PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 28 listopada 2016 r., od godz. 14:00 w Czytelni Publicznego Gimnazjum , ul. Czysta 1a.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji   Budżetu i Finansów z dnia 28 listopada 2016 r., od godz. 14:00  w Czytelni Publicznego Gimnazjum , ul. Czysta 1a. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, inspektor Anna Bączkowska, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Magdalena Obuchowicz, prezes ZWiUK Grzegorz Berlicki oraz Kierownik Referatu Inwestycji Bartosz Wiese.

Posiedzenie Komisji prowadzili Przewodniczący Bronisław Balcerowski.

Na Komisji nieobecny był radny Czesław Jabłoński

Porządek posiedzenia:
1) Materiały na sesję.
2) Sprawy bieżące.

Ad.1.Materiały na sesję.

- w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Białe Błota. 

Projekt uchwały przedstawił Prezes ZWiUK Grzegorz Berlicki. 

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

Przewodniczący Komisji zapytał jak wygląda realizacja inwestycji na ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie.

Kierownik Bartosz Wiese wyjaśnił, że w tej sprawie odbędzie się w dniu jutrzejszym spotkanie.
Radny Rafał Barsukiewicz poruszył sprawę przetargu na ulicę Zagajnikową. Miesiąc temu został unieważniony przetarg, gdyż zgłosił się tylko jeden oferent, który złożył ofertę na ponad 400 tyś. Zapytał dlaczego w specyfikacji była założoną kwota 235 tyś.
Kierownik Bartosz Wiese powiedział, że może jest to błąd pisarski, gdyż w budżecie gminy na to zadanie była zabezpieczona kwota 350 tyś.

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Magdalena Obuchowicz.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy w dochodach w budżecie gminy są ujęte wpływy z placów targowych.

Kierownik Magdalena Obuchowicz powiedziała, że wpływy z tego tytułu na dzień 31.10 wyniosły ponad 3000 zł. 

- w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017". 

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Anna Bączkowska i poinformowała, że do programu wpłynęły uwagi złożone przez Stowarzyszenie Parasolka. Zostały one jednak odrzucone. Dodała, że konkurs zostanie ogłoszony po uchwaleniu budżetu.

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

Członkowie Komisji poprosili o dostarczenie elektronicznie w dniu dzisiejszym załącznika do projektu uchwały.

Ad.2 Sprawy bieżące.
Brak

Protokołowała:
Magdalena Maison

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Bronisław Balcerowski
  

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 listopada 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (25 maja 2017, 09:54:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 520