Protokół 27.09.2004

 

Nr 0063-1(11)2004

Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2004 roku od godz. 16:00 do 18:30 w sali USC Urzędu Gminy ul. Szubińska 7 Białe Błota.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, Wójt Gminy Katarzyna Kirstein – Piotrowska, Zastępca Wójta Grzegorz Pilarski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik GZEAS Marian Wiśniewski, Kierownik GOPS Beata Przyborska.

Przewodniczący Komisji Jerzy Kasprzak powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów i przedstawił porządek posiedzenia Komisji:

 

1.        Realizacja budżetu Gminy Białe Błota w zakresie zabezpieczenia środków na dowożenie dzieci do szkół.

2.        Realizacja budżetu Gminy Białe Błota w zakresie zasiłków rodzinnych i pomocy społecznej.

3.        Materiały na sesję.

4.        Sprawy bieżące.

 

Ad. 1

Pan Kierownik GZEAS przedstawił informację w zakresie zabezpieczenia środków na dowożenie dzieci do szkół w przeliczeniu na jedno dziecko oraz na tle innych gmin, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Zenon Paplaczyk popiera starania o drugi autobus szkolny i uważa, że gmina powinna utrzymać dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy.

Radny Jacek Stojke zwraca uwagę, że na Komisji nigdy nie było tematu likwidacji dowożenia dzieci do szkół i korzystaniu z usług prywatnych przewoźników. Uważa, że powinno się utrzymać dowożenie dzieci.

Radna Wanda Górna zgadza się z przedmówcami i zwraca uwagę, że dowożenie dzieci przez gminę jest pewną formą poprawy bezpieczeństwa dzieci szkolnych.

Przewodniczący Komisji Jerzy Kasprzak zwraca uwagę, że zakup gimbusa należy szczegółowo rozpatrzyć tak aby dokonać zakupu pojazdu najbardziej odpowiadającego potrzebom szkół i podsumowując stwierdza, że zabezpieczenie dowożenia dzieci do szkół do końca roku jest zapewnione. Zwraca uwagę, że być może bardziej efektywne użytkowanie dostępnymi środkami pozwoli wypracować fundusze na zakup nowego autobusu.

 

Ad. 2

Pani Kierownik GOPS przedstawiła informację na temat realizacji budżetu Gminy Białe Błota w zakresie zasiłków rodzinnych i pomocy społecznej.

Przewodniczący Komisji Jerzy Kasprzak zwraca uwagę, że być może po raz kolejny budżet państwa może nie przekazać pieniędzy na zasiłki i należy zabezpieczyć środki tak aby uniknąć niewypłacalności.

Radny Bronisław Balcerowski pyta czy nowe zadania związane z zasiłkami, które musi realizować GOPS wymagają zwiększenia zatrudnienia w GOPS.

Pani Kierownik GOPS odpowiada, że zabezpieczenie gwarantowane przez ustawodawcę są nie wystarczające aby w ramach tych środków zwiększyć zatrudnienie, jednak aby skutecznie realizować swoje zadania nie można wykluczyć zwiększenia liczby pracowników. Zaznacza, że liczba świadczeń systematycznie wzrasta.

 

Ad. 3

Komisja omówiła materiały na Sesję.

Pani Skarbnik omówiła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

 

Ad. 4

Przewodniczący Komisji Jerzy Kasprzak przedstawił plan pracy Komisji Budżetu I Finansów.

Radna Wanda Górna przypomina o konieczności spotkania się z Przewodniczącą Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie przywrócenia osobom po 65 roku życia darmowych przejazdów środkami komunikacji miejsckiej.

 

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                           Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Jacek Rakoczy                                                                Jerzy Kasprzak

                                                                                                                                 

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (5 października 2004)
Opublikował: Marek Jakubowski (3 stycznia 2005, 11:03:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1476