Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 maja 2015 r.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 maja 2015 r., o godz. 14:00 .
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz  Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Andrzej Wiekierak, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Jarosław Zwoliński, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, inspektor Anna Bączkowska oraz inspektor Agnieszka Piętka. 
Porządek posiedzenia:

1. Materiały na sesję;
2. Zapoznanie się ze wstępną informacją dotyczącą zakresów, realizacji zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej Lisi Ogon-Łochowo oraz realizacja wniosku dofinansowania przedmiotowej inwestycji.

Komisje prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bronisław Balcerowski
Na posiedzeniu nieobecna była radna Maria Wolsztyńska

Radny Rafał Barsukiewicz złożył wniosek o zwołanie dodatkowej Komisji w sprawie budowy szkoły w Cielu. - wniosek przyjęty jednogłośnie.

Ad.1. Materiały na sesję.
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor GCK Jarosław Zwoliński.
- w sprawie przystąpienia Gminy Białe Błota do Lokalnej Grupy Działania „ Trzy Doliny”.
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Anna Bączkowska i poinformowała, że gmina Białe Błota jest członkiem stowarzyszenia od 2008 r. i w uzasadnieniu przedłuża się okres uczestnictwa w projekcie do 2020 r.
- w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi..
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek i poinformowała, że na wniosek Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z projektu uchwały wykreślono zapis dotyczący usuwania w okresie poświątecznym choinek z posesji. W sprawie PSZOKu poinformowała radnych, że będzie on działał najwcześniej od przyszłego roku, ale odpady i tak będzie odbierać firma zewnętrzna.
- w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek i poinformowała radnych, że zostały wprowadzone zmiany o które wnioskowali.
- w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2015 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. 
- w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Murowaniec.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
Radni poprosili Pana Kierownika o sprawdzenie, czy była zgoda rady sołeckiej na nazwę tego skweru.
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak i powiedział, że nazwę zaproponował jeden z właścicieli posesji przy tej ulicy. Wniosek ma pozytywną opinię rady sołeckiej.
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
Radny Krzysztof Kowalewski powiedział, że w tej sprawie nie było pozytywnej opinii Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska. Komisja wnioskowała jedynie o przedstawienie ww. tematu na sesji.
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- uchylająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

Ad. 2. Zapoznanie się ze wstępną informacją dotyczącą zakresów, realizacji zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej Lisi Ogon-Łochowo oraz realizacja wniosku dofinansowania przedmiotowej inwestycji. 

Informacje nt  kanalizacji przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak i poinformował, że zakres podstawowych zadań został zrealizowany. Ponadto została podpisana umowa na kolejne 2 km kanalizacji. Pan Kierownik dodał, że obecnie jest odbieranych 9 tłoczni plus odcinek do Lisiego Ogona.
Inspektor Agnieszka Piętka dodała, że w 2013 r. została podpisana umowa na 23mln  z Wojewódzkim Funduszem. Gmina może wystąpić do Funduszu o zaliczkę lub o refundację kosztów. Do 2014 braliśmy na ww. zadanie zaliczki. W dniu dzisiejszym wpłynęła informacja, iż Fundusz  uznał wszystkie nieprzewidziane roboty
Kierownik Andrzej Wiekierak poinformował, że na dzień dzisiejszy wszystkie prace są zakończone i trwają tylko odbiory.metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (21 maja 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (16 września 2015, 12:22:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 606