Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2015 r.


PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2015 r., o godz. 14:00 .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, inspektor Agnieszka Piętka, Kierownik Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, pan Edmund Łączny i pan Zenon Paplaczyk.

 Porządek posiedzenia:
 1.Materiały na sesję.
 2. Wolne wnioski.

Komisje prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bronisław Balcerowski
 Ad.2. Wolne wnioski.

 Na Komisje przybył Pan Zenon Paplaczyk, który poruszył ponownie sprawę ogródków działkowych „ Po Akacją”. Zwrócił się z prośbą o ponowne rozpatrzenie ww. zagadnienia przez Radę Gminy.

 Ad.1. Materiały na sesję.
 - zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarczego pod nazwą: " Plan Odnowy Miejscowości Łochowo na lata 2010-2017".

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Agnieszka Piętka i poinformowała, że Marszałek Województwa ogłasza konkurs, w którym gminy mogą występować o dofinansowanie na drogi, które m.in. służą odciążeniu ruchu publicznego. Najlepszymi drogami wg Wójta są ulice Liściasta, Bukowa i Żurawinowa w Łochowie. Aby móc skorzystać z tego dofinansowania musi być Plan Odnowy Miejscowości.
 Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że zatwierdzane są pewne wydatki, a i tak nic nie jesteśmy w stanie zrobić.
 Inspektor Agnieszka Piętka powiedziała, że to Rada Gminy podejmuje decyzję w sprawie inwestycji, projekt uchwały dot. jedynie zmiany planu odnowy miejscowości i na razie nie wprowadza się nowego zadania do budżetu.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
 Radny Czesław Jabłoński zapytał o wycieczkę organizowaną przez koło z Lisiego Ogona tj. kto brał udział w wycieczce. Powiedział także, że skoro Wójt Gminy mówi, że nie zgodził się na pokrycie kosztów w kwocie 4 000 zł to dlaczego Rada Gminy ma za to zapłacić.
 Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że jak się raz przymknie oko to tak zawsze będzie. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że kwota zostanie pokryta z oszczędności.
 Swoją opinie na temat budżetu wyraził pan Edmund Łączny.
 Przewodniczący Komisji powiedział, że nie może być tak, że jeden sołtys organizuje Dzień Dziecka i nie bierze na to środków sołeckich, a drugi przekracza kwotę mu przyznaną.

- w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.

 Przewodniczący Komisji zapytał dlaczego trzy sołectwa mają odrębny fundusz sołecki? Skarbnik Gminy wyjaśniła, że trzy sołectwa nie mają funduszu sołeckiego, ponieważ wpisały zadania niezgodne ze strategią rozwoju gminy. Radna Maria Wolsztyńska zapytała, co z ulicami które maja projekty, które wygasają w 2016 r., dotyczy to np. ul. Czerskiej.
Radny Rafał Barsukiewicz zapytał jakie jest porównanie ul. Czerskiej z Czekoladową i dodał, że sołtys Białych Błot uważa ze ważniejsza jest ul. Czekoladowa.
 Przewodniczący Komisji zapytał co należy zrobić żeby przedłużyć żywotność tych projektów. Kierownik Andrzej Wiekierak powiedział,że prawdopodobnie trzeba by wytyczyć geodezyjnie drogi i znaleźć Kierownika budowy.
 Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że według niego jest to budżet na przetrwanie i nie ma w nim żadnych symptomów oszczędności.
 Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów zaleca oszczędności w Oświacie i administracji.
 Skarbnik Gminy wyjaśniła, że administracja to też Rada Gminy i sołtysi.

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie zamiany nieruchomości.


Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo ( KGP.0006.59.2015).

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo ( KGP.0006.58.2015).

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Osiedle w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Energetycznej w obrębie Murowaniec, gmina Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Toruńskiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Długiej w miejscowości Drzewce, gmina Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w gminie Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Bronisław Balcerowskimetryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 grudnia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (14 marca 2016, 12:35:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 523