Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 24 września 2014 r. od godz. 14:00 do godz. 16:00


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady  Gminy Białe Błota z dnia 24 września 2014 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz  Sekretarz Gminy Anna Rywak, Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Beata Kruszka, Kierownik GOPS Beata Przyborska, Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski.   
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Jacek Grzywacz

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie projektów uchwał na sesję.
2. Podsumowanie inwestycji na terenie Gminy Białe Błota w latach 2010-2014.


Ad.1. Omówienie projektów uchwał na sesję.
 
-w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Białe Błota lub jej gminnym jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych do udzielenia tych ulg;

Przewodnicząca komisji poprosiła o głos Kierownika Beatę Kruszkę.

Kierownik Beata Kruszka przedstawiła projekt uchwały, który określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminów, rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilno prawny. Poinformowała, że uchwała została przygotowana na podstawie Ustawy o Finansach Publicznych, projekt był konsultowany z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kierownik poinformowała, że uchwała zawiera między innymi rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej DEMINIS. Powiedziała też, że uchwała obowiązywać będzie do 30 czerwca 2021 roku. Kierownik Beata Kruszka podała też, że od 2013 roku pomoc obejmuje także osoby objęte dotacją dla pracowników młodocianych. Poinformowała, że wniosek oczywiście musi być uzasadniony, by podjąć decyzję o pomocy. 

- w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy skargi Wojewody Kujawsko- Pomorskiego na uchwałę Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.10.2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Bukowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota.
Radny Henryk Sykut poinformował, że do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego na uchwałę Rady Gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Bukowej w Łochowie.  O głos w tej sprawie został poproszony kierownik Andrzej Wiekierak. 
Kierownik Andrzej Wiekierak poinformował, że po 7 miesiącach sprawdzania uchwały dopatrzono się braku litery w oznaczeniu ulic. Powiedział, że uchwała jednak obowiązuje i nie ma wpływu na podejmowanie jakichkolwiek działań. Kierownik poinformował także, że gazownia otrzymała pozwolenie na stację gazową. 
- w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.5.2014 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
Skargę ma rozpatrzeć Wójt Gminy Białe Błota, ponieważ to on sprawuje nadzór nad działalnością GOPS. 
- w sprawi rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.5.2014 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
Kierownik GOPSu Beata Przyborska przedstawiła projekt dotyczący nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Powiedziała, że różni się od obowiązującego dwoma kwestiami: z realizacji zadań należących do GOPS, wyłączone zostaną świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne. Poinformowała, że ośrodek realizuje te zadania na mocy odrębnych ustaw. Podała także, że zadania te powinny być realizowane przez wójtów, burmistrzów czy prezydentów, którzy mogą zlecić te zadania innym podmiotom.  Kierownik poinformowała, że od 1 stycznia przyszłego roku ma zacząć obowiązywać zmiana w projekcie Ustawy o Pomocy Społecznej, która przewiduje by Ośrodki Pomocy Społecznej zajmowały się głównie zadaniami objętymi w tej ustawie. Dodała, że zmiana statutu spowoduje przekazanie zadań urzędowi wraz z pracownikami i budżetem. Poinformowała też, że na świadczenia rodzinne z budżetu państwa przydzielone są 4 mln, z czego 3% z wypłaty świadczeń przekazywane jest na ich obsługę. Poinformowała także, że zadania omawiane wyżej pełniło 2 inspektorów z umową na czas nieokreślony tj. 1 osoba z umową na czas określony oraz księgowa. 

Ad. 2 .  Podsumowanie inwestycji na terenie Gminy Białe Błota w latach 2010-2014.

Tematem Komisji Budżetu i Finansów było podsumowanie realizacji inwestycji przeprowadzonych w latach 2010-2014. 
Kierownik Mariusz Stężewski  przygotował zestawienie inwestycji z ostatnich 4 lat. Podał, że w ciągu tych lat powstało ok. 15 kilometrów chodników, kilkadziesiąt kilometrów dróg oraz kilka kilometrów ścieżek pieszo –rowerowych. Podaje, że przeprowadzono również inwestycje polegające na instalacji kanalizacji sanitarnej, które miały miejsce na ulicach Białych Błot, Ciela, Lisiego Ogona. Poinformował, że procedura przetargowa jest rozpatrywana także dla Łochowa i przyłączenia Poczty Polskiej, gdzie prace mają zakończyć się w 2015 roku. Kierownik przedstawił też ilość punktów oświetleniowych, jakie powstały na terenie gminy. Jest ich ok. 230.  Kierownik Mariusz Stężewski podał, że na przełomie tych 4 lat zaprojektowali między innymi ulice: Bocianowo, Biedronki(Zielonka), Mostowa, Dymna(Przyłęki), Czekoladowa, Przemysłowa, Staroszkolna(Białe Błota), Kanałowa, Spokojna(Łochowice). Powstała także kanalizacja sanitarna świetlicy i orlika w Cielu, kanalizacja deszczowa w Białych Błotach. Na terenie gminy powstały skateparki, obiekt wielofunkcyjny w Przyłękach. Powstał projekt budowlany wiaty ze sceną w Lisim Ogonie. Kierownik podał, że miała miejsce także modernizacja obiektów kulturowych. Podaje, że powstał budynek socjalny w Murowańcu, którego powierzchnia zabudowy wynosi 300 m kw.; żłobek w Łochowie; zaplecze sanitarno- socjalne boiska w Łochowie; rozbudowana została szkoła w Łochowie oraz dokonano przebudowy przedszkola przy ul. Centralnej w Białych Błotach. 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 września 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (12 listopada 2014, 13:43:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 812