Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 28.05.2018r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 28.05.2018r. od godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

W posiedzeniu udział wzięli: przewodniczący komisji Bronisław Balcerowski, radna Maria Wolsztyńska, radny Rafał Barsukiewicz, radny Kazimierz Jadomski, radny Czesław Jabłoński, p. Lucyna Krasulak Skarbnik Gminy Białe Błota, p. Anna Zdunek kierownik referatu Ochrony Środowiska, p.Andrzej Wiekierak kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, p. Kamila Łączna dyrektor GCK, p. Arkadiusz Kaliński inspektor ochrony danych osobowych, p. Robert Woźniak administrator systemów informatycznych, p. Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota Info.
  
Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski powitał wszystkich zebranych i przedstawił następujący porządek posiedzenia komisji.

1. Zapoznanie ze sprawozdaniem budżetowym za 2017 r.
2. Materiały na sesję.
3. Sprawy bieżące- wolne wnioski. 

Ad. 3.  Sprawy bieżące- wolne wnioski. 
Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski poinformował, że wpłynęło pismo z GCK dot. dofinansowania na kwotę 94.588 zł. Przekazał, że komisje, które omawiały tą sprawę zajęły negatywne stanowisko. 

Radna Maria Wolsztyńska dodała, że komisja Oświaty zajęła negatywne stanowisko, natomiast na Komisji Gospodarki to pismo nie było rozpatrywane. 

Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski przekazał, że wpłynęło pismo od mieszkańca gminy z możliwością uruchomienia linii 92 z węzła Garbary do Lisiego Ogona, Łochowa i Łochowic.
-Pismo o zwiększenie środków budżetowych dla GOPS związane z odpłatnością za pobyt mieszkańca gminy w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Zwiększenie środków dot. kwoty 28.180 zł.
-Odczytał treść umowy z 3 listopada 2017 r., której przedmiotem było mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni dróg gruntowych. Wyznaczone do tego zdania zostały 22 ulice, z czego na 3 ulice zostały zlecone opracowania, pozostałe ulice nie zostały zaczęte. 

Ad. 1. Zapoznanie ze sprawozdaniem budżetowym za 2017 r.

Skarbnik Gminy  p. Lucyna Krasulak  omówiła sprawozdanie budżetowe. 
Radna Maria Wolsztyńska odniosła się do opinii RIO dot. budowy ul. Czerskiej.  Wykonawca dwukrotnie zwrócił się o przedłużenie terminu wykonania tej inwestycji. Gmina zapłaciła za inwestycję terminowo, a usterki nie są usunięte.  
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że wykonawca miał naliczone kary umowne za niedotrzymanie terminu wykonania. 

Ad. 2. Materiały na sesję.
- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak omówiła projekt uchwały i proponowane autopoprawki.

Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski mówił, że sprawa ośrodka kultury w Łochowie nie do końca została wykonana. Z programu „Senior Plus” było 58.000 zł na wyposażenie.  

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przekazała że z tego programu w ogóle nie korzystano. Pieniądze zostały zwrócone. 

Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski mówił, że została dokonana termomodernizacja ośrodka w Łochowie. Inspektor nadzoru nie do końca dokonał przeglądu inwestycji. Nastąpiło zagrzybienie tego obiektu. Kamila Łączna dyrektor GCK pytała, czy wykonawca mógłby dokonać poprawki tej inwestycji?

Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski przekazał, że wpłynęło pismo z GCK z prośbą o dofinansowanie w kwocie 94.588 zł. Kamila Łączna dyrektor GCK mówiła, że kwota 26.198 zł zostanie przeznaczona na zakup 7 niszczarek, a nie 11 jak zostało zapisane. 

Następnie głos zabrał p. Arkadiusz Kaliński inspektor ochrony danych osobowych w GCK, który poinformował, że środki mają być przeznaczone na wprowadzenie zmian organizacyjnych i zakupów systemów teleinformatycznych związanych z wymogami RODO. Została zakupiona szafa, w której zostało umieszczone archiwum. Archiwum zostało uporządkowane z kilkunastu lat. Do tej pory dokumenty nie były archiwizowane. Zakupione szafki są zamykane na klucz, zgodnie z polityką bezpieczeństwa. Zostało złożone zapotrzebowanie na dwie dobre niszczarki w administracji i gabinecie dyrektora. Pozostałe niszczarki zostaną umiejscowione w ośrodkach zamiejscowych. 

Pan Robert Woźniak administrator systemów informatycznych mówił, że została sporządzona analiza infrastruktury komputerowej w GCK. Dotychczas gabinety w GCK nie były wyposażone w żadną sieć komputerową, działała tylko sieć bezprzewodowa. Obecnie GCK korzysta z Internetu należącego do szkoły w związku z tym dane nie są oddzielone od szkoły. Dotychczas w GCK nie było kopii bezpieczeństwa danych zawartych w komputerach. GCK posiada jedną drukarkę podłączoną do jednego komputera. Wnioskuje się o zakup dużej atramentowej drukarki w formacie A3. Na obecnie funkcjonujących komputerach nie ma zewnętrznych zabezpieczeń, żadnego systemu antywirusowego.

Pan Arkadiusz Kaliński mówił o tzw. polityce kluczy, gdzie wymagane jest zbudowanie pewnego rodzaju portierni.  

Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski pytał, czy jest koncepcja systemu zabezpieczenia urządzeń w otwartych obiektach np. w Łochowie, Lisim Ogonie i korzystania np.: z niszczarek przez osoby postronne? Czy tam w ogóle potrzebne są te niszczarki? Pan Arkadiusz Kaliński tłumaczył, że w miejscu, gdzie są tworzone dokumenty z danymi osobowymi powinna być niszczarka. Można to ograniczyć do jednego miejsca w Lisim Ogonie lub w Łochowicach, gdzie dane będą przetwarzane, co związane jest z instruktorem, który te dane przetwarza. Niszczarkę, jak i dokumenty można schować do szafy. Każdy z instruktorów dostał upoważnienie z GCK do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych. Pan Robert Woźniak przekazał, że do każdej placówki został dostarczony nowy sprzęt komputerowy zakupiony przez GCK z dofinansowania dla bibliotek. Zostały podjęte działania, aby zabezpieczyć sprzęt przed dostępem osób z zewnątrz w okolicznościach udostępnienia im sali.

Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski pytał, dlaczego do tej pory nikt się tym nie zajął?
Na komisję przybyła p. Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota Info.
 
Radny Rafał Barsukiewicz pytał, czy na dzień 9.02 i na obowiązujący wówczas system prawny dot. polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych były jakieś nieprawidłowości w funkcjonowaniu i zarządzaniu danymi?

Pan Robert Woźniak odpowiedział, że jeżeli chodzi o sprzęt komputerowy to były nieprawidłowości. Nie była wydzielona infrastruktura, GCK korzystało z sieci szkoły. Nie było zainstalowanych zasilaczy awaryjnych UPS. Nie było sprawnych niszczarek.   

Pan Arkadiusz Kaliński również stwierdził, że były nieprawidłowości jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne.  
Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski pytał, czy uporządkowanie tych spraw związane jest ze zmianą dyrekcji? Czy przedtem nie było woli, aby to wprowadzać?  Radny Rafał Barsukiewicz stwierdził, że odnosi wrażenie, że wszystko co najgorsze, co nie zostało zrobione, temu winien jest p. Narolski. Dodał, że być może pan dyrektor planował to zrobić. 

Pan Arkadiusz Kaliński mówił, że w 2012 roku podjęto kilka działań, które nosiły znamiona jakiegoś uporządkowania m. in. zostały wydane upoważnienia dla pracowników.  Została skonstruowana polityka bezpieczeństwa, która zawierała 4 strony i nie zawierała żadnych procedur. 

Kamila Łączna dyrektor GCK dodała, że nie ma księgi inwentarzowej i trudno ustalić, co jest i co było.

 Radna Maria Wolsztyńska pytała, czy rozporządzenie o ochronie danych osobowych narzuca np.: jakość zakupionego sprzętu, mebli? Zostało podane, że ma być 25 kasetek  z zamkami szyfrowymi.  Szacowana cena biurka jest na kwotę 1.500 zł. Pytała, czy musi być taki koszt tych udoskonaleń? Czy nie można by było tego ograniczyć? Zdaniem radnej  koszty sprzętu są wygórowane. 

 Pan Arkadiusz Kaliński mówił, że rozporządzenie nie narzuca rozwiązań, wskazuje tylko jak trzeba chronić dane.

Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota Info- Cyt: „Ja mam takie pytanie do panów, bo pan jeden jest inspektorem ochrony danych osobowych tak? Ja mam takie pytanie do pana od kiedy są te zaszłości dokładnie, które panowie stwierdziliście, te zaniedbania, które panowie teraz wymieniacie?. W którym roku one dokładnie powstały?”

Pan Arkadiusz Kaliński odpowiedział, że ustawa weszła w 1997 roku, jeżeli podejmowane byłyby jakieś czynności wówczas byłoby wszystko dobrze.  

Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota Info- Cyt: „Bardzo proszę pana o odpowiedź na moje pytanie, a nie na inne. Bo ja zadałam konkretne pytanie, kiedy powstały nieprawidłowości? Bo jeżeli teraz ja dokonuje jakiś stwierdzeń, że nie ma tego i tego czyli dokonuję przeglądu praktycznie od początku obowiązywania ustawy tak? Czyli jeżeli dokonano jakiegoś przeglądu no to wiem, że to był 2003, 2005, 2007 czy 2010 rok. Proszę mi powiedzieć w takim razie kiedy zaniedbano tej ochrony danych osobowych, która  wynika z ustawy o ochronie danych osobowych?. Kiedy nie było tych procedur, które teraz panowie opowiadacie, że trzeba to wszystko wyrównać. Od kiedy?”
Pan Arkadiusz Kaliński odpowiedział, że od 21 lat. 

Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota Info- Cyt: „Ja pytam pana, teraz skoro no musiał pan dokonać pewnych analiz i stwierdzeń, co było nieprawidłowo itd. Kiedy nie podjęto, czyli zaniechano działań w realizacji ustawy o ochronie danych osobowych? Czy w ogóle ona nie była realizowana? Czy była w części?, czy może jakieś tam wymieniał pan przed chwilą  elementy były prowadzone. Czy możemy tak definitywnie określić moment czasowy.”   
Pan Arkadiusz Kaliński odpowiedział, że częściowo przez chwilę zostały prowadzone czynności w 2012-2013 roku. 
Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota Info- Cyt: „Panie inspektorze, proszę mi powiedzieć, co ma celu  rozporządzenie Unii Europejskiej o RODO?”

Pan Arkadiusz Kaliński mówił, że ochronę danych osób fizycznych.

Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota Info- Cyt: „Ma utrudniać, czy ułatwiać? I tu leży sedno całej ochrony danych osobowych. Czy spotkał pan się z stwierdzeniem, że rozporządzenie Unii Europejskiej ma de facto na celu ułatwienie pewnych procedur? Czy ma utrudnić życie ośrodkowi kultury, przedsiębiorcom, firmom, urzędowi gminy?  

 Pan Arkadiusz Kaliński mówił, że nie spotkał się z takim stwierdzeniem.   

Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota Info- Cyt: „To mało pan czytał. Nie pytam się o czym mówi rozporządzenie, ja się pytam o cel tego rozporządzenia, co było celem tego rozporządzenia? Czy było utrudnienie?, czy było ułatwienie?. Uproszczenie pewnych procedur i zostawienie też pewnych procedur w gestii podmiotów, które są zobowiązane do ochrony danych osobowych. Nie wiem, w takim razie skoro pan tak odpowiada to muszę z przykrością stwierdzić, że bardzo mało pan czyta, a w ostatnim czasie, ostatniego pół roku jest bardzo dużo publikacji i one wręcz mówią o tym, że to nie przepis, nie rozporządzenie nakłada taki, a nie inny obowiązek. To dana instytucja musi sama dokonać pewnej oceny, co należy zrobić i te przepisy RODO one właściwie upraszczają procedury. Czy zapoznał się pan, panie inspektorze w dniu dzisiejszym akurat udostępnił to wojewoda kujawsko- pomorski, ale jest to ze strony Ministerstwa Gospodarki, interpretacja Ministra Gospodarki na temat właśnie przepisów RODO. Czy zapoznał pan się z tą interpretacją, która mówi właśnie, że nie ma żadnych nowych, które mówią, że biurka, szafki, szafy, segmenty mają mieć takie, a nie inne parametry, bo właśnie Minister Gospodarki wydał to właśnie po to, ponieważ zarówno wiele firm jak gdyby, podmiotów nie wiem, bo narzuca się im pewne rozwiązania itd. Jak to wszystko powinno wyglądać, właśnie w celu, żeby powiedzmy nie oszukiwać ludzi. Czy pan zapoznał się z tą interpretacją?”  
Pan Arkadiusz Kaliński stwierdził, że dane osobowe mają być chronione, a osoby przetwarzające dane osobowe mają być za to odpowiedzialne. Dokonano wyboru zakupu szaf, gdzie każdy pracownik GCK ma do nich oddzielny dostęp. 

Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota Info- Cyt: „Czyli jest to pana ocena przez administratora danych osobowych tak? Dobrze, czyli była alternatywa. Co było alternatywą? Pan mówi, dokonaliśmy wyboru. Jak się dokonuje wyboru to pomiędzy co najmniej więcej niż jedno rozwiązanie to wtedy wybieram tak. Więc proszę mi powiedzieć jaka była alternatywa?. Ile zajmują miejsca dokumenty, te wszystkie dokumenty które muszą być chronione, objętościowo gdyby pan miał określić, no nie wiem czy w m2 czy w m3 jest mi wszystko jedno. Ile zajmują te ewentualne szafki o których pan mówi dla poszczególnych pracowników, jak to wygląda pod kątem tej objętości tej właśnie instytucji, która te dane ma chronić.”    

Pan Arkadiusz Kaliński zapytał, czy pani Marzanna Kreja zaproponuje jakiś inny sposób przechowywania akt papierowych.  Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski stwierdził, że trzeba wprowadzić system naprawczy tego co zaniechano.   

Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota Info- Cyt: „Ja bym prosiła o odpowiedź na to moje pytanie, jaka była alternatywa i ile objętościowo w pana ocenie te dokumenty. Czy to powiedzmy jest szafa metra na dwa, głębokości 80, 60 no plus, minus.”

Pan Arkadiusz Kaliński odpowiedział, że dokumenty zajmują obecnie około ¾ objętości szafy, gdzie jej ściana wynosi 7m na 3m, a głębokość jest na włożenie akt. 

Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski pytał o źródło finansowania tej dotacji.

 Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła o zwiększonych dochodach z tytułu podatku od nieruchomości i podatkach lokalnych. 

Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota Info- Cyt: „Jeszcze mam takie jedno pytanie odnośnie wynagrodzeń. Czy pani dyrektor w marcu, czy w lutym pisała wniosek do budżetu o to, że jest konieczność wypłacania dwóch wynagrodzeń,  jednego dyrektora, który odchodzi i obecnego. Czy taki wniosek pani składała?”

Kamila Łączna dyrektor GCK odpowiedziała, że wniosek złożyła w tej chwili z uwagi na to, że wcześniej takiego wniosku nie składała. 

Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota Info- Cyt: „Ale te wynagrodzenia pani jednocześnie od przejęcia rozumiem. Nie było żadnych tutaj nie zapłacenia wynagrodzenia, niezapłacenia składek, czyli naruszenia finansów.”

Kamila Łączna dyrektor GCK odpowiedziała, że nie było. 

Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota Info- Cyt: „Czyli rozumiem, że pani dyrektor od objęcia 16.02 taką wypłatę już wypłaciła sobie i panu dyrektorowi, drugiemu Narolskiemu tak? Czyli w tym momencie zaistniał stan faktyczny odnośnie podwójnych wypłat. Pani dyrektor, to w takim razie proszę powiedzieć dlaczego pani realizowała te rzeczy, bo ja rozumiem, że budżet pani na to pozwalał. Ale dlaczego pani jakby o tej sytuacji  mówi w maju, bo mamy właściwie już koniec maja i ten wniosek z tym uzasadnieniem nie wiem czy to jest kwiecień, czy to jest tutaj maj właściwie daty tutaj nie bardzo, nie bardzo można tutaj datę odnaleźć. Natomiast proszę mi powiedzieć płace, wynagrodzenia i co dopiero w maju się zorientowała”. 

Kamila Łączna dyrektor GCK mówiła, że od początku przeprowadzała analizę, ma na to pół roku czasu. Skierowała pismo do dyrektora o zdanie służbowego laptopa. 

Pani Marzanna Kreja Cyt: „Ja pytam o konkret. Czy 28.02.dokonywała pani zapłaty wynagrodzenia panu dyrektorowi Narolskiemu i również wypłata wynagrodzenia za ten okres od 16.02. poszła na pani konto?   

Kamila Łączna dyrektor GCK odpowiedziała, że tak. 

Pani Marzanna Kreja Cyt: „Z czego wynika pani fakt, z przepisów konkretnie, że może pani do pół roku.”Kamila Łączna dyrektor GCK odpowiedziała, że trzeba mieć pewien okres na analizę.  

Pani Marzanna Kreja Cyt: „Pani dyrektor płacę komuś pensję sobie i innym osobom, pracownikom i po pół roku dopiero zaczynam analizować, że mi brakuje pieniędzy. To chyba ta staranność, ta staranność, no powołujemy tutaj dyrektora”

Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski stwierdził, że pani dyrektor powinna od razu zbilansować i określić kiedy się skończy płynność w wypłatach. 

 Pani Marzanna Kreja Cyt: „A w kwietniu jak pani dyrektor występowała o zwiększenie budżetu o te 40.000 zł, czy tam pani jakieś jedno zdanie chociażby ujęła, że płacimy od lutego już te wynagrodzenia w wysokości, a dochodzi nam jeszcze”  

Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski stwierdził, że pani dyrektor jest odpowiedzialna za dyscyplinę finansową i powinna przede wszystkim zabezpieczyć płace i pochodne. 

Radna Maria Wolsztyńska podsumowując stwierdziła, że wszyscy poprzedni dyrektorzy są odpowiedzialni za fakt, że nie ma odpowiedniego zabezpieczenia  danych osobowych.

Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski proponował, aby komisja przegłosowała stanowisko dot. przekazania kwoty 94.000 zł dla GCK.
Pytał, czy jest to ostatnia kwota? Czy czegoś nie zinwentaryzowano?

Kamila Łączna dyrektor GCK mówiła, że dokonała spisu, bo inwentaryzacji w ogóle nie było.

 Pani Marzanna Kreja pytała w jaki sposób przewodniczący komisji  i komisja chroni dane osobowe w świetle przepisów RODO? Czy zostały przygotowane na komisję oświadczenia o wyrażeniu zgody na ochronę danych osobowych? Pytała jakie jest przygotowanie do dzisiejszej komisji? Mówiła, że nie wszyscy pracownicy są osobami publicznymi. Przewodniczący powinien przygotować oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych m. in. pod postacią nagrania tej komisji. Marszałek Województwa wprowadził procedury dot. RODO. Nagranie głosu również wchodzi w ochronę danych osobowych.

 Pan Arkadiusz Kaliński pytał, czy pani Marzanna Kreja uczestnicząca w posiedzeniu komisji nie jest osobą publiczną?    

Pani Marzanna Kreja – Cyt: „Każdy mieszkaniec ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu komisji. Natomiast wyjaśnię panu, bo pan może nie zna tych niuansów. Proszę pana między funkcjonariuszem publicznym, a osobą publiczną jest pewien taki szerszy. Inaczej, na pewno w tym sensie jako osoba znana jestem osobą publiczną w takim sensie bardzo ogólnym, szerokim. Natomiast funkcjonariuszem publicznym nie jestem. To jest ta różnica. Natomiast każdy mieszkaniec ma prawo przybyć”.  

Pan Arkadiusz Kaliński pytał, czy pani Marzanna Kreja uczestniczy w komisji jako osoba fizyczna?

Pan Marek Mikuła pytał, czy wpłynęła uchwała mieszkańców sołectwa Ciele w sprawie korekty funduszu sołeckiego?

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak odpowiedziała, że taka uchwała wpłynęła do biura rady. Przekazała, że Komisja Gospodarki złożyła wniosek dot. przesunięcia kwoty 100.000 zł z odkomarzania na utwardzenie ul. Sobótki w Białych Błotach. Mówiła, że Rodzinny Ogród Działkowy w Kruszynie Krajeńskim zwrócił się o dofinansowanie działań zmierzających dot. zalania 13 działek w ogrodach działkowych. Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek w związku z brakiem środków finansowych. 

- Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.

- Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2018 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

- Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak omówiła ww. projekty uchwał. 

- Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020".

Anna Zdunek kierownik referatu Ochrony Środowiska mówiła, że jest to niezbędny dokument umożliwiający ubieganie się o środki pomocowe z Unii Europejskiej. W projekcie dokonana została aktualizacja nazw jednostek organizacyjnych. - Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na terenie Gminy Białe Błota w ramach Programu EKOPIEC 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu.
Kierownik p. Anna Zdunek poinformowała, że pojawiła się nowa możliwość. Mieszkańcy będą mieli częściowy zwrot kosztów przy zmianie ogrzewania. Może zostać zrealizowanych 25 wniosków. 
 
 Pani Marzanna Kreja mówiła o rozporządzeniu, które weszło we wrześniu ubiegłego roku. Stwierdziła, że kotły klasy V są powyżej 10.000 zł, a wysokość dofinansowania jest mizerna. W niektórych przypadkach nie będzie to nawet 30% a niejednokrotnie 20% 

 Kierownik p. Anna Zdunek mówiła o ochronie ujęcia wody w Cielu. Przekazała, że została sporządzona dokumentacja hydrogeologiczna i ocena ryzyka na potrzeby ustanowienia strefy ochrony pośredniej. Geolog sporządzający tą dokumentację zaproponował nakazy i zakazy, które będą obowiązywały w strefie oraz obszar, który będzie objęty  ochroną. Zakazy i nakazy będą obowiązywać wszystkich właścicieli terenów objętych strefą. Z dokumentacji hydrologicznej wynika, że następuje tendencja spadkowa jeżeli chodzi o jakość wód. W planie jest budowa magistrali łączącej Łochowo, Łochowice i Lisi Ogon. Pytała o stanowisko komisji dot. ustanowienia strefy ochrony pośredniej. Dodała, że wojewoda będzie decydował o zasięgu strefy oraz jakie będą nakazy i zakazy. Obszar strefy zostanie wyznaczony w promieniu około 1 km od studni w kierunku miejscowości Prądki, ponieważ taki jest spływ wód podziemnych. Właściciele nieruchomości mogą występować o odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, ponieważ zakazy i nakazy będą stanowiły prawo miejscowe.  

Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski wspomniał o wniosku Komisji Gospodarki dot. zdjęcie kwoty 100.000 zł z odkomarzania. 

Kierownik p. Anna Zdunek mówiła, że odkomarzanie nie należy do zadań własnych gminy. W zeszłym roku był oprysk z samolotu i były różne opinie na temat celowości i efektów. 

Pani Marzanna Kreja pytała, co stanie się z istniejącymi oczyszczalniami w momencie ustanowienia strefy pośredniej?. Czy te osoby będą musiały zlikwidować oczyszczalnie?

 Kierownik p. Anna Zdunek mówiła, że na pewno wojewoda nakaże wójtowi uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej.  

Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski poddał pod głosowanie wniosek dot. nie zdjęcia kwoty 100.000 zł na odkomarzanie. Komisja pozytywnie przegłosowała wniosek. 

Radna Maria Wolsztyńska mówiła o swoich obawach dot. inwestycji zapisanych w budżecie na rok bieżący.  
Z komisji wyszła radna Maria Wolsztyńska

- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej                                  ( KGP. 0006.19.2018).
- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej                                   ( KGP.0006.20.2018).
- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych             (KGP.0006.21.2018 ).
- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej                                   ( KGP. 0006.22.2018).
- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu                                ( KGP.0006.24.2018).

Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski pytał o działkę 2.000 m, jaki będzie koszt? Kierownik p. Andrzej Wiekierak  mówił, że po podjęciu uchwały zostanie zlecona wycena. Jest to działka w kształcie litery L.
Poinformował, że z porządku obrad sesji zostanie zdjęty projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. Natomiast zostaną wprowadzone dwa projekty uchwał. Jeden dot. przystąpienia do miejscowego planu  zagospodarowania w Kruszynie Krajeńskim. Drugi projekt  uchwały dot.  nadania ulicy w Drzewcach. 

Po dyskusji przewodniczący komisji podziękował członkom za udział i zakończył posiedzenie komisji.
Protokołowała:
A.Cabańska

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (2 października 2018)
Opublikował: Anna Cabańska (2 października 2018, 15:50:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 389