RGK.0012.1.2.2013 PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 21 stycznia 2013 r. od godz. 14:30 do godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

Białe Błota, dnia 21 stycznia 2013 r.

RGK.0012.1.2.2013


PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 21 stycznia 2013 r. od godz. 14:30 do godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz radna Maria Wolsztyńska, radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Krzysztof Kocikowski, radny Bronisław Balcerowski, radny Janusz Walczyński, zastępca wójta Jan Jaworski, skarbnik Lucyna Krasulak, dyrektor żłobka Iwona Nowak, Redaktor naczelny „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja, p. Edmund Łączny.
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Jacek Grzywacz.


Porządek posiedzenia:


  1. Kształtowanie budżetu na 2013 r.
Ad.1.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Mikuła poruszył kwestię ubiegłorocznego planu płacowego oraz planu na 2013 r w gminnym żłobku w Łochowie. Wskazał, że żłobek został oddany do użytkowania 30.04.2012 r., na płace zaplanowano 290.950 zł, a wykonanie na dzień 30.09.2012 wynosiło 206.232,92 zł. Radny zaznaczył, że na 2013 dyrektor zaplanowała 490.000 zł na wynagrodzenia, co stanowi wzrost 168,41%. Zadał pytanie, ilu pracowników było w okresie 01.05-31.12.2012 oraz czy w roku bieżącym zaplanowano zwiększenie ich liczby? Zwrócił również uwagę na wydatki na czesne i wyżywienie, 80.000 zł na wydatki bieżące oraz na paragraf 4300 zakup usług pozostałych. Wiceprzewodniczący wskazał, że według niego pewne koszty są źle zakwalifikowane.

Dyrektor Iwona Nowak wyjaśniła, że do wniosku o dofinansowanie żłobka założono 66 dzieci uczęszczających, natomiast jest możliwość przyjęcia większej ich liczby. Wyjaśniła również, że rzeczywiście uczęszcza ok. 60-70%. Odnośnie zatrudnienia p. Nowak poinformowała, że jej koncepcja zakładała 13 opiekunów. Poinformowała również, że w związku z 2 zwolnieniami lekarskimi zmuszona była zatrudnić 2 osoby na zastępstwo. Dyrektor wyjaśniła także, że kwota wynagrodzeń z roku ubiegłego nie była wystarczająca w związku z czym konieczne były przesunięcia między paragrafami. Wskazała, że w zaplanowanych na 2013 r. 490.000 zł przewidziany jest wzrost o ½ etatu. Odnośnie wydatków bieżących poinformowała, że są to środki za zużycie wody i energii. Co do usług pozostałych poinformowała, że największy koszt będą generować 3 pielęgniarki które trzeba zatrudnić oraz koszty: usług konserwacyjnych, obsługi strony internetowej, zatrudnieniz rehabilitantów ze względu na uczęszczanie do żłobka dzieci niepełnosprawnych oraz logopedy.


Skarbnik Lucyna Krasulak wskazała, że kwota 275.000 zł, o której wspominał p. Mikuła za czesne i wyżywienie znajduje się zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Marek Mikuła, skarbnik Lucyna Krasulak, dyrektor żłobkach Iwona Nowak, zastępca wójta Jan Jaworski.


Radna Maria Wolsztyńska zapytała, czy obsługą żłobka zajmuje się COEiS? Zważyła na to, czy nie byłoby lepiej wrócić do tego, aby w każdej jednostce była księgowa.

Radna Marlena Witkowska-Rypina wskazała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych w każdej jednostce powinien być dyrektor i księgowa.

Skarbnik Lucyna Krasulak wyjaśniła, że ustawa o systemie oświaty dopuszcza powstawanie Gminnych Zespołów Ekonomiczno-Administracyjnych Szkół.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, skarbnik Lucyna Krasulak, Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut.


Wiceprzewodniczący Marek Mikuła poprosił o przedstawienie wskaźnika zadłużenia po usunięciu wszelkich nieprawidłowości.


Skarbnik Lucyna Krasulak przedstawiła Komisji autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2013 rok.

Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz zapytał, dlaczego trzeba zwiększać o 2.500 zł koszty budynku przy ul. Dębowej - związane z energetyką?

Skarbnik wyjaśniła, że zgłoszone było zapotrzebowanie na moc, za co trzeba zapłacić. Wyjaśniła, ze częściowe obciążenie za przyłącze było zapłacone w roku ubiegłym.

Radna Maria Wolsztyńska zapytała ile łącznie będzie kosztował przedmiotowy budynek socjalny?

Skarbnik Lucyna Krasulak odpowiedziała, że ogółem ok. 800.000 zł.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: zastępca wójta Jan Jaworski, radny Jacek Grzywacz, radna Maria Wolsztyńska, Przewodniczący RG Henryk Sykut, radna Elżbieta Lewandowska, radny Marek Mikuła.


Na Komisji powzięto również dyskusję w sprawie dodatkowych kosztów w wysokości 100.000 zł związanych z budową żłobka oraz dodatkowych kosztów inwestycji drogowych w sołectwie Zielonka.


Mieszkaniec gminy p. Edmund Łączny zapytał o kwotę 1 miliona złotych, o którą zwiększają się dochody budżetu. Poruszył także kwestię kredytów oraz planowanych inwestycji. Wskazał, że inwestycje powinny być wykonywane z dochodów własnych. Pan Łączny zaznaczył również, aby nie wprowadzać do budżetu nowych inwestycji.

Skarbnik odnośnie zwiększenia dochodów wyjaśniła, że są to zaplanowane dochody z wpływu dotacji europejskich za zadania, które zostały już wykonane. Poinformowała także, że wg RIO gminy za bardzo poszły w inwestycje. Wyjaśniła, że na gminę nakładanych jest coraz więcej obowiązków, które generują dodatkowe koszty. Skarbnik zaznaczyła, że w przyszłym roku gmina nie może mieć deficytu, dochody muszą być równe wydatkom.

Przewodniczący RG H. Sykut wskazał, że może być sytuacja, że w przyszłym roku nie będzie można wprowadzać inwestycji.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: p. Edmund Łączny, radny Jacek Grzywacz, radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Marek Mikuła, radny Henryk Sykut, skarbnik Lucyna Krasulak, radny Bronisław Balcerowski, radna Maria Wolsztyńska, zastępca wójta Jan Jaworski, radna Elżbieta Lewandowska, radna Marlena Witkowska-Rypina.


Radna Maria Wolsztyńska zapytała dlaczego nie zabezpieczono środków na „Głos Białych Błot”?

Skarbnik Lucyna Krasulak odpowiedziała, że nie dostała takiej dyspozycji.

Przewodniczący KBiF Jacek Grzywacz zaznaczył również, że do budżetu nie zostały naniesione żadne zmiany zasugerowane przez Komisję.

Przewodniczący Henryk Sykut wskazał aby zostały przedłożone zmiany.

Odnośnie zapytań o wskaźnik zadłużenia skarbnik odpowiedziała, że po doliczeniu zobowiązań spłacanych w 2014 roku zadłużenie wynosi 58,4 %, natomiast nie biorąc ich pod uwagę jest to ok. 53%.

Przewodniczący Rady Gminy H. Sykut zważył na to, że nie powinny odbywać się ruchy kadrowe, nie powinno tworzyć się nowych etatów. Radny poruszył kwestię pracownika ds. kontaktów z przedsiębiorcami. Wyjaśnił, że apelował o obciążenie poszczególnych stanowisk pracy.

W kwestii zatrudnienia głos zabrali również: radna Marlena Witkowska-Rypina, radny marek Mikuła, Redaktor naczelny Marzanna Kreja, skarbnik Lucyna Krasulak.


Radny Marek Mikuła zawnioskował, aby na środę przygotowane zostały szczegółowe informacje w sprawie budżetu.

Radna Maria Wolsztyńska zawnioskowała, aby kwoty we wszystkich instytucjach były na poziomie roku ubiegłego.Przewodniczący Jacek Grzywacz zamknął posiedzenie Komisji.Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (12 kwietnia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (12 kwietnia 2013, 14:13:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1032