Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 marca 2015 r.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 marca 2015 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota 


W posiedzeniu udział wzięli radni według listy obecności oraz  Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, inspektor Karolina Gaca, inspektor Monika Kobus, po Kierownika GOPS Alicja Piskuła. 

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Bronisław Balcerowski.


Porządek posiedzenia:
 1) Wstępne zapoznanie się z wykonaniem Budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2014;
2) Materiały na sesję; 
3) Wolne wnioski.

Ad. 1. Wstępne zapoznanie się z wykonaniem Budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2014.

Skarbnik Gminy przedstawiła wstępną informację nt. wykonania budżetu gminy i WPF.

Ad.2. Materiały na sesję.

- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radny Bronisław Balcerowski zapytał jaka mamy jeszcze zdolność kredytową.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wskaźniki znajdują się w WPF.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

Komisja podjęła dyskusja nt. kanalizacji w miejscowości Łochowo.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2013-2015” za rok 2014.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Piskuła, która poinformowała, że w 2015 r. zmieniła się ustawa dot. asystenta rodzina i może on zajmować się maksymalnie 15 rodzinami. W związku z powyższym zachodzi konieczność zatrudnienia kolejnego asystenta rodziny w GOPS.

-zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Piskuła.
- w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Białe Błota, polegającego na zapewnieniu budowy i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Karolina Gaca.

- w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Monika Kobus.

- w sprawie zatwierdzenia Programów zdrowotnych o nazwie „ Zapobieganie występowania zaburzeń psychicznych” oraz „ Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci” na terenie Gminy Białe Błota na lata 2015-2016.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Monika Kobus.

- uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lokalowej, nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego oddania w użytkowanie wyżej wymienionych nieruchomości.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie.

Radny Bronisław Balcerowski poinformował, że na spotkaniu z sołtysami większość sołtysów opowiedziała się za wyodrębnieniem funduszu sołeckiego.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że sołtys Białych Błot jest przeciwna temu funduszowi.
Radny Rafał Barsukiewiczz zapoznał członków Komisji z ustawą o funduszu soleckim.

Członkowie Komisji podjęli dyskusje nt. ważności wyborów sołeckich w Łochowie i w Białych Błotach.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (30 marca 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (9 lutego 2016, 09:42:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 401