Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2016 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji   Budżetu i Finansów z dnia 29 sierpnia 2016 r., od godz. 14:00  w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Wójt Gminy Białe Błota Maciej Kulpa, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak,  Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Zastępca Wójta Jan Czekajewski, Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Patrycjusz Migawa oraz Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka.
Posiedzenie Komisji prowadzili Przewodniczący Bronisław Balcerowski.

Porządek posiedzenia:
1. Informacja nt. przygotowań placówek oświatowych pod względem finansowym i technicznym do roku szkolnego 2016/2017. 
2. Materiały na sesję.
3. Sprawy bieżące.

Ad.1. Informacja nt. przygotowań placówek oświatowych pod względem finansowym i technicznym do roku szkolnego 2016/2017. 

Kierownik Patrycjusz Migawa poinformował członków Komisji, że środki przeznaczone na Oświatę w budżecie gminy na 2016 r. są wystarczające. Ponadto placówki są przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W szkole podstawowej w Białych Błotach zakończył się remont instalacji elektrycznej na II pietrze. W sali gimnastycznych w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Białych Błotach jest potrzeba odnowienia parkietu. Jeżeli chodzi o szkołę w Przyłękach to podczas wakacji odmalowano sale i korytarze oraz doposażono świetlice i bibliotekę. Z kolei w Zespole Szkół w Łochowie przerobiono instalację elektryczną

Posiedzenie Komisji opuścił radny Rafał Barsukiewicz.

Ad.2. Materiały na sesję.
 
- uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka, która poinformowała, że wpłynęło pismo od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, że uchwała powinna zostać sporządzona na podstawie  ustawy o rewitalizacji, a nie o samorządzie gminnym stąd konieczność jej uchylenia.

- w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkola WRÓŻKA w Białych Błotach.

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Agnieszka Piętka.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r.

Projekt uchwal przedstawiła Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.

Przewodniczący komisji zapytał ile m² działek udało się sprzedać w 2016 r.
Skarbnik Gminy powiedziała, że nie wie ile  m² działek sprzedano w 2016 r.
Komisja podjęła dyskusję nt. ulic zalewowych.
Radna Maria Wolsztyńska w sprawie zwiększenia w projekcie uchwały kwoty na sport powiedziała, że Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sporu jest przeciwna zwiększeniu tej kwoty, gdyż przy kształtowaniu budżetu na 2016 r. proponowano zwiększenie tej kwoty a poza tym wdrożenie całej procedury w zakresie udzielania dotacji spowoduje że kluby dostaną te pieniądze po sezonie. W związku z powyższym Komisja Oświaty proponuje w budżecie na 2017 r. ująć kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem zarówno na sport jak i na kulturę.
Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały tj.:
budowa kanalizacji w Lisim Ogonie zamiast zmniejszyć kwotę przeznaczoną na to zadanie o 400 000 zł zmniejsza się o 359 800 zł.
zwiększenie o 1000 zł wydatku na budowę chodnika w ciągu ulicy Gminnej w Trzcińcu.

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( nr KGP.0006.37.2016 ).

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( nr RGK.0006.38.2016).

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

Ad.3. Sprawy bieżące.

Radna Maria Wolsztyńska poruszyła sprawę terminu ważności projektu na budowę ulicy Czerskiej w Białych Błotach.
Zastępca Wójta powiedział, że sprawdzi ten termin.
Przewodniczący Komisji odczytał pismo mieszkańców ul. Olchowej
Zastępca Wójta powiedział, że ta ulica nie ma opracowanego projektu.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Bronisław Balcerowski

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 sierpnia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (23 marca 2017, 12:18:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 378