RGK.0012.1.8.2013 PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 20 maja 2013 r. od godz. 14:00 do godz. 16:15

Białe Błota, dnia 20 maja 2013 r. 
RGK.0012.1.8.2013 

PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 20 maja 2013 r. od godz. 14:00 do godz. 16:15 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz radna Maria Wolsztyńska, radna Marlena Witkowska-Rypina, skarbnik Lucyna Krasulak, kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski, p. Edmund Łączny, p. Marzanna Kreja. 

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Jacek Grzywacz. 

Porządek posiedzenia: 
1. Utrzymanie dróg za okres 2012 r. i 2013 r. - rozliczone do 30 kwietnia. 
2. Sprawy bieżące. 
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2013 roku. 

Ad.1. 
Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz poruszył kwestię kosztu jednego równania dróg w sołectwie Łochowice, które wynosi ok. 10.000 zł. Wskazał, że w podsumowaniu budżetu znajduje się kwota 91.318 zł. Radny Grzywacz biorąc pod uwagę fakt dwukrotnego równania dróg w ciągu roku, zapytał co składa się na brakującą kwotę? 
Na posiedzenie Komisji przybył kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski, który przedstawił informacje, dotyczące utrzymania dróg za 2012 i 2013 rok. Poinformował także, co składa się na wydatki związane z utrzymaniem dróg. 
Na Komisji powzięto dyskusję w powyższej kwestii, w której udział wzięli: radny Jacek Grzywacz, radny Marek Mikuła, radna Elżbieta Lewandowska, kierownik Mariusz Stężewski. 
Radna Elżbieta Lewandowska zadała pytanie w sprawie wydatków na naprawę dróg gruntowych w miejscowości Białe Błota, które są porównywalne do kosztów naprawy w innych miejscowościach. Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski wyjaśnił, że sołectwo Białe Błota ma 52 km dróg z czego niecała połowa jest utwardzona, pozostałe są drogami nieutwardzonymi wymagającymi równania.
Pan Edmund Łączny poruszył kwestię odśnieżania dróg oraz posypywania ich solą. Wskazał, że często bywają one niezasadne ze względu na znikomą ilość śniegu. Zapytał również o drogę do Miedzynia, a mianowicie czy są kontynuowane rozmowy z Miastem Bydgoszcz w kwestii tejże drogi? Kierownik Mariusz Stężewski odnośnie zimowego utrzymania dróg wskazał, że większość mieszkańców chce aby drogi były zawsze dobrze utrzymane nie tylko w przypadku dużych opadów śniegu. Poinformował także, że środki które nie zostaną wydatkowane na odśnieżanie będą musiały być przeznaczone na odszkodowania mieszkańców. Odnośnie inwestycji drogi do Miedzynia odpowiedział, że nie uczestniczył w żadnych rozmowach w związku z czym nie może ani potwierdzić ani zaprzeczyć czy takowe były prowadzone. Na Komisji ponownie powzięto dyskusję w powyższej kwestii. Wiceprzewodniczący Marek Mikuła wskazał, iż w roku 2012 w budżecie na utrzymanie dróg przeznaczono 1.304.600 zł, w ciągu roku niniejszą kwotę zwiększono o ok. 546.000 zł. W ramach utrzymania dróg wykonano szereg zadań i przedsięwzięć, które wynikały z budżetu na 2012 rok, ale wykonano także inne zadania, np. wykonanie projektu przebudowy kolektora ścieków. Wskazał, że niniejsze zadanie nie powinno być finansowane ze środków na utrzymanie dróg. Radny wypowiedział się w kwestii kwalifikowania zadań do poszczególnych działów. 
Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski wyjaśnił, że ww. kolektor kolidował z drogą dlatego podjęto decyzję, aby zadanie sfinansować z przedmiotowych środków. 
 Radna Maria Wolsztyńska odnośnie bieżącego utrzymania dróg zaznaczyła, iż do 30.04 br., została już wydatkowana kwota 1.413.000 zł. Radna wskazała, że nie ma dużej różnicy w drogach utwardzonych w sołectwie Białe Błota w stosunku do Łochowa, w związku z czym zadała pytanie skąd tak duża dysproporcja w wydatkach na równanie dróg? Radna Wolsztyńska zaznaczyła, że w Łochowie wydano już 113.838 zł. 
Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski wyjaśnił, że wydatki na powyższy cel należałoby podsumować na koniec roku, gdyż nie wszędzie drogi zostały już wyrównane. Przedstawił także inne czynniki mające wpływ na wysokość kosztów utrzymania dróg. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, kierownik Mariusz Stężewski, radny Marek Mikuła, radny Jacek Grzywacz, radna Marlena Witkowska-Rypina. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Grzywacz poprosił o wgląd do faktur, dotyczących równania dróg w sołectwie Łochowice. 

Ad.2. 
Pan Edmund Łączny wypowiedział się w kwestii trudności w uzyskaniu jakichkolwiek informacji, dotyczących spraw gminy. Pan Łączny poruszył także kwestię 20 milionów złotych ze środków unijnych na kanalizację Łochowo, Łochowice, Lisi Ogon. Wskazał, że nigdzie nie ma mowy o wkładzie własnym. Zapytał skąd gmina weźmie na to pieniądze? Pan Edmund Łączny zapytał, dlaczego były zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, które do dziś trudno odczytać – odniósł się także do zapisu Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak odnośnie trudności w odtworzeniu uchwał WPF i zmian w budżecie poinformowała, że są one spowodowane tym, iż tworzone są w programach narzuconych przez Ministerstwo, a nie jak to wcześniej robiono w arkuszach kalkulacyjnych. 
Odnośnie środków unijnych kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski wyjaśnił, że gmina otrzymała z Ministerstwa Środowiska promesę warunkową, w związku z którą gmina musi odpowiedzieć na 2 pytania, dotyczące procedury środowiskowej oraz współczynnika koncentracji. Pan Stężewski wyjaśnił, że po otrzymaniu promesy właściwej będzie można wprowadzić finansowanie wkładu własnego. Poinformował również, że dofinansowanie wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych. Pani Marzanna Kreja również wypowiedziała się kwestii zamieszczania uchwał Rady Gminy na stronie internetowej. Poinformowała, że wielokrotnie zwracała uwagę na brak przejrzystości informacji. Pani Kreja zwróciła się do radnych o interwencję w przedmiotowej kwestii. 

Ad.1. 
Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz poprosił o przygotowanie wyjaśnień co do różnic między kwotami przeznaczonymi na utrzymanie dróg zawartymi w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, a tymi przedstawionymi na przedmiotowej komisji. 
Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski wyjaśnił, że w sprawozdaniu z wykonania budżetu ujęta została łączna kwota przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem dróg. Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut poruszył kwestię wydatków na zimowe utrzymanie dróg. Wskazał, iż w roku bieżącym została już wydana większa kwota na powyższy cel niż, za cały rok ubiegły. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: kierownik Mariusz Stężewski, radny Henryk Sykut, radny Jacek Grzywacz, radna Elżbieta Lewandowska, p. Marzanna Kreja. 

Ad.2. 
Pani Marzanna Kreja wspomniała o ubiegłorocznych obietnicach urzędu, dotyczących rozwiązania problemu studzienek na ulicy przy której mieszka. 
Kierownik Mariusz Stężewski poprosił o kontakt z p. Szmytką w niniejszej kwestii. Radna Elżbieta Lewandowska zapytała, jak wygląda sprawa związana z zakupem sprzętu do równania dróg? Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski poinformował, że wartość szacunkowa zadania wynosi 67.000 euro, a specyfikacja przetargowa jest do poprawy. Wyjaśnił, ze przetarg odbędzie się w pierwszej połowie czerwca z dostawą sprzętu do końca czerwca. Kierownik wskazał, że priorytetem jest zakup równiarki i walca, natomiast zakup koparko-ładowarki zostanie dokonany jeżeli wystarczy środków. 
 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Grzywacz poruszył sprawę zatrucia wody. Wskazał, że podejrzany o zatrucie wody właściciel firmy mimo przeprowadzonej kontroli nie otrzymał żadnej informacji. 
Kierownik Stężewski wyjaśnił, że w przedmiotowej kwestii informacji udzieli kierownik Referatu Ochrony Środowiska. 
W powyższej sprawie głos zabrali: p. Marzanna Kreja, p. Edmund Łączny, radny Jacek Grzywacz, radna Elżbieta Lewandowska, kierownik Mariusz Stężewski. 
Radna Maria Wolsztyńska poinformowała o wniosku dyrektora Szkoły Podstawowej w Przyłękach o wsparcie finansowe w związku z wyjazdem dzieci do Warszawy. 
Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz poddał niniejszy wniosek pod głosowanie.
 Komisja jednogłośnie przychyliła się do ww. wniosku.

 Ad.3. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2013 roku przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: p. Edmund Łączny, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Mikuła, skarbnik Lucyna Krasulak, radna Elżbieta Lewandowska, Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Grzywacz, radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Maria Wolsztyńska, p. Marzanna Kreja.
 
Ad.2. 
Pani Marzanna Kreja zapytała radną Lewandowską, czy jej zdaniem zasadne jest wydawanie publicznych pieniędzy na Kronikę Łochowską? Pani Kreja przedstawiła swoje zdanie w kwestii wydania powyższej publikacji. 
Radna Elżbieta Lewandowska odpowiedziała, że było to finansowane ze środków pozyskanych od sponsorów. Radna przedstawiła swoje stanowisko w sprawie wydania niniejszej kroniki. 
W powyższej kwestii głos zabrali: p. Marzanna Kreja, radna Elżbieta Lewandowska, radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Jacek Grzywacz. 


Przewodniczący Jacek Grzywacz zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 

Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18. metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (28 czerwca 2013)
Opublikował: Natalia Sadłowska (5 sierpnia 2013, 10:18:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1158