Protokól 21.02.2005

Protokół

Ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 lutego 2005 roku od godz. 16:00 do 19:00 w sali USC Urzędu Gminy ul. Szubińska 7 Białe Błota.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie obu Komisji zgodnie z listami obecności, Wójt Gminy Katarzyna Kirstein – Piotrowska, Zastępca Wójta Grzegorz Pilarski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.

 

Przewodniczący Komisji Jerzy Kasprzak powitał wszystkich zebranych i przedstawił porządek posiedzenia:

1.        Realizacja i rozliczenie inwestycji gminnych wykonanych w roku 2004.

2.        Omówienie materiałów na sesję.

3.        Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Finansów za rok 2004.

4.        Sprawy bieżące.

 

Ad. 1

Skarbnik Gminy omówiła realizację rozliczenia gminnych inwestycji w 2004 roku.

Radny Jacek Stojke pyta czy inwestycja ułożenia chodnika na terenie przy szkołach w Białych Błotach została już zapłacona.

Skarbnik Gminy odpowiada, że należność będzie uregulowana dopiero po dokonaniu odbioru budowlanego, który będzie dołączony do faktury.

 

Ad. 2

Przewodniczący Komisji przedstawił projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy.

Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok. Wyjaśniła zasady dotacji dla gminy z budżetu państwa.

Radny Bronisław Balcerowski pyta czy były przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy w sprawie uchwały o programie współpracy pomiędzy nimi a gminą.

Pani Wójt odpowiada, że były takie konsultacje z przedstawicielami stowarzyszeń z terenu gminy, również z udziałem eksperta z programu „Przejrzysta Gmina”.

Radny Bronisław Balcerowski zgłasza wniosek o zmianę w treści uzasadnienia polegającą na dopisaniu, że wydawanie 1500 egzemplarzy gazetki odbywa się w cyklu dwumiesięcznym.

Komisja przyjęła wniosek.

Radny Bronisław Balcerowski zwraca uwagę na konieczność wyraźniejszego oznaczania nieruchomości w graficznych załącznikach do projektów uchwał.

Komisja nie zgłaszała uwag do pozostałych  projektów uchwał na XXV sesję.

Radny Jacek Stojke zwraca Przewodniczącemu Rady uwagę, że w porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powinien znajdować się po projektach uchwał, które również spraw finansowych.

 

Ad. 3

Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Finansów za 2004 rok.

Komisja nie zgłaszała uwag do w/w sprawozdania.

 

Ad. 4

Radna Wanda Górna wnioskuje o wyjaśnienie i ujednolicenie zasad finansowania poradni stomatologicznych w szkołach na terenie gminy Białe Błota.

Radny Zenon Paplaczyk zwraca uwagę na konieczność przyjęcia nazewnictwa ulic w miejscowości Drzewce.

Pani Wójt stwierdza, że nazwy ulic będą opracowane  w czerwcu.

Radna Wanda Górna zwraca uwagę na konieczność działań na rzecz pozyskania autobusu dla dowożenia dzieci do szkół.

Pani Wójt stwierdza, że w maju będzie wiadomo jakie są szanse na otrzymanie autobusu ze środków budżetu państwa.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                           Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Jacek Rakoczy                                                                Jerzy Kasprzak

 

metryczka


Wytworzył: Jacek Rrakoczy (1 marca 2005)
Opublikował: Marek Jakubowski (6 czerwca 2005, 09:25:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1353