Protokół Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 24.04.2018r., o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

Protokół 
  
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 
z dnia 24.04.2018r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 
 
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski, radny Rafał Barsukiewicz, radna Maria Wolsztyńska, radny Kazimierz Jadomski, radny Czesław Jabłoński  i Skarbnik Gminy Białe Błota pani Lucyna Krasulak.
 
Posiedzenie komisji prowadził przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. Bronisław Balcerowski, który powitał zebranych i zaproponował następujący porządek spotkania: 

1.             Wykonanie budżetu za I kwartał 2018,
2.             Sprawy bieżące- wolne wnioski 
 
Ad. 1
Skarbnik gminy p. Lucyna Krasulak poinformowała, że wykonanie budżetu za I kwartał 2018 r., wynosi w dochodach ogółem plan 95.294.562,62 zł, i zostało wykonane w 30% tj. 28.638.700,43 zł, z czego dochody majątkowe zrealizowano w 4% Plan był na 1 mln zł i to było ze sprzedaży działek, a wykonanie jest 42.421,77 zł. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 30,32%, kwota realizacji 28.596.278,66 zł. Wydatki ogółem zostały  zrealizowane w 21,01% Na plan prawie 100 mln zł zostało wydatkowane 20.976.067,94 zł z tego wydatki bieżące, realizacja 23,63% Plan był prawie 88.000.000 zł, a 21.000.000 zł wykonanie. Natomiast wydatki majątkowe plan  11.804.919,08 realizacja 1,52% tj. 180.000 zł. Wynik budżetu po stronie planu jest zaplanowany z deficytem  4.500.000 zł, wykonanie jest nadwyżka 7.662.000 zł. Przychody zostały zaplanowane w wysokości 11.340.694,78 zł,  to są przychody z kredytów. W I kwartale nie zostały zaciągnięte żadne kredyty. Rozchody na plan 6.840.694,78 zł, są to spłaty kredytów i pożyczek, zostały wykonane w wysokości 1.639.637,51 zł. Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów tj. 34.105.030,31 zł, co stanowi 35,78% planu dochodów. Plan ze sprzedaży działek był 1.000.000 zł, natomiast wykonanie 42.421,77zł. Z tytułu podatków od nieruchomości osób prawnych plan jest 9.800.000 zł, natomiast wykonanie 2.950.400,87 zł. Od środków transportowych, osób prawnych plan jest 300.000 zł, a wykonanie 153.846 zł, czyli 50%. Od osób fizycznych podatek od nieruchomości na plan 6.230.000 zł wykonanie jest 2.307.280,28 zł.
 
Przewodniczący komisji p.Bronisław  Balcerowski pytał o spłatę zaległości podatków.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że są zabezpieczenia na księgach wieczystych. 
 
Zdaniem przewodniczącego komisji p. Bronisława Balcerowskiego w związku ze  wzrostem podatków, osoby fizyczne nie nadążają z ich spłatą. Pytał, czy przedsiębiorcy zalegają z podatkami?.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przekazała, że przedsiębiorcy też mają zaległości.
 
Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski pytał o wydatki inwestycyjne. Wspomniał o nadwyżce budżetowej.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak
mówiła, że za ubiegły rok powstały wolne środki z wykonania dochodów powyżej 100% i niewykonania wydatków. Z oszczędności z wykonania wydatków, jak również z rozliczenia kredytów i pożyczek.
 
Radna Maria Wolsztyńska pytała o realizację ul. Olchowej, dlaczego koszt był trzy razy wyższy?.  Obecnie ulica jest bardzo zadbana. Pytała, co w tym roku zostało wykonane?.
 
Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski pytał dlaczego zawsze np. na oświatę trzeba dokładać środki z budżetu?.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak odpowiedziała, że do projektu budżetu jednostki składają swoje zapotrzebowanie i na podstawie umów dokonywane są wyliczenia. Aby zamknąć projekt budżetu obcinane są środki wszystkim jednostkom. Po uchwaleniu budżetu jednostki ponownie wyliczają i  robią plany finansowe i wówczas stwierdzają, że są braki. W budżecie jest coraz więcej wydatków bieżących, jest coraz więcej zadań, coraz więcej mieszkańców, powstają kubaturowe inwestycje, trzeba utrzymać te obiekty i stąd na zadania inwestycyjne pozostaje coraz mniej pieniędzy, obcina się środki z wydatków bieżących.
 
Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski mówił, że obecnie zapotrzebowanie mieszkańców jest na bardziej komfortowe warunki, czyli głównie oświetlenie, utwardzenie dróg. Ponadto przez wiele lat gmina spłacała zobowiązania z tytułu odszkodowań za drogi.
 
Radna Maria Wolsztyńska pytała, co się w ciągu roku szkolnego może zmienić, żeby nagle zabrakło tyle pieniędzy?.
 
Radny Rafał  Barsukiewicz stwierdził, że tak jest co roku.
 
Radna Maria Wolsztyńska
wyraziła swoje zdziwienie  tak dużym niedoszacowaniem w oświacie. Pytała, czy zostały zlikwidowane dodatki mieszkaniowe?.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak potwierdziła, że są dodatki mieszkaniowe.
 
Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski wspomniał, że na komisji poświęconej tematyce oświaty zadał pytanie panu dyrektorowi, czy wystarczy pieniędzy. Po czym pan dyrektor stwierdził, że chciałoby się mieć więcej, ale na pewno zabezpieczenie jest do końca roku budżetowego. Płace i pochodne muszą być zabezpieczone. Stwierdził, że chyba organ stanowiący jest za bardzo hojny, że godzi się na dołożenie oświacie.
 
Radny Rafał Barsukiewicz pytał jakie podwyżki otrzymali nauczyciele?
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak stwierdziła, że to wynika z Karty Nauczyciela i z rozporządzenia. Wynagrodzenie uzależnione jest od stopnia nauczyciela.  Część zadań jest finansowanych z subwencji, a resztę musi pokryć gmina z budżetu.
 
Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że podwyżka nie jest z dnia na dzień, ponieważ w roku budżetowym  Ministerstwo Oświaty musi to zaplanować. Więc kierownik również to powinien wprowadzić i zaplanować.
 
Zdaniem radnego Rafała Balcerowskiego oświata poza subwencjami pochłania pieniądze z budżetu.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak stwierdziła, że oświata ogółem pochłania ponad 45%  budżetu. Mówiła, że powstaje coraz więcej przedszkoli  niepublicznych, gdzie musi być przekazana dotacja z budżetu, ponadto dzieci w przedszkolach jest też coraz więcej.
 
Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski dodał, że w związku z powstaniem przedszkoli niepublicznych nie wydaje się pieniędzy na ich budowę, tylko to są inwestycje z prywatnych środków, a utrzymanie obiektów też kosztuje. Podsumowując stwierdził, że zadłużenie generalnie zmalało.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że spłacane są kredyty, które są zaciągnięte według harmonogramu. W tym roku gmina nie zaciągnęła kredytu. Zadłużenie maleje, bo są zaciągane kredyty na spłatę kredytów, zostało zaciągnięte o 1.000.000 zł mniej  kredytu niż było planowane. Wolne środki, które zostały wygospodarowane powstałe z 2017r. pokryłyby całą spłatę tegoroczną, a przeznaczone są na inwestycje. Na zadania inwestycyjne pozostaje w budżecie coraz mniej środków, a zaplanowanych inwestycji jest dużo.
 
Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski stwierdził, że służby inwestycyjne w urzędzie są w kryzysie i jest to podstawa, aby wesprzeć organ wykonawczy, aby utrzymywać to w odpowiedniej dyscyplinie finansowej i porządku.  Dodał, że jako ustępująca  rada, w tym roku budżetowym powinno się  wprowadzić zasadę, żeby prowizorium budżetu nie ukazało się przed przyjęciem budżetu przez radę.
 
Radna Maria Wolsztyńska mówiła, że prowizorium budżetu przygotowuje urząd, można proponować inwestycje, lecz trzeba wskazać źródło finansowania.    
 
Ad.2    
W punkcie dotyczącym spraw bieżących- wolnych wniosków, przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski odczytał pismo od Stowarzyszenia „Nasz Murowaniec”, skierowane do wójta i do przewodniczącego rady z wnioskiem o pilną realizację utwardzenia ul. Strusiej, głównego ciągu komunikacyjnego i trasy autobusu szkolnego w Murowańcu.
 
Radna Maria Wolsztyńska dodała, że pismo jest poparte petycjami z poprzedniego roku.
 
Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski podsumowując stwierdził, że komisja nie zajęła stanowiska w ww. sprawie. Komisja przyjęła informację, że takie pismo wpłynęło. Budżet, w tym wolne środki są już podzielone.
 
Radny Rafał Barsukiewicz dodał, że  służby realizujące tego typu zadania są podległe wójtowi i zastępca wójta  zdecyduje o ich realizacji.  
Po wyczerpaniu tematów przewodniczący p. Bronisław Balcerowski podziękował za udział  i zakończył posiedzenie komisji.
Protokołowała:
A.Cabańska

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (11 września 2018)
Opublikował: Anna Cabańska (11 września 2018, 09:58:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 459