z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 27 sierpnia 2013 r. od godz. 15:00 do godz. 17:40

Białe Błota, dnia 27 sierpnia 2013 r.
RGK.0012.1.10.2013

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 27 sierpnia 2013 r. od godz. 15:00 do godz. 17:40 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności, radna Marlena Witkowska-Rypina oraz sekretarz Anna Rywak, skarbnik Lucyna Krasulak, kierownik referatu Inwestycji Mariusz Stężewski, kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Marian Wiśniewski, księgowa Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Marzena Dąbrowska, inspektor Wiesława Kaczanowska, inspektor Maciej Pastwa.Posiedzenie Komisji w zastępstwie nieobecnego Przewodniczącego Jacka Grzywacza prowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy i członek Komisji Budżetu i Finansów Marek Mikuła.


Porządek posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Zapoznanie się z wydatkami i przygotowaniem szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 (remonty, inwestycje wakacyjne, podstawowe wydatki bieżące)
3. Materiały na sesję.Ad.1.

Wiceprzewodniczący Rady Marek Mikuła poinformował o wniosku p. Kliś, który wpłynął do Komisji Budżetu i Finansów. Wyjaśnił, że dotyczy on chęci nabycia przez wnioskodawcę gruntów stanowiących drogi. Radny wskazał, że przedmiotowy wniosek został przekazany do zaopiniowania Komisji Gospodarki Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska, która wyraziła pozytywne stanowisko  w przedmiotowej kwestii.
Radna Elżbieta Lewandowska zaznaczyła, że należałoby zwrócić uwagę na to, czy przedmiotowe drogi nie służą także innym użytkownikom i czy sprzedaż na rzecz p. Kliś nie utrudni korzystania z nich.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Robert Baranowski, radna Elżbieta Lewandowska, radny Marek Mikuła, radny Henryk Sykut.
Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski wskazał na mapie grunty graniczące z gruntami p. Kliś, które podlegałyby ewentualnej sprzedaży na jego rzecz. Kierownik Stężewski poinformował również, że w ewidencji gruntów działki oznaczone są jako drogi, natomiast faktycznie są groblami. Wskazał, że przedmiotowe grunty pozostając we własności gminy przysporzą jedynie problemów z ich utrzymaniem, natomiast sprzedając je gmina osiągnie przychód ze sprzedaży, podatku od nieruchomości jak i pozbędzie się problemu z utrzymaniem dróg, w związku z czym powinno się dążyć do ich zbycia. Pan Stężewski  poinformował, że przedmiotowe grunty nie służą nikomu innemu jak p. Kliś. Wskazał, że pozostali właściciele działek w pobliżu przedmiotowego obszaru posiadają dostęp do drogi, nie mniej jednak zasugerował, aby zbyć przedmiotowe działki w formie przetargu ograniczonego.
Ponownie powzięto dyskusję w powyższej kwestii.

Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota wyraziła pozytywną opinię w kwestii sprzedaży działek 59/1 i 59/2 położonych w Lisim Ogonie na rzecz p. Kliś.  Wskazano, iż Komisja Gospodarki złożyła wniosek do Wójta o przygotowanie odpowiedniej uchwały, dotyczącej formy sprzedaży w ramach przetargu ograniczonego celem poddania pod głosowanie na Sesji Rady Gminy, do czego Komisja Budżetu i Finansów również się przychyla.

Ad.3.

- w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Gorzeń-Bydgoszcz, polegająca na wykonaniu chodnika wraz z wyznaczeniem przejść dla pieszych w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Łochowo” 

Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski. Wyjaśnił, że dofinansowanie dotyczy budowy kładek , tj. przejść dla pieszych na drodze powiatowej. Wskazał, że gmina na niniejszy cel miałaby przekazać 12.500 zł, gdzie z kosztorysu inwestorskiego powiatu, koszt całego zadania opiewa na kwotę ok. 75.000 zł. Kierownik Mariusz Stężewski poinformował, że powiat wystąpił do gminy o partycypację w kosztach ww. zadania.
Radny Marek Mikuła zwrócił uwagę na to, iż powyższe zadanie jest zadaniem własnym powiatu. Wskazał również, że gmina obecnie nie realizuje budowy chodników, czy też przejść dla pieszych  w związku z brakiem pieniędzy. Zważył na kwestię tego, czy zasadnym jest partycypowanie w kosztach realizacji zadania własnego powiatu, skoro gmina nie ma środków na realizację zadań własnych. Zaznaczył, że udział ewentualnego dofinansowania przez gminę ww. zadania wyniósłby 16% - wyjaśnił, że jego zdaniem powiat stać na samodzielne sfinansowanie inwestycji. Wiceprzewodniczący Marek Mikuła przedstawił poszczególne inwestycje, które wymagałyby realizacji przez gminę.
Kierownik Mariusz Stężewski wskazał, że niniejsza inwestycja realizowana jest na terenie Gminy Białe Błota, oraz znaczenie poprawi kwestię bezpieczeństwa. Wyjaśnił, że jego zdaniem dofinansowanie jest w pełni uzasadnione.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Elżbieta Lewandowska, radny Marek Mikuła, radny Henryk Sykut.

- w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki. Odcinek od Łochowa do Murowańca” - ca 3,45 km 

Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski. Wyjaśnił, że wg kosztorysu inwestorskiego, koszt zadania szacuje się na kwotę ponad 6.000.000 zł, powiat zaś wystąpił o dofinansowanie przez gminę przedmiotowego zadania w kwocie 960.000 zł – przedmiotowa kwota miałaby zostać wpisana w przyszłoroczny budżet. Pan Stężewski poinformował, że powiat występuje o dofinansowanie zadania w ramach rządowego programu „schetynówek”, wyjaśnił, że w ramach przedmiotowego programu powiat może uzyskać 70% dofinansowania.
Wiceprzewodniczący Marek Mikuła zwrócił uwagę na to, czy ww. dofinansowanie nie jest transakcją wiązaną. Wskazał, że z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że powiat zwiększa dochody gminy dofinansowując w kwocie 660.000 zł zadanie polegające na budowie kanalizacji.
Na powyższy temat oraz w kwestii realizowanych inwestycji przez Powiat Bydgoski nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski, radna Elżbieta Lewandowska, sekretarz Anna Rywak, radny Marek Mikuła, radny Robert Baranowski, radny Henryk Sykut.

Ad.2.

Sekretarz Anna Rywak poinformowała Komisję o wizytacji, którą odbyła po placówkach oświatowych na terenie gminy. Wskazała, że jest coraz więcej zapisów dzieci do szkół gminnych, co jest dobrym zjawiskiem, nie mniej jednak zwróciła uwagę na fakt, ograniczonych możliwości przerobowych. Sekretarz przedstawiła również swoje obawy co do wejścia przepisu, dotyczącego opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, który określa, że koszt pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godziny nie może być większy niż 1 zł. Poinformowała także, że państwo będzie wypłacać dotacje, lecz jej zdaniem nie zrównoważą one kwoty, którą dotychczas wpłacali rodzice. Zwróciła uwagę na to, że w związku z powyższym, nie chcąc zmniejszać oferty usług przedszkolnych ich koszty będzie musiała ponieść gmina.
Komisja powzięła dyskusję w powyższym temacie.

Ad.1.

Wiceprzewodniczący Marek Mikuła zapytał o kwotę 15.200 zł na „schodołaz” w ZS Łochowo, na który środki przeznaczane były na sesji w maju. Wskazał, że niniejsze środki ponownie się pojawiają w uchwale.
Skarbnik Lucyna Krasulak odpowiedziała, że na przedmiotowe zadanie był składany wniosek o dofinansowanie. Dofinansowanie to znalazło się w subwencji oświatowej, natomiast subwencja nie może pokrywać zadań inwestycyjnych. Skarbnik wyjaśniła, że należy pokryć koszty tego co zostało już wykonane i dlatego trzeba zmienić klasyfikację. Powyższe jest także konieczne, aby otrzymać dofinansowanie.
W powyższej kwestii głos zabrali: sekretarz Anna Rywak, księgowa COEiS Marzena Dąbrowska, radny Marek Mikuła, skarbnik Lucyna Krasulak.

Ad.2.

Informacji, dotyczących wydatków i przygotowań szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014, przedstawił kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Marian Wiśniewski. Wykaz zrealizowanych inwestycji i remontów stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pan Wiśniewski przedstawił także Komisji, potrzeby w zakresie realizacji inwestycji w poszczególnych placówkach oświatowych.
Na Komisji powzięto również dyskusję w sprawie stanu finansów Centrum Obsługi Edukacji i Sportu oraz szkół.
Przewodniczący RG Henryk Sykut zapytał jak wygląda sytuacja dowożenia dzieci do szkół po zakupie autobusów? Czy zostały zakupione te, które planowano, czy inne?
Kierownik COEiS Marian Wiśniewski odpowiedział, że zakupione zostały te autobusy, które chciano, tj., prawie 80-osobowe. Wskazał, że dzięki temu został już ustalony harmonogram  i nie ma potrzeby wynajmowania autobusów z zewnątrz. Wyjaśnił również, że zostały poniesione koszty w związku z przystosowaniem pojazdów, np. wymiana opon, drobne naprawy. Wyjaśnił, że nie były to wielkie koszty. Na zapytanie radnej Lewandowskiej odpowiedział, że autobusy są 13-letnie. Pan Wiśniewski wyjaśnił także, że sprzęt przygotowany jest do rozpoczęcia roku szkolnego.
Pani Marzena Dąbrowska przedstawiła informację w kwestii wydatków Centrum Obsługi 
Edukacji i Sportu, zwróciła uwagę na fakt, że decyzja o zakupie autobusów podjęta została w roku bieżącym.
Na Komisji powzięto dyskusję w której udział wzięli: kierownik Marian Wiśniewski, radny Henryk Sykut, sekretarz Anna Rywak, radny Marek Mikuła.
Na Komisji zaproponowano sporządzenie analizy, dotyczącej ewentualnego braku środków.
Radna Marlena Witkowska-Rypina poinformowała o rozwiązaniu problemu z dowożeniem dzieci do szkół przez gminę Osielsko poprzez skorzystanie z komunikacji publicznej. Zaproponowała podobne rozwiązanie uruchamiając linię podmiejską przebiegającą przez Przyłęki, Zielonkę, Ciele, Trzciniec do Białych Błot. Radna postawiła wniosek w związku z tym, że skoro dzieci z Łochowic i Lisiego Ogona do szkoły w Łochowie dowożone są komunikacją publiczną, to można o to samo pokusić się z dowożeniem dzieci z Murowańca do szkoły w Białych Błotach.
Sekretarz Anna Rywak poinformowała, że były czynione kroki w tymże kierunku, był ogłoszony przetarg, nie mniej jednak złożone oferty były droższe niż to, co gmina obecnie realizuje. Wyjaśniła również, że pomysłem gminy Osielsko było partycypowanie w kosztach biletów miesięcznych. Wskazała, że Białe Błota również mogą podjąć próbę ogłoszenie podobnego przetargu na udział w kosztach biletów miesięcznych komunikacji publicznej, nie mniej jednak należy pamiętać, że w związku z uczęszczaniem do szkół 5-latków, na gminę spada również obowiązek dowożenia tych dzieci – sekretarz poinformowała jakie skutki może mieć dowożenie dzieci 5-letnich komunikacją publiczną, między innymi wskazała na reakcję rodziców, że dziecko zostanie bez opieki.
Komisja powzięła dyskusję w powyższej kwestii.

Radna Marlena Witkowska-Rypina odnośnie zmian w budżecie zapytała o dział 926 – kultura fizyczna, kwota 22.400 zł, przeznaczona na bieżące wydatki Centrum Obsługi Edukacji i Sportu.
Skarbnik Lucyna Krasulak odpowiedziała, że na Komisji Oświaty była udzielona informacja, że  nie ma zwiększenia etatowego, tylko wcześniej z paragrafu wynagrodzeń  były przesunięte środki na umowy cywilnoprawne i teraz należy te pieniądze uzupełnić.
W powyższej kwestii głos zabrali: radna Marlena Witkowska-Rypina, księgowa COEiS Marzena Dąbrowska.

Ad.3.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,

Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2022

Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak.

Ad.1.

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut, zapytał w jaki sposób przeprowadzona została rekrutacja pracowników zatrudnionych do obsługi zakupionych przez gminę maszyn do równania dróg?
Sekretarz Anna Rywak odpowiedziała, że nie był ogłaszany nabór ponieważ stanowiska nie są urzędnicze. Sekretarz wyjaśniła, że z tego co się orientuje było więcej ofert, wymogiem było posiadanie odpowiednich uprawnień. Wskazała, że wyboru osób dokonali z-ca wójta Jan Jaworski oraz kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski w związku z czym oni udzielą szczegółowych informacji w powyższej kwestii.
W powyższej kwestii głos zabrali: radna Elżbieta Lewandowska, radna Marlena Witkowska-Rypina, sekretarz Anna Rywak, radny Henryk Sykut, radny Marek Mikuła.
Radna Marlena Witkowska-Rypina zaproponowała, żeby Komisja Budżetu i Finansów złożyła wniosek do Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowej sprawie.
Sekretarz Anna Rywak poinformowała, że pracodawca ma prawo wyboru pracownika, a w tym przypadku nie było konieczności organizowania naboru. Wyjaśniła, że pracownik został zatrudniony na podstawie Kodeksu pracy.
Wiceprzewodniczący Marek Mikuła zwrócił uwagę na to, że Rada Gminy nie może wchodzić w kompetencje pracodawcy, tj. wójta.
Ponownie powzięto dyskusję w powyższej sprawie.

Ad.3.

- w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Gorzeń-Bydgoszcz, polegająca na wykonaniu chodnika wraz z wyznaczeniem przejść dla pieszych w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Łochowo”

Radna Lewandowska zwróciła uwagę, że w niniejszej uchwale znajduje się zapis dotyczący budowy chodnika. Radna wskazała, że po długich oczekiwaniach na przedmiotowej trasie chodnik w końcu powstał.
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że inwestycja polegająca polegająca na wykonaniu chodnika jest konieczna do wyznaczenia przejść dla pieszych w granicach istniejącego pasa drogowego. Sekretarz poinformowała, że chodnik musi się znajdować po obu stronach.
Ponownie powzięto dyskusję w kwestii udzielenia dofinansowania dla powiatu na realizację ww. zadania.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2022

Wiceprzewodniczący RG Marek Mikuła zadał pytanie w sprawie zwiększenia o 960.000 zł dochodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym kwota 660.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Powiatu Bydgoskiego na zadanie, które zostało już wykonane.
Skarbnik Lucyna Krasulak wskazała, że zadanie jest zakończone lecz płatność przewidziana jest na 2014 rok. Skarbnik ponownie przedstawiła kwestię związaną z ubieganiem się przez powiat o dofinansowanie inwestycji drogowej. Poinformowała także, że na dzisiejszym zarządzie powiatu pozytywnie przegłosowano udzielenie dotacji dla gminy Białe Błota w kwocie 660.000 zł, w związku z czym udział gminy w budowie drogi powiatowej stricte wyniesie 300.000 zł. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Marek Mikuła, skarbnik Lucyna Krasulak, radny Henryk Sykut, radna Elżbieta Lewandowska, sekretarz Anna Rywak.


- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,

Wiceprzewodniczący Marek Mikuła wskazał na różnice między kwotą dochodów między sesją czerwcową, a obecną.
Skarbnik Lucyna Krasulak odpowiedziała, że do budżetu zostały ujęte otrzymane dotacje, a zmiany dokonane były zarządzeniami wójta. Wskazała, że jedna z dotacji dotyczyła dokształcania osób młodocianych, a druga dotacja dotyczyła pomocy społecznej.
Wiceprzewodniczący Marek Mikuła po raz kolejny zasygnalizował różnice między budżetem podejmowanym na sesji. Wskazał, że w Biuletynie Informacji Publicznej często brakuje zarządzeń, dotyczących wprowadzania zmian w budżecie przez wójta.

w sprawie powierzenia Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych spółce z o.o. W Białych Błotach zadania własnego gminy Białe Błota i zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Białe Błota z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie: „Zakład Usług Komunalnych – spółka z o.o.”,

Projekt uchwały przedstawił prezes ZWiUK Jerzy Mączko. 

- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej (KGP.0006.18.2013),

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska.

- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej (KGP.0006.24.2013),

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej,

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska.
Radna Lewandowska zapytała jaki jest koszt 1m działki?
Pani Kaczanowska poinformowała, że w uchwale ujęta została duża działka - wskazała, że cena za metr takich powierzchni jest zawsze niższa. Wyjaśniła, że na ostatnim przetargu działka o pow. 0,6000 ha została sprzedana za 34 zł/m, nie mniej jednak średnia cena działki budowlanej w Kruszynie Krajeńskim to 65 zł/m.

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska. Poinformowała, że w tym miejscu będzie zmiany projekt uchwały w związku z tym, że osoby będące właścicielami chcą zmienić działkę, którą przekażą gminie w ramach rozliczenia opłaty adiacenckiej. Wyjaśniła także, że Ci Państwo będą musieli jeszcze dopłacić, gdyż wartość działki nie jest równoważna z wyliczoną opłatą adiacencką.

- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota,

Projekt uchwały przedstawił inspektor Maciej Pastwa. Wskazał, że zasadniczą zmianą w niniejszym planie jest zwiększenie wysokości wieży kościoła na 35 m. Wskazał, że plan określa również inne parametry, które wcześniej nie zostały opracowane. Wyjaśnił również, że wcześniej planowana wieża mogła mieć wysokość ok. 18m – poinformował, że parafia zaakceptowała przedmiotowe zmianę.

- zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota,

Projekt uchwały przedstawił inspektor Maciej Pastwa. Wyjaśnił, że niniejsza uchwała jest intencją zmiany planu, który obejmie swoim zasięgiem nie tylko obszar działania spółki MM Group lecz całego obszaru Prefabetu, a inicjatorem projektu byli mieszkańcy.
Komisja powzięła dyskusję w kwestii działania składów węgla.
Przewodniczący RG Henryk Sykut poinformował, że spółka MM Group złożyła skargę na uchwałę Rady Gminy. Przedstawił informacje, których zasięgnął na spotkaniu z przedstawicielami spółki. 
Ponownie powzięto dyskusję w powyższym temacie.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota,

Inspektor Maciej Pastwa wyjaśnił, że zmiana studium obejmuje swym zasięgiem cały obszar w granicach administracyjnych gminy, przedstawił projekt uchwały. 
Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała, czy jest jakaś koncepcja budowy cmentarza na terenie gminy? W koncepcji rozwoju jest mowa o cmentarzu dla parafii Murowaniec, czy wiadomo coś na temat takiego planu?
Inspektor Maciej Pastwa odpowiedział, że w kontekście zmiany studium nie było to rozpatrywane, natomiast wcześniej była podjęta uchwała obejmująca teren dla cmentarza w Jasińcu, nie mniej jednak koncepcja obecnie przygasła. 

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2013-2015

Wiceprzewodniczący Marek Mikuła zapytał o koszt związany z ww. programem.
Sekretarz Anna Rywak wskazała ,że poprosi kierownika GOPS o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie, nie mniej jednak wskazała, że powyższy projekt uchwały powstał na skutek wskazań Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

- zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota,

Projekt uchwały przedstawiła sekretarz Anna Rywak,  która wyjaśniła, że zaproponowane zmiany umożliwią wypłatę świadczeń przed rozliczeniem, po przeprowadzeniu odpowiedniego wywiadu środowiskowego.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Skarbnik Lucyna Krasulak przedstawiła informacje w kwestii zmian w budżecie, dokonywanych zarządzeniami wójta.
Wiceprzewodniczący Marek Mikuła poruszył kwestię kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników do obsługi zakupionego sprzętu. Zapytał również o środki sołeckie na zakup kosiarki – wskazał, że wydawało mu się, że zakup był planowany ze środków publicznych.
Skarbnik odpowiedziała że środki sołeckie są środkami publicznymi. Wyjaśniła, że kwota z zakupu kosiarki została zmieniona uchwałą zebrania wiejskiego i została rozdysponowana na inne zadania.
Komisja powzięła dyskusję w powyższej sprawie.

Ad.1. 

Radny Marek Mikuła poruszył sprawę wynajmu pomieszczeń przy ul. Szubińskiej 57. Zapytał ile to pomieszczeń, jakie koszty wynajmu oraz czy było to z kimś konsultowane?
Sekretarz Anna Rywak odpowiedziała, że urząd zyskuje tam powierzchnię 260 m, gdzie ulokowane zostały 3 referaty. Sekretarz wyjaśniła, że zrezygnowano z najmu pomieszczeń nad pocztą i nad bankiem. Sekretarz przybliżyła informacje związane z decyzją ulokowania części urzędu gminy w nowym budynku. Poinformowała również, że miesięczny koszt najmu wynosi 3.500 zł/m-c. Wyjaśniła, że koszty najmu są mniejsze niż dotychczas.
Radna Witkowska-Rypina zapytała, czy był organizowany jakiś przetarg, czy też kierowane były zapytania ofertowe, dotyczące najmu lokali? Zapytała także, czy pomieszczenia wynajmowane są od osoby prywatnej?
Sekretarz Anna Rywak odpowiedziała, że na wynajem nie ma przetargów, czy też zapytania. Wyjaśniła, ze urząd kierował się lepszymi warunkami za niższą cenę. Odpowiedziała także, że pomieszczenia wynajmowane są od prywatnej osoby.
Wiceprzewodniczący Marek Mikuła poprosił o przygotowanie informacji w sprawie powierzchni oraz ceny pomieszczeń wcześniej wynajmowanych.
Radna Lewandowska zapytała, czy gmina wynajmuje cały budynek czy część?
Sekretarz odpowiedziała, że część budynku.
Radna Witkowska-Rypina zapytała, czy budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych?
Sekretarz Anna Rywak odpowiedziała, że nie, natomiast osoba niepełnosprawna zostanie obsłużona przez pracownika – wyjaśniła, że na dole budynku znajduje się domofon.

Wiceprzewodniczący RG Marek Mikuła poprosił również o przygotowanie dokumentów, czy też wszczęcia procedury w kwestii zbycia gruntów na rzecz p. Kliś.

Przewodniczący RG Henryk Sykut poinformował o spotkaniu organizowanym w sprawie Strategii Rozwoju Gminy. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Mikuła zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.


Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (9 października 2013)
Opublikował: Natalia Zielińska (22 października 2013, 09:41:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 968