Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 listopada 2015 r.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia  Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 listopada 2015 r., o godz. 14:00 .
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz i, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, , Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Beata Kruszka, Kierownik Centrum, Obsługi, Edukacji i Sportu Marian Wiśniewski, inspektor Magdalena Maison, inspektor Aneta Malcer, Prezes ZWiUK Jerzy Mączko, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, Kierownik Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak i pan Józef Korzeb.

Porządek posiedzenia:
1.Materiały na sesję.
2. Wolne wnioski.

Komisje prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bronisław Balcerowski

Ad.1. .Materiały na sesję.
- w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Białe Błota przez inne niż Gmina Białe Błota osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik COEiS Marian Wiśniewski i poinformował, że poprzednia uchwała trafiła do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która uznała że brakuje w niej dwóch zapisów ustawowych. Te punkty nie były ujęte, gdyż na terenie gminy Białe Błota nie  ma takich placówek oświatowych.
Na Komisje przybyli przedstawiciele prywatnych przedszkoli  ze swoimi uwagami do projektu uchwały. W wyniku dyskusji ustalono, że na sesji w dniu 24.11.2015 r. zostaną zgłoszone następujące poprawki:
w rozdziale 2 w § 2 ust. 4 podpunkt 2 powinno być 30 września, a w podpunkcie 2 od 1 października;
w rozdziale 3 w  § 5 ust.4. Dopisać zwrot: „lub w formie papierowej”.
- w sprawie powołania Komisji do spraw zniszczenia nieodebranych dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników.
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Magdalena Maison

- w sprawie przyjęcia " Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Anna Bączkowska i poinformowała, iż projekt uchwały był konsultowany z panią Marzaną Kreja, która wnioskowała, żeby rozszerzyć program  o organizacje kulturalne.
Przewodniczący Komisji zapoznał członków Komisji z wnioskiem Stowarzyszenia „ Przymierze dla Gminy Białe Błota” dot. ujęcia zadań w budżecie gminy na 2016 rok.
Radny Barsukiewicz stanął na stanowisku, żeby kwotę dofinansowania pozostawić na poziomie z zeszłego roku, w związku z dużym zadłużeniem gminy.

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na rok 2015.
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aneta Malcer.
 
- w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawił prezes ZWIUK Jerzy Mączko i poinformował, że czwarty rok będą obowiązywać te same taryfy.
Komisja podjęła dyskusje na temat kanalizacji, a radny Kazimierz Jadomski zapytał ile posesji na terenie miejscowości Białe Błota nie jest podłączona do kanalizacji.
Prezes ZWiUK wyjaśnił, że w Białych Błotach jest 150 posesji nie połączonych i do tych osób Referat Ochrony Środowiska wysłał decyzje o konieczności podłączenia.

- w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek.

- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programów zdrowotnych o nazwie " Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych" oraz " Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci" na terenie Gminy Białe Błota na lata 2015-2016.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek.


Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Beata Kruszka

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 r.
 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Beata Kruszka

- w sprawie opłaty targowej

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Beata Kruszka

Ad.2 Wolne wnioski.
Na Komisję przybył Pan Józef Korzeb z propozycją dot. przeznaczenia budynku przy ulicy Ostróżki na potrzeby Urzędu Gminy. Poinformował, że rata czynszu  miesięcznego za ten budynek wynosiłaby kwotę 50 000 zł miesięcznie, a po 15 latach 355000 zł, a po 20 latach 25 0000 zł.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że trzeba by pojechać zobaczyć ten budynek.

Ad.1. .Materiały na sesję.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
Radny Czesław Jabłoński zapytał, czy nie ma błędu w tej uchwale, co do metrażu.
Kierownik Andrzej Wiekierak powiedział, uchwała jest poprawna.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (23 listopada 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (5 lutego 2016, 11:31:33)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (17 lutego 2016, 09:52:45)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 424