Protokół 23.08.2004

Nr 0063-3(9)2004

Nr 0063-1(9)2004

Protokół

Ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 sierpnia 2004 roku od godz. 16:00 do 19:30 w sali USC Urzędu Gminy ul. Szubińska 7 Białe Błota.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, Zastępca Wójta Grzegorz Pilarski,

Przewodniczący Komisji Jerzy Kasprzak powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów i przedstawił porządek posiedzenia Komisji:

 

1.      Zadania przedsięwzięcia Wójta w celu pozyskania środków na rozwój gminy z funduszy unijnych.

2.      Omówienie materiałów na XX sesję Rady Gminy

3.      Sprawy bieżące

 

Ad. 3

Przewodnicząca Komisji Wanda Górna przedstawiła pismo pana Jacka Krzyżanowskiego w sprawie odmowy przez Wójta zatrudnienia go jako pracownika ochrony na terenie szkolnym w Białych Błotach. Przewodnicząca Komisji prosi o opinie w tej sprawie.

Pani Wójt stwierdza, że nie ma środków na zatrudnienie takiego pracownika, chociaż widzi potrzebę jego zatrudnienia zwłaszcza do nadzorowania wsiadania dzieci do autobusów szkolnych. Kierownik GZEAS będzie analizował zatrudnienie w szkolnictwie i jeśli znajdą się środki to dojdzie do zatrudnienia.

Radna Gabriela Żernicka zwraca uwagę, że taki pracownik mógłby wspomóc ochronę imprez gminnych.

Radny Zenon Paplaczyk uważa, że analiza zatrudnienia w szkolnictwie powinna być zrobiona dużo wcześniej niż we wrześniu a ochrona dzieci powinna być zapewniona.

Radna Anna Płaskonka proponuje rozważenie zamontowania monitoringu przy szkołach w Białych Błotach tak jak jest to w Łochowie.

Przewodnicząca Komisji zwraca uwagę, że w Białych Błotach są dwa duże budynki szkolne i teren do nich przylegający jest o wiele większy.

Komisja uważa za celowe zatrudnienie pracownika do ochrony i poprawy bezpieczeństwa dzieci.

 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Jan Czekajewski przedstawił projekt przebudowy i adaptacji świetlicy wiejskiej w Cielu na świetlicę GOPS z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych wraz z kosztorysem tej inwestycji, który może wynieść 60 tysięcy złotych.

Radny Stanisław Marks uważa, że należy podjąć decyzję czy inwestować w świetlicę z przeznaczeniem na rehabilitację osób niepełnosprawnych czy zakupić np. krzesła do świetlicy działającej na dotychczasowych zasadach.

Sołtys Ciela Mieczysław Wieczorek stwierdza, że do mieszkańców Ciela doszły słuchy, że Radni chcą ich pozbawić świetlicy wiejskiej. Pyta czy repatriant, który mieszka w części tego budynku jest zameldowany, bo w przypadku zmiany przeznaczenia budynku trzeba będzie go wysiedlić. Podkreśla, że ta osoba poniosła znaczne koszty z własnych środków na remont zajmowanych pomieszczeń. Uważa, że w razie przekazania tego budynku GOPS trzeba będzie zapewnić nowe pomieszczenie na świetlicę wiejską. Podkreśla, że jedna świetlica socjoterapeutyczna już w Cielu jest a jej wyposażenie sporo kosztowało.

Radny Henryk Sykut stwierdza, że kwestia przeznaczenia tej świetlicy nie jest pilna. Uważa, że ważniejsze jest wyposażenie jej w krzesła i stoły, tak aby mieszkańcy mogli z niej korzystać. Uważa, że pieniądze na ewentualne zmiany przeznaczenia świetlicy mogą się przydać na coś innego, bo świetlica socjoterapeutyczna w Cielu działa bardzo dobrze, jest lubiana przez dzieci a rodzice są zadowoleni. Uważa ponadto, że doposażenie świetlicy pozwoli zmniejszyć koszty jej utrzymania przez pozyskiwanie pieniędzy z jej wynajmowania. Zaznacza, że program odnowy sołectwa Ciele opiera się na tej świetlicy i jeśli jej zabraknie to realizacja tego programu będzie niemożliwa.

Przewodnicząca Komisji Wanda Górna stwierdza, że nawet gdyby świetlica zmieniła przeznaczenie to meble i tak będą potrzebne.

Komisja zatwierdziła wniosek sołtysa Ciela na zakup mebli na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Cielu.

Pani Wójt również popiera zakup mebli do świetlicy.

 

Pan Krzysztof Żejmo z OSP w Łochowie przedstawił sprawozdanie z wizyty strażaków w zaprzyjaźnionej gminie Elbmarsch.

 

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Jerzy Kasprzak przeniósł punkt  Zadania przedsięwzięcia Wójta w celu pozyskania środków na rozwój gminy z funduszy unijnych

 

Ad. 2

Komisje omówiły materiały na XX sesję Rady Gminy.

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                           Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Jacek Rakoczy                                                                Jerzy Kasprzak

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (28 sierpnia 2004)
Opublikował: Marek Jakubowski (3 stycznia 2005, 10:52:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1429