Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 kwietnia 2015 r.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 kwietnia 2015 r., o godz. 14:00 .
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz  Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Andrzej Wiekierak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, inspektor Aneta Malcer, radna Wiesława Suszek, radny Krzysztof Kowalewski i Pani Marzanna Kreja.
Porządek posiedzenia:

1. Materiały na sesję.
2. Zapoznanie się z wykonaniem budżetu za I kwartał 2015 roku na podstawie sprawozdania. 

Komisje prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bronisław Balcerowski

Ad.1. Materiały na sesję.
- w sprawie przyjęcia samorządowego programy przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aneta Malcer, która poinformowała, że zgodnie z propozycją radnych do projektu uchwały zostały dopisane zniżki za wodę, śmieci i opłaty w przedszkolu i żłobku. Do projektu został również dodany punkt który informuje, że  szczegółowy zakres korzystania z ulg będzie określony w Zarządzeniu Wójta. Poprawiono również kwotę duplikatu karty. Pani Malcer dodała, że zniżki w komunikacji miejskiej zostaną ujęte w wykazie partnerów.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała co ma miasto Bydgoszcz do tego, że gmina będzie wspomagała rodziny wielodzietne?
Inspektor Aneta Malcer wyjaśniła, że oni będą wystawiać faktury Gminie Białe Błota. Ponadto dodala, aby ww. ulga mogła funkcjonować ZDMiK musi podjąć stosowną uchwałę.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że jest zdziwiona, że nie można ulgi w komunikacji wpisać do katalogu ulg ujętych w projekcie uchwały. Dodała również, że społeczny projekt uchwały uwzględniający ww. ulgę podpisał mecenas i to oznacza że te ulgi mogą być wpisane.
- w sprawie zatwierdzenia Programu zdrowotnego pn. „ Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota”.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek, która poinformowała , że ww. szczepienia zapobiega rakowi szyjki macicy. Dodała, że szczepionka jest tańsza niż kiedyś i dlatego zdecydowano się na ww. program.
Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że może szczepionka jest nieskuteczna i dlatego jest tańsza.
Kierownik Anna Zdunek powiedziała, że rodzice muszą wyrazić zgodę na zaszczepienie dzieci, a wykonawca programu zostanie wybrany w drodze otwartego konkursu.
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak i poinformował, że na ww. nieruchomości cały czas jest hipoteka. Stanowisko Urzędu Gminy ww. sprawie jest takie, że do tematu można wrócić jak nie będzie zadłużenia.
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie zamiany nieruchomości.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
Radny Krzysztof Kowalewski zapytał dlaczego te wszystkie zmiany są ujęte w jednej uchwale.
Kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że jest to sprawa techniczna.
Przewodniczący Komisji poprosił, aby na przyszłość wyodrębniać działki w osobnych uchwałach.
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Łochowskiej, Ptasiej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Szkolnej i Albatrosa w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Przyrodniczej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.2.2015 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
Przewodniczący Komisji odczytał uzasadnienie uchwały.
-w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Komisja poruszyła sprawę wniosku o dofinansowanie dla Policji.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że ww. dofinansowanie dotyczy parkingu.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że ww. parking nie będzie służył mieszkańcom tylko Policji.

Ad. 2. Zapoznanie się z wykonaniem budżetu za I kwartał 2015 roku na podstawie sprawozdania. 
Sprawozdanie przedstawiła Skarbnik Gminy.

Ad.1. Materiały na sesję.
- w sprawie przyjęcia samorządowego programu pt. „ Gmina Białe Błota przyjazna rodzinom wielodzietnym”.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że na rodziny wielodzietne przeznaczona jest kwota 200 000 zł do końca 2015 r. 
Pani Marzanna Kreja powiedziała, że jej projekt uchwały tej kwoty nie przekroczy.
Przewodniczący Komisji zapytał wnioskodawcę uchwały, czy do projektu wprowadzono jakieś zmiany?
Pani Marzanna Kreja powiedziała, że zarzucono iż za długie jest uzasadnienie uchwały. Zmianie uległ koszt programu na 195 000 zł. Dodano w treści uchwały zapis zamiast „rodziny wielodzietne” „członkom rodzin wielodzietnych”. Pani Kreja dodała, że opinia prawna Wójta Gminy Białe Błota w sprawie inicjatywy obywatelskiej jest bezprawna, gdyż Wójt może wydać opinię tylko w sprawie uchwał Rady Gminy.  Stwierdziła także, że projekt uchwały nie może być wspólny z Urzędem Gminy, bo mieszkańcy złożyli projekt uchwały i chcą żeby to był ich program i najwyżej można wnieść poprawki dotyczące partnerów prywatnych.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, ze dzisiaj na Komisji  radni zostali poinformowani, że ulgi w sprawie komunikacji muszą być ujęte w porozumieniu z Bydgoszczą.
Pani Marzanna Kreja powiedział, że jest to oczywiste i można upoważnić Wójta Gminy do wydawania zarządzenia i zawarcia porozumienia ww. sprawie. Dodała także, że dopatrzyła się, iż logo białobłockiej karty jest logiem karty wydanej przez Miasto Lublin.
Przewodniczący Komisji powiedział, że niektórzy prywatni partnerzy nie chcą udzielać zniżek osobom spoza gminy.
Pani Marzanna Kreja powiedziała, że jest to nieprawda, gdyż każdy klient który przyjdzie przysparza zyski. Dodała również iż projekt uchwały jest aktem prawa miejscowego. W sprawie komunikacji powiedziała, że MZK daje w Bydgoszczy bilety jednorazowe lub bezpłatne.  Dodała, również, że mieszkańcy są w stanie zrezygnować z komunikacji, po to aby program wszedł w życie.  Na koniec powiedziała, że jeżeli cyt.: „ odrzucie Państwo inicjatywę obywatelską to nie fajnie, bo teraz jest 500 osób,a za chwile może być 1500 w innym celu”.metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 kwietnia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (23 września 2015, 15:00:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 601