PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 27 marca 2017 r., o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


                                                       Protokół

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu oraz Komisji Budżetu i Finansów z dnia 27.03.2017r. od godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

W dniu 27.03.2017 r w Urzędzie Gminy Białe Błota odbyło się wspólne posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu i Komisji Budżetu i Finansów. W spotkaniu połączonych komisji uczestniczyli: Członkowie połączonych komisji według załączonej listy obecności oraz Pani Agnieszka Piętka Sekretarz Gminy, Pani Bogumiła Bajgot Kierownik GOPS, Pani Lucyna Krasulak Skarbnik Gminy Pani Karolina Swoboda Pani Ferenstain dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, Pan Patrycjusz Migawa, Pan Andrzej Wiekierak.

Pan Balcerowski prowadzący spotkanie obu komisji powitał wszystkich zebranych i zaproponował następujący porządek spotkania.

1. Omówienie projektów uchwał przygotowanych na sesję.

- Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Gminie Białe Błota na lata 2016-2018” za rok 2016;

Głos zabrała Pani Bajgot, która mówiła że uchwała ta jest programem opisowym dot. podjętych działań na rzecz rodziny. Pani Kierownik wskazała potrzeby na rok 2017. Mówiła, że jest to kontynuacja działań związanych z aktywizacją zawodową członków rodzin, zapewnienie dzieciom z rodzin o niskich dochodach możliwości spożywania gorących posiłków na terenie placówek oświatowych, wspierania rodzin zgodnie z zaplanowanym budżetem. Nowym zadaniem jest program wsparcia kobiet w ciąży i rodzin –„Za życia”. Obecnie pracuje dwóch asystentów rodziny, co w zupełności zabezpiecza potrzeby ośrodka. Jest jeden psycholog, który przyjmuje rodziny na miejscu. Dobrze by było gdyby psycholog miał możliwość dojazdu do rodzin. Pan Kowalewski pytał o koszt dożywiania dzieci z rodzin o niskich dochodach i ile dzieci objętych jest programem dożywiania. Pani Bajgot odpowiedziała, że są to środki, które były zabezpieczone. Program „500 plus” spowodował to, że spada liczba osób korzystających z pomocy.

Komisja Oświaty jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.

Pan Balcerowski wspomniał, że komisja budżetu ma w swoim planie wstępne zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016 Pani Skarbnik omówiła plan dochodów który stanowił kwotę 88.133.225,46 zł, a wykonanie 89.239.628,26 zł czyli 101,26%. Zadłużenie na koniec roku wynosi 34.245.335,77 zł.

- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
.

Pani Krasulak omówiła projekt uchwały, w której proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 363.460 zł, natomiast w wydatkach o kwotę 4.773.460 zł.
Pani Zawidzka pytała o kwotę 350 tyś zł na wybudowanie zatoki autobusowej, czy będzie to dotyczyć linii autobusowej nr 96 w Trzcińcu i linii nr 92 w Jasińcu.
Pani Wolsztyńska wnioskowała o zwiększenie ilości kursów linii autobusowej nr 91.
Pani Skarbnik mówiła również o kwocie 2 mln zł na projekt i budowę budynku świetlicowego wraz z oddziałami żłobka i przedszkola w Zielonce.
Pani Wolsztyńska pytała o wysokość dotacji. Pani Skarbnik odpowiedziała, że dotacja wynosi 520 tyś zł.
Pan Kowalewski dodał, że na Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska, Pani Sekretarz informowała, że będzie się starała pozyskać środki z trzech programów na oddziały przedszkole i na świetlice.
Pan Balcerowski pytał ile trzeba zainwestować w lampy energooszczędne.
Pani Wolsztyńska pytała skąd pochodzą wolne środki w wysokości 4.410.000 zł, Pani Skarbnik odpowiedziała, że środki pochodzą z zamknięcia budżetu 2016 r., są one fizycznie na koncie bankowym. Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie prawie 6 mln zł. Wolnych środków jest 5.410.667 zł, z tego 4.410.000 zł jest przeznaczone na pokrycie deficytu, 1 mln zł z wolnych środków przeznacza się na spłatę kredytu i pożyczek. Ogółem Gmina ma spłacić 6.252.667,95 zł. kredytu. Na ten cen gmina zaciągnie 5.252.000 zł.
Pani Zawidzka wspomniała, że członkowie komisji Oświaty wnioskowali o dofinansowanie kuchni w ośrodku w Cielu, co jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.
Pan Kowalewski przekazał, że na ten temat rozmawiał z Panią Sekretarz i środki prawdopodobnie znajdą się w maju. Pan Kierownik złożył pismo w tej sprawie do Wojewody. Dodał, że trzeba monitorować tą sprawę.
Pani Wolsztyńska pytała, kto podejmował decyzje na jakie inwestycje mają być przeznaczone środki. Pani Skarbnik odpowiedziała, że propozycja jest Pana Wójta. Zdaniem Pani Wolsztyńskiej jest kilka nowych inwestycji, lecz nie kierowano się zrównoważonym rozwojem gminy. Wprowadzono nowe inwestycje w okręgach, gdzie już sporo wykonano. Zaplanowanych jest wiele inwestycji, przetargi nie zostały rozstrzygnięte w związku z tym nie wiadomo, czy starczy środków. Zastanawiała się, czy radni nie pospieszą się z zabezpieczeniem środków na nowe inwestycje, bo może się okazać, że zabraknie środków na już zaplanowane. Pan Balcerowski zaproponował, aby odbyć wspólne spotkanie wszystkich komisji.
Pani Zawidzka pytała skąd się wzięło 800 tyś zł na ocieplenie budynku Urzędu Gminy.
Pani Skarbnik tłumaczyła, że budynek trzeba zmodernizować, ocieplić, naprawić dach.
Pan Balcerowski wspomniał, że były wykonane ekspertyzy z których jedna wskazywała, że ten budynek nie nadaje się do użytku -obsługi mieszkańców. Natomiast druga wskazywała, że budynek spełnia wymogi. Obecnie współczynniki przenikania ciepła są wysokie. Zastanawiał się dlaczego radni dowiadują się o tym w projektach dot zwiększenia dochodów.
Pani Skarbnik sprostowała, że będą to kwoty z wolnych środków. Największe zwiększone dochody stanowią dotację celową na budowę żłobka, a pozostałe są zmniejszone.
Pan Balcerowska poinformował, że w ubiegłym roku gmina spłaciła ostatnią ratę budowy gimnazjum w Białych Błotach.
Pani Wolsztyńska mówiła, że na zlecenie Urzędu Gminy była dokonywana ekspertyza stanu budynku Gminy i tam stwierdzono, że budynek ten do niczego się nie nadaje. Teraz się okazuje że się nadaje, bo wykonano remonty wewnątrz i trzeba jeszcze duże środki włożyć, żeby to funkcjonowało.
Pan Balcerowski stwierdził, że obsługa mieszkańców Gminy powinna znajdować się w jednym budynku wyposażonym w windę. Zdaniem Pani Zawidzkiej w zamian za płacenie za wynajem pomieszczeń w innych budynkach można by te pieniądze przeznaczyć na inwestycje.
Pani Sekretarz tłumaczyła, że budynek Urzędu Gminy po kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w pierwszym etapie miał być remontowany wewnątrz, a w drugim etapie na zewnątrz wraz z remontem piwnicy. Obecnie ustalono, że tą modernizację należałoby wyłączyć z działu administracja, ponieważ zawyży to koszty, a to jest inwestycja.
Pani Wolsztyńska pytała, czy nie można by się wstrzymać do momentu rozstrzygnięcia przetargów. Pani Piętka stwierdziła, ze wielokrotnie trzeba wprowadzić dodatkowe środki do wykonywanych zadań, ale też wielokrotnie są oszczędności. Okres w marcu związany z wykonaniem budżetu za 2016 rok jest najlepszym czasem, żeby wprowadzić inwestycje a w kwietniu i maju je ogłosić. Następnie rozstrzygnąć postępowanie przetargowe, tak aby przed wakacjami rozpocząć roboty.
Pan Balcerowski pytał ile przetargów zostało wdrożonych w stosunku do zaplanowanych inwestycji ujętych w budżecie. Pani Sekretarz poinformowała, że jest ogłoszony przetarg na Przyłęki, na bieżące utrzymanie dróg. Jeżeli chodzi o drogi to przetarg jest przygotowany, ale z uwagi na to, że jest różna długość tych dróg, został ogłoszony jeden przetarg na większość dróg, co pozwoli uzyskać lepszą cenę. Dodała, że jeżeli chodzi o modernizację budynku Urzędu Gminy to prawdopodobnie Pan Wójt wprowadzi autopoprawkę, że planowane jest dofinansowanie tego zadania
. Pan Balcerowski pytał, czy jeżeli nie będzie dofinansowania to nastąpi rezygnacja z zadania?
Pani Sekretarz uważa, że zaplanowana kwota 800 tyś zł jest wystarczająca do wykonania tej modernizacji. Dodała, że budynek i dach jest w złym stanie i wymaga remontu.
Pan Balcerowski wspomniał, iż posiada informacje, że będzie dużo środków na wykonanie dróg tzw. metodą twardą, uproszczoną dającą gwarancję na 10 lat. Pytał z jakich środków te drogi mają być robione.
Pani Sekretarz mówiła, że te środki są ujęte w ramach bieżącego utrzymania dróg.
Pan Balcerowski dodał, że na ten cel zaplanowana jest kwota 2 mln zł.

-Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.

Pani Swoboda tłumaczyła, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt do końca marca Rada musi podjąć taką uchwałę. Program co roku jest taki sam, zmieniają się tylko kwoty. Głównym zadaniem jest zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy. Kwota jest na tym samym poziomie. Mniej środków jest wydatkowanych na wyłapywanie bezdomnych psów, natomiast więcej interwencji związanych jest ze zwierzętami wolnożyjącymi i więcej jest wniosków o sterylizację.
Pani Wolsztyńska proponowała, aby w jakiś sposób zobowiązać mieszkańców do wyprowadzania psów na smyczy.
Pani Swoboda odpowiedziała, że wydział zawsze wysyła ulotki do mieszkańców gdy na danej ulicy są tego typu zgłoszenia. Za wyprowadzanie psów bez smyczy grozi mandat.
Pani Wolsztyńska proponowała, aby z taką informacją wywiesić plakaty w pobliżu miejsc gdzie mieszkańcy najczęściej wyprowadzają psy.

-Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie gminy Białe Błota;

(Pan Kowalewski poinformował, że komisję opuściła radna Zawidzka i radny Barsukiewicz.)
Dodał, że na komisje przybyła dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach. Poinformował, że do komisji Oświaty wpłynął wniosek rodziców uczniów klasy IIa dot. realizacji rozszerzonego programu w zakresie sportów gimnastycznych i tenisa zimnego. Z tego wniosku wynika, że rodzice są zaniepokojeni, że mogą zostać pozbawieni możliwości uczestniczenia w tym programie i wnioskują o realizacje tego programu na dalszym etapie szkoły.
Pani Ferenstain poinformowała, że dyrekcja bierze pod uwagę te zajęcia i zgodnie z rozporządzeniem organ prowadzący może dodać dodatkowo 3 godziny. W klasach z rozszerzoną liczbą godzin wychowania fizycznego dzieci będą miały 3 godziny zajęć dodatkowych. W nowo powstającej klasie jeżeli będą chętni i w klasie II i III zajęcia będą się odbywały z podziałem na grupy. Jedna godzina byłaby wspólna dla grupy, a dwie godziny byłyby podzielone dla dziewcząt i chłopców. Obecnie uczniowie mają 3 godziny z podziałem na grupy. Pierwotnie ten program był kierowany do klas I-III.
Pan Kowalewski dodał, że jest prośba o kontynuowanie programu w klasach IV-VIII Pani Ferenstain mówiła, że jeżeli program miałby być kontynuowany wówczas muszą być dodatkowe godziny i przeznaczone na to środki.
Pan Kowalewski wspomniał, że do komisji wpłynęła opinia radcy prawnego w sprawie przygotowania przez Wójta na wniosek komisji Oświaty projektu uchwały w sprawie programu autorskiego w zakresie gimnastyki i tenisa ziemnego w klasach I-III. Z treści opinii wynika, że organem właściwym do opiniowania takich programów jest Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej.
Pani Ferenstain mówiła, że każdą innowację opiniuje Rada Pedagogiczna. Jeżeli innowacja pedagogiczna wnosi za sobą koszty to dyrektor musi zwrócić się do organu prowadzącego o środki.
Pan Kowalewski wspomniał, że z opinii wynika również, że Rada Gminy może podejmować wnioski dot opiniowania programów np.: ogólnie skierowanych do całej Gminy Pan Migawa dodał, że dotyczy to programów ogólnych.

Pan Kowalewski jako Przewodniczący Komisji Oświaty wnioskował o wycofanie wniosku Komisji Oświaty skierowanego do organu prowadzącego z dnia 22.09.2016 r., Argumentował to faktem, że programy muszą być opiniowane przez Rady Pedagogiczne i zatwierdzone przez Wójta.

Pani Sekretarz dodała, że realizacja programu niesie za sobą skutki finansowe, lecz od roku nie zostały one wyliczone. Jeżeli są poniesione środki finansowe to decyzje o realizacji tego programu przekraczają kompetencje dyrektora i musi On to zgłosić do organu prowadzącego. Nawet jeżeli Wójt Gminy zaakceptuje dany program to nie decyduje On o kształcie budżetu. I w tym wypadku organem uprawnionym do podjęcia uchwały jest Rada Gminy. Komisja Oświaty przyjęła wniosek głosując 2- za, 1 osoba była przeciwna.

Pan Kowalewski stwierdził, ze można odpowiedzieć rodzicom, że w przyszłym roku program będzie realizowany, a dalsza kontynuacja programu w wyższych klasach należy do kompetencji dyrektora szkoły.
Pan Migawa omówił projekt uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych dotyczącego zaopiniowania uchwały nr RGK.0007.1.2017 Rady Gminy Białe Błota w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;

Przekazał, że zmieniła się tylko podstawa prawna. Uchwała uwzględnia zapis zmieniony przez Kuratora dot. zróżnicowania klas gimnazjów. Przed tą uchwałą powinna zostać przyjęta uchwała w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związków Zawodowych. Ustawa o Związkach Zawodowych wymaga od Gminy odpowiedzi na negatywne stanowisko. Rada musi podjąć uchwałę o odrzuceniu tego stanowiska. Pan Kowalewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Komisja Oświaty przyjęła projekt uchwały głosując 2-za, 1 osoba się wstrzymała.

-Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą prawo oświatowe.

Komisja Oświaty wydała pozytywną opinię do projektu uchwały głosując 2-za, 1 osoba się wstrzymała.

-Projekt uchwały w sprawie korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Białe Błota.

Pan Migawa mówił, że są to najważniejsze obiekty w Gminie Białe Błota. Dotychczas regulaminy były regulaminami wewnętrznymi jednostek. Propozycja jest, aby to usystematyzować.
Pan Balcerowski pytał o korzystane z obiektów przez inne kluby.
Pan Migawa stwierdził, że regulamin dotyczy wszystkich. Jest to regulamin porządkowy. Zapotrzebowanie drużyn miejscowych jest większe niż możliwości udostępniania obiektów.
Pani Wolsztyńska pytała o zabezpieczoną kwotę 50 tyś zł na piłkochwyty Pan Migawa mówił, że jest to działanie gminy dot. zabezpieczenia możliwości korzystania z boiska Orlik przez młodzież. Istnieje zagrożenie, że Sąd wyda decyzję o ograniczonej działalności np.: do godz. 16.00. Największy hałas, który odczuwają okoliczni mieszkańcy powodują grupy niezorganizowane. Jeszcze nie wiadomo czy będzie konieczność pobudowania ekranów, ale budowa piłkochwytów będzie konieczna.
Pan Balcerowski pytał czy strony sporu akceptują takie rozwiązanie.
Pan Migawa odpowiedział, że mieszkańcy na pewno życzyliby sobie innego rozwiązania. Wnioskują o założenie ekranów, piłkochwytów i ograniczenie godzin gry w piłkę. Natomiast to nie oznacza, że Sąd wyda orzeczenie po myśli mieszkańców.

Komisja Oświaty wydała pozytywną opinie głosując 2- za, 1 osoba się wstrzymała.

-Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Pan Wiekierak przekazał, że inwestor działający przez pełnomocnika wystąpił do gminy o zakres działań, co zostało przeniesione do uchwały. Inwestor zwrócił się o korektę, bo nie ujął wszystkich działań. W związku z tym uchyla się uchwałę podjętą w styczniu i proponuje się podjąć przedstawioną. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych Pan Wiekierak stwierdził, że chodzi tutaj o unormowanie układu drogowego w kształcenie litery C. Oba końce dotykają ul. Lipowej.
Pan Balcerowski pytał o kwotę Pan Wiekierak odpowiedział, że kwota jest od 10 do 13 zł.

-Projekt uchwały w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Białe Błota. Pan Wiekierak poinformował, że stanowi to kompleks położonych koło siebie 4 działek w Murowańcu. Stanowią one skwer pomiędzy drogami.

-Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Toruńskiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota;

Pan Wiekierak mówił, że finalizowana jest procedura planistyczna dla planu miejscowego, który wywołany był dlatego, żeby wyregulować linie zabudowy po wybudowaniu drogi szybkiego ruchu.

-Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

Pan Balcerowski mówił, że chodzi tutaj o nabycie przez gminę w celu zapłacenia opłaty adiacenckiej. Pan Wiekierak dodał, że gmina nie godziła się na przejęcie samej drogi. Pojawiła się propozycja dołożenia działki inwestycyjnej. Jest to działka budowlana, którą można ewentualnie zbyć. Pani Wolsztyńska pytała o róg ul. Jaracza i ul. Goplany. Tam znajduje się około 30m 2 terenu. Mieszkańcy zwrócili się do gminy, żeby wykupić ten teren, bo tam nikt nie sprząta, zbiera się młodzież. Zainteresowanym wykupem zaproponowano kwotę 200 zł za metr.
Pan Wiekierak stwierdził, że należałoby zobaczyć sytuację planistyczną.

-Projekt uchwały w sprawie służebności- energetyka .

Pan Wiekierak mówił, że dotyczy to odcinka, który będzie przebudowywany w stronę stacji w Jasińcu. Stacja będzie rozbudowana w stronę ul. Wierzbowej. Linia będzie przechodzić przez 4 działki gminne i w tym zakresie są ustanowienia służebności. Jest grupa trzech właścicieli nieruchomości przyległych, protestująca przeciwko pobudowaniu linii napowietrznej. Linia będzie przebiegała przez 12 prywatnych działek. 9 właścicieli podpisało służebności notarialnie tej firmie, natomiast 3 się nie zgadza. Zaproponowali przeniesienie całego GPZ mieszczącego się w Lipnikach w kierunku Ciela w rejon pola agencyjnego. Na razie nie ma odpowiedzi w tym zakresie. Podjęcie zaproponowanej uchwały jest korzystane finansowo dla gminy.

W dalszej części spotkania dyskutowano na temat dużej ilości skarg i Komisji Rewizyjnej.

Pan Kowalewski wspomniał, że Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej złożyła rezygnację. W związku z tym musi zostać podjęta uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Pan Balcerowski odczytał treść petycji jaka wpłynęła do komisji od mieszkańców ul. Plażowej i ul. Wczasowej z Łochowa. Mieszkańcy żądają wybudowania utwardzonej ulicy z kostki brukowej na odcinku ul. Letniskowej, Wczasowej, Plażowej do nowo wybudowanego budynku przedszkola niepublicznego na ul. Plażowej w Łochowie. Pan Balcerowski odczytał treść zaproponowanej odpowiedzi w której Komisja Budżetu i Finansów wyraża pozytywną opinię w sprawie przedmiotowej petycji. W związku z tym Urząd Gminy winien wprowadzić to zadanie do realizacji w całości lub częściowo w nowym roku budżetowym w miarę posiadanych środków finansowych z jednoczesnym porozumieniem dwóch podmiotów gospodarczych.

Na tym zakończono spotkanie komisji.

Protokołowała: A.Cabańska

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bronisław Balcerowski
metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 marca 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (23 kwietnia 2018, 11:25:53)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (23 kwietnia 2018, 11:51:06)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 292