Protokół 31.08.2005

Nr 0063-1(   )2005

Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 sierpnia 2005 roku od godz. 16:00 do 18:30 w Urzędzie Gminy ul. Szubińska 7 Białe Błota.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie obu Komisji zgodnie z listami obecności, Zastępca Wójta Grzegorz Pilarski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Prezes ZWiUK Krzysztof Barczak, Przewodniczący Rady Nadzorczej ZWiUK.

Przewodniczący Komisji Jerzy Kasprzak powitał wszystkich zebranych i przedstawił porządek posiedzenia:

1.        Ocena sytuacji ekonomicznej ZWiUK Białe Błota.

2.        Sprawy bieżące.

 

Ad. 1

Prezes ZWiUK omówił sytuację ekonomiczną ZWiUK wraz z zestawieniem kosztów za pierwsze 8 miesięcy 2005 roku, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ocenia sytuację ZWiUK jako stabilną i zmierzającą w dobrym kierunku.

Radny Zenon Paplaczyk zwraca uwagę, że jest perspektywa rozwoju ZWiUK jako gminnej spółki i osiągnięcia coraz lepszych wyników ekonomicznych. Uważa za niezbędne opracowanie dokumentacji i kosztorysów rozbudowy sieci tak aby można było przeanalizować ewentualne możliwości wzrostu zysków ZWiUK. Stwierdza, że ZWiUK mógłby wykonywać również inne prace remontowo-budowlane zlecone przez Urząd Gminy. Uważa, że mogłoby to zmniejszyć bezrobocie na terenie gminy.

Pani Wójt stwierdza, że nie ma możliwości wykonywania przez gminną spółkę jakichkolwiek prac remontowych bez rozpisania przetargów na ich wykonywanie.

Przewodniczący Komisji zwraca uwagę, że przychody ZWiUK w związku z zarządzaniem cmentarzem rosną, ale jest to spowodowane pochówkami osób spoza gminy i przestrzega, że niedługo może zabraknąć na cmentarzu miejsca a jego teren jest ograniczony.

Radny Zenon Paplaczyk pyta, w związku z ogłoszeniem przez MWiK Bydgoszcz przetargu na budowę kolektora ściekowego mającego połączyć teren Gminy Białe Błota z systemem kanalizacyjnym MWiK, czego dotyczy ten przetarg i skąd ta informacja.

Pani Wójt odpowiada, że podpisała porozumienie między Gminą Białe Błota i MWiK w sprawie budowy kolektora. Całość kolektora jest objęta jednym projektem a porozumienie dotyczy opłacenia przez Gminę tego odcinka kolektora, który biegnie przez teren gminy. Decyzja ta wynika z konieczności zapewnienia odprowadzenia ścieków z terenu gminy.

 

Ad. 2

Radna Wanda Górna zwraca uwagę, żeby należy wyciąć chwasty przy boisku szkolnym w Łochowie.

Radny Zenon Paplaczyk stwierdza, że jest zaniepokojony brakiem robót gazyfikacyjnych na terenie Białych Błot, ponieważ na dzień dzisiejszy ceny oleju opałowego są znacznie wyższe od gazu a oszczędności w ogrzewaniu szkół i urzędu gminy gazem mogą wynieść kilkadziesiąt tysięcy złotych. Prosi o interwencje w tej sprawie lub upoważnienie go przez Wójta do rozmów z Zakładem Gazowniczym.

Pani Wójt informuje, że z rozmów z Zakładem Gazowniczym wynika, że rozbudowa sieci gazowej na terenie Białych Błot nie postępuje ze względu na brak zainteresowania indywidualnych odbiorców.

Radna Anna Płaskonka zgłasza konieczność budowy punktu oświetleniowego na ulicy Ostróżki w Białych Błotach na odcinku od ulicy Czerskiej wzdłuż ulicy Jutrzenki, do Ulicy Hipicznej.

Radny Jacek Stojke pyta czy firma TLH będzie partycypowała w kosztach budowy nawierzchni asfaltowej m.in. w Zielonce.

Pani Wójt odpowiada, że trwają takie rozmowy choć jeszcze nie zdecydowano o dokładnym przebiegu tej utwardzonej drogi. Przebieg jej ma być ustalony tak aby był korzystny dla mieszkańców Przyłęk, Zielonki i Ciela.

Radny Jacek Stojke przypomina, że poparł warunkowo budżet na 2005 rok i zgłasza propozycje do budżetu na 2006 rok w postaci budowy chodnika w Zielonce, ogrodzenie placu przy szkole w Zielonce oraz budowy małej zadaszonej sceny na terenie przy szkole w Zielonce.

Radna Anna Płaskonka przypomina konieczność utwardzenia ulicy Czystej w Białych Błotach.

Pani Wójt stwierdza, że są przygotowywane zmiany w budżecie uwzględniające budowę tam chodnika.

Radna Ewa Kiełczyńska zgłasza konieczność wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Przyłękach.

Skarbnik Gminy przedstawiła pismo w sprawie opłacania przez Gminę Białe Błota kosztów uczęszczania do bydgoskich przedszkoli i żłobków dzieci zamieszkałych na terenie gminy.

Przewodniczący Komisji wnioskuje o sprawdzenie ile dzieci uczęszcza do przedszkoli i żłobków w Bydgoszczy oraz w jakie koszty z tym związane musiałaby ponosić Gmina Białe Błota.

Radny Leszek Wątorski zwraca uwagę, że zostały obiecane środki na modernizację boiska KS Spójnia Białe Błota i pyta gdzie one się podziały. Uważa, że ogrom pracy i gminnych pieniędzy włożony w ten obiekt nie może zostać zaprzepaszczony.

Radny Jacek Stojke pyta kiedy będą znane wyniki przetargu na zakup autobusu dla szkół.

Pani Wójt odpowiada, że w ciągu od jednego do trzech miesięcy.

Radny Bronisław Balcerowski  zwraca uwagę na konieczność wyrównania betonowego boiska szkolnego w Łochowie, tak aby nie zbierała się na nim po deszczach woda.

Radna Ewa Kiełczyńska zwraca uwagę na konieczność oświetlenia terenu szkoły w Przyłękach.

Pani Wójt prosi Radnych o zgłaszanie do niej propozycji inwestycyjnych do 15 września.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                           Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Jacek Rakoczy                                                                Jerzy Kasprzak

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (11 września 2005)
Opublikował: Marek Jakubowski (17 stycznia 2006, 09:16:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1651