PROTOKÓŁ z posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2014 r., o godz. 14:00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej

PROTOKÓŁ
z posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy Białe Błota  z dnia 29 grudnia 2014 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Wójt Gminy Maciej Kulpa, główny specjalista Jan  Czekajewski, Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Marian Wiśniewski, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, inspektor Jacek Rakoczy, Kierownik Referatu Rozwoju Agnieszka Piętka, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Przyborska i Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak oraz przedstawiciel Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Białych Błotach. 

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz

Porządek posiedzenia:
1. Materiały na sesję.
2. Wolne wnioski.

Ad. 1. Materiały na sesję.
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radny Krzysztof Kocikowski zapytał z czego wynika zwiększenie wynagrodzeń w żłobku i wzrost wysokości opłaty za gospodarowanie śmieciami?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że działalność żłobka finansowana jest z trzech źródeł tj.: środki unijne, budżet państwa i budżet gminy. Dotacja unijna nie może być wykorzystana w 100%, gdyż nie każdego dziecka rodzice wrócili do pracy po urlopie wychowawczym. Jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, to pierwsza kwota opłaty była wyliczona przez firmę zewnętrzną i przy ustalaniu stawki rada gminy obniżyła ją.
Kierownik Anna Zdunek omówiła kwestię zmiany stawek i poinformowała, że stawki ustalone przez firmę zewnętrzną wynosiły 12 zł. Rada Gminy ustaliła wówczas w drodze uchwały opłatę za gospodarowanie odpadami w wysokości 7 zł. Po przeprowadzeniu przetargu okazało się, ze kwota ustalona przez Radę Gminy jest za niska. Jednak zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej nie można było tej stawki zmienić w ciągu roku kalendarzowego. W związku z powyższym przy ustalaniu nowej stawki podniesioną ją do 9 zł.
Gł specjalista Jan Czekajewski dodał, że urząd rozważa możliwość zorganizowania kompostownika na terenie naszej gminy i zorganizowanie PSZOKu przy ZWiUKu. Ponadto są też plany aby utrzymaniem dróg w całości zajął się ZWiUK.
Radny Jacek Grzywacz poruszył sprawę dopłaty do linii 91 i 92. Zapytał kto podjął decyzję o wydłużenie tej linii 92 do Łochowa? Poprosił również o zorganizowanie spotkania z firmą przewozową.
Skarbnik Gminy poinformowała również, iż na sesji zgłosi autopoprawkę do budżetu w sprawie GOPS tj. zmiana nazwy zadania zamiast zestaw komputerów powinno być serwer.
Posiedzenie Komisji o godz. 14:00 opuścił radny Kazimierz Jadomski.
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2015 r.

Projekt uchwały przedstawił inspektor Jacek Rakoczy.

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2015 rok.

Projekt uchwały przedstawił inspektor Jacek Rakoczy.

- zmieniająca uchwałę w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Agnieszka Piętka i wyjaśniła, że z uwagi na analizę finansową zachodzi konieczność przesunięcia terminu obowiązywania uchwały na 1 lipca 2015 r. Wstępna analiza wskazuje, że koszt programu w zakresie zniżek na wodę wyniesie rocznie ok 200 000 zł.

Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że jest zbulwersowana zmiana terminu tej uchwały.

Kierownik GOPS Beata Przyborska powiedziała, że Białobłocka Karta Dużej Rodziny była opracowywana na podstawie rozporządzenia, a teraz jest od 23 grudnia 2014 r. nowa ustawa w tej materii i dodała, że w jej ocenie w podstawie prawnej uchwały nie powinno być ustawy o pomocy społecznej tylko nowa ustawa.. Ponadto Karta Dużej Rodziny nie ma nic wspólnego z pomocą społeczną. W uchwale znajduje się zapis, ze realizacją karty zajmuje się GOPS, a zgodnie z nową ustawą realizatorem tego programu są wójtowie gmin.

Radny Jacek Grzywacz poprosił o przekazywanie informacji na temat Karty Dużej Rodziny na zebraniach wiejskich.

- zmieniająca uchwalę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Beata Przyborska .


Główny specjalista Jan Czekajewski powiedział, że na sesji do porządku obrad zostanie wprowadzony projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości.

- w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, iż na sesji zgłosi autopoprawkę tj. zmiana godziny posiedzenia w miesiącu styczniu z 10:00 na godz. 13:00.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu poinformował, iż na sesji zgłosi autopoprawkę do planu pracy na miesiąc styczeń tj. w miesiącu styczniu odbędzie się dodatkowe posiedzenie komisji poświęcone rozbudowie szkoły w Przyłękach i budowy szkoły w Cielu.

Ad.2 Wolne wnioski.

Radny Zbigniew Moroz poruszył sprawę ulicy Drzewnej.
Gł. specjalista Jan Czekajewski wyjaśnił, że zrobienie odwodnienia ulicy Drzewnej nie rozwiąże problemu i musi być od razu wykonana nawierzchnia.
Wójt Gminy dodała, że rozmawiał z mieszkańcem z ulicy Drzewnej i poinformował go, że ulica zostanie utwardzona w 2016 r.
Radna Maria Wolsztyńska  poprosiła, aby w opisówce do budżetu rozpisać oświetlenie i wskazać ulice na których mają być postawione lampy
Przedstawiciel Rady Rodziców SP w Białych Błotach zapytał, czy jest możliwość dofinansowania obiadów w szkole?
Skarbnik Gminy powiedziała, że nie ma podstawy prawnej żeby dofinansować obiady.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu była przeciwna prywatyzacji stołówek.

Protokołował
Magdalena Maison

Przewodniczący Komisji
 Budżetu i Finansów

Bronisław Balcerowski

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 grudnia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (28 kwietnia 2015, 08:40:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 629