały doliczone wpływy w związku z Ustawą „śmieciową”? 
Skarbnik Lucyna Krasulak zważyła na to, żeby przypadkiem gmina w związku z powyższym nie poniosła strat. Wyjaśniła, że zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zaplanowano łączną kwotę 980.000 zł. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Elżbieta Lewandowska, skarbnik Lucyna Krasulak, radny Henryk Sykut, radny Marek Mikuła. 
Radny Marek Mikuła zważył na zmniejszenia po stronie dochodów, dotyczące wpływów z różnych dochodów. 
Skarbnik Lucyna Krasulak odpowiedziała, że nie przewiduje się w przyszłym roku wpływów z odzyskanego Vat-u. 
  
Skarbnik przedstawiła Komisji różnice, dotyczące dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2013 rok w porównaniu do poprzedniego roku budżetowego. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Marek Mikuła, skarbnik Lucyna Krasulak, radny Henryk Sykut, radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Elżbieta Lewandowska. 
  
Przewodniczący RG Henryk Sykut zważył na weryfikację i przeanalizowanie zakresów na stanowiskach pracowniczych w urzędzie. 
Skarbnik Lucyna Krasulak zaznaczyła, że w związku z przejściem na gminę obowiązku odbioru odpadów komunalnych zwiększa się liczba zatrudnionych. 
Radna Marlena Witkowska-Rypina zważyła na zasadność utworzenia stanowiska ds. kontaktów z przedsiębiorcami. 
Radny Marek Mikuła, zapytał czy przewidywany jest wzrost wynagrodzeń? Zważył także na wzrost kosztów na umowy cywilnoprawne. 
Skarbnik odpowiedziała, że nie, jedyne co się przewiduje, to wypłaty nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalne. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Marek Mikuła, skarbnik Lucyna Krasulak, radny Henryk Sykut, radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Elżbieta Lewandowska. 
  
Radna Elżbieta Lewandowska zapytała o kwotę 130.000 zł na remonty, a mianowicie czy przewiduje się w tej kwocie ujęty jest budynek oświatowy w Łochowie? 
  
Radna Marlena Witkowska-Rypina zważyła na środki na promocję jednostki samorządu terytorialnego 75.000 zł. 
Skarbnik Lucyna Krasulak wyjaśniła, że w przyszłym roku przyjedzie z rewizytą delegacja z Niemiec, środki przeznaczone są również na współpracę z gminą Mariampol oraz materiały promocyjne dla gminy. 
Radna Witkowska-Rypina zapytała o środki na „Głos Białych Błot”. 
Skarbnik odpowiedziała, że w projekcie budżetu nie przewiduje się środków na ten cel. 
Przewodniczący RG Henryk Sykut zważył na środki finansowe przeznaczone na Gospodarkę Odpadami. Wyjaśnił, że środki związane z odbiorem odpadów powinny być wyodrębnione. 
Skarbnik odpowiedziała, że nie ma innej klasyfikacji budżetowej. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Grzywacz zważył na brak środków w projekcie budżetu na ścieżkę rowerową w Łochowie. 
Radny Marek Mikuła poruszył kwestię rezerwy celowej. 
Radna Elżbieta Lewandowska zważyła na kwotę 5.000 zł na kanalizację sanitarno-tłocznej w Lisim Ogonie i Łochowie. 
  
  
Na Komisji dyskutowano na temat projektu budżetu gminy na 2013 rok. 
                                                                                             
  
  
  
  
Przewodniczący Jacek Grzywacz zamknął posiedzenie Komisji. 
  
 
  

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (4 stycznia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (12 marca 2013, 15:58:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1036