Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 27 listopada 2013 r. od godz. 15:00 do godz. 17:30

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 27 listopada              2013 r. od godz. 15:00 do godz. 17:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności, Zastępcą  Wójta Jan Jaworski, Kierownik Referatu Rozwoju Agnieszka Piętka, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak,  Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska, Prezes ZWiUK Jerzy Mączko i pan Andrzej Klesiński. 

Posiedzenie Komisji  prowadził  Przewodniczący Jacek Grzywacz.


Porządek posiedzenia:

1. Materiały na sesję;
2. Wolne wnioski.


Ad.1.Materiały na sesję.

- w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Białe Błota na lata 2013-2025.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Agnieszka Piętka i dodała, że nie wpłynęły żadne większe uwagi do projektu uchwały.
Radny Henryk Sykut poinformował, że rozmawiał z radnym Krzysztofem Kocikowskim odnośnie Szkoły w Przyłękach i zapytał, czy nie ma możliwości podania w strategii daty realizacji tego zadania.
Radny Marek Mikuła powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów wnioskowała o świetlicę w Cielu i złożył formalny wniosek o ujęcie tego zadania w strategii.
Radny Henryk Sykut dodał wniosek o przeznaczenie obecnej świetlicy na cele socjalne.
Kierownik Agnieszka Piętka powiedział, że w związku z powyższym dopisze do strategii :
budowę obiektu szkolnego w latach 2015-2017;
budowę świetlicy wiejskiej do 2016 r.
Radni jednogłośnie przyjęli ww. wnioski.

Radny Marek Mikuła zwrócił także uwagę, iż w strategii zapomniano o komunikacji łączącej Bydgoszcz z Cielem i kanalizacji w miejscowościach Zielonka, Prądki, Trzciniec.

- w sprawie „ Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Agnieszka Piętka i zapoznała członków Komisji z uwagami do uchwały zgłoszonymi przez Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.


- w sprawie przedłużania czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Prezes ZWiUK Jerzy Mączko, który poinformował, że złożył wniosek do Wójta Gminy o przedłużenie obowiązujących taryf. Ww. taryfy pozostają na tym samym poziomie ze względu na:
korzystne wynegocjowanie warunków odprowadzania ścieków do Bydgoszczy;
duży przyrost nowych odbiorców ścieków;
konsekwentne wprowadzanie w życie i realizację zadań dotyczących ograniczania strat wody.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak. 
Przewodniczący Komisji zaproponował wycofanie projektu uchwały z porządku obrad.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. 
Komisja podjęła dyskusję nt. wysokości dopłat do linii 92.

Radny Marek Mikuła  zwrócił uwagę na zbyt wysoką kwotę wydatków na materiały biurowe.  Następnie poruszył kwestię wynajmu obiektów nad Pocztą Polską. Zwrócił uwagę, iż przedstawiano analizy, że koszt wynajmu będzie niższy po wypowiedzeniu umowy na lokale nad Pocztą Polską. Zapytał także czemu nie wypowiedziano tej umowy wcześniej?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie można było rozwiązać umowy o wynajem w sytuacji gdy nie była jeszcze podpisana umowa na nowe obiekty.
Radny Marek Mikuła zwrócił także uwagę na zbyt wysokie koszty podróży służbowych.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie byłoby problemu, gdyby środki na administracje nie były obcinane. W 2013 r. wzrosły wydatki administracyjne w związku z nowym zadaniem nałożonym na gminy tj. gospodarką odpadami.

Ad. 2 Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji zapytał, czemu w budżecie na 2014 r. nie ma środków na dokończenie ścieżki rowerowej i na ulice Kanałową i Słoneczną. Jest tylko ujęta ulica Kanałowa.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie ma na wszystkie inwestycje środków.

Pan Andrzej Klesiński poruszył kwestię braku chodnika od przystanku autobusowego do Bohametu i sprawę ul. Kaplicznej.
Radny Henryk Sykut powiedział, że nie raz wnioskował o ten chodnik

Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.
metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 listopada 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (26 lutego 2014, 15:48:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 792