Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 lutego 2015 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota 


W posiedzeniu udział wzięli radni według listy obecności oraz  Zastępca Wójta Jan Czekajewski, Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak oraz Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz.

Posiedzenie Komisji prowadziła w zastępstwie radna Maria Wolsztyńska.

Na Komisji nieobecni byli: Przewodniczący Komisji Bronisław Balcerowski, radny Rafał Barsukiewicz oraz radny Czesław Jabłoński.

Porządek posiedzenia:
1.  Zapoznanie się z realizacją inwestycji za 2014 r.
2.  Materiały na sesję.

Ad. 2. Materiały na sesję.

- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2015 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy i poinformowała, że kwota kredytu wynika z zapisu WPF.

Ad.1 Zapoznanie się z realizacją inwestycji za 2014 r.

Informację na temat inwestycji przedstawił Kierownik Mariusz Stężewski, który zaprezentował wykaz inwestycji realizowanych w 2014 r.:
-dotacja dla powiatu bydgoskiego w kwocie 960 000 zł za drogę powiatową do Łochowa, z czego gmina Białe Błota otrzymała od powiatu zwrot w kwocie 660 000 zł ( dot.  inwestycji gminnej);
- chodnik przy ulicy Dębowej w Łochowie;
-płatność z ul. Hebanową, Epokową i Bazaltową w Białych Błotach;
-płatność za ulicę Świerkową i Łąkową w Kruszynie Krajeńskim;
-ul. Kanałowa i Spokojna w Łochowicach w 2014 r. płatność w kwocie 100 000 zł;
-projekt i budowa ścieżki pieszo- rowerowej Łochowo-Łochowice wykonana w całości w 2014 r.;
-w zeszłym roku wpisane w budżecie ulice: Kapliczna i Czerska w Białych Błotach oraz ul. Ślesińska, ale niewykonane;
-projekt i budowa ul. Żołędziowej, Jodłowej i Wrzosowej;
-płatność za ulice: Hippiczną, Ostróżki i Hodowlaną;
-II etap ul. Opalowej, Wierzbowej i Św. Rafała Kalinowskiego, w 2014 r. tylko płatność za nadzór, a w 2015 i 2016  pozostała kwota.

Radna Maria Wolsztyńska zapytała jak to się stało, że ul. Staroszkolna została utwardzona?
Kierownik Mariusz Stężewski  powiedział, że należy się zapoznać z protokołem pokontrolnym RIO, gdyż tam są wskazane zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień przez poprzedniego Wójta Gminy.

Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że jakby wiedziała, że przy kościele w Murowańcu ma powstać parking na 70 miejsc to Rada Gminy nie wyraziłaby na to zgody i dodała, że  10  miejsc parkingowych by wystarczyło.
Kierownik Mariusz Stężewski powiedział, że 10 miejsc parkingowych przy kościele to trochę mało. Kierownik przedstawił kolejne inwestycje realizowane w 2014 r.:
-II etap ulicy Zabytkowej, płatność za inwestycje w 2015 r. i 2016 r.;
-budowa ulicy Duńskiej, Dalekiej i Całej, w 2014 r. płatność jedynie za nadzór;
-chodnik w Trzcińcu;
-projekt i budowa kanalizacji w Białych Błotach, inwestycja niezrealizowana,. Był podpisany aneks do umowy i projekt będzie wykonany w 2015 r.;
-ul. Czekoladowa wykonano projekt;
-ul. Zagajnikowa w Prądkach, płatność w 2015 r.;
-projekt ulicy Azalowej, projektant skończył prace w 2015 r.;
-ul. Bluszczowa i Ułańska w Cielu, w zeszłym roku nie udało się wyłonić po dwóch przetargach wykonawcy;
-zakupiono 2 wiaty przystankowe;
-kanalizacja sanitarna w Lisim Ogonie jest w toku;
-oświetlenie ulic;
-altana ze sceną w Lisim Ogonie;
-rozbudowa placu zabaw w Łochowie;
-skate park w Zielonce, Białych Błotach i Lisim Ogonie;
-plac zabaw w Murowańcu.

Dyskusja nt. kanalizacji w Łochowie.

Ad.2. Materiały na sesję.

- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Kierownik Andrzej Wiekierak powiedział, że uchwała dotyczy umieszczenia na naszych drogach wewnętrznych instalacji elektrycznych.

- uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Kierownik Andrzej Wiekierak powiedział, że działka, której dotyczyła uchwała jest obciążona hipoteką. Wartość całej działki szacuje się na kwotę 200 000 zł. Dom trzeba wyremontować, doliczając do tego hipotekę, gminie przestaje się kalkulować przejęcie tej działki.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że prosiła na tę komisję o przedstawienie kosztów inwestorskich i wniosku o abolicję.
Kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że nie ma merytorycznego pracownika, który się zajmuje tą sprawą i przygotuje ww. dokumenty na najbliższą sesję Rady Gminy Białe Błota.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw Białe Błota i Murowaniec.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli

Zastępca Wójta przedstawił przebieg wyborów sołtysa w Łochowie.

- w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że skarga dotyczy byłej Kierownik GOPS i nie powinna być rozpatrywana.
Radny Jacek Grzywacz powiedział, że ktoś kto złożył skargę ma prawo do jej rozpatrzenia.

Protokołowała:
Magdalena Maison


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (23 lutego 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (25 czerwca 2015, 08:59:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 668