Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 27 sierpnia 2014 r. od godz. 14:00 do godz. 16:00

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 sierpnia 2014 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności , Zastępca Wójta Jan Jaworski, Skarbnik gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, Pani Marzanna Kreja i Kierownik Marian Wiśniewski oraz inspektor Maciej Pastwa.
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Jacek Grzywacz .

Porządek posiedzenia:
1. Informacja nt. przygotowania szkól pod względem finansowym i technicznym do roku szkolnego 2014/2015;
2. Omówienie projektów uchwał na XLVIII Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota;
3. Wolne wnioski.

Ad.1. Informacja nt. przygotowania szkól pod względem finansowym i technicznym do roku szkolnego 2014/2015.

Kierownik Marian Wiśniewski przedstawił prace przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Białych Błotach: wymieniono dwie podłogi w salach lekcyjnych; odmalowano 4 sale; wymieniono meble i podłogę w bibliotece; zakupiono stoliki i krzesła dla nowych oddziałów klas pierwszych i regały do świetlicy. Liczba uczniów w tej szkole przekroczyła 1000 osób. Poinformował, że świetlica czynna jest od 6:45 do 17:00.  

Ponadto Kierownik poinformował, że w Zespole Szkół w Łochowie liczba uczniów wyniesie 731, a liczba oddziałów 30. Poinformował, że od tego roku wprowadzono przepis, że liczba uczniów w klasie nie może przekroczyć 25 i dyrektor ma problem, gdy podczas roku szkolnego zgłaszają się nowi, dodatkowi uczniowie. Dodał, że liczba nauczycieli została bez zmian czyli 64. Doszedł jeden etat sprzątaczki. Poinformował, że wyremontowano dwie sale lekcyjne; blok sanitarny w części sportowej; odświeżono korytarze; odnowiono drzwi do sal; zakupiono meble w ramach posiadanych środków finansowych i powiedział, że od 1 lipca br. swoją działalność rozpoczął w szkole gabinet stomatologiczny. 

Z kolei w Szkole Podstawowej w Przyłękach jest 154 uczniów i 9 oddziałów. Powiedział, że przebudowano korytarze w celu wygospodarowania pomieszczenia na szatnie; wyremontowano 6 sal lekcyjnych; wymieniono zlewozmywaki; okna; zakupiono wykładziny dywanowe. 

W przedszkolu „Wróżka” jest 283 dzieci, które tworzą 12 grup.

W żłobku w Łochowie są 4 oddziały tworzą 84 dzieci.  Poinformował, że pomalowano sale; wyprano wykładziny i dywany; zakupiono nowe zabawki.

Ad. 2. Omówienie projektów uchwał na XLVIII Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

- w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta.
Kierownik Anna Zdunek poinformowała, że gmina uzyskuje środki z Unii Europejskiej na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, której plan miał kosztować ok. 30 tysięcy złotych, ale po ustaleniach wyniesie 18 950 zł, z czego gmina poniesie 15%. Plan jest dokumentem, który ocenia stan aktualny wszystkich kotłowni oraz poziom zanieczyszczenia powietrza. Wskazuje też jakie mają być przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła energii elektrycznej i paliw gazowych. Ocenia również możliwość wykorzystywania istniejących na rynku nadwyżek i zasobów paliw i energii. Kierownik Anna Zdunek poinformowała, że dzięki temu gmina będzie mogła uzyskać dotacje z UE w latach 2014-2022.
- uchwały dot. zagospodarowania przestrzennego
Uchwały przedstawił inspektor Maciej Pastwa.
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w budżecie na bieżący rok. Podała, że kwota: 95 176zł wraca jako niewykorzystana po stronie dochodów. 22 200 zł to zwiększone wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. O 127 358 zł zwiększony zostaje dochód z tytułu dofinansowania ze środków unijnych dot. budowy szkoły w Łochowie. 11 014 zł przeznaczone jest na oświatę. 1 461 zł to uzyskane dochody świetlicy w Cielu. O 14 979 zł zwiększył się dochód na budowę kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie. O 40 000 zł zwiększone są wpływy z Urzędu Marszałkowskiego. 5 695 zł  to środki, które wpłynęły z Gminnego Centrum Kultury jako refundacja wydatków poniesionych przez gminę w 2013r. 54 790 zł wpłynęło ze środków Unii Europejskiej na budowę i rozbudowę placów zabaw. Skarbnik podała, że po stronie wydatków zmiany dotyczą działu Rolnictwa i Łowiectwa. 15 000 zł przeznaczone jest na dotacje dla spółki wodnej w dziale transport i łączność. O 200 000 zł zwiększone są wydatki na utrzymanie dróg. Skarbnik gminy poinformowała, że nowym zadaniem jest projekt kanalizacji deszczowej w Białych Błotach, gdzie tenże projekt miałby kosztować 60 000 zł. Skarbnik podała kwoty środków niewygasających, gdzie: 5 000 zł przeznaczone jest na zwiększone wydatki bieżące; 100 000 zł to wydatki na odszkodowania za grunty przejmowane pod drogi; 242 000 przeznaczono na zakup gruntów w Łochowie; 7 000 zł zarezerwowane dla Komendy Policji; 656 300 zł to kwota przeznaczona na obsługę długu, przy czym Skarbnik podała, że wydatek ten jest zmniejszany; o 150 000 zł zwiększone są wydatki na zakup energii na oświetlenie dróg i konserwację oświetlenia.
 
Ad. 3. Wolne wnioski.

Komisja poruszył zapytał czy inwestycja kanalizacji deszczowej na terenie Białych Błot to nowe zadanie.
Zastępca Wójta Jan Jaworski odpowiedział, że nie jest to nowe przedsięwzięcie. Podaje, że niejednokrotnie było omawiane. Poinformował, że następuje zalewanie domostw lub części ulic, dlatego to zadanie jest bardzo potrzebne. Podał, że jeden z projektantów, który miał podjąć się tego zadania nie wywiązał się z umowy. Trzeba powtórzyć procedurę i stworzyć nowy projekt. Zastępca poinformował, że jest to wydatek rzędu 15-20 tys. zł. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że otrzymał prośbę o zaopiniowanie przez Radę Gminy projektu uchwały w sprawie rozszerzenia programu dla rodzin wielodzietnych. 
Przewodniczący Komisji zapytał zastępcę wójta o budynek, który podobno powstaje na rzecz Urzędu Gminy. 
Zastępca Wójta Jan Jaworski poinformował, że spływają różne projekty, które gmina analizuje, jednak nie ma jeszcze jednoznacznej decyzji w tej sprawie, a gdy tylko się pojawi Rada Gminy na pewno się o tym dowie.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 sierpnia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (12 listopada 2014, 13:40:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 676