Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 marca 2016 r.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia  Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 marca 2016 r., o godz. 14:00 .
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz  Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, po Kierownika GOPS Alicja Piskuła, po Kierownika Referatu Inwestycji Bartosz Wiese, inspektor Aneta Malcer, radna Gabriela Żernicka i Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek.

Porządek posiedzenia:
1.Materiały na sesję.
2.Wstępna analiza realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2015.

Komisje prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bronisław Balcerowski.

Na Komisji nieobecny był radny Czesław Jabłoński.

Ad.1. Materiały na sesję.
- zmieniająca uchwały zmieniające uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownika Alicja Piskuła, która poinformowała, że zmiany polegają na tym, że GOPS otrzymuje nowe zadanie i wprowadzono również zmiany dotyczące funkcjonowania WTZ. Dotychczas WTZ były utożsamiane jako odrębna jednostka finansowa, a tak nie jest.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała kto do tej pory zatrudniał pracowników WTZ.
Kierownik Alicja Piskuła powiedział, że pracowników zatrudniała  Kierownik WTZ.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że wobec powyższego  zwalnianie pracowników również powinno należeć do Kierownika WTZ.
Kierownika Alicja Piskuła powiedziała, że wypowiedzenia dane pracownikom WTZ  przez Kierownika GOPS są zgodne z literą prawa.

- w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek i wyjaśniła, że  w uchwale w stosunku do ubiegłego roku zmianie uległa  firma sterylizująca koty.

- w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aneta Malcer, która poinformowała, że zmiana w uchwale polega na dodaniu stypendium zespołowego i specjalnego dla uczniów, którzy mają wysoką średnią. Zmianie uległa również data składania wniosków z 30.05 na 15.05.
- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2017 r.

Projekt uchwały przedstawiła radna Maria Wolsztyńska, która odczytała pismo z RIO dot. możliwości zmiany funduszu sołeckiego
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że ustawa o funduszu sołeckim miała na celu wyrównanie poziomów miedzy sołectwami i dodała, że jest przeciwna jakiejkolwiek zmianie.

Komisja podjęła dyskusje na temat funduszu sołeckiego.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Bartosz Wiese, który poinformował, że o zmianę stawki wystąpiła do Wójta gazownia, gdyż od tego warunkuje położenie gazu na terenie gminy. Stawka ma ulec zmianie z kwoty 35 zł na 7 zł. Dodał również, ze kilka lat temu stawka za zajęcie pasa drogowego wynosiła 50 gr i podwyższono ją do 35 zł. W sprawie aktualnej stawki Wójt Gminy i Zastępca Wójta negocjowali jej wysokość. Gazownia  na początku chciała, żeby ta kwota wynosiła 5 zł.
Radna Maria Wolsztyńska zaproponowała, żeby może wycofać tę uchwałę z porządku obrad i zorientować się jakie kwoty obowiązują w innych gminach.

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych ( I.0006.3.2016).
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Bartosz Wiese.

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych ( I.0006.4.2016).

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Bartosz Wiese.

- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych ( I.0006.1.2016.PRI).

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Bartosz Wiese

- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych ( I.0006.2.2016.PRI).

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Bartosz Wiese.

Ad.2. Wstępna analiza realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2015.

Informację na temat inwestycji przedstawił Kierownik Bartosz Wiese, który poinformował, że w zeszłym roku wykonano ulice Betonową, kanalizację i zaplanowane oświetlenie. Ostatnie lampy zostały odebrane w zeszłym tygodniu. Jeżeli chodzi o ulicę Żurawinową i Liściasta w Łochowie to prawdopodobnie w maju br. będą wnioski na dofinansowanie.metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (22 marca 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (18 maja 2016, 15:15:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 484