Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 kwietnia 2016 r.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji   Budżetu i Finansów z dnia 25 kwietnia 2016 r., od godz. 14:00  w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Zastępca Wójta Jan Czekajewski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka, Prezes ZWiUK Wojciech Napierała, Kierownik GOPS Bogusława Bajgot, inspektor Aneta Malcer oraz  Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak 

Posiedzenie Komisji prowadzili Przewodniczący Bronisław Balcerowski.

Na Komisji nieobecny był radny Czesław Jabłoński

Porządek posiedzenia:
1. Zapoznanie się z materiałami na sesję.
2.  Zapoznanie się z wykonaniem budżetu za I kwartał. 

Ad.1 Zapoznanie się z materiałami na sesję.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Bydgoszcz usług związanych ze sprawami wodociągowymi oraz kanalizacyjnymi.

Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały i powiedział, że prawdopodobnie zostanie on wycofany z porządku obrad na sesji.
Przewodniczący Komisji zapytał, jakie jest stanowisko Rada Nadzorczej ZWiUK w sprawie porozumienia.
Zastępca Wójta powiedział, że Rada Nadzorcza chyba nie wie o takiej uchwale.
Radna Maria Wolsztyńska powiedział, że uchwala jest podpisana przez Prezesa ZWiUK i prawnika ZWiUK.
Podczas trwania Komisji skontaktowano się z członkiem Rady Nadzorczej ZWiUK, która potwierdziła, że projekt uchwały nie był im przedstawiony.
Zastępca Wójta zdeklarował wycofanie projektu uchwały z porządku obrad.

Ad.2 Zapoznanie się z wykonaniem budżetu za I kwartał.

Informacje nt. wykonania budżetu przedstawiła Skarbnik Gminy.

Ad.1 Zapoznanie się z materiałami na sesję.

- uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aneta Malcer, która poinformowała, że wojewoda wszczął postępowanie nadzorcze  w stosunku do uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota. Zwrócił uwagę, że uchwala powinna zostać podzielona na trzy odrębne uchwały. W związku z powyższym zachodzi konieczność uchylenia podjętej uchwały i będą obowiązywały, do czasu podjęcia nowych uchwał przepisy starej uchwały.

- zmieniająca uchwały zmieniające uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik GOPS Bogusława Bajgot, która poinformowała, że zgodnie z ustawą o rehabilitacji WTZ  są wyodrębniona placówką, a nie jednostka organizacyjną. W związku z powyższym pracodawcą dla warsztatów jest GOPS i Kierownika warsztatów również zatrudnia GOPS. 
Komisja podjęła dyskusje na temat kont i środków finansowych WTZ.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała, dlaczego uchyla się tę uchwałę.
Kierownik GOPS wyjaśniła, że w poprzedniej uchwale w podstawie prawnej nie wpisano wszystkich zmian uchwały.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych i  zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (25 kwietnia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (27 czerwca 2016, 12:20:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 408